Máte
otázku?

Dedičstvo po otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičstvo po otcovi

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj otec vlastní dom, ktorý je výlučne v jeho vlastníctve, a má taktiež na svoje meno nejaké pozemky. Moja mama, jeho manželka, sa v žiadnom zozname vlastníkov nevyskytuje. Rada by som vedela, čo sa stane v prípade, že otec zomrie. Dedia moji súrodenci, mama a ja rovnakými dielami? Chcela by som predísť situácii, v ktorej by súrodenci žiadali okamžité vyplatenie dedičstva, keďže mama má záujem v dome bývať až do konca jej života. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť, ako zabrániť nepríjemnej situácii, kedy by súrodenci začali požadovať svoj podiel z dedičstva? Je jediným riešením závet? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

Dobrý deň, ak Váš otec nezriadi závet, tak sa po jeho smrti bude dediť zo zákona. V prvej zákonnej dedičskej skupine dedia pozostalý manžel a deti poručiteľa rovným dielom, tak ako ste to uviedli vo svojej otázke. Na spôsobe nadobudnutia dedičstva sa však môžu dedičia v rámci dedičského konania dohodnúť. Tzn. že nehnuteľnosť môže nadobudnúť i jeden z nich s povinnosťou výplaty ostatných. Na vyplatenie si následne môžu dohodnúť aj formu splátok, prípadne dlhšiu lehotu (výnimočne bývajú lehoty aj 2-3 roky). Závetom v tomto prípade bohužiaľ nedosiahnete vyriešenie Vášho problému. Aj keby Váš otec zriadi závet a odkáže nehnuteľnosť napr. Vám, jeho ostatné deti ako tzv. neopomenuteľní dedičia budú mať nárok na 1/2 svojho zákonného dedičského podielu. Tzn. že im stále budete musieť vyplatiť 1/2 toho, na čo by mali pri rovnakých podieloch nárok. Výška Vašej povinnosti vyplatiť ich sa síce zníži, avšak stále bude trvať. Najlepším riešením takejto situácie je dohoda dedičov, k tejto však potrebujete súhlas všetkých dedičov.

Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, v prvom manželstve sme mali tri deti, v druhom dve. Teda sme celkovo piatich. Počas života otec svoj majetok previedol na jednu dcéru z druhého manželstva, a následne ho súpise naspäť, no už len na manželku. Kto bude dediť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, vo veci vami položenej otázky uvádzame, že
v zmysle ust. Občianskeho zákonníka zákonnými dedičmi po vašom otcovi budete všetky deti a jeho manželka, pričom v dedičskom konaní sa najprv vyporiada majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde zákonný nárok manželky vášho otca je jedna polovica a druhá polovica majetku ide do dedenia. Ak vychádzame z počtu detí 5 a jednej manželky, potom druhá polovica sa bude deliť medzi 6 dedičov v rovnakom pomere k 1/2.

Uvádzate, že otec daroval svoj majetok, ktorý bol v jeho výlučnom vlastníctve, jednej zo svojich dcér, keďže k darovaniu celého majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov by bol z hľadiska zákona nutný písomný súhlas manželky ako účastníka zmluvy. K tomu uvádzame, že takto darovaný majetok sa uvedenej dcéra započíta na jej dedičský podiel a o toľko bude menej dediť, resp. je možné, že jej dedičský podiel bude vyčerpaný a po otcovi nič nezdedí, čo vyplýva z ust. § Občianskeho zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Otázka tá, že darovaný majetok táto dcéra previedla na manželku vášho otca  nie je z hľadiska dedenia po otcovi podstatný.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som vedela, či: 1/ Bude s istotou na dedičské konanie po rodičovi prizvané aj nemanželské dieťa, ak rodičovstvo zosnulého bolo uznané súdom. 2/ Chcem vedieť, či notár čerpá informácie o počte a menách jednotlivých detí, teda dedičov po zosnulom, iba z informácie od osoby, ktorá sa postarala o pohreb a poskytla súdnemu komisárovi informácie jednak o okruhu osôb, ktoré pripadajú do úvahy ako dedičia, a jednak o poručiteľovom majetku. Alebo či notár žiada o počet detí informáciu aj od matriky. 3/ Ako a kde si nemanželské dieťa (ak rodičovstvo zosnulého bolo uznané súdom), môže overiť skutočnosť, či vôbec bolo zahrnuté do dedičského konania a či je v prvej skupine, teda či sa dedí rovnakým dielom ako ostatné poručiteľove deti. Prosím o odpoveď na tieto otázky. Za prípadné ďalšie odporúčania týkajúce sa dedičského konania nemanželského potomka, Vám vopred srdečne ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 16.08.2023)

Dobrý deň,

notár nezisťuje na matrike počet detí zosnulého.

Notár čerpá z informácií od osoby, ktorá sa postarala o pohreb. Ak táto osoba nebude vedieť o nemanželskom dieťati alebo bude vedieť, ale notárovi to neoznámi, tak notár ho nezahrnie do dedičského konania ako dediča.

Všetky osoby, ktoré majú byť účastníkmi dedičského konania musia notárovi preukázať svoj príbuzenský vzťah k zosnulému príslušným dokladom, ktorým je buď rodný list ak ide o dieťa (alebo aj to súdne rozhodnutie o otcovstve) alebo sobášny list, ak ide o manžela alebo manželku. 

Pri dedičstve sa nerozlišuje dieťa manželské alebo nemanželské. Každé dieťa, ako potomok právoplatne uznaný, má nárok dediť po svojom rodičovi. 

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

Čo sa týka overenia zahrnutia do dedičského konania uvádzame, že ak by bolo nemanželské dieťa zahrnuté do tohto konania, tak by o tom vedelo. Bolo by pozvané na pojednávanie. Ak vie o smrti svojho rodiča, a nič mu nebolo doručené od notára alebo zo súdu, tak to znamená, že niečo nie je v poriadku. Je potrebné zistiť príslušný súd, ktorý poveril notára a na súde zase meno notára a ozvať sa mu. Príslušný súd je ten, kde mal zosnulý posledný trvalý pobyt. 

Podľa § 158 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, "Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b)."


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môj otec zomrel pred rokom a nikto ma, ani môjho brata, nekontaktoval ohľadne závetu, ak nejaký zanechal. Niekde som čítal, že ak sa aj nič nededí, mali by sme byť aj tak uznaní ako dedičia. Otec vlastnil byt, pokiaľ viem, a žil s partnerkou. Myslím si, že ona v tom byte stále býva. Na internete som vyhľadal list vlastníctva, kde stále figuruje otec. Nejde mi o ten byt, len by som chcel uzavrieť túto etapu môjho života. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 10.06.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.

Vo veci je možné vzhľadom na predchádzajúcu situáciu /covid/, že dedičské konanie ešte ani neprebehlo. Vo veci odporúčam kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia /informačné centrum/ a zistíte tak meno notára, ktorému bol spis pridelený,. Následne kontaktuje písomne notára.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Poznámka : Vzhľadom na okolnosť, Vy spolu s bratom žijete ako potomkovia Vášho otca, v zmysle ust., § 473 Obč. zákonníka budete jedinými zákonnými dedičmi. Družka Vášho otca nie je zákonným dedičom po Vašom otcovi.


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa vás opýtala. Môj otec zomrel pred 20 rokmi. Pred tým mu však jeho rodičia spolu s jeho súrodencami zanechali určitý majetok. Po smrti môjho otca ma však nikto nekontaktoval. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako ďalej postupovať? S jeho rodinou totiž nie som v kontakte. Pritom neviem, ako si jeho súrodenci rozdeľovali majetok. Ďakujem. M.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vzhľadom na okolnosť, že otec zomrel pred 20 rokmi, dedičské konanie po ňom je dávno ukončené. Toto môžete zistiť kontaktovaním príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia.

Ak Vás nikto nekontaktoval a predmetom dedenia bol majetok, ktorý ste mali nadobudnúť aj Vy ako zákonný dedič, teraz už v podstate nemôžete od dedičov nič vymáhať a to ani súdnou cestou, lebo uplynula premlčacia doba. Jedinou možnosťou je, že by dedičia súhlasili dobrovoľne, že Vám Váš podiel na dedičstve darujú, ale toto od nich nemôžete vymáhať cestou súdu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať: s bývalým priateľom máme dcéru. Bývalý priateľ trpí rakovinou pľúc v poslednom štádiu s veľmi zlou prognózou. Keďže má byt v osobnom vlastníctve a nemá žiadne iné deti ani manželku - iba dve sestry, rada by som sa dozvedela, či by naša dcéra mohla prísť o dedičstvo v prípade, že by priateľ v závete prepísal byt na sestry. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 13.02.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že priateľ je otcom Vašej dcéry, ktorá je zrejme maloletá. Z ust. § 473 Obč. zákonníka vyplýva, že Vaša dcéra bude jediným zákonným dedičom majetku svojho otca - Vášho priateľa. Zákonným dedičom po Vašom priateľovi nie je jeho sestra a dokonca ani Vy ako matka dieťaťa, lebo nie ste manželia.

Uvádzame, že ak by aj priateľ spísal závet v prospech svojej sestry, bude v tejto časti neplatný a to s poukázaním na ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V prípade, že by otec maloletej zomrel, treba sa prihlásiť do dedičského konania a v prípade, že by bol závet spísaný v rozpore s ust. Obč. zákonníka, budete musieť podať žalobu o neplatnosť závetu.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, v októbri zomrel môj otec, po ktorom ostala nehnuteľnosť so záväzkom hypotéky. Viem, že môžem zdediť dlhy maximálne do výšky môjho podielu, avšak otcova žena ma ignoruje a vraj už bola na predčasnom konaní sama s notárkou. My dvaja, synovia, máme vraj čakať, kým nás notár nekontaktuje. Nemám tomu však veľkú dôveru, pretože som momentálne v zahraničí a nemám trvalý pobyt na Slovensku. Preto sa pýtam, čo mi poradíte po skorom príchode na Slovensko - ako zistiť, kde sa konanie uskutočnilo a kto sa ho zúčastnil? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,  

ak potrebujete zistiť, ktorý notár bo poverený prejednaním dedičstva po vašom otcovi, zavolajte do Info-centra súdu, ktorý sa nachádza v obvode posledného trvalého bydliska vášho otca. Na tomto by vám mali vedieť predmetnú informáciu poskytnúť. Uveďte im meno vášho otca a oni by to mali podľa neho vedieť vyhľadať. Následne kontaktujte notára. Notár ako prvý úkon robí predbežné vyšetrenie, ktorého sa podľa toho čo uvádzate zúčastnila žena vášho otca. Na tomto zisťuje od osoby, ktorá poručiteľa pochovala stav jeho majetku. Až následne nariaďuje dedičské pojednávanie s tým, že ešte prv musí dať možnosť dedičom dedičstvo odmietnuť, o čom každého z nich zvlášť poučí. 

Avšak ubezpečujeme vás, že pokiaľ ste dedičom, notár vás musí kontaktovať, nemôže dedičské konanie prebehnúť bez vás. Ak by aj váš otec zanechal po sebe závet, ktorým by odkázal celé dedičstvo napr. iba jeho manželke, aj v takomto prípade budete dediť minimálne polovicu zákonného dedičského podielu, ktorý by vám patril, ak by sa dedilo podľa zákona. Vy ste ako syn v zmysle zákona neopomenuteľným dedičom. 


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Keďže sa v právnych otázkach nevyznám, potrebujem poradiť. Môj otec zomrel v novembri 2022 a ešte sa nekonala dedičská konferencia. Už čakáme na pozvanie od notára. Otec vlastnil polovicu domu a približne 13 hektárov hory. Máme ďalších päť súrodencov a matku, ktorá sa však svojho dielu vzdáva, pretože chce všetko zanechať nám, deťom. Ale existuje jeden problém - otec zanechal aj dlhy. Zatiaľ čo vieme je, že sú to približne 1 300 eur a skutočná suma bude známa až pri stretnutí s notárom. Zistíme tam, či bol iniciovaný nejaký exekúčný príkaz. Ako by sme mali konať v tejto situácii? Chcem, samozrejme, zdediť časť domu a aj kúsok tej hory. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
výšku dlhov čiastočne zistíte u notára, ktorý preveruje tieto záležitosti cez centrálne registre. Odporúčam však spraviť aj tzv. konvokáciu veriteľov. Stále to však nemusí zabezpečiť, že zistíte všetkých jeho veriteľov. Po dedičskom konaní sa môže stať, že sa ozvú noví veritelia. Tým však budete zodpovedať za otcove dlhy iba do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudnete v dedičskom konaní. 

To, ako bude dedičstvo vysporiadané bude závisieť najmä od možnosti dohody s ostatnými súrodencami. Ak totiž k dohode nedôjde, notár nebude mať inú možnosť ako rozdeliť majetok podľa výšky dedičských podielov a hory odkázať jednému z Vás, nakoľko tam platí tzv. zákaz drobenia podielov.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Ako postupovať pri zdedení nehnuteľnosti, kde dedičmi sú dvaja bratia a nevedia sa dohodnúť na vyplatení adekvátnej finančnej náhrady za polovicu domu? Môže jeden dedič žiadať od predaj polovice domu, alebo to nie je možné? Ak sa nedohodnú, musia obaja užívať nehnuteľnosť?

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,
z Vašej otázky mi vyplýva, že dedenie už prebehlo a teda predmetnú nehnuteľnosť majú daný dvaja bratia v podielovom spoluvlastníctve  o veľkosti podielu 1/2. 

O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, teda v tomto prípade ani jeden z bratov takúto väčšinu nemá. Ak sa však nevedia ohľadom využívania veci spoluvlastníci dohodnúť, môžu sa obrátiť na súd, aby spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal alebo aby rozhodol o tom, kto bude užívať nehnuteľnosť.

Návrh môže podať ktorýkoľvek z bratov. Súd pri vyporiadaní prihliada na veľkosti podielov a účelné využitie veci. Vo Vami uvádzanom prípade súd určite nebude nútiť spoluvlastníkov, aby danú nehnuteľnosť užívali obaja. Súd s najväčšou pravdepodobnosťou nehnuteľnosť prikáže jednému z bratov a zaviaže ho, aby druhému vyplatil náhradu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa Vás opýtal, či je možné dodatočne podať žalobu na partnerku, ktorá nám, deťom, v dedičskom konaní po zomrelom otcovi nepripísala žiadny finančný obnos. Máme vedomosť, že mal peniaze uschované na vkladných knižkách. Dedičské konanie už prebehlo a nadobudlo právoplatnosť. Ďakujem. Marián

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie je právoplatne ukončené a teda predpokladáme, že vy ako potomkovia otca ste boli účastníkmi dedičského konania, keďže pri zákonnom dedení sú potomkovia dedičmi v I. skupine dedičov v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že ak poručiteľ mal potomkov, potom jedinými zákonnými dedičmi sú jeho deti a nie družka.
 
Ak predmetom dedenia nebol zostatok na VK a teda ani samotné VK, ktoré zrejme neboli nahlásené v už skončenom dedičskom konaní, potom treba podať návrh na súd, ktorý prejednával dedičstvo a to v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :
 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
V prípade, že zostatok fin. prostriedkov na VK bol predmetom dedenia, potom treba postupovať v zmysle uznesenia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.
 
Uvádzame na základe našich skúseností, že je tiež možné, že Váš otec prepísal VK na svoju družku ako majiteľku. Ak by to tak bolo potom s VK nič neurobíte, lebo otec na prepis VK na inú osobu nepotreboval súhlas svojich detí.
Ak by družka vášho otca bola len disponentom na VK, potom jej dispozočné oprávnenie nakladať s VK zaniklo smrťou poručiteľa - otca a zostatok vkladu na VK mal byť predmetom dedenia.
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.
 
 
 
 
 

 


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel 4. 4. 2022 a chcem sa opýtať, ako to bude s jeho majetkom. Mal dom, pozemok, skúter, televízor, peniaze na účte a repráky. Pohreb vybavovala moja mama, s ktorou bol rozvedený už 5 rokov. Máme ešte jednu sestru, ktorá sa s ním vôbec nestýkala. Kto bude dediť jeho majetok? Alexandra

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 08.04.2022)

Dobrý deň,
na Vami uvedneú otázku uvádzame nasledovnp odpoveď :

V zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka zákonnými dedičmi po Vašom otcovi budete len Vy deti ako jeho potomkovia. V otákle uvádzate, že rodičia sa rozvieldi pred 5 rokmi. V tomto smere je podstatné, či po rozvode došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou /ďalej len "BSM"/, ktorú mohli uzatvoriť len do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak k vyporiadaniu bezdpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode dohodou nedošlo,  potom je otázne čo bolo predmetom BSM.

Ak by predmetom BSM bola nehnuteľnosť a nedošlo k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní BSM v lehote do 3 rokov a prípadne v tejto lehote ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, právne v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov a potom predmetom dedenia po Vašom otcovi bude len jedna polovica nehnuteľnosti /druhá polovica patrí jeho bývalej manželke/. Toto uvádzame len pre Vašu informáciu, keďže nevieme podrobnosti o pozemku a dome, ktoré spomínate v otázke.

Uvádzame tiež, že ak by bol podaný návrh na vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov po rozvode a toto konanie nie je ukončené, BSM sa vyporiada v rámci dedičského konania.

Pokiaľ ide o náklady spojené s pohrebom, Vaša mama si môže uplatniť náklady s predložením dokladov o ich úhrade v dedičskom konaní ako pohľadávku proti dedičstvu. Zo zákona platí, že dedičia zodpovedajú len za primerané náklady spojené s pohrebom /obstaranie pohrebu, hrobového miesta a pomníka, hostinu spojenú s pohrebom/. Náklady spojené s nákupom kytíc na pohreb sa nepovažujú za náklady spojené s pohrebom, lebo ide o dar pre poručitela.

Sestra aj keď sa s otcom nestýkala, je rovnako dedičom pokiaľ nedošlo k jej vydedeniu zo strany otca. Samotný nezáujem potomka o svojho otca nie je dôvodom na to, aby táto okolnosť bola dôvodom nededenia potomka. Sestra sa však môže dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov, prípadne aj len v prospech niektorého z nich, prípadne môže dedičstvo odmietnúť.

Pre podrobnejšie zidpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť okolnosti, či došlo došlo k podaniu návrhu na súd o vyporiadanie BSM, či je toto konanie aj právoplatne ukončení a čo bolo jeho predmetom.

V prípade záujmu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava