Máte
otázku?

Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Dobrý deň, k 31.5.2016 som sa zo zamestnavateľom dohodol na skončení pravovného pomeru. Dohodli sme sa nejaké 2 týždne pred 31.5.2016, a však od 20.5 som začal mať nečakané zdravotné problémy a preto od 20.5 do 5.6 som bol práceneschopný. Zamestnávateľ sa teraz domáha ušlého zisku. Ide o to, že pred mojím odchodom podpísal zmluvu na dodávanie mrazených jedál pre čerpacie stanice. V pracovnéj zmlúve som mal uvedené ako popis práce pomocné práce v kuchyni - príprave jedál, čistenie riadu, udržiavanie čistoty na pracovisku. Po mojom odchode a PN ma obvinuje, že som mu nenechal správne normy a pracovný postup výroby, jedlo chutí a odberatel chce odstúpit od zmluvy, pre dodávanie mrazených jedál. A však všetky dokumenty, postup a normy som nechal zamestnávateľovi v elektronickej aj tlačenej forme na pracovisku, to že nejaký kuchár varí inač a jedlo nechutí, ako by malo by už nemal byť moj problem si myslim, a preto zamestnavatel nema nárok na úšlý zisk. Ďakujem

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Dobrý deň, podľa § 179 Zákonníka práce (ZP), zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov, keď zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách a za stratu zverených predmetov. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Zo skutkových okolností uvedených vo Vašom príspevku nie je zrejmé, že ste porušili svoje pracovné povinnosti. Opak musí zamestnávateľ preukázať. V zmysle § 186 ZP, zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. To znamená, že náhradu ušlého zisku môže od Vás zamestnávateľ požadovať, len ak preukáže, že ste porušili svoje povinnosti s úmyslom spôsobiť mu škodu. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Priateľ pracuje ako vedúci skladu. Jeho zamestnávateľ ma s odberateľmi dohodnute zmluvne pokuty, pri nedodaní tovaru ( tento fakt sa priateľ dozvedel až, keď od neho zamestnávateľ žiadal náhradu škody). Stalo sa, že odberateľovi neposlali tovar, lebo ho nemali na sklade, o čom bol upovedomený aj pracovník komunikujúci s odberateľmi.
Odberateľ si uplatil zmluvnú pokutu a zamestnávateľ ju žiada preplatiť od priateľa a jeho podriadeného v sklade. V sklade nemajú podpísanú žiadnu hmotnú zodpovednosť a nikdy za 12 rokov fungovania firmy, majiteľ náhradu takejto škody od nikoho nevymáhal a ako som písala vyššie, priateľ o tom ani nevedel. Je možné, aby takúto škodu zamestnávateľ od nich vymáhal, keď na problém s tovarom upozornili aj pracovníka komunikujúceho s odberateľom (od neho zamestnávateľ nežiada žiadnu náhradu škody) a nevedeli o tom, že firma ma uzatvorené zmluvy so zmluvnými pokutami?

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade podľa môjho názoru nemá zamestnávateľ nárok na náhradu škody. Musel by preukázať, že priateľ porušil nejakú právnu povinnosť a že toto porušenie súviselo s plnením pracovných úloh. Ak priateľ upozornil iného zamestnanca, ktorý má odberateľov na starosti a ten nič neurobil, tak si splnil aj svoju notifikačnú povinnosť (povinnosť upozorniť, ak by škoda hrozila). V tomto prípade však ani nemožno hovoriť o tom, že priateľ vedel, že škoda hrozila, lebo vtedy nevedel, že majú nastavené zmluvné pokuty. Tiež nemôže za to, že na sklade nie je tovar. Ak niečo nie je na sklade, nemá logicky čo poslať, a teda nemôžeme hovoriť ani o škode. Ak by sme už hovorili o škode tak možno pri zamestnancovi, ktorý komunikuje s odberateľmi. Priateľ môže namietať, že nič neporušil a upozornil na to, že tovar na sklade nie je. Zamestnávateľ by ho musel žalovať, no podľa môjho právneho názoru je malá šanca, že by v tomto prípade uspel. Na definitívne riešenie by však bolo potrebné poznať prípad a doklady podrobnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém, kedy firma - môj bývalý zamestnávateľ, podľa mňa nemá nárok vymáhať náhradu škody, ktorú som akože spôsobila, avšak tak robí. Preto by som sa s Vami rada poradila, či došlo k naplneniu predpokladov zakladajúcich nárok tejto spoločnosti na náhradu škody podľa zákona. Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate, čo konkrétne od Vás zamestnávateľ požaduje a na základe čoho, resp. o akú škodu sa jedná, takže môžeme zodpovedať len všeobecne.

Všeobecne podľa ust. § 179 ZP platí :

" (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

To, že zamestnávateľ od Vás žiada uhradiť škodu až po skončení pracovného pomeru, nie je podstatné, podstatné je to, kedy škody vznikla a či Vy sama ste zodpovedná za vznik škody; je povinnosťou zamestnávateľa preukázať Vaše zavinenie za vznik škody, ako aj jej rozsah.

Prípadne do podotázky špecifikujte škodu, za ktorú Vás zamestnávateľ berie na zodpovednosť a ktorú teda žiada od Vás uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, . Zamestnávateľ chce od nás náhradu škody z reklamácie. Zamestnanci sme si splnili všetky povinnosti zo zabezpečením kvality materiálu podľa pracovného postupu spoločnosti. Môže od nás zamestnávateľ chcieť preplatiť reklamáciu alebo ako dopadneme, keď nepodpíšem súhlas zo zrážkami zo mzdy.  Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

V zmysle ust. § 47 a nasl. Zákonníka práce platí, že odo dňa vzniku prac. pomeru :  
a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, 
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

 

V samotnej pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú okrem iných aj druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika.

Povinnosťou zamestnávateľa je starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 
Platí, že zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením.
Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. 
Súčasne však aj zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. 

 

Zrejme sa vo Vašom prípade jedná o reklamáciu zo strany zákazníka prípadne odberateľa a zamestnávateľ požaduje teraz od Vás, aby ste uhradili tieto náklady, ktoré mu vznikli odstránením nedostatkov. Pre zamestnávateľa predstavuje odstraňovanie nedostatkov v reklamačnom konaní škodu, ktorú chce riešiť tým, že Vám bude vykonávať zrážky zo mzdy.

Poznamenávame, že podľa § 179 Zákonníka práce platí,že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie."

Aby mohol zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy z uvedeného dôvodu, musel by Vám preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu a zavinenie.  Zrážky zo mzdy by následne mohli byť vykonávané len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy.  Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná (§ 20 Zákonníka práce).

Prvotnou je teda otázka a odpoveď, či Vy ako zamestnanci nesiete zodpovednosť za vady výrobku, ktorý bol daný u Vášho zamestnávateľa na reklamáciu, pričom tieto vady boli spôsobené tým, že ste ako zamestnanci nedodržali stanovený výrobný postup, ktorý nariaďuje zamestnávateľ. 

Opakujeme, že zamestnávateľ je povinný preukázať Vašu zodpovednosť a zavinenie.

Až následnou ej otázka dohody o zrážkach zo mzdy.

Teda pokiaľ ste ako zamestnanci dodržali určený pracovný postup, nie je daná Vaša zodpovednosť za vzniklú škodu.

Poznamenávame, že v neposlednom rade je otázkou, či reklamácia zákazníka  alebo odberateľa Vášho zamestnávateľa je vôbec oprávnená.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa dá riešiť takáto situácia. V predajni, kde sa striedajú tri predavačky a majú k dispozícii mobilný telefón, jedna z nich pretelefonovala niekoľkotisícovú sumu do Spojených arabských emirátov. Používanie mobilného telefónu nemali žiadnou zmluvou upravené, bol jednoducho k dispozícii na predajni s tým, že majiteľ predpokladal jeho použitie na bežne pracovné telefonáty. Teraz chce prevolanú sumu dať zaplatiť všetkým trom zamestnankyniam rovným dielom. Výpisom hovorov sa dá zistiť, že v čase, v ktorom boli tieto hovory uskutočnené, mala službu vždy ta istá zamestnankyňa, no to celkom nedokazuje, že z neho aj volala. Ak majiteľ neakceptuje tento "dôkaz", dá sa inak domôcť spravodlivého riešenia? Ďakujem.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Všeobecne podľa ust. o zodpovednosti za škodu podľa Zákonníka práce platí :

"§ 178 :

(1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

§ 179 :

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

 

Ak vychádzame z predpokladu, že Vaša predajňa sa nezaoberá predajom tovaru zo Spoj. arab. emirátov, tak zamestnanec nemá žiaden dôvod zneužiť telefón zamestnávateľa.

Overenie tel. čísla je možné cez internet, prípadne telef. operátor by mohol vedieť zistiť /predpokladáme, že aspoň orientačne/ a následne  stotožniť zamestnanca s volaným.

Odporúčame so zamestnancami spísať záznam o vzniklej škode Vám ako zamestnávateľovi s tým, aby sa k tomu vyjadrili. Následne spísať záznam o uznaní výšky škody a jej dôvodu s opísaním podstatných okolností pre Vás ako zamestnávateľa s uznaním výšky škody a jej rozsahu zo strany zamestnanca a dobrovoľnej úhrade škody s uvedením lehoty.

Predpokladáme, že so zrážkami zo mzdy nebudete súhlasiť vzhľadom na výšku škody a výšku zrážok zo mzdy.

Uvádzame, že je možné zriadiť záložné právo k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je zamestnanec a to podľa § 20 Zák. práce :

"Nárok na náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, a nárok na náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne, môže zamestnávateľ so zamestnancom zabezpečiť písomnou zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorú zamestnanec vlastní."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj priateľ pracoval na Dohodu o pracovnej činnosti, ako šofér autobusu a teraz už bývalému zamestnávateľovi spôsobil škodu na autobuse, ktorý bol kúpený, ale ešte prepis nebol zrealizovaný. Ten autobus mal zlú kulisu (to je ta časť, kde sa zaraďujú rýchlosti). Týmto autobusom narazil do šéfovej malej dodávky, na ktorej poškodil zadné dvere aj s oknami. Na autobuse prasklo čelné sklo. Na to, že na autobuse sa zle jazdí, priateľ šéfa upozorňoval. Po tejto udalosti priateľ odmietol jazdiť na autobuse a povedal šéfovi, že u neho končí. Ten si dal z PZP autobusu opraviť dodávku, na vlastne náklady opraviť čelné sklo na autobuse. Mzdu, ktorú priateľ zarobil, mu samozrejme nevyplatil a ukončil s ním pracovný pomer. Teraz od priateľa žiada, aby mu uhradil peniaze za čelné sklo. Ma na to nárok, keď bol upozorňovaný na to, že autobus nie je v poriadku? A, keď cez PZP dostal vyplatené viacej ako stála oprava dodávky? Pretože, sa mu rôznym spôsobom vyhráža. Dokonca zavolal aj terajšiemu zamestnávateľovi a nepekné o ňom rozprával a aj do listu o ukončení prac. pomeru mu napísal, že mu spôsobil škodu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

podľa § 178 Zákonníka práce ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca, prípadne zamestnávateľa.

Je dôležité, že priateľ upozornil zamestnávateľa na hroziacu škodu, tým je možné uplatniť tzv. spoluzodpovednosť zamestnávateľa, kde platí, že ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Svoju povinnosť zamestnávateľ porušil tým, že neodstránil nedostatky, na ktoré ho Váš priateľ upozornil.

V tomto prípade možno hovoriť s najväčšou pravdepodobnosťou o škode z nedbanlivosti. V prípade, ak ju zamestnávateľ bude požadovať, zamestnanec ju musí uhradiť, avšak vzhľadom na to, že prácu vykonával na dohodu o pracovnej činnosti uplatní sa nasledujúce ustanovenie:

Podľa § 225 Zákonníka práce Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

Zamestnávateľ preto nemôže požadovať viac než umožňuje zákon.

Pokiaľ ide o mzdu, na tú má priateľ nárok. Zraziť náhradu škody zo mzdy bez súhlasu zamestnanca nie je možné. Museli by sa na tom dohodnúť. Preto má zamestnanec nárok na vyplatenie odmeny. Zamestnávateľ si svoj nárok môže uplatňovať aj naďalej a okrem toho, nie je preukázané, že má nárok na náhradu škody vo výške, v akej zrazil mzdu (odmenu). 

Odporúčam písomne informovať zamestnávateľa o tom, že na hroziace nebezpečenstvo škody bol upozornený a neodstránil ho, preto spoluzodpovedá za škodu. Rovnako ho vyzvať na to, aby vyplatil odmenu za vykonanú prácu a požiadať ho o presné vyčíslenie škody, ktorú požaduje. Následne budeme môcť reagovať za použitia § 225. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku