Máte
otázku?

Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Dobrý deň, dňa 31.5.2016 sme sa dohodli so zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru. Táto dohoda bola uzavretá približne dva týždne pred uvedeným dátumom. Od 20.5.2016, však, sa u mňa začali prejavovať neočakávané zdravotné problémy. Z tohto dôvodu som bol praceneschopný od 20.5. do 5.6. Zamestnávateľ si teraz nárokuje úhradu ušlého zisku. Spor sa týka faktu, že pred mojím odchodom podpísal zmluvu na dodávku mrazených jedál pre čerpacie stanice. V pracovnej zmluve mal som uvedené ako popis práce pomocné práce v kuchyni - prípravu jedál, čistenie riadu a udržiavanie čistoty na pracovisku. Po mojom odchode a nástupe na praceneschopnosť ma obhoduje, že som mu nenechal správne normy a pracovný postup výroby. Tvrdí, že jedlo chutí inak a odberateľ zmluvy chce odstúpiť od nej. Avšak všetky dokumenty, postupy a normy som zamestnávateľovi nechal v elektronickej aj tlačenej forme na pracovisku. To, že nejaký kuchár varí inak a jedlo nechutí, ako by malo, by už nemal byť môj problém, myslel som si. Z tohto dôvodu si myslím, že zamestnávateľ nemá nárok na odškodnenie za ušlý zisk. Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Dobrý deň, podľa § 179 Zákonníka práce (ZP), zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov, keď zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách a za stratu zverených predmetov. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Zo skutkových okolností uvedených vo Vašom príspevku nie je zrejmé, že ste porušili svoje pracovné povinnosti. Opak musí zamestnávateľ preukázať. V zmysle § 186 ZP, zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. To znamená, že náhradu ušlého zisku môže od Vás zamestnávateľ požadovať, len ak preukáže, že ste porušili svoje povinnosti s úmyslom spôsobiť mu škodu. 

Trápi vás "Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas výkonu práce som poškodil výťah. Zamestnávateľ sa tým však nezaoberal a povedal, že túto situáciu nebudeme riešiť. Po roku ma prepustili. Následne som ich na základe toho žaloval na Inšpektoráte práce a po dvoch rokoch som cez právnika začal vymáhať sumu, ktorá pokryje náklady na opravu výťahu. Mám na to právo?

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva že zrejme z Vašej strany došlo k poškodeniu výťah. dverí u zamestnávateľa nárazom motor. vozidla prípadne iným spôsobom. K uvedenej škodovej udalosti došlo pred 2 rokmi. Zamestnávateľ prípadnp náhradu škody v čase jej vzniku neriešil. Medzičasom došlo ku skončeniu prac. pomeru. Ku škode došlo pred dvoma rokmi.

V tomto prípade platí ust. § 179 Zákonníka práce o tom, že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 ."/naša pozn. : ide o prípady hmotnej zodpovednosti/.

Z uevdneého zásk. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ je povinný preukázať Vaše zavinenie za vznik škody. pre náhradu škody platí ust. § 186 Zákonníka práce a to, že "náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu."

Premlčacia doba pre náhradu škody v zmysle ust. Obč. zákonníka je dva maximálne tri roky.

Nevieme čo je obsahom výzvy od právnika okrem požiadavky uhradiť v eurách vzniklú škodu. Vzľadom na uvedené /neznámy obsah okolností vzniku škody a dátum jej vzniku/, uvádzame tiež, že keďže ku škode došlo pred cca 2 rokmi, od tej doby mohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu výťahu, čo malo za následok to, že pôvodná škoda sa zvýšila, resp. jej odstránenie v súčasnej dobe je vyššie napr. vzhľadom na vyššie ceny a podobne, resp. neostránenie poškodenia výťahu zvýšilo náklady na jej odstránenie.

Uvádzame, že keďže nepoznáme konkrétne okolnosti vzniku škody, ani jej výšku, odporúčame vec konzultovať s advokátom. Pohľadávku bývalého zamestnávateľa neuznávajte písomne, nepodpisujte dohodu o splátkach, na list zatiaľ neodpisujte.

Odporúčam kontaktovať advokáta s dokladmi.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Môj priateľ pracuje ako vedúci skladu. Jeho zamestnávateľ má s odberateľmi uzatvorené zmluvy s pokutami za nedodanie tovaru, o čom sa môj priateľ dozvedel až vtedy, keď od neho zamestnávateľ požadoval náhradu škody. Stalo sa, že tovar nebol odoslaný odberateľovi, pretože ho nemali na sklade. O tejto skutočnosti bol informovaný aj zamestnanec komunikujúci s odberateľmi. Odberateľ si uplatnil zmluvnú pokutu a zamestnávateľ ju chce prinútiť môjho priateľa a jeho podriadeného v sklade preplatiť. V sklade však nemajú podpísanú žiadnu hmotnú zodpovednosť. Okrem toho, za 12 rokov fungovania firmy, majiteľ nikdy nežiadal náhradu takejto škody od nikoho. Ako som už spomínala, môj priateľ o tomto ani nevedel. Je možné, aby zamestnávateľ vymáhal takúto škodu od nich, keď upozornili pracovníka komunikujúceho s odberateľom na problém s tovarom (od neho zamestnávateľ nežiada žiadnu náhradu škody) a nevedeli o uzatvorených zmluvách so zmluvnými pokutami?

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade podľa môjho názoru nemá zamestnávateľ nárok na náhradu škody. Musel by preukázať, že priateľ porušil nejakú právnu povinnosť a že toto porušenie súviselo s plnením pracovných úloh. Ak priateľ upozornil iného zamestnanca, ktorý má odberateľov na starosti a ten nič neurobil, tak si splnil aj svoju notifikačnú povinnosť (povinnosť upozorniť, ak by škoda hrozila). V tomto prípade však ani nemožno hovoriť o tom, že priateľ vedel, že škoda hrozila, lebo vtedy nevedel, že majú nastavené zmluvné pokuty. Tiež nemôže za to, že na sklade nie je tovar. Ak niečo nie je na sklade, nemá logicky čo poslať, a teda nemôžeme hovoriť ani o škode. Ak by sme už hovorili o škode tak možno pri zamestnancovi, ktorý komunikuje s odberateľmi. Priateľ môže namietať, že nič neporušil a upozornil na to, že tovar na sklade nie je. Zamestnávateľ by ho musel žalovať, no podľa môjho právneho názoru je malá šanca, že by v tomto prípade uspel. Na definitívne riešenie by však bolo potrebné poznať prípad a doklady podrobnejšie.


Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém. Môj bývalý zamestnávateľ, podľa mňa, nemá právo vymáhať náhradu škody, ktorú som údajne spôsobila, avšak pokúša sa o to. Rada by som sa s Vami poradila, či došlo k naplneniu predpokladov, ktoré by oprávňovali túto spoločnosť k náhrade škody podľa zákona. Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate, čo konkrétne od Vás zamestnávateľ požaduje a na základe čoho, resp. o akú škodu sa jedná, takže môžeme zodpovedať len všeobecne.

Všeobecne podľa ust. § 179 ZP platí :

" (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

To, že zamestnávateľ od Vás žiada uhradiť škodu až po skončení pracovného pomeru, nie je podstatné, podstatné je to, kedy škody vznikla a či Vy sama ste zodpovedná za vznik škody; je povinnosťou zamestnávateľa preukázať Vaše zavinenie za vznik škody, ako aj jej rozsah.

Prípadne do podotázky špecifikujte škodu, za ktorú Vás zamestnávateľ berie na zodpovednosť a ktorú teda žiada od Vás uhradiť.


Trápi vás "Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Náš zamestnávateľ chce od nás náhradu škody vzniknutej v dôsledku reklamácie. My, ako zamestnanci, sme splnili všetky naše povinnosti spojené so zabezpečením kvality materiálu podľa pracovného postupu spoločnosti. Môže od nás naozaj zamestnávateľ požadovať preplatenie reklamácie? Aké budú dôsledky, keď nepodpíšem súhlas so zrážkami zo mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

V zmysle ust. § 47 a nasl. Zákonníka práce platí, že odo dňa vzniku prac. pomeru :  
a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, 
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

 

V samotnej pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú okrem iných aj druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika.

Povinnosťou zamestnávateľa je starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 
Platí, že zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením.
Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. 
Súčasne však aj zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. 

 

Zrejme sa vo Vašom prípade jedná o reklamáciu zo strany zákazníka prípadne odberateľa a zamestnávateľ požaduje teraz od Vás, aby ste uhradili tieto náklady, ktoré mu vznikli odstránením nedostatkov. Pre zamestnávateľa predstavuje odstraňovanie nedostatkov v reklamačnom konaní škodu, ktorú chce riešiť tým, že Vám bude vykonávať zrážky zo mzdy.

Poznamenávame, že podľa § 179 Zákonníka práce platí,že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie."

Aby mohol zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy z uvedeného dôvodu, musel by Vám preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu a zavinenie.  Zrážky zo mzdy by následne mohli byť vykonávané len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy.  Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná (§ 20 Zákonníka práce).

Prvotnou je teda otázka a odpoveď, či Vy ako zamestnanci nesiete zodpovednosť za vady výrobku, ktorý bol daný u Vášho zamestnávateľa na reklamáciu, pričom tieto vady boli spôsobené tým, že ste ako zamestnanci nedodržali stanovený výrobný postup, ktorý nariaďuje zamestnávateľ. 

Opakujeme, že zamestnávateľ je povinný preukázať Vašu zodpovednosť a zavinenie.

Až následnou ej otázka dohody o zrážkach zo mzdy.

Teda pokiaľ ste ako zamestnanci dodržali určený pracovný postup, nie je daná Vaša zodpovednosť za vzniklú škodu.

Poznamenávame, že v neposlednom rade je otázkou, či reklamácia zákazníka  alebo odberateľa Vášho zamestnávateľa je vôbec oprávnená.

 


Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa dá riešiť nasledujúca situácia. Existuje predajňa, v ktorej sa tri predavačky striedajú a majú k dispozícii mobilný telefón. Jeden z nich bol použitý na pretočenie významnej sumy do Spojených arabských emirátov. Žiadna zmluva neurčovala používanie mobilného telefónu; jednoducho bol k dispozícii v predajni s očakávaním, že bude používaný na bežné pracovné telefonáty. Majiteľ teraz chce, aby všetky tri zamestnankyne rovným dielom zaplatili telefonickú sumu. Z výpisu hovorov je zrejmé, že v čase, kedy sa volania uskutočnili, bola na službe vždy rovnaká zamestnankyňa. Toto však neukazuje jednoznačně, že ona aj zavolala. Ak majiteľ neakceptuje tento "dôkaz", je možný iný spôsob dosiahnutia spravodlivého riešenia? Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Všeobecne podľa ust. o zodpovednosti za škodu podľa Zákonníka práce platí :

"§ 178 :

(1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

§ 179 :

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

 

Ak vychádzame z predpokladu, že Vaša predajňa sa nezaoberá predajom tovaru zo Spoj. arab. emirátov, tak zamestnanec nemá žiaden dôvod zneužiť telefón zamestnávateľa.

Overenie tel. čísla je možné cez internet, prípadne telef. operátor by mohol vedieť zistiť /predpokladáme, že aspoň orientačne/ a následne  stotožniť zamestnanca s volaným.

Odporúčame so zamestnancami spísať záznam o vzniklej škode Vám ako zamestnávateľovi s tým, aby sa k tomu vyjadrili. Následne spísať záznam o uznaní výšky škody a jej dôvodu s opísaním podstatných okolností pre Vás ako zamestnávateľa s uznaním výšky škody a jej rozsahu zo strany zamestnanca a dobrovoľnej úhrade škody s uvedením lehoty.

Predpokladáme, že so zrážkami zo mzdy nebudete súhlasiť vzhľadom na výšku škody a výšku zrážok zo mzdy.

Uvádzame, že je možné zriadiť záložné právo k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je zamestnanec a to podľa § 20 Zák. práce :

"Nárok na náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, a nárok na náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne, môže zamestnávateľ so zamestnancom zabezpečiť písomnou zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorú zamestnanec vlastní."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Môj priateľ pracoval na Dohodu o pracovnej činnosti ako šofér autobusu. Nedávno spôsobil škodu na autobuse, ktorý ešte nebol oficiálne prepísaný na bývalého zamestnávateľa. Autobus mal poruchu v kulisoch na radenie rýchlostí. S týmto autobusom narazil do malej dodávky jeho šéfa a poškodil jej zadné dvere aj okná. Na autobuse prasklo čelné sklo. Šéfa bol upozornený na to, že s autobusom sa zle jazdí. Môj priateľ po nehode odmietol ďalej šoférovať daný autobus a oznámil šéfovi, že u neho skončí. Šéf následne použil poistku autobusu na opravu dodávky a na vlastné náklady opravil čelné sklo na autobuse. Môjmu priateľovi nevyplatil poslednú mzdu a ukončil s ním pracovný pomer. Teraz od neho žiada úhradu za opravu čelného skla. Je moje otázka - má na to nárok, keď bol upozorňovaný na problémy s autobusom a keď mu poistenie zaplatilo viac, ako boli náklady na opravu dodávky? Teraz sa môjmu priateľovi rôznymi spôsobmi vyhráža. Dokonca skontaktoval aj jeho súčasného zamestnávateľa, rozprával o ňom nepravdivosti a v odpovedi na ukončenie pracovného pomeru tvrdil, že mu priateľ spôsobil škodu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

podľa § 178 Zákonníka práce ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca, prípadne zamestnávateľa.

Je dôležité, že priateľ upozornil zamestnávateľa na hroziacu škodu, tým je možné uplatniť tzv. spoluzodpovednosť zamestnávateľa, kde platí, že ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Svoju povinnosť zamestnávateľ porušil tým, že neodstránil nedostatky, na ktoré ho Váš priateľ upozornil.

V tomto prípade možno hovoriť s najväčšou pravdepodobnosťou o škode z nedbanlivosti. V prípade, ak ju zamestnávateľ bude požadovať, zamestnanec ju musí uhradiť, avšak vzhľadom na to, že prácu vykonával na dohodu o pracovnej činnosti uplatní sa nasledujúce ustanovenie:

Podľa § 225 Zákonníka práce Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

Zamestnávateľ preto nemôže požadovať viac než umožňuje zákon.

Pokiaľ ide o mzdu, na tú má priateľ nárok. Zraziť náhradu škody zo mzdy bez súhlasu zamestnanca nie je možné. Museli by sa na tom dohodnúť. Preto má zamestnanec nárok na vyplatenie odmeny. Zamestnávateľ si svoj nárok môže uplatňovať aj naďalej a okrem toho, nie je preukázané, že má nárok na náhradu škody vo výške, v akej zrazil mzdu (odmenu). 

Odporúčam písomne informovať zamestnávateľa o tom, že na hroziace nebezpečenstvo škody bol upozornený a neodstránil ho, preto spoluzodpovedá za škodu. Rovnako ho vyzvať na to, aby vyplatil odmenu za vykonanú prácu a požiadať ho o presné vyčíslenie škody, ktorú požaduje. Následne budeme môcť reagovať za použitia § 225. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.