Máte
otázku?

Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

Na môj účet je vedená exekúcia. Už neviem presne, koľko som z konkretizovanej splátky exekútorovi uhradil, pretože časť dlhu bola pokrytá predajom môjho osobného motorového vozidla v dražbe, ktorú zorganizoval exekútor. Je exekútor povinný vyhotoviť vyúčtovanie mojej pohľadávky? Na základe ktorého paragrafu exekučného poriadku? Touto exekúciou sa dožadujem nezaplateného výživného, ako aj bežného výživného na jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa.

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

Dobrý deň, podľa § 46 ods. 7 Exekučného poriadku, na požiadanie účastníka konania zašle exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Na náležitosti vyúčtovania exekučného konania sa primerane použijú ustanovenia o konečnom vyúčtovaní exekučného konania. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia máte právo požadovať od exekútora jedenkrát ročne bezodplatne informáciu o stave splácania Vašej pohľadávky. 

Trápi vás "Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám vyplatenú exekúciu. Teraz mi po pol roku prišiel exekútor s touto istou pohľadávkou, ktorá je už vyplatená, avšak bez súdneho rozhodnutia. Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ dlžná suma, ktorá je predmetom exek. konania, bola Vami uhradená, je potrebné podať u súdneho exekútora návrh na zastavenie exekúcie v súlade s ust. § 61k/ exek. a to v lehote do 15 dní a pripojiť aj doklad o úhrade dlžnej sumy.

Následne exekútor vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu.

O predmetných návrhoch na zastavenie exekúcie rozhoduje súd prednostne.

Pokiaľ je okolnosťou na zastavenie exekúcie skutočnosť, že ste uhradili dlžnú sumu pred začatím exek. konania, oprávnený /ten, kto podal návrh na exek. konanie/  bude zaviazaný k úhrade trov exekučného konania (§ 199 c/ exek. poriadku).

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, prečo mi revízori, ktorí chytili môjho otca v roku 2013, teraz v roku 2018 vyslali exekúciu z iného mesta, kde sa udalosť odohrala. Poslali desať šekov a číslo účtu, avšak sumu nenapísali. Nemali by byť povinní uvádzať aj sumu? Komunikovali sme s nimi telefonicky aj cez email, ale nezdvihajú telefón a nereagujú na správy. Majú sídlo v inom meste a môj otec je starší a dôchodca. Napísali sme im aj list, no zatiaľ neodpovedali. Zaujíma ma, prečo neposlali aj sumu a len šeky a číslo účtu? Je veľa takýchto prípadov, keď človek chce uhradiť exekúciu a oni to komplikujú tým, že nereagujú na telefonáty ani emaily. Myslel som si, že by bolo ich povinnosťou uvádzať aj sumu a nie poslať len šeky a číslo účtu. Prosím o radu.

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

V otázke neuvádzate, či Váš otec obdržal nejaký platobný rozkaz z prísl. okresného súdu podľa jeho trvalého bydliska. Adresy súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  V informačnom centre prísl. súdu Vášmu otcovi povedia či bol voči nemu vydaný platobný rozkaz.

Ak platobný rozkaz vydaný nebol, nemá dôvod teraz hradiť pokutu  pre dopravný podnik, lebo jeho nárok je už premlčaný.

Je zvláštne, že v otázke uvádzate, že je exekúcia a poslali Vám šeky. 

Ak bol vo veci vydaný platobný rozkaz a otec dlžnú sumu by neuhradil ani na základe platobného rozkazu, potom Vám malo byť doručené tzv. upovedomenie o začatí exekúcie.

Pokiaľ Vás vyzýva "len" dopravný podnik prísl. mesta s tým, že vec postúpi na exekúciu ak Váš otec pokutu neuhradí,  pokutu už neuhradzujte a vzneste námietku premlčania.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.