Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 1. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Dobry den, chcel by som poprosit o radu. Ako ručitel som vyplatil dlh. Nasledne som si sudne vymohol rozhodnutie o navrateni dlhu. ktore som dal vymahat cez exekutora. Na kolko dlžnik je na invalidnom a stahuju mu z invalidneho ine pohladavky ja som v poradi pokial nesplati dlznik inu pohladavku. Po dvoch rokoch sa nič nevymohlo, lebo som v poradi. Tak by som vas chcel poprosit o radu, ze ked nebude mozne vymoct dlh od dlznika pre pripad umrtia alebo inych neočakavanych okolnosti. Kto je povinny zaplatit trovy exekutorovi za vykonavanu pracu. Za odpoved dakujem vopred .

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Dobrý deň, ak sa dlh nevymôže, exekutor bude požadovať trovy od Vás. Ak sa chcete zbaviť svojej povinnosti a viete, že dlh nevymôže ani exekutor, môžete postúpiť pohľadávku na tretiu osobu a tym na ňu prejde aj povinnosť zaplatiť trovy exekúcie ak by sa dlh nevymohol. Tretia osoba ide samozrejme do rizika ale ak by sa dlh vymohol, tak získa peniaze.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Mala som dlh z pred pár rokov, keď som nabúrala auto a bola dlžná komerčnej poisťovni peniaze ale ta to ďalej posunula advokátskej kancelárii, s ktorou som sa nikdy nevedela dohodnúť na splátkovom kalendári lebo chceli veľa peňazí v mesačnej splátke. Tak som im pol roka posiela 20 e mesačne a po polroku teraz sa mi ozvali, že to posielajú exekútorovi. Chcem sa opýtať sa sa s ním dohodnúť na splátkach pred tým ako mi siahnu na majetok alebo účet ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, 
základom vo Vami uvedenom prípade je to, či skutočne v zmysle ust. § 788 a nasl. Obč. zákonníka ste povinná hradiť škodu, ktorú poisťovňa uhradila titulom poistnej udalosti poškodenému. 
V otázke uvádzate, že ide o udalosť spred niekoľkých rokov /nepíšete dátum/ a že vec bola postúpená advokátskej kancelárii.
Nevieme z otázky usúdiť, či ste svoj záväzok voči komerčnej poisťovni uznali aj písomne, prípadne aj formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Spornou zostala otázka splátok. 
Ak advokátska kancelária oznámila, že vec posiela exekútorovi, nie je to celkom také jednoduché. Základom je či vo veci bol vydaný nejaký rozsudok alebo platobný rozkaz, z ktorého by vyplynula Vaša povinnosť uhradiť škodu. 
Ak platobný rozkaz vydaný nebol a ani rozsudok, advokátska kancelária nie je oprávnená tak postupovať, keďže je to v rozpore so základnými pravidlami etiky advokátskeho stavu vyhrážať sa, vec postúpi na vymáhanie súdnemu exekútorovi. V  prípade, že by vo veci bola spísaná notárska zápisnica ako exkekučný titul, bolo by to horšie v tom smere, že advokátska kancelária by mohla skutočne vec postúpiť na vymáhanie cestou súdneho exekútora.
Pokiaľ je situácia iná, a Vy ste svoj záväzok neuznali písomne čo do dôvodov a výšky v zmysle ust. § 558 Obč. zákonníka, z dôvodu právnej istoty ani neodporúčame tak urobiť, keďže je možné, že za škodu nezodpovedáte, prípadne nie v tej výške, ako od Vás požaduje komerčná poisťovňa, prípadne nárok je premlčaný.

Podľa ust. § 106 Obč. zákonníka platí, že "právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví."

Odporúčame, aby ste nám poslali spisovú dokumentáciu na posúdenie, aby sme Vám vo veci pomohli, ako v otázke Vašej zodpovednosti;  výšku škody, ako aj Vašu zodpovednosť musí komerčná poisťovňa v prípadnom súdnom konaní musí preukázať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pri neúplnej úhrade dlhu iba 2000e z celkového dlhu 5000e (dlh 5000 e skladajúci sa z istiny (4000e), poplatkov z omeškania, úrokov z omeškania (800e), súdnych poplatkov (120e), exekučných poplatkov (80e) - čo je možné si najskôr vysporiadať? ĎAKUJEM za skorú odpoveď 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň,

ak sa dlh vymáha už v exekúcii, tak exekútor má zákonom určené poradie, ako má vymožené, či prijaté platby od dlžníka započítať. Podľa § 60 Exekučného poriadku

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.

(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné.

Takýmto spôsobom sa plnenie dlžníka bude započítavať na dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Dcéra je rozvedená a ex jej neplatí výživné určené súdom. Právnik jej odporučil podať exekúciu. Chcem sa spýtať kto hradí trovy konania. Dcéra je na rodičovskom príspevku, iný príjem nemá. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, 

otázkami vymáhania výživného sa venujeme v mnohých odpovediach, ktoré Vám môžu byť nápomocné.

So žiadosťou o spísanie návrhu na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Poplatok za spísanie návrhu je 16.60 € , ktorý následne bude vymáhať súdny exekútor od povinného.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám môže spísať aj advokát, ktorý Vás bude v konaní zastupovať.

Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný výlučne elektronickými prostriedkami, ktorými disponuje aj advokát. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, keď som uhradil platobný rozkaz ešte pred začatím exekúcie, má exekútor nárok na nejaké exekučné trovy konania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň. Keď ste Váš dlh uhradili dobrovoľne, na základe súdneho rozhodnutia (platobného rozkazu) ešte pred začatím exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie voči Vám ani nemal byť podaný. Nevidím preto dôvod, pre ktorý by ste mali znášať exekučné trovy. Tieto by mal znášať domnelý oprávnený (veriteľ), nakoľko exekučné konanie inicioval v čase, keď už dlh neexistoval. Exekúcia by v takom prípade mala byť zastavená, pričom k zastaveniu by malo dôjsť z dôvodov, ktoré možno pričítať na ťarchu oprávneného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, na moje meno je vedená exekúcia - ručil som kamarátovi na úver. Samozrejme úver nesplácal, teraz to je už u exekútora. Teraz mi to zrážajú zo mzdy aj jemu. Keď mi chodia upovedomenia od exekútora vidím, že výška dlhu klesá, ale trovy exekútora stále narastajú. Môžem sa ja ako ručiteľ nejako brániť trovám exekúcie a tie už potom nesplácať a nechať splácanie na účastníkov konania, dlžníkov?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 28.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedám nasledovne :

1./ Podľa ust. § 60 zák. č.  233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch platí  (citujem doslovne) :

"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov

(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.

(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné."

 

2./ Vo veci vám odporúčam požiadať  písomne súdneho exekútora  v súlade s ust. exek. poriadku o vyúčtovanie exekúcie, ktoré je vám povinný zaslať do 30 dní odo dňa jeho prijatia bezplatne jeden krát ročne.

 

 

Z uvedeného dokladu budete vedieť, aký je stav exek. konania. V prípade nezrovnalostí  môžete podať sťažnosť na Slov. komoru súdnych exekútorov  alebo dať podnet na súd na vykonanie kontroly u exekútora (§ 218d/ exek. poriadku/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mohol by som vas poprosit o informaciu, ako sa postupuje, ak chcem postupit pohladavku na tretiu osobu? Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň,

postúpiť pohľadávku môžete písomnou zmluvou medzi Vami a tým, na koho postupujete pohľadávku. Podľa § 526 Občianského zákonníka Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Podstatné je, aby ste sa dohodli na tom, akú phľadávku postupujete, v akej výške, samozrejme uviesť zmluvné strany a rovnako to, či ide o odplatné, alebo bezodplatné postúpenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk