Máte
otázku?

Exekúcia a daňový bonus


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Exekúcia a daňový bonus

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či má exekútor právo siahnuť na daňový bonus. Môj priateľ má exekúciu na plate už viac ako rok. Nedávno sme si uplatňovali daňový bonus na našu dcéru, ale exekútor si tieto prostriedky stiahol. Na internete som nenašla žiadne informácie, ktoré by mi potvrdili, či je toto v súlade s právom. Ak nie, rada by som vedela, ako tento problém riešiť. Prosím o radu. Ďakujem, Denisa.

Odpoveď: Exekúcia a daňový bonus

Dobrý deň, podľa exek. poriadku / § 68 a nasl. /  zrážky zo mzdy   a z iných príjmov možno vykonávať  l e n    do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva. Zrážky sa vykonávajú z   č i s t ej   mzdy  p o v i n n é h o, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa  o d p o čí t a     p r e d d a v o k   na   d a ň     alebo daň z príjmov fyzických osôb a p o i s t n é   na  z d r a v o t n é  poistenie, poistné na  s o c i á l n e   p o i s t e n i e , príspevok na  s t a r o b n é    dôchodkové sporenie a   p o i s t n é    na sociálne zabezpečenie. Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií.  Do čistej mzdy   sa však    n e z a p o č í t a v a j ú     p r í d a v k y   na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Suma daň. bonusu je oslobodená od dane z príjmov, ale to neznamená, že nemôže byť predmetom exekúcie pri vykonávaní zrážok zo mzdy.   Predmetom exekúcie nemôže byť prídavok na dieťa a  sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Podľa ust. zák. o dani z príjmov /§ 33/  ak  dieťa /deti/ vyživujú v domácnosti  viacerí daňovníci, môže si daňový bonus  u p l a t n i ť   len  jeden z nich.  Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov /obidvaja rodičia/   a ak sa  n e d o h o  n ú   inak, daňový bonus na všetky vyživované deti  sa  u p l a t ň u j e    alebo sa prizná v poradí    m a t k a ,  o t e c ,    iná oprávnená osoba.

Aby Váš priateľ vedel aký je teraz stav /už jeden rok sa vykonávajú zrážky/  môže   požiadať  exekútora o bezodplatné  vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia, ktoré mu bude zaslané do 30 dní.

Trápi vás "Exekúcia a daňový bonus" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia a daňový bonus (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či exekútor môže zobrať daňový bonus, aj keď mesačne platíme sumu, ktorá mi bola strhnutá z príjmu. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a daňový bonus

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,

 

vykonať exekúciu v zmysle Exekučného poriadku možno len spôsobmi a v rozsahu v ňom priamo stanovenými. Jedným zo spôsobov vykonávania exekúcie je aj vykonanie exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky. Tomuto spôsobu exekúcie nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, dávky sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, peňažný príspevok za opatrovanie a štátne sociálne dávky. Daňový bonus však žiaľ nie je Exekučným poriadkom vylúčený z exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky. Z  tohto dôvodu, že daňový bonus nie je z exekúcie výslovne vylúčený, podlieha exekúcii a v prípade, že je daňovému úradu doručený exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky, je daňový úrad povinný vyplatiť exekútorovi aj pohľadávku povinného spočívajúcu v daňovom bonuse, preto Vám ho teda aj exekútor stiahol. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia a daňový bonus (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Má súdny exekútor právo na daňový bonus na dieťa? Bol daný príkaz na daňový úrad. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a daňový bonus

(odpoveď odoslaná: 13.05.2020)

Dobrý deň,
zrejme Vás naša odpoveď nepoteší.

Podľa ust. exek. poriadku platí :

"§ 91 : Ak sa v ustanoveniach o exekúcii zrážkami zo mzdy hovorí o platiteľovi mzdy, vzťahujú sa príslušné ustanovenia aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, voči ktorým má povinný nárok na niektoré z príjmov uvedených v § 89.

§ 92 :
(1)Ak má povinný popri nároku na mzdu aj nárok na iný príjem uvedený v § 89, postupuje sa tak, ako keby išlo o niekoľko miezd."
 
Ďalej platí ust. § 111 ods. 2 exek. poriadku :
" Exekúcii nepodliehajú 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,8e) dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu,11aa) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa) náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis11aab) neustanovuje inak."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia nevyplýva, aby daňový bonus nemohol byť predmetom exek. konania, keďže daňový bonus nie je štátna sociálna dávka.
 

Podotázka: Exekúcia a daňový bonus (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi exekútor môže siahnuť na daňový bonus za deti. Ďakujem, Denisa.

Odpoveď: Exekúcia a daňový bonus

(odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň, 

exekučný poriadok túto otázku priamo nerieši, teda že daňový bonus nemôže resp. musí byť predemtom exekúcie byť predmetom exekúcie.

Podľa ust. exekučného poriadku platí :

"§ 68 : Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva."

Exekučný poriadok súčasne ustanovuje, že do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

O daňovom bonuse v exekučnom poriadku nie je zmienka a exekútori k tejto otázke pristupujú rôzne, prípadne sa má za to, že predmetná suma daňového bonusu môže byť predmetom exekúcie podľa ust. § 93 exekučného poriadku o prikázaní iných peňažných pohľadávok. 

Riešením je, aby sa zamestnávateľ priamo opýtal exekútora na povinnosť vykonávať zrážky aj o daňový bonus  /citujeme/ :

" § 78  : Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.

 

 


Trápi vás "Exekúcia a daňový bonus" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a daňový bonus (Vymáhanie pohľadávok)

Takže, ak som to správne pochopila, mohol si si to stiahnuť podľa svojho uváženia, je to tak? A ešte by som chcela vedieť, či existuje nejaká šanca, že nám exekútor vráti súbor ak sa s ním skontaktujeme, alebo je to už len na jeho uvážení a dobrej voli? Je to už nenávratné? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a daňový bonus

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, exekútor a mzdová účtovníčka musia postupovať podľa ustanovení zákona o súdnych exekútoroch.  Zrážka zo mzdy bola už poslaná na účet exekútora. Poznamenávame, že  zrážky zo mzdy  sa vykonávajú podľa zákona.

Avšak na  základe dohody oprávneného a povinného je možné vykonávať nižšie zrážky zo mzdy, ktorú písomnú dohodu treba následne zaslať exekútorovi. Exekútor na základe uvedeného oznámi platiteľovi mzdy, aby vykonával zrážky podľa predmetnej dohody. Oprávnený môže uvedenú dohodu odvolať.

Za súčasného stavu, keď je už vykonaná zrážka zo mzdy je konanie s exekútorom o uvedenej veci bezpredmetné, nakoľko k dohode o nižších zrážkach musí dôjsť s oprávneným.

Aby Váš priateľ vedel aký je teraz stav /už jeden rok sa vykonávajú zrážky/  môže   požiadať  exekútora o bezodplatné  vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia, ktoré mu bude zaslané do 30 dní.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia a daňový bonus" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.