Mám podmienku musím ísť sedieť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Mám podmienku musím ísť sedieť?

Dobrý deň, mám podmienku z úverového podvodu. Končí mi v apríli budúceho roka, teraz ma čaká súd ohľadne neplatenia výživného, nakoľko som bez práce a prácu si zohnať neviem nakoľko ma matka pravidelne dáva hľadať za nezvestného, pričom vie o mne, ale robí mi to napriek.

Odpoveď: Mám podmienku musím ísť sedieť?

Dobrý deň,

 

po uplynutí doby podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo aj skôr (najmä ak odsúdená osoba podmienku poruší) súd nariadi verejné zasadnutie na zistenie a rozhodnutie, či ste sa v rámci skúšobnej doby (odkladu výkonu trestu) osvedčili.

 

Súd pritom sleduje najmä to, či ste počas plynutia skúšobnej doby viedli riadny život, plnili si svoje pracovné a občianske povinnosti, ale najmä to, či ste sa nedopustili spáchania ďalšieho (hoci aj iného) trestného činu alebo priestupku.

 

Spáchanie priestupku alebo trestného činu nie vždy musí automaticky odôvodniť premenu podmienečne uloženého trestu odňatia slobody na nepodmienečný trest odňatia slobody.

 

Výnimočne podľa ustanovenia § 50 ods. 4 Trestného zákona môže súd ponechať v platnosti podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a popritom Vám uložiť nové povinnosti a obmedzenia, predĺžiť skúšobnú dobu...

 

Podľa ustanovenia § 50 ods. 4 Trestného zákona

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku 1,

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, alebo

d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

 

Tzn. že o tom, či kvôli spáchanému trestnému činu zanedbania povinnej výživy bude premenený Váš podmienečne odložený trest odňatia slobody na nepodmienečný trest odňatia slobody bude súd rozhodovať v súlade s ustanovením § 420 Trestného poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 420 Trestného poriadku

Pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, postupuje súd primerane ako pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom.

 

Na prejednanie Vašej veci bude nariadené verejné zasadnutie, kde budete predvolaný a súd bude jednak na základe listinných dôkazov zabezpečených súčinnosťou tretích osôb, ale aj prostredníctvom Vášho výsluchu zisťovať, či ste počas skúšobnej doby viedli riadny život. Ak súd zistí, že došlo k spáchaniu iného trestného činu alebo priestupku bude musieť zisťovať to, či sú splnené podmienky upravené v ustanovení § 50 Trestného zákona.

 

Súd bude dôkladne skúmať z akého a vplyvom akých okolností došlo k spáchaniu iného trestného činu. T.j. či ste svoju povinnú vyživovaciu povinnosť neplnili úmyselne, či ste ju plnili aspoň čiastočne... Tieto skutočnosti bude zisťovať v širšom kontexte so všetkými okolnosťami Vášho prípadu.

 

Podľa ustanovenia § 418 ods. 1 Trestného poriadku

Súd sleduje správanie osoby odsúdenej na trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom počas skúšobnej doby. Zisťuje najmä, ako odsúdený plní povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z uloženého probačného dohľadu; na ten účel robí najmä písomné dožiadania na orgány štátnej správy alebo obec a záujmové združenie občanov v mieste bydliska odsúdeného a zamestnávateľa odsúdeného. Pred vydaním rozhodnutia si súd vždy vyžiada z registra trestov odpis registra trestov odsúdeného od útvaru Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený pobyt, správu o tom, či sa nevedie proti nemu trestné stíhanie, a od orgánu, ktorý prejednáva priestupky, či nebol v skúšobnej dobe postihnutý za obdobný priestupok.

 

Podľa ustanovenia § 419 ods. 1 a 4 Trestného poriadku

(1) O tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody, rozhodne súd na verejnom zasadnutí. Na verejnom zasadnutí rozhodne tiež o prípadnom predĺžení skúšobnej doby u mladistvého.

(4) Ak súd rozhodne, že odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil, nariadi výkon trestu odňatia slobody a rozhodne súčasne aj o zaradení odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Ďalej súd pokračuje podľa § 408.

 

Na tomto verejnom zasadnutí sa následne rozhodne o tom, či súd vydá uznesenie o tom, že ste sa v rámci skúšobnej doby neosvedčili a zároveň nariadi výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody a zaradí Vás do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Alebo rozhodne, že podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody ponechá v platnosti, predĺži Vám skúšobnú dobu a zároveň Vám uloží ďalšie povinnosti alebo obmedzenia.

 

V tejto Vašej trestnej veci (o osvedčení po uplynutí skúšobnej doby) poskytnúť i bezplatnú právnu pomoc. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke pre dohodnutie ďalších detailov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám podmienku musím ísť sedieť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať bol som podmienečne prepustený 5. 3. 2018 z výkonu trestu a súd mi uložil skúšobnú dobu 3 roky a 1 rok probačný dohľad v príkaze uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie a chcem sa spýtať, či mám ja kontaktovať probačného úradníka alebo ma on sám vyzve. Za vybavenie mojej otázky vopred ďakujem.

Odpoveď: Mám podmienku musím ísť sedieť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, určite sa ozvite probačnému úradníkovi radšej sám. Po nadviazaní prvého kontaktu vás bude probačný úradník ďalej inštruovať kedy a ako často máte k nemu chodiť. Poradí vám aj to, čo máte robiť, aby sa naplnil účel podmienečného prepustenia z výkonu trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk