Máte
otázku?

Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

Dobrý deň. Požiadala som v práci o ukončenie pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu, avšak zamestnávateľ mi odmieta vyhovieť. Namiesto toho mi stanovuje dvojmesačnú výpovednú lehotu. Mám však nutnú potrebu odísť skôr, pretože nemôžem čakať dva mesiace. Túto dvojmesačnú výpovednú lehotu som nepodpísala, preto zvažujem, že do práce neprídem. To by ale znamenalo absenciu, ktorá je považovaná za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Má zamestnávateľ možnosť ma v takom prípade nejako pokutovať alebo žiadať odo mňa finančnú náhradu? Alebo môže jednoducho ukončiť pracovný pomer so mnou? Ak počas výpovednej lehoty do práce nenastúpim, existuje právny dôvod pre zamestnávateľa požadovať od mňa finančnú náhradu, keďže v našej zmluve máme podpísanú takúto dohodu? Chcela by som vedieť, ako to funguje, ak nenastúpim do práce zo dňa na deň. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

 

 

 

Dobrý  deň,

na Vašu otázku otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V zmysle ust. § 62  Zákonníka práce platí, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

V otázke píšete, že so zamestnávateľom máte dojednané finančné náhrady v týchto prípadoch, zdôrazňujeme, že v pracovnej zmluve.

2./ Poznamnávame, že aj v  priebehu výpovednej doby môže dôjsť zo strany zamestnávateľa k okamžitému skončeniu prac. pomeru z dôvodov uvedených v ZP /§ 68 : Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

3./ Riešením podľa Zákonníka práce /§ 69/ by bolo   okamžité  skončenie pracovného pomeru zo strany Vás ako zamestnanca ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 

Trápi vás "Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, čo sa stane, ak nenastúpim do zamestnania vo výpovednej lehote, pretože som medzitým nastúpila do novej práce?

Odpoveď: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2022)

Dobrý deň,

z hľadiska možností zamestnávateľa, ak nenastúpite do práce cez výpovednú dobu, tzn. doku, kedy pracovný pomer ešte stále trvá, prichádza do úvahy nasledovné:

- možnosť krátenia dovolenky pre neospravedlnenú neprítomnosť v práci,

- možnosť vyvodenia zodpovednosti pre závažné porušenie pracovnej disciplíny (okamžité skončenie pracovného pomeru)

- možnosť uplatniť si nároky na náhradu škody (ak zamestnávateľovi pre neospravedlnenú absenciu s práci vznikne)

- možnosť uplatnenia práva na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby (tu je ale predpokladom to, že sa tak zamestnanec a zamestnávateľ písomne dohodli v pracovnej zmluve).


Podotázka: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnanec. Našiel som si však novú prácu a podal som výpoveď k určitému dňu. Zamestnávateľ ma však nechce pustiť k tomuto dňu a ja zase nechcem prísť o novú prácu. Čo sa stane, ak nenastúpim do práce? Bude to považované za absenciu? Môže ma zamestnávateľ držať v práci? Ďakujem.

Odpoveď: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,

 

na základe výpovede sa nekončí pracovný pomer k určitému dňu, ale až po uplynutí výpovednej doby. Aj v rámci výpovednej doby riadne trvá pracovný pomer a ak nenastúpite do práce, bude to považované za neospravedlnenú absenciu.

 

Čo sa týka iných následkov, odporúčam vám pozrieť sa do pracovnej zmluvy, či tam máte ustanovenie nadväzujúce na § 62 ods. 8 Zákonníka práce, ktorý hovorí: "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 

Ak máte v pracovnej zmluve v zmysle citovaného ustanovenia dohodnutú takúto sankciu pre nezotrvanie na pracovnom mieste počas výpovednej doby, tak môžete počítať aj s finančnou sankciou.


Podotázka: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v potravinách, kde som podala výpoveď a momentálne mi plynie výpovedná lehota. V súčasnosti som na PN (pracovnej neschopnosti) a rada by som sa opýtala: čomu môžem čeliť, ak po PN už nenastúpim až do konca výpovednej lehoty? Ďakujem.

Odpoveď: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ nezotrváte u zamestnávateľa počas výpovednej doby po skončení PN zamestnávateľ podľa § 62 ods. 8 ZP  má právo na peňažnú náhradu v určenej výške za podmienky, že ste sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v prac. zmluve /citujeme/ : 

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Ďakujem za Vašu odpoveď. Predovšetkým by ma zaujímalo, či ma môžu pokutovať, ak nenastúpim do práce kedykoľvek, nie len počas výpovednej lehoty. Dočítala som sa, že trestom môže byť iba krátenie dovolenky. Nemôže to byť niečo iné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu reakciu.

K dodatočnej otázke uvádzame, že pokuty zákonník práce v uvedených prípadoch nepozná.  Zamestnávateľ  v zmysle ust. § 179 môže od zamestnanca požadovať náhradu škody :

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 /t.j. :  zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať  a  zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov/.

Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, môže zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam.

Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika.

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185

Dovolenka : Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu - pracovný deň -  môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo ak nenastúpim do práce v rámci výp. doby ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava