Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Ako ručiteľ som vyplatil dlh. Následne som si súdne vymohol rozhodnutie o navrátení dlhu, ktoré som dal vymáhať cez exekútora. Keďže dlžník je na invalidnom dôchodku a sú mu strhávané iné pohľadávky, som v poradí až po splatení iných dlžníkových pohľadávok. Po dvoch rokoch sa nič nevymohlo, pretože som stále v poradí. Chcel by som Vás poprosiť o radu v prípade, že nebude možné vymôcť dlh od dlžníka pre prípad úmrtia alebo iných neočakávaných okolností. Kto je povinný zaplatiť náklady exekútorovi za vykonávanú prácu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Dobrý deň, ak sa dlh nevymôže, exekutor bude požadovať trovy od Vás. Ak sa chcete zbaviť svojej povinnosti a viete, že dlh nevymôže ani exekutor, môžete postúpiť pohľadávku na tretiu osobu a tym na ňu prejde aj povinnosť zaplatiť trovy exekúcie ak by sa dlh nevymohol. Tretia osoba ide samozrejme do rizika ale ak by sa dlh vymohol, tak získa peniaze.

Trápi vás "Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som invalidný dôchodca a momentálne sa nachádzam v zariadení sociálnych služieb. Po zaplatení pobytu v zariadení mi nezostáva dostatok prostriedkov na splácanie dlhov, a preto čelím exekúcii. Chcel by som sa opýtať, koľko mi exekútor môže mesačne strhávať z invalidného dôchodku. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 22.10.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci uvádzame, že v zmysle § 89 ods. 3 exekučného poriadku platí

"Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie tejto úhrady a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu občana po zaplatení tejto úhrady."

Z informácií uvedených na stránke SP Ústredie ďalej vyplýva :

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (58,60 eur) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (175,81 eur).

  •  
  •  
  •  

 

  •  

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som kamarátovi 8 000 eur. Prestal mi však platiť splátky a navyše sa so mnou odmieta komunikovať. Rada by som preto podala naňho exekúciu.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že nemáte právoplatný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý by prikazoval dlžníkovi zaplatiť Vám dlžnú sumu. Neuvádzate, ani kedy ste spísali zmluvu o pôžičke a či máte doklad o tom, že ste peniaze požičali /prevod na bankový účet, potvrdenie o prevzatí peňazí/.

Odporúčame dlžníkovi - kamarátovi poslať doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy, aby túto sumu uhradil v lehote splatnosti podľa zmluvy s tým, že ak dlžnú sumu neuhradí, vec postúpite na súd, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním, ktoré bude musieť tiež uhradiť, ako aj s následným exekučným konaním.

Ak k úhrade nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec postúpili na súd.


Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť. Pred pár rokmi som nabúrala auto a zostala som dlžná komerčnej poisťovni. Tá potom presunula moj dlh advokátskej kancelárii. S kanceláriou sa mi nikdy nepodarilo dohodnúť na splátkovom kalendári, pretože požadovali príliš vysoké sumy v rámci mesačnej splátky. Počas posledných šiestich mesiacov som im posiela mesačne 20 eur, no teraz ma kontaktovali s tým, že posielajú môj prípad k exekútorovi. Chcela by som sa opýtať, či je možné dohodnúť sa s exekútorom na splátkach skôr, ako mi siahne na majetok či účet. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, 
základom vo Vami uvedenom prípade je to, či skutočne v zmysle ust. § 788 a nasl. Obč. zákonníka ste povinná hradiť škodu, ktorú poisťovňa uhradila titulom poistnej udalosti poškodenému. 
V otázke uvádzate, že ide o udalosť spred niekoľkých rokov /nepíšete dátum/ a že vec bola postúpená advokátskej kancelárii.
Nevieme z otázky usúdiť, či ste svoj záväzok voči komerčnej poisťovni uznali aj písomne, prípadne aj formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Spornou zostala otázka splátok. 
Ak advokátska kancelária oznámila, že vec posiela exekútorovi, nie je to celkom také jednoduché. Základom je či vo veci bol vydaný nejaký rozsudok alebo platobný rozkaz, z ktorého by vyplynula Vaša povinnosť uhradiť škodu. 
Ak platobný rozkaz vydaný nebol a ani rozsudok, advokátska kancelária nie je oprávnená tak postupovať, keďže je to v rozpore so základnými pravidlami etiky advokátskeho stavu vyhrážať sa, vec postúpi na vymáhanie súdnemu exekútorovi. V  prípade, že by vo veci bola spísaná notárska zápisnica ako exkekučný titul, bolo by to horšie v tom smere, že advokátska kancelária by mohla skutočne vec postúpiť na vymáhanie cestou súdneho exekútora.
Pokiaľ je situácia iná, a Vy ste svoj záväzok neuznali písomne čo do dôvodov a výšky v zmysle ust. § 558 Obč. zákonníka, z dôvodu právnej istoty ani neodporúčame tak urobiť, keďže je možné, že za škodu nezodpovedáte, prípadne nie v tej výške, ako od Vás požaduje komerčná poisťovňa, prípadne nárok je premlčaný.

Podľa ust. § 106 Obč. zákonníka platí, že "právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví."

Odporúčame, aby ste nám poslali spisovú dokumentáciu na posúdenie, aby sme Vám vo veci pomohli, ako v otázke Vašej zodpovednosti;  výšku škody, ako aj Vašu zodpovednosť musí komerčná poisťovňa v prípadnom súdnom konaní musí preukázať.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak sa jedná o neúplnú úhradu dlhu, konkrétne iba 2000 eur z celkového dlhu 5000 eur (ktorý sa skladá z istiny 4000 eur, poplatkov z omeškania, úrokov z omeškania v hodnote 800 eur, súdnych poplatkov 120 eur, exekučných poplatkov 80 eur), ktorú položku je možné s najväčšou prioritou vysporiadať? Ďakujem za promptnú odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň,

ak sa dlh vymáha už v exekúcii, tak exekútor má zákonom určené poradie, ako má vymožené, či prijaté platby od dlžníka započítať. Podľa § 60 Exekučného poriadku

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.

(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné.

Takýmto spôsobom sa plnenie dlžníka bude započítavať na dlh.


Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Moja dcéra je rozvedená a jej exmanžel jej neplatí výživné, ktoré bol určené súdom. Právnik jej odporučil podať naňho exekúciu. Rád by som sa spýtal, kto hradí náklady na toto konanie. Moja dcéra je momentálne na rodičovskej dovolenke a nemá žiadny iný príjem. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, 

otázkami vymáhania výživného sa venujeme v mnohých odpovediach, ktoré Vám môžu byť nápomocné.

So žiadosťou o spísanie návrhu na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Poplatok za spísanie návrhu je 16.60 € , ktorý následne bude vymáhať súdny exekútor od povinného.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám môže spísať aj advokát, ktorý Vás bude v konaní zastupovať.

Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný výlučne elektronickými prostriedkami, ktorými disponuje aj advokát. 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: keď som uhradil platobný rozkaz ešte pred začatím exekúcie, má exekútor nárok na nejaké exekučné náklady konania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň. Keď ste Váš dlh uhradili dobrovoľne, na základe súdneho rozhodnutia (platobného rozkazu) ešte pred začatím exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie voči Vám ani nemal byť podaný. Nevidím preto dôvod, pre ktorý by ste mali znášať exekučné trovy. Tieto by mal znášať domnelý oprávnený (veriteľ), nakoľko exekučné konanie inicioval v čase, keď už dlh neexistoval. Exekúcia by v takom prípade mala byť zastavená, pričom k zastaveniu by malo dôjsť z dôvodov, ktoré možno pričítať na ťarchu oprávneného.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, na moje meno je vedená exekúcia - ručil som kamarátovi na úver. Samozrejme úver nesplácal a teraz je to už u exekútora. Teraz mi zrážajú zo mzdy aj jemu. Keď mi chodia upovedomenia od exekútora, vidím, že výška dlhu klesá, ale náklady exekútora stále narastajú. Môžem sa ja ako ručiteľ nejako brániť nákladom exekúcie a tie už potom nesplácať a nechať splácanie na účastníkov konania, teda dlžníkov?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedám nasledovne :

1./ Podľa ust. § 60 zák. č.  233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch platí  (citujem doslovne) :

"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov

(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.

(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné."

 

2./ Vo veci vám odporúčam požiadať  písomne súdneho exekútora  v súlade s ust. exek. poriadku o vyúčtovanie exekúcie, ktoré je vám povinný zaslať do 30 dní odo dňa jeho prijatia bezplatne jeden krát ročne.

 

 

Z uvedeného dokladu budete vedieť, aký je stav exek. konania. V prípade nezrovnalostí  môžete podať sťažnosť na Slov. komoru súdnych exekútorov  alebo dať podnet na súd na vykonanie kontroly u exekútora (§ 218d/ exek. poriadku/.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mohol by som vás poprosiť o informáciu, ako postupovať, ak chcem postúpiť pohľadávku na tretiu osobu? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň,

postúpiť pohľadávku môžete písomnou zmluvou medzi Vami a tým, na koho postupujete pohľadávku. Podľa § 526 Občianského zákonníka Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Podstatné je, aby ste sa dohodli na tom, akú phľadávku postupujete, v akej výške, samozrejme uviesť zmluvné strany a rovnako to, či ide o odplatné, alebo bezodplatné postúpenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava