Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 30. 3. 2016

Otázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Dobrý den, chcel by som sa opýtať, či je potrebné s rozhodnutím od notára po dedičskom konaní ešte niekam chodiť? Bolo mi spomínané niečo s krajským súdom, či tam musím zo svojim originálom isť po nejaké potvrdenie / správoplatnenie / pečiatku. Ďakujem

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Dobrý deň, po doručení osvedčenia o dedičstve, môže účastník dedičského konania do 15 dní od jeho prevzatia požiadať súd o pokračovanie v konaní. Ak žiadosť nie je včas podaná, osvedčenie o dedičstve nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Deň právoplatnosti notár na rozhodnutí vyznačí na žiadosť, pričom doložku právoplatnosti vyznačí priamo notár, u ktorého prebehlo prejednanie dedičstva. Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí je potrebné na preukázanie prechodu majetkových práv na dediča.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
v 8/2018 mi zomrela mama. Zariadenie sociálnych služieb podalo Oznámenie k dedičskému konaniu – zostatok finančných prostriedkov 104, -EUR (mám doklad potvrdený Okresným súdom Nitra) ale toho času som nebola o tejto skutočnosti Zariadením sociálnych služieb informovaná. Dedičské konanie prebehlo 31. 1. 2019 a zaujímavé, že tento doklad tam nebol. Až v marci 2019 mi volali zo Zariadenia sociálnych služieb Nitra, kedy si vyzdvihnem zostatok finančných prostriedkov. Preto som dala žiadosť na opätovne prejednanie predmetnej sumy na Okresný súd Nitra. V auguste 2019 bol pridelený nový notár. Cestovala som z Bratislavy do Nitry, stretnutie viedla pracovníčka poverená notárkou. Zaplatila som poplatok 36 eur + 6,5eur. Až pri uplatnení vyplatenia finančných prostriedkov -Zariadenie sociálnych služieb bolo zistené, že Uznesenie nemá na prvej strane pečiatku notára a pečiatku právoplatnosti. Po upozornení na danú skutočnosť som dostala stručnú odpoveď bez ospravedlnenia, že právoplatnosť Uznesenia si môžem dať vyznačiť v Infocentre na Okresnom súde Nitra. Ja som chybu nespravila. Stalo by ma to dovolenku a cestu z Bratislavy do Nitry. Ako sa môžem brániť? Veď z tých 104, - EUR mi už nič nezostane. Ďakujem Vosková

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň, vo veci nemusíte cestovať na OS Nitra. 

Pošlite doporučene list na OS Nitra s originálom dedič. rozhodnutia a požiadajte o vyznačenie doložky právoplatnosti, s tým, aby súd Vám následne uvedené rozhodnutie zaslal na Vašu adresu.

Podľa ust. § 63 vyhl. č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy platí :

"Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

(1) Súd na žiadosť vyznačí na predloženom rovnopise rozhodnutia alebo schváleného zmieru dátum, kedy rozhodnutie alebo zmier nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť. Vyznačeniu právoplatnosti ani vykonateľnosti nebráni, ak bol podaný návrh na opravu rozhodnutia alebo zmieru.

(2) Právoplatnosť, prípadne vykonateľnosť sa vyznačuje pripojením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, a to odtlačkom pečiatky na prvú stranu rovnopisu rozhodnutia alebo zmieru, spravidla do ľavého horného rohu. Doložku právoplatnosti a vykonateľnosti podpíše zamestnanec súdu, ktorý ju pripojil, a uvedie dátum, kedy sa tak stalo.

(3) Ak doložka právoplatnosti a vykonateľnosti neobsahuje štátny znak Slovenskej republiky, pripojí sa k nej aj odtlačok úradnej pečiatky.

(4) Ak je to potrebné, možno osobitne pripojiť doložku právoplatnosti a osobitne doložku vykonateľnosti; na tento účel možno použiť osobitné pečiatky."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môžem po právoplatnosti uznesenia o dedičskom konaní a vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti doložkou k uzneseniu, následne podpísať kúpnu zmluvu s návrhom na vklad na OU odbor katastra? Jedna sa o nehnuteľnosť po dedičskom konaní a výsledok podľa uznesenia nebol ešte záznamom vložený na kataster, resp. výsledok nie je premietnutý do LV. Čas ma súri. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, áno, môžete to urobiť, môžete už teraz uzatvoriť kúpnu zmluvu, do zmluvy však napíšte, že osvedčenie o dedičstve ešte nie je premietnuté na liste vlastníctva. 

V dedičskom práve totiž platí, že vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate okamihom smrti poručiteľa. 

Akonáhle sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti podáte návrh na vklad do katastra. Vyplatenie kúpnej ceny môžete riešiť nezávisle na zápise vlastníckeho práva kupujúceho na liste vlastníctva. Napríklad tak, že kúpnu cenu Vám výplatí do piatich dní od podpisu kúpnej zmluvy.

V prípade ďalších otázok mi napíšte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať mali sme dedičke konanie a domov mi prišlo uznesenie o dedictve chcem sa opýtať, že, či to zapise notár do katastra alebo musím ešte s tým ísť na kataster lebo je tam napísané "Na základe uznesenia o dedictve vykoná okresný úrad poltár, odbor katastaralny zápis v KN formou záznamu podľa uznesenia. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň. Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve notár požiada o zápis uznesenia Okresný úrad, katastrálny odbor. Okresný úrad vykoná zápis na základe tejto listiny formou záznamu. Nemusíte si to dávať zapisovať notár požiada o zápis namiesto Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ďakujem ešte raz za úpravu odpovede. Mala by som poslednú otázku, či v dedičskom konaní začatom po 1. 7. 2016 bude platiť to isté, že právoplatnosť uznesenia vydaného notárom nadobudne doručením? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Áno, to platí stále.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď ohľadne právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Mala by som ešte podotázku, či je možné doložku právoplatnosti vybaviť na súde hneď po doručení osvedčenia alebo je tam ďalšia lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, ak ide o osvedčenie o dedičstve vydané notárom ako súdnym komisárom podľa Občiansko-súdneho poriadku (dedičské konanie začaté pred 01.07.2016), tak právoplatnosť na osvedčení vyznačí priamo notár. Lehota, po ktorej sa stane rozhodnutie právoplatným závisí na tom, či sa vzdáte práva podať žiadosť na súd o pokračovanie v konaní. Ak sa vzdáte tohto práva, nadobudne právoplatnosť doručením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ak bude dedičské konanie ukončené a od notárky odstanem zápisnicu a zároveň aj osvedčenie, či je toto osvedčenie už právoplatne alebo je potrebné ísť ešte na súd pre správoplatnenie? Som jediná dedička a odvolania do 15 dní sa chcem vzdať priamo u notárky ak je to možné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, osvedčenie sa stane právoplatným buď uplynutím času na podanie odvolania alebo doručením v prípade, že ste sa odvolania vzdali. Na to, aby voči iným osobám a štátnym orgánom bolo toto osvedčenie použiteľné je potrebné jej právoplatnosť a prípadne aj vykonateľnosť vyznačiť doložkou právoplatnosti u notara.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné vyznačiť právoplatnosť dedičského osvedčenia aj na úradne overenú kópiu? Ďakujem

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, úradne overená kopiaa hodnotu originálu. Na súdoch nam už vyznačili právoplatnosť aj na osvedčenú fotokópiu. Ak by Vám to však neurobili, niekedy je jednoduchšie a lacnejšie požiadať o rovnopis rozhodnutia, ktorý Vám doručia aj s pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti. 

Požiadať o rovnopis môžete písomne s kolkom alebo osobne na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, keď som obdržala uznesenie o dedičskom konaní a bola som pod nátlakom notára, kde som podpísala zápisnicu o tomto dedičstve a nie som spokojná akú notár stanovil sumu nehnuteľnosti, či sa v tejto veci dá ešte odvolať, keď na konci uznesenia je napísané, že sa účastníci vzdávajú práva podať vo veci opravný prostriedok. A pri podpise som si to nevšimla. Ďakujem

Odpoveď: Ako vyznačiť právoplatnosť na osvedčení o dedičstve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, ak ste sa na pojednávaní vzdali práva podať odvolanie, nie je možné dodatočne tento Váš názor zmeniť a podať odvolanie proti uzneseniu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk