Zodpovednosť za dlhy syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát (Trenčín)
Odpovedané dňa: 21. 7. 2017

Otázka: Zodpovednosť za dlhy syna

Dobrý deň. Môj syn (27 r.) ma veľmi veľký dlh vo VÚB, a prišiel mu list od Intrum Justitia, vraj ma zaplatiť do 13. 7. 2017 celú sumu. Prosím Vás, budeme musieť za jeho nezodpovedné konanie trpieť my, rodičia? Budú peniaze vymáhané od nás, ako rodičov? Sme povinní jeho dlhy uhradiť? Môžu nám siahnuť na majetok? Ma u nás trvalý pobyt, ale býva niekoľko rokov u priateľky. Nás dom je majetkom mňa a môjho manžela, Účet v banke je manželov a ja som spoludisponent. Prosím Vás o rýchlu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Zodpovednosť za synove dlhy

 

V prvom rade je potrebné uviesť,  že ak v synových záväzkoch nefigurujete ani ako spoludlžník ani ako ručiteľ, nezodpovedáte za synove dlhy. Následky nezaplatenia synových dlhov by ste totiž znášali len ak by ste v jeho záväzkových vzťahoch nejakým spôsobom figurovali - či už ako ručiteľ, spoludlžník a pod. V opačnom prípade chýba právny základ, na základe ktorého by mohli byť z majetku, ktorý je či už vo vlastníctve Vašom, Vášho manžela alebo vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve. 

 

Na to, aby ste boli spoludžlníkom alebo ručiteľom synovych záväzkov by ste museli vedieť, keďže by ste museli prejaviť vôlu (najčastejšie vo forme písomne uzatváranej zmluvy s veriteľom) o tom, že sa chcete stať synovym spoludlžníkom alebo ručiteľom.

 

Exekučné konanie

 

Vyššie uvedené právne závery sa v plnom rozsahu aplikujú aj v exekučnom konaní. Teda ak je Váš syn povinný zaplatiť svojmu veriteľovi celý dlh a on to dobrovoľne neurobí, bude sa musieť veriteľ obrátiť v danej veci na súd žalobou o zaplatenie dlžnej sumy (ak už napr. Váš syn nepodpísal svojmu veriteľovi notársku zápisnicu, v ktorej dal súhlas na vykonanie exekúcie - v takomto prípade by mohol veriteľ rovno pristúpiť k exekúcii majetku dlžníka, teda bez potreby súdneho konania v danej veci). V prípade, ak by bol veriteľ v súdnom konaní úspešný, súd by v rozsudku zaviazal Vášho syna na zaplatenie dlžnej sumy spravidla v 3-dňovej lehote odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súd však v súdnom konaní môže určiť, že dlžníkovi povolí splácať dlh v splátkach (najčastejšie s doložkou straty výhody splátok, podľa ktorej ak by sa syn dostal do omeškania so splatením jedinej splátky, nastáva splatnosť celého zvyšku dlhu). 

 

Ak by Váš syn v tejto spravidla 3-dňovej lehote na plnenie určenej v súdnom rozhodnutí svoj dlh veriteľovi dobrovoľne neuhradil, mohol by veriteľ Vášho syna dať návrh na vykonanie exekúcie na majetok Vášho syna. Ak nie ste žiadnym spôsobom zúčastnení na synových dlhoch (či už tak, že by ste v týchto záväzkových vzťahoch figurovali ako spoludlžníci, ručitelia alebo príp. že by bola Vaša nehnuteľnosť zaťažená záložným právom v prospech synovho veriteľa) jednak by veriteľ Vášho syna nemohol od Vás dlžnú sumu v súdnom konaní a nemohol by sa núteného výkonu súdneho rozhodnutia domáhať ani v exekučnom konaní.

 

Ak veriteľ  dlžníka či už na základe právoplatného súdneho rozhodnutia po uplynutí lehoty na dobrovoľné splnenie dlžníkovej povinnosti ustanovenej v tomto súdnom rozhodnutí alebo na základe notárskej zápisnice, v ktorej dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou v exekučnom konaní podá návrh na vykonanie exekúcie, exekučný súd (ktorým je v súčasnosti Okresný súd Banská Bystrica) poverí súdneho exekútora, náhodne vybraného, vykonaním núteného výkonu exekučného titulu (teda vykonaním exekúcie).

 

Exekúcia sa vždy vedie len na majetok dlžníka, resp. dlžníkov. Iná, na dlžníkových záväzkoch nezúčastnená tretia osoba nemôže znášať následky neplnenia povinnosti inej osoby. Teda ak je napr. dlžník veľmi zadĺžený a úplne nemajetný (teda ak nemá ani žiadny majetok, z ktorého by mohol súdny exekútor uspokojiť nároky oprávnených osôb) nemôže súdny exekútor siahnuť v danej exekučnej veci na majetok iných osôb - a to ani rodičov, detí, súrodencov a pod. (s výnimkou veľmi špecifických prípadov, keď sa dlžník úmyselne zbavoval svojho majetku v úmysle ukrátiť svojich veriteľov a keď z tohto dôvodu prevádzal svoj majetok na tretie osoby - v tomto prípade za splnenia ďalších právnymi predpismi ustanovených podmienok môže síce exekútor siahnuť aj na majetok iných osôb, ale len na ten, ktorého vlastníkom bol dlžník a ktorého sa dlžník úmyselne zbavoval v úmysle ukrátiť svojich veriteľov, resp. v úmysle dosiahnuť nevymožiteľnosť svojich dlhov). 

 

Evidencia trvalého pobytu dlžníka v nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby

 

Právne inštitúty súvisiace s evidenciou pobytu občanov Slovenskej republiky upravuje primárne zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v účinnom znení.

 

Právny inšitút trvalého pobytu má výlučné evidenčný charakter. Jeho hlavným účelom je výlučne to, aby sa evidovalo ktorý občan sa na akej adrese trvalo zdržiava. Samotná skutočnosť, že dlžník má evidovaný trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej ste výlučnými vlastníkmi, nemá žiadny vplyv na možnosť súdneho exekútora exekvovať túto nehnuteľnosť. Medzi exekučným konaním, v ktorom súdny exekútor vymáha peňažné alebo nepeňažné plnenia oprávnených osôb voči dlžníkovi a inštitútom evidencie trvalého pobytu neexistuje žiadny súvis. Nemožno preto z neho ani vyvodzovať právo súdneho exekútora uspokojiť pohľadávky veriteľov dlžníka z nehnuteľnosti v ktorej má dlžník evidovaný prechodný či trvalý pobyt.

 

Na záver možno v tejto súvislosti ešte uviesť, že ako vlastníci nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník - Váš syn evidovaný trvalý pobyt môžete podať ohlasovni pobytov (ktorou je obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu danej osoby - vo Vašom prípade Vášho syna) návrh na zrušenie trvalého pobytu Vášmu synovi vo Vašej nehnuteľnosti. Toto právo zakotvuje § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v účinnom znení.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď. U mňa nebýva a ani tam nemá žiadny majetok, ale ma prechodný pobyt vo vedľajšej dedine, kde jej patrí polovica domu po svokrovcoch a tam aj bývala dokiaľ ju odtiaľ nevzali do väzenia. Mám jej u mňa zrušiť trvalý pobyt ? Pomohlo by to ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 

treba uviesť, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Podľa ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov platí, že ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší aj v prípade na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Je to Vaše oprávnenie a či to pomôže z hľadiska vymáhania dlhov dcéry cestou súdneho exekútora, k tejto časti sme sa už vyjadrili. Ak by aj súdny exekútor navštívil Vašu domácnosť, keďže dcéra tam nebude mať trvalý pobyt ani obydlie, nemal by vymôcť vstup do Vášho domu. V prípade exek. konania preto odporúčame Vám následne sa odvolať na už citované ustanovenie exekučného poriadku § 119.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás o radu, dcéra sa ocitla vo väzeni, ma veľké dlhy, auto na lízing. Nehrozí mne ako matke splácanie jej dlhov? Má 37 rokov, myslím si, že je predovšetkým ona zodpovedná za svoje dlhy. A nebude lisingovka pri vrátení auta postihovať mňa ? Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2019)

Dobrý deň,

Vy ako matka nezodpovedáte za dlhy a záväzky Vašej dcéry len z toho dôvodu, že ste jej matkou.

Výnimkou by bol prípad, keby ste boli spoludlžníčkou alebo ručiteľkou, čo sa týka aj leasingovej spoločnosti. 

Pre spoločné záväzky v zmysle ust. § 511 Ob,č. zákonníka platí, že ak viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.  Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov.

Pre ručenie v zmysle ust. § 546 a nasl. Obč. zákonníka platí, že toto vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ, teda Vy, by ste zobrali na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojíte, ak ju neuspokojí dlžník, teda Vaša dcéra.  Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky. Vy ako ručiteľ by ste boli povinná dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, teda Vaša dcéra, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Následne by ste boli oprávnená od dlžníčky vymáhať sumu, ktorú ste za ňu uhradili z titulu ručenia.

Ak by  boli dlhy Vašej dcéry vymáhané v exekučnom konaní a dcéra má na Vašej adrese nahlásený trvalý pobyt alebo Váš byt tvorí jej obydlie, potom exekútor by si mohol vymôcť vstup do Vášho bytu v súlade s ust. § 119 exekučného poriadku :
"Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená."

V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ja už som Vám písala, mala som požičané peniaze z vúb a zobrala to spoločnosť intrum. Poslali mi toto. A základe Vášho emailu Vám oznamujeme, že na Vašom dlhu voči pôvodnému veriteľovi spol. Všeobecná úverová banka, a.s., Spotrebný úver číslo 6054148921 eviujeme aktuálnu neuhradenú sumu v celkovej výške 2684, 05 e. V súčasnosti je už istina vyplatená, je potrebné ale vyplatiť aj úroky z omeškania a poplatky. Uhraďte Vás dlh vo výške 2684, 05e do 15. 9. 2018. Ak toto pre Vás nie je možné, kontaktujte nás za účelom dohodnutia splátkového kalendára. Prikladáme platobné údaje: číslo účtu je SK17 0200 0000 0022 4450 4757, variabilný symbol je 6054148921, špecifický symbol je 4720968, suma 2684, 05 EUR. Ja som poslednú splátku zaplatila v apríli 2018. Písala som im, aby mi poslali doklad, že istina je zaplatená a oni mi poslali odpoveď takú prepošlem Vám. Oznamujeme Vám, že evidujeme zostatok neuhradenej pohľadávky vo výške 2686, 68 EUR k 25. 9. 2018. Dlh sa úročí až do úplného splatenia istiny. Rozpis dlhu: Istina: 1410, 30 EUR Úrok: 1655, 49 EUR Poplatok: 790, 89 EUR Uhradené: 1170, 00 EUR k 13. 6. 2018 V prípade potreby volaNázov Mandanta : Intrum Slovakia s.r.o Aktuálny zostatok dlhu : 2686, 68 EUR IBAN : SK17 0200 0000 0022 4450 4757 Variabilný symbol : 6054148921 Špecifický symbol : 4720968 jte na dole uvedené telefónne číslo. Chcem sa informovať ako mám postupovať ďalej na koho sa mám obrátiť a čo mám robiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že požičané peniaze - istinu ste už v celosti uhradili.

V otázke neuvádzate, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, koľko ste si požičali a kedy Vám boli vyplatené peniaze a v akej forme /v hotovosti alebo na účet/, ako boli určené splátky, v akom rozsahu splátky sa splátka započíta na úhradu istinu a príslušenstvo istiny, ako a či bola určená ročná percentuálna miera nákladov.

Odporúčame neuhradzovať žiadne sumy podľa výzvy a ani nedohodovať žiadny splátkový kalendár.

Odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na Ministerstvo spravodlivosti SR?, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava. Zmluva by mala byť posúdená v lehote  2 - 3 mesiacov.
Následne podľa posúdenia môžete reagovať. Len poznamenávame, že premlčacia lehota v zmysle ust. Obč. zákonníka je 3 roky, t.j. : staršie sumy ako 3 roky sú už premlčané.
Nedajte sa nalákať na to, že Vám znížia poplatky a úroky ak uznáte napr. 50 % z nimi požadovanej sumy, nepodpisujte žiadny splátkový kalendár.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa informovať. Mala som pôžičku z VÚB banky. Zobrala to spoločnosť Intrum JUSTITIA.  Písali mi email, že istina je vyplatená, ale treba ešte vyplatiť úroky z omeškania a poplatky vo výške 2684. Ja im to nevyplatím. Ako ich mám požiadať alebo na koho sa obrátiť, aby som mala doklad o ukončení. Ďakujem krásne za odpoveď. Eva.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď  :


V otázke uvádzate, že pôžičku z VÚB banky ste uhradili v celosti.

Neuvádzate však výšku požičanej  sumy, ako ani to, kedy ste uhradili poslednú splátku istiny.
Zo zákona platí všeobecná premlčacia lehota, ktorá je tri roky. Teda ak ste poslednú splátku uhradili pred viac ako 3 rokmi a potvrdili Vám, že istina je uhradená, potom je nárok na úroky a poplatky už premlčaný. 
Vo veci odporúčame poslať zmluvu o pôžičke na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, na Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, adresa : Bratislava, Župné námestie 13, PSČ :  811 13.
Je možné, že zmluvy budú posúdené tak, že vzhľadom na nesplnenie podmienok zákona o spotreb. úveroch sa zmluva bude považovať za bezúročnú a bez poplatkov. Zmluvu za bezzúčročnú a bez poplatkov však môže vysloviť iba súd, ale posúdenie MS SR bude pre Vás podstatným podkladom pre prípadné súdne konanie. Posúdenie zmluvy trvá obyčajne 2 až 3 mesiace.

Pokiaľ sa jedná o komunikáciu s INTRUM, žiadnu sumu titulom úrokov a poplatkov neuznávajte, ani nežiadajte o splátky a podobne.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť za dlhy syna (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som zúfalá a neviem ako ďalej. Moja dcéra je veľmi zadlžená zistili sme to, keď začali chodiť upomienky na veľmi vysoké sumy. Nabrala si veľa pôžičiek a nespláca ich. Chodia nám domov listy, že ak nezaplatí plne sumy, tak bude vykonaná exekúcia. Dcéra ma u nás trvalý pobyt nič nevlastní ani nič doma nemá. Potrebovala by som poradiť, či môže exekútor siahnuť na môj majetok prípadne ako mame postupovať ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť za dlhy syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

právne môže exekútor siahnuť len na majetok dcéry. Nie je však vylúčené, že by prišiel k Vám urobiť tzv. súpis dcérinho majetku (ak bude mať podozrenie, že na danej adrese môže mať dlžník majetok). Vy sa môžete brániť tým, že mu preukážete, že ide o Váš majetok. V krajom prípade, ak by majetok spísal, viete sa domáhať jeho vrátenia na súde. 

Pokiaľ ide o dcéru, bolo by vhodné pouvažovať o možnosti využitia osobného bankrotu. Odporúčam s ňou navštíviť Centrum právnej pomoci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk