Máte
otázku?

Zodpovednosť za dlhy syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Zodpovednosť za dlhy syna

Dobrý deň. Môj syn (27 r.) má veľký dlh vo VÚB a dostal list od Intrum Justitia, ktorý tvrdí, že musí zaplatiť celú sumu do 13. 7. 2017. Chcela by som sa opýtať, či budeme musieť za jeho nezodpovedné konanie trpieť my - rodičia. Budú peniaze vymáhané od nás ako rodičov? Sme povinní uhradiť jeho dlhy? Môžu nám siahnuť na majetok? Má u nás trvalý pobyt, ale už niekoľko rokov býva u priateľky. Náš dom je majetkom mňa a môjho manžela. Účet v banke je manželov a ja som spoludisponent. Prosím Vás o rýchlu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Zodpovednosť za synove dlhy

 

V prvom rade je potrebné uviesť,  že ak v synových záväzkoch nefigurujete ani ako spoludlžník ani ako ručiteľ, nezodpovedáte za synove dlhy. Následky nezaplatenia synových dlhov by ste totiž znášali len ak by ste v jeho záväzkových vzťahoch nejakým spôsobom figurovali - či už ako ručiteľ, spoludlžník a pod. V opačnom prípade chýba právny základ, na základe ktorého by mohli byť z majetku, ktorý je či už vo vlastníctve Vašom, Vášho manžela alebo vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve. 

 

Na to, aby ste boli spoludžlníkom alebo ručiteľom synovych záväzkov by ste museli vedieť, keďže by ste museli prejaviť vôlu (najčastejšie vo forme písomne uzatváranej zmluvy s veriteľom) o tom, že sa chcete stať synovym spoludlžníkom alebo ručiteľom.

 

Exekučné konanie

 

Vyššie uvedené právne závery sa v plnom rozsahu aplikujú aj v exekučnom konaní. Teda ak je Váš syn povinný zaplatiť svojmu veriteľovi celý dlh a on to dobrovoľne neurobí, bude sa musieť veriteľ obrátiť v danej veci na súd žalobou o zaplatenie dlžnej sumy (ak už napr. Váš syn nepodpísal svojmu veriteľovi notársku zápisnicu, v ktorej dal súhlas na vykonanie exekúcie - v takomto prípade by mohol veriteľ rovno pristúpiť k exekúcii majetku dlžníka, teda bez potreby súdneho konania v danej veci). V prípade, ak by bol veriteľ v súdnom konaní úspešný, súd by v rozsudku zaviazal Vášho syna na zaplatenie dlžnej sumy spravidla v 3-dňovej lehote odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súd však v súdnom konaní môže určiť, že dlžníkovi povolí splácať dlh v splátkach (najčastejšie s doložkou straty výhody splátok, podľa ktorej ak by sa syn dostal do omeškania so splatením jedinej splátky, nastáva splatnosť celého zvyšku dlhu). 

 

Ak by Váš syn v tejto spravidla 3-dňovej lehote na plnenie určenej v súdnom rozhodnutí svoj dlh veriteľovi dobrovoľne neuhradil, mohol by veriteľ Vášho syna dať návrh na vykonanie exekúcie na majetok Vášho syna. Ak nie ste žiadnym spôsobom zúčastnení na synových dlhoch (či už tak, že by ste v týchto záväzkových vzťahoch figurovali ako spoludlžníci, ručitelia alebo príp. že by bola Vaša nehnuteľnosť zaťažená záložným právom v prospech synovho veriteľa) jednak by veriteľ Vášho syna nemohol od Vás dlžnú sumu v súdnom konaní a nemohol by sa núteného výkonu súdneho rozhodnutia domáhať ani v exekučnom konaní.

 

Ak veriteľ  dlžníka či už na základe právoplatného súdneho rozhodnutia po uplynutí lehoty na dobrovoľné splnenie dlžníkovej povinnosti ustanovenej v tomto súdnom rozhodnutí alebo na základe notárskej zápisnice, v ktorej dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou v exekučnom konaní podá návrh na vykonanie exekúcie, exekučný súd (ktorým je v súčasnosti Okresný súd Banská Bystrica) poverí súdneho exekútora, náhodne vybraného, vykonaním núteného výkonu exekučného titulu (teda vykonaním exekúcie).

 

Exekúcia sa vždy vedie len na majetok dlžníka, resp. dlžníkov. Iná, na dlžníkových záväzkoch nezúčastnená tretia osoba nemôže znášať následky neplnenia povinnosti inej osoby. Teda ak je napr. dlžník veľmi zadĺžený a úplne nemajetný (teda ak nemá ani žiadny majetok, z ktorého by mohol súdny exekútor uspokojiť nároky oprávnených osôb) nemôže súdny exekútor siahnuť v danej exekučnej veci na majetok iných osôb - a to ani rodičov, detí, súrodencov a pod. (s výnimkou veľmi špecifických prípadov, keď sa dlžník úmyselne zbavoval svojho majetku v úmysle ukrátiť svojich veriteľov a keď z tohto dôvodu prevádzal svoj majetok na tretie osoby - v tomto prípade za splnenia ďalších právnymi predpismi ustanovených podmienok môže síce exekútor siahnuť aj na majetok iných osôb, ale len na ten, ktorého vlastníkom bol dlžník a ktorého sa dlžník úmyselne zbavoval v úmysle ukrátiť svojich veriteľov, resp. v úmysle dosiahnuť nevymožiteľnosť svojich dlhov). 

 

Evidencia trvalého pobytu dlžníka v nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby

 

Právne inštitúty súvisiace s evidenciou pobytu občanov Slovenskej republiky upravuje primárne zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v účinnom znení.

 

Právny inšitút trvalého pobytu má výlučné evidenčný charakter. Jeho hlavným účelom je výlučne to, aby sa evidovalo ktorý občan sa na akej adrese trvalo zdržiava. Samotná skutočnosť, že dlžník má evidovaný trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej ste výlučnými vlastníkmi, nemá žiadny vplyv na možnosť súdneho exekútora exekvovať túto nehnuteľnosť. Medzi exekučným konaním, v ktorom súdny exekútor vymáha peňažné alebo nepeňažné plnenia oprávnených osôb voči dlžníkovi a inštitútom evidencie trvalého pobytu neexistuje žiadny súvis. Nemožno preto z neho ani vyvodzovať právo súdneho exekútora uspokojiť pohľadávky veriteľov dlžníka z nehnuteľnosti v ktorej má dlžník evidovaný prechodný či trvalý pobyt.

 

Na záver možno v tejto súvislosti ešte uviesť, že ako vlastníci nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník - Váš syn evidovaný trvalý pobyt môžete podať ohlasovni pobytov (ktorou je obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu danej osoby - vo Vašom prípade Vášho syna) návrh na zrušenie trvalého pobytu Vášmu synovi vo Vašej nehnuteľnosti. Toto právo zakotvuje § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v účinnom znení.

Trápi vás "Zodpovednosť za dlhy syna" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj syn si vzal úver od nebankovej spoločnosti. Je nezamestnaný a úver nespláca. Žije so mnou v byte, v ktorom po dedičskom konaní (po úmrtí jeho matky, mojej manželky) nadobudol 1/4 vlastníctva. Obávam sa, že ak by sa dlh dostal až k exekúcii, môžem prísť o svoj byt. O pôžičke som sa dozvedel až po tom, čo začali chodiť upomienky. Vopred ďakujem za vašu radu.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že byt ako celok nemôže byť predmetom exekúcie, lebo by nie ste povinným v exekučnom konaní. Predmetom exekúcie môže byť len spoluvlastnícky podiel syna, teda 1/4. Vy nie ste dlžníkom a následne povinným v exekučnom konaní, preto váš majetok nemôže byť predmetom exekúcie.

Vy ako spoluvlastník bytu máte v zmysle ust. exekučného poriadku prednostné právo na odkúpenie podielu syna na nehnuteľnosti, čom vyplýva z ust. § 166 ods. 2 exekučného poriadku:

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

Teraz nasleduje tá lepšia správa :

V otázke uvádzate, že na vašu adresu dochádzajú upomienky, pričom predpokladáme, že od vami uvedenej nebankovej spoločnosti. Nepoznáme okolnosti, vy v otázke neuvádzate dátumu /suma, splatnosť, doba, od kedy je syn v omeškaní s platením splátok/. Preto uvádzame, že ak syn neuhradil splatnú splátku nebankovej spoločnosti pred viac ako 3 rokmi a súčasne došlo k splatnosti celého dlhu naraz, pričom nebanková spoločnosť nepodala žalobu na súd, nárok veriteľa - nebankovej spoločnosti je v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka premlčaný v celosti.

Odporúčame, aby ste syna informovali, aby nebankovej spoločnosti nepodpisoval žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu mu zostatok odpustia.

Súčasne kontaktujte syna, aby sa obrátil na našu advokátsku kanceláriu s riešením dlhu voči nebankovej spoločnosti, aby sme mu pomohli.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj syn je zadlžený vo VÚB banke. V prípade jeho smrti by som chcel vedieť, kto zaplatí jeho dlhy? Žije v sociálnom byte, kde má aj trvalý pobyt. My ako rodičia máme iný trvalý pobyt a nie sme ručitelia za jeho pôžičky. Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 16.01.2023)

Dobrý deň, v prípade, že by došlo k úmrtiu syna, podstatné v dedičskom konaní je to, či syn bude mať nejaký majetok, ktorý bude podliehať dedeniu.

V zmysle ust. § 470 . Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Zjednodušenie povedané, v prípade úmrtia ak by boli predmetom dedenia len dlhy, treba dedičstvo odmietnuť a nikto od Vás nemôže vymáhať dlhy syna a to ani v prípade, že by existovalo nejaké súdne rozhodnutie.

Pokiaľ má syn dlhy v banke, podstatné je to kedy vznikli, kedy si peniaze požičal, koľko doteraz uhradil, ako aj to kedy bola uhradená posledná splátka v prípade, že je v omeškaní.

Odporúčame synovi, aby sa obrátil na našu advokátsku kanceláriu pre nájdenie riešenia. Banke prípadne vymáhačskej spoločnosti nech nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 
Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď. Ona u mňa nebýva a ani tu nemá žiadny majetok. Má však prechodný pobyt vo vedľajšej dedine, kde jej patrí polovica domu po svokrovoch. Tam aj bývala, kým ju nevzali do väzenia. Mám jej u seba zrušiť trvalý pobyt? Pomohlo by to? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 

treba uviesť, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Podľa ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov platí, že ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší aj v prípade na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Je to Vaše oprávnenie a či to pomôže z hľadiska vymáhania dlhov dcéry cestou súdneho exekútora, k tejto časti sme sa už vyjadrili. Ak by aj súdny exekútor navštívil Vašu domácnosť, keďže dcéra tam nebude mať trvalý pobyt ani obydlie, nemal by vymôcť vstup do Vášho domu. V prípade exek. konania preto odporúčame Vám následne sa odvolať na už citované ustanovenie exekučného poriadku § 119.

 


Trápi vás "Zodpovednosť za dlhy syna" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás o radu. Moja dcéra sa ocitla vo väzení kvôli veľkým dlhom a má auto na lízing. Mne ako matke hrozí splácanie jej dlhov? Má 37 rokov, myslím si, že predovšetkým ona by mala byť zodpovedná za svoje dlhy. Nebude ma leasingová spoločnosť postihovať pri vrátení auta? Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 01.12.2019)

Dobrý deň,

Vy ako matka nezodpovedáte za dlhy a záväzky Vašej dcéry len z toho dôvodu, že ste jej matkou.

Výnimkou by bol prípad, keby ste boli spoludlžníčkou alebo ručiteľkou, čo sa týka aj leasingovej spoločnosti. 

Pre spoločné záväzky v zmysle ust. § 511 Ob,č. zákonníka platí, že ak viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.  Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov.

Pre ručenie v zmysle ust. § 546 a nasl. Obč. zákonníka platí, že toto vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ, teda Vy, by ste zobrali na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojíte, ak ju neuspokojí dlžník, teda Vaša dcéra.  Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky. Vy ako ručiteľ by ste boli povinná dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, teda Vaša dcéra, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Následne by ste boli oprávnená od dlžníčky vymáhať sumu, ktorú ste za ňu uhradili z titulu ručenia.

Ak by  boli dlhy Vašej dcéry vymáhané v exekučnom konaní a dcéra má na Vašej adrese nahlásený trvalý pobyt alebo Váš byt tvorí jej obydlie, potom exekútor by si mohol vymôcť vstup do Vášho bytu v súlade s ust. § 119 exekučného poriadku :
"Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená."

V prípade problémov nás kontaktujte.


Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Už som vám písala, že som mala požičané peniaze od VÚB a dlh prevzala spoločnosť Intrum. Poslali mi nasledovnú správu: "Na základe vášho e-mailu vám oznamujeme, že na vašom dlhu voči pôvodnému veriteľovi, spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., spotrebnej úver číslo 6054148921, evidujeme aktuálnu neuhradenú sumu vo výške 2684,05 €. V súčasnosti je už istina vyplatená, je však potrebné uhradiť aj úroky z omeškania a poplatky. Prosíme, uhradte váš dlh vo výške 2684,05 € do 15. 9. 2018. Ak to pre vás nie je možné, kontaktujte nás za účelom dohodnutia splátkového kalendára. Prikladáme platobné údaje: číslo účtu je SK17 0200 0000 0022 4450 4757, variabilný symbol je 6054148921, špecifický symbol je 4720968, suma 2684,05 €." Poslednú splátku som zaplatila v apríli 2018. Požiadala som ich, aby mi poslali doklad, že istina je zaplatená, a dostala som od nich nasledovú odpoveď: "Oznamujeme vám, že evidujeme zostatok neuhradenej pohľadávky vo výške 2686,68 € k 25. 9. 2018. Dlh sa úročí až do úplného splatenia istiny. Rozpis dlhu: Istina: 1410,30 € Úrok: 1655,49 € Poplatok: 790,89 € Uhradené: 1170,00 € k 13. 6. 2018 V prípade potreby volajte na dole uvedené telefónne číslo. Názov mandanta: Intrum Slovakia s.r.o Aktuálny zostatok dlhu: 2686,68 € IBAN: SK17 0200 0000 0022 4450 4757 Variabilný symbol: 6054148921 Špecifický symbol: 4720968" Potrebujem radu, ako mám postupovať ďalej - na koho sa mám obrátiť a čo mám robiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 29.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že požičané peniaze - istinu ste už v celosti uhradili.

V otázke neuvádzate, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, koľko ste si požičali a kedy Vám boli vyplatené peniaze a v akej forme /v hotovosti alebo na účet/, ako boli určené splátky, v akom rozsahu splátky sa splátka započíta na úhradu istinu a príslušenstvo istiny, ako a či bola určená ročná percentuálna miera nákladov.

Odporúčame neuhradzovať žiadne sumy podľa výzvy a ani nedohodovať žiadny splátkový kalendár.

Odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na Ministerstvo spravodlivosti SR?, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava. Zmluva by mala byť posúdená v lehote  2 - 3 mesiacov.
Následne podľa posúdenia môžete reagovať. Len poznamenávame, že premlčacia lehota v zmysle ust. Obč. zákonníka je 3 roky, t.j. : staršie sumy ako 3 roky sú už premlčané.
Nedajte sa nalákať na to, že Vám znížia poplatky a úroky ak uznáte napr. 50 % z nimi požadovanej sumy, nepodpisujte žiadny splátkový kalendár.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Som zúfalá a neviem, ako postupovať ďalej. Zistili sme, že naša dcéra je veľmi zadlžená, keď začali chodiť upomienky na veľmi vysoké sumy. Nabrala si nespočetné množstvo pôžičiek, ktoré nespláca. Dostávame domov listy s tým, že ak nesplatí celú sumu, bude na ňu uvalená exekúcia. Naša dcéra má u nás trvalý pobyt, ale nič nevlastní ani nič doma nemá. Potrebovala by som radu, či môže exekútor siahnuť na môj majetok a prípadne, ako by sme mali postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

právne môže exekútor siahnuť len na majetok dcéry. Nie je však vylúčené, že by prišiel k Vám urobiť tzv. súpis dcérinho majetku (ak bude mať podozrenie, že na danej adrese môže mať dlžník majetok). Vy sa môžete brániť tým, že mu preukážete, že ide o Váš majetok. V krajom prípade, ak by majetok spísal, viete sa domáhať jeho vrátenia na súde. 

Pokiaľ ide o dcéru, bolo by vhodné pouvažovať o možnosti využitia osobného bankrotu. Odporúčam s ňou navštíviť Centrum právnej pomoci.


Trápi vás "Zodpovednosť za dlhy syna" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mala som pôžičku z VÚB banky, ktorú prevzala spoločnosť Intrum Justitia. Dostala som od nich email, v ktorom uviedli, že pôvodná suma bola vyplatená, avšak stále je potrebné uhradiť úroky z omeškania a poplatky vo výške 2 684 €. Túto sumu im však nehodlám uhradiť. Prosím o radu, ako by som mala postupovať a na koho sa mám obrátiť, aby som získala doklad o ukončení tejto záležitosti. Prenesene ďakujem za odpoveď. Eva.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď  :


V otázke uvádzate, že pôžičku z VÚB banky ste uhradili v celosti.

Neuvádzate však výšku požičanej  sumy, ako ani to, kedy ste uhradili poslednú splátku istiny.
Zo zákona platí všeobecná premlčacia lehota, ktorá je tri roky. Teda ak ste poslednú splátku uhradili pred viac ako 3 rokmi a potvrdili Vám, že istina je uhradená, potom je nárok na úroky a poplatky už premlčaný. 
Vo veci odporúčame poslať zmluvu o pôžičke na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, adresa : Bratislava, Župné námestie 13, PSČ :  811 13.
Je možné, že zmluvy budú posúdené tak, že vzhľadom na nesplnenie podmienok zákona o spotreb. úveroch sa zmluva bude považovať za bezúročnú a bez poplatkov. Zmluvu za bezzúčročnú a bez poplatkov však môže vysloviť iba súd, ale posúdenie MS SR bude pre Vás podstatným podkladom pre prípadné súdne konanie. Posúdenie zmluvy trvá obyčajne 2 až 3 mesiace.

Pokiaľ sa jedná o komunikáciu s INTRUM, žiadnu sumu titulom úrokov a poplatkov neuznávajte, ani nežiadajte o splátky a podobne.

 

 


 


Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som právnu radu ohľadom vymáhania úveru. Môj syn, ktorý má 23 rokov a momentálne je nezamestnaný, žije so mnou v spoločnej domácnosti a má tu aj trvalý pobyt. Keďže si neplatí úver a iné svoje záväzky, chcela by som vedieť, či budú veritelia tieto peniaze vymáhať odo mňa? Syn má úver od dvoch nebankových spoločností. Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

(odpoveď odoslaná: 11.05.2016)

Akýkoľvek záväzkový vzťah pôsobí medzi stranami záväzku. Podľa § 488 OZ je záväzkovým vzťahom právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie od dlžníka (výlučne) a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. V žiadnom prípade teda veriteľ nemá právo domáhať sa splnenia svojho záväzku vo vzťahu k akejkoľvek tretej osobe odlišnej od dlžníka za predpokladu, že táto osoba za záväzky dlžníka neručí, prípadne nevystupuje ako záložca, ktorý poskytol zabezpečenie dlžníkovho záväzku svojou hnuteľnou alebo nehnuteľnou vecou, či iným právom alebo majetkovou hodnotou.

V uvedenom prípade by som však odporučila klientovi preskúmať obsah úverovej zmluvy, konkrétne to, či spĺňa všetky náležitosti, ktoré by takáto zmluva mala obsahovať v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Často sa najmä v prípade poskytovania úverov nebankovými spoločnosťami stáva, že úverová zmluva je buď absolútne neplatná, alebo trpí nejakým iným nedostatkom, v dôsledku ktorého sa stáva, že poskytnutý úver je zo zákona bezúročný a bez poplatkov, čo môže byť v konečnom dôsledku na prospech dlžníka, z ktorého sa (ak napríklad už preplatil istinu) môže stať v obdobných prípadoch z dlžníka veriteľ s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia, prípadne ak aj istinu nepreplatil, jeho dlh sa týmto výrazne môže znížiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zodpovednosť za dlhy syna" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.