Lehota vydania osvedčenia o dedičstve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aká je maximálna lehota vydania osvedčenia o dedičstve notárom, keď na prvom konaní zvolanom notárom sa účastníci nedohodli o dedičstve a v prípade ak notár nevydá osvedčenie o dedičstve, kedy musí predložiť danú vec súdu a vyrozumieť účastníkov konania. Ďakujem. 

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Dobrý deň

zákon neurčuje lehotu pre vydanie osvedčenia o dedičstve. Podľa § 175zb ods. 1 OSP: “Súd môže odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu spôsobí zbytočné prieťahy v súdnom konaní. Súd potom poverí úkonmi v konaní o dedičstve iného notára podľa rozvrhu práce.” Notár by mal postupovať tak, aby vec bola v primeranom čase s ohľadom na všetky okolnosti prejednaná a rozhodnutá.

Osvedčenie o dedičstve notár vydá so súhlasom účastníkov ak dedičstvo nadobudol jeden dedič, dedičstvo nenadobudol žiadny dedič, dedičia sa vyporiadali medzi sebou dohodou,  alebo ked’ dedičia uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov.

 

Podľa §175zd ods. 1 OSP: “Ak sa prejednanie dedičstva neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví všetky potrebné podklady na vydanie uznesenia súdu a návrh na uznesenie súdu a vyúčtuje svoju odmenu a hotové výdavky. Ak podklady nie sú úplné alebo návrh na uznesenie súdu nie je po vecnej stránke správny, súd môže vec vrátiť notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo na zmenu návrhu uznesenia; pokynom súdu je notár viazaný.”

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, čo mám robiť v prípade ak podpis na záveti sa zdá byt falošný? Ako postupovať?

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2020)

Dobrý deň. V takom prípade je potrebné podpis na poslednej vôli spochybniť a požadovať preverenie jeho pravosti grafologickým znaleckým posudkom. Pre tento účel je tiež vhodné zabezpečiť niekoľko iných dokumentov, ktoré v tom čase (plus/mínus jeden rok) poručiteľ podpisoval. To bude slúžiť ako porovnávací materiál.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás koľko trvá kým nám príde osvedčenie o dedičstve? Dedičské konanie prebehlo 19. júla. Už len čakáme na tie papiere a stále nič. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň, Civilný mimosporový poriadok, ktorý upravuje procesný postup notára v dedičskom konaní neobsahuje ustanovenie týkajúce sa lehoty na doručenie uznesenia o dedičstva. Z toho dôvodu sa na určenie tejto lehoty použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku upravujúce uznesenia v spojení s ustanoveniami o rozsudku. Z nich je možné následne vyvodiť, že vo Vašom prípade by malo byť uznesenie doručené do 30 dní od jeho vyhlásenia. Ak teda na pojednávaní dňa 19.07. bolo vyhlásené uznesenie, mal Vám ho notár doručiť do 19.08. Vzhľadom na to, že sa tak nestalo ani do 60 dní, odporúčame Vám jednak telefonicky zistiť stav veci u notára a keď Vám k tomu nebude vedieť nič uviesť, môžete sa obrátiť aj na súd, ktorý ho poveril.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, boli sme na dedičskom konaní ja a mamka ako jediné dedičky po ocinovi. Mamka sa vzdala v prospech mňa, čiže ja som nadobudla všetko. Ústne sme sa vzdali aj možnosti odvolania. Ihneď sme zaplatili odmeny notárovi. Povedali mi, že do týždňa si mám prísť po uznesenie. Už prešlo 3 týždne a nič. Čo týždeň tam volám a stále mi sľubujú, že do konca týždňa to bude a bez výsledku. Existuje v tomto nejaká lehota dokedy sú mi povinní vydať takéto uznesenie? Pretože ja si bez toho uznesenia nemôžem uplatniť iné veci, ktoré mi vyplývajú z dedičstva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň. Procesné predpisy v takýto prípadoch neurčujú súdu, resp. notárovi, ako súdnemu komisárovi prejednávajúcemu dedičstvo, lehotu, dokedy sa má uznesenie o dedičstve vydať.

Ak ste sa vzdali práva podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok, tak takéto rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie. Takýto postup má preto spravidla za následok to, že rozhodnutie bude vydané skôr.

Odporúčam Vám naďalej priebežne zisťovať, či bolo uznesenie o dedičstve vydané a pokiaľ nebude vydané v najbližšej dobe, môžete podať písomnú žiadosť o jeho vydanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň. 12.1.2017 mi zomrel otec doteraz nemám žiadnu informáciu o dedičskom konaní nič od súdu nič od notára. Kde sa dozviem informácie,?Musí ma niekto kontaktovať? Môže sa dedičské konanie konať aj bez môjho vedomia? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. Informácie o dedičskom konaní získate na súde príslušného podľa bydliska poručiteľa (Vášho otca). Súd Vám poskytne informáciu ktorému notárovi bola dedičská vec pridelená. Na základe tejto informácie môžete potom kontaktovať notára a zistiť bližšie informácie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, je nejaký zákon/vyhláška, ktorý určuje maximálnu lehotu od úmrtia osoby po prvé pojednávanie (stretnutie s notárom)? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota vydania osvedčenia o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň, žiadny zákon ani vyhláška neurčuje notárovi, ako súdnemu komisárovi maximálnu lehotu na nariadenie prvého pojednávanie po úmrtí poručiteľa. Avšak notár je viazaný Civilným sporovým poriadkom a Civilným mimosporovým poriadkom, z ktorých základných princípov vyplýva, že súd (i notár ako súdny komisár) majú konať tak, aby bola každá jedna vec prejednaná a rozhodnutá v primeranej lehote a bez zbytočných prieťahov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku