Máte
otázku?

Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

V máji 2015 môj manžel obdržal list z RTVS, ktorý uvádzal, že na základe kontroly neevidujú platbu koncesionárskych poplatkov. Preto od júla 2015 bude na kontrolovanom mieste odberu elektriny táto platba účtovaná. V liste však nebola uvedená žiadna zmienka o dlhu za obdobie od 1.4.2008 do 30.6.2015. Keďže vlastníme dve nehnuteľnosti a obývame iba jednu z nich, odber elektrickej energie bol uvedený na jednej nehnuteľnosti na môjho manžela a na druhej na mňa. Preto sme od júla 2015 prepísali miesto odberu elektrickej energie na manžela na oboch nehnuteľnostiach, pričom sme zároveň využili možnosť spojenia SIPO na jedno číslo, avšak s dvoma platobnými dokladmi. Následne, dňa 23.5.2016 nám RTVS prostredníctvom listu a poštovou poukážkou oznámila, že na základe kontroly výberu koncesionárskych poplatkov neevidujú platbu a že máme do 30 dní uhradiť sumu 405 eur. Zaujímavé je, že v roku 2015 zistili, že poplatky neevidovali a že budú účtovať koncesionársky poplatok. No v roku 2016 už zistili, že platby neboli zaplatené za obdobie od roku 2008 do 30.5.2015. Koncesionársky poplatok sme skutočne platili, avšak na mieste odberu, ktoré bolo uvedené na SIPO na moje meno. Sme si vedomí, že sme spravili chybu tým, že sme nespojili obe domácnosti na jedno odberné miesto už v roku 2012, keď sa zmenil zákon. Teraz by ma zaujímalo, či existuje nejaká premlčacia lehota, alebo možnosť odpustenia časti nedoplatku, aby sme nemuseli uhradiť celú sumu? Nie sme ľudia, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu koncesionárskych poplatkov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

Dobrý deň, podľa § 100 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (OZ), premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá. V zmysle § 101 OZ, je všeobecná premlčacia doba trojročna a plynie od okamihu splatnosti. Splatnosť je potrebné určiť podľa zákona, ktorý upravuje povinnosť platiť koncesionárske poplatky. V zmysle uvedeného sa teda premlčuje aj právo na zaplatenie koncesionárskeho poplatku a to v uvedenej trojročnej dobe. Na odpoveď, ktoré konkrétne poplatky sú už premlčané, resp. či výzva na zaplatenie platby vo Vami uvedenej výške je dôvodná, je nevyhnutné ozrejmiť skutočnosti ohľadne vzniku zápisu v evidencii odberateľov elektrickej energie a splatnosti jednotlivých poplatkov v závislosti od účinnosti právnych predpisov upravujúcich úhradu za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou.

Trápi vás "Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj manžel v roku 2019 kúpil byt a odvtedy, čo je už pomaly štyri roky, sme neobdržali žiadne informácie ohľadom RTVS koncesionárskych poplatkov. Viem, že to bola naša chyba, ale keď sme kúpili byt, dva roky sme tu vôbec nebývali. Nenapadlo ma to, keďže bol byt v "stavbe". Po dvoch rokoch sme sa nasťahovali a ja som hľadala informácie na internete, ako sa mám prihlásiť, aby mi začali prichádzať poplatky, ale nepodarilo sa mi to. Neskôr som to vzdala a teraz nám prišiel účet na dlh vo výške 208 eur. Existuje nejaká možnosť, ako sa dá tento problém riešiť, napríklad znížením splátky? Je to veľa peňazí naraz.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
všetko čo je nad 3 roky je premlčané, môžete im adresovať list a oznámiť, že časť dlhu premlčaná a tú nezaplatíte. Tú sumu by ani nevymáhali.

Zvyšok by mohli od vás vymáhať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Obdržala som list z RTVS, v ktorom uvádzajú, že evidujú môj nedoplatok koncesionárskych poplatkov. Žila som s mamou, ktorá vlastnila preukaz ZŤP, a rovnako aj môj brat, ktorý vlastní preukaz ZŤP viac ako 20 rokov a žije so mnou v jednej domácnosti. Z tohto dôvodu sme koncesionárske poplatky neplatili. Nedoplatok mi prišiel na úhradu za obdobie rokov 2004 - 2008. Od roku 2009 koncesionárske poplatky pravidelne platím. Chcela by som sa opýtať, či som povinná uhradiť tento nedoplatok, keďže v tom čase mama aj brat vlastnili preukaz ZŤP. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2023)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame, že postavenie osôb ako ŤZP je dnes - v roku 2023 - už nepodstatné a to z jednoduchého dôvodu, že uplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky.

Záver  je jednoduchý :

Nič neuhradzujte a RTVS môžete napísať, že uplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a preto konces. poplatok za obdobie r. 2004  - 2008 neuhradíte a to s tým, že v prípade, že by podali žalobu na súd, za účasti advokáta vznesiete námietku premlčania.


Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Prišlo mi oznámenie o kontrole platenia úhrady koncesionárskych poplatkov s povinnosťou úhrady od 1. 8. 2009 a vznikom nedoplatku k dňu 28. 2. 2023 v sume 756,32 €. Prišlo k nedorozumeniu, keďže platím každý mesiac pomocou šípky na variabilnom symbole, avšak RTVS nesúhlasí s číslom šípky. Chystám sa im poslať oznámenie o čísle šípky, no mám aj ďalšiu otázku. Kontrolovala som, či mám uhradené všetky platby za posledné 3 roky a mám to v poriadku. Kontrolovať však ďalších 10 rokov je zdĺhavé, takže by som sa chcela spýtať, či môžem hneď s oznámením čísla šípky poslať aj oznámenie o premlčacej dobe 3 roky. Mohlo by sa totiž stať, že v niektorom z tých mesiacov som omylom nezaplatila. Alebo by som mala čakať na ďalšiu výzvu? Oznámenie mi prišlo 24. 2., takže by som chcela vedieť, odkedy do kedy platí premlčacia doba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 26.02.2023)

Dobrý deň,  pokiaľ koncesionárske poplatky za posledných 10 rokov uhradené, a k chybe došlo len z dôvodu VS SIPA treba si túto nezrovnalosť vykomunikovať s RTVS a uviesť správne VS SIPA. Je možné, že chybu urobila aj RTVS.

Uvedené sa týka aj konces. poplatkov starších ako 3 roky, kde môžete uviesť, že v prípade, že RTVS podá žalobu na súd, potom vznesiete námietku premlčania v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka s uplatnením trov právneho zastupovania advokátom.

Pokiaľ ide o premlčaciu dobu, táto je tri roky v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zjednodušene povedané, ak by ste aj mali nedoplatok za dobu spred 3 a viac rokov, tu už uplynula premlčacia doba a v prípade podania žaloby na súd aj ohľadom už premlčaných poplatkov, súd v zmysle ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka zamietne a preto prípadný nedoplatok starší ako 3 roky neuhradzujte.


Trápi vás "Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
obdržali sme výzvu k doplatku koncových poplatkov za obdobie od 1. 3. 2011 do 30. 9. 2022. Môžete nám poradiť, ako ďalej postupovať v súvislosti s úhradou? Ďakujeme.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,

 

som toho názoru, že v prípade súdneho sporu a v ňom vznesenej námietky premlčania by ste nemuseli uhrádzať celú sumu nedoplatku, ale len tú časť, ktorá nie je premlčaná (tzn. to, čo je splatné za posledné tri roky spätne). S ohľadom na to, by som teda na výzvu reagoval s tým, že vznesiete námietku premlčania a uhradíte len poplatky splatné po dobu troch rokov spätne.


Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Prišla nám výzva na zaplatenie od RTVS, pretože nevedia nájsť záznam o našich platbách od roku 2008 až do súčasnosti. Platíme však pravidelne, dokonca aj za tento august sme už zaplatili cez SIPO s trvalým príkazom. Nevím, čo mám robiť. Myslíte si, že by pomohlo, keby som si vypýtala z banky zoznam všetkých prevodov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2022)

Dobrý deň,

 

v prípade, že ste úhrady vykonávali riadne, tak niet dôvodu na vymáhanie prostredníctvom mimosúdnej výzvy. Nie je však vylúčené, že došlo k omylu, preto ak preukážete, že ste riadne uhrádzali prostredníctvom zoznamu bankových operácií, nedorozumenie by sa tým malo vyriešiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prišla výzva, že v roku 2007 som nezaplatila poplatky za RTVS za 9 mesiacov, a to po 4,64 eur. Toto je však nemožné, keďže platby za RTVS realizujem cez SIPO spolu s platbou za plyn. Nie som schopná to platiť dvakrát. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,
ak ide o výzvu RTVS a táto sa týka len nedoplatku za rok 2007, potom nič neuhradzujte. Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka je tri roky a v tomto prípade uplynula najneskoršie v roku 2010.

RTVS môžete napísať doporučený list, že pohľadávku za rok 2007 neuhradíte, lebo RTVS si svoje právo neuplatnila v premlčacej dobe na súde v zmysle ust. § 101 a § 583 Obč. zákonníka. Teda platí, že ak by RTVS v súčasnosti podala žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenia.


Trápi vás "Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dnes mi prišiel nedoplatok z RTVS vo výške 500,43 € za obdobie od januára 2010 do apríla 2019. Od mája 2019 koncesionárske poplatky pravidelne platím, pretože od tej doby žijem v danej nehnuteľnosti. Nikdy som nepozeral STV ani nepočúval rádio, no napriek tomu ich platím od doby sťahovania sa sem. Prosím o radu, ako postupovať. S pozdravom, Vladimír

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzam, že nie je podstatné to či sledujete televíziu alebo počúvate rozhlas, podstatné je to, že ste odberateľom elektrickej energie.

V otázke uvádzatete, že vám bola doručená výzva k úhrade konces. poplatku za obodbie od 01/2010 až 04/2019. Vzhľadom na okolnosť, že splatnosť konces. poplatku pri platbe mesačne je daná príslušným kalendárnym mesiacom a teraz máme mesiac jún 2022, v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka už uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok RTVS je premlčaný a preto odporúčam RTVS napísať ako odpoveď na ich list doporučené oznámenie, že ich pohľadávka s poukázaním na ust. §  101 a ust. § 583 Obč. zákonníka je premlčaná, žaloba nebola podaná a preto ju neuhradíte.

Z dôvodu právnej istoty zistíte na príslušnom okresnom súde podľa miesta vášho trvalého bydliska, či voči vám v uvedenej veci bola podaná nejaká žaloba a presne kedy. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenia. List vyberateľovi úhrady napíšte až po zisteniach na príslušnom okresnom súde.  Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

Ak by teoreticky žaloba bola podaná, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dnes mi prišiel nedoplatok za obdobie od 06. 2014 do 05. 2022 vo výške 442,90 €, vrátane poštových služieb za 2,10 €. Ďalej je tu platba za mesiac máj 2022. Nie som si istá, od akého dátumu to mám zaplatiť, prípadne akú čiastku. Bol by som veľmi vďačná, keby ste mi mohli poradiť. Alena

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2022)

Dobrý deň, vo vami uevdenom prípade je potrebné uhradiť len koncesionársky poplatok za obodbie 05/2019 do 05/2022 vrátane a poštový poplatok 2,10 €. Pri úhrade prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou uveďte v správe pre prijímateľa platby, že uhradzujete koncesionársky poplatok práve za toto obodbie. Poplatok za obdobie od 06/2014 do 04/2019 vrátane neuhradzujte, lebo uplynula premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Vyberateľ úhrady žalobu za toto obodbie od 06/2014 do 04/2019 nepodá, lebo súd by žalobu v celom rozsahu zamietol aj s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka.


Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, oslovujem vás, prosím o nasledujúcu informáciu. Dňa 16.2.2022 mi bolo doručené oznámenie o kontrole platby úhrady za RTVS. Bol mi v ňom vyčíslený nedoplatok vo výške 774,88 eur. Problém vznikol nasledovne: Ja, ako manželka, som platiteľkou elektriny v byte na adrese v meste Z už od roku 1987. Žijeme tu spolu s manželom v spoločnej domácnosti. Máme spoločný sporožirový účet, ktorý je na manželovo meno. Z tohto účtu prebiehalo aj platba koncesionárskych poplatkov cez SIPO (mám výpisy z účtu od roku 2010). V roku 2007 sme kúpili garáž, kde je platiteľom elektriny môj manžel. Za túto garáž sa koncesionárske poplatky RTVS neplatia. Na moje odvolanie proti plateniu nedoplatku mi však prišla záporná odpoveď. Manžel platí RTVS za iné odberové miesto – garáž. Ja by som podľa nich mala zaplatiť nedoplatok za odberové miesto v našej spoločnej domácnosti. Táto situácia sa mi javí ako nedorozumenie, neviem, ako sa brániť. Splatnosť nedoplatku je 18.3.2022. Ďakujem vám za odpoveď. S pozdravom, Eva.

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2022)

Dobrý deň, pri zodpovedaní Vašej otázky vychádzame z predpokladu, že konce.s poplatky platíte stále v zmysle ust. zákona aj keď´z bankového účtu, ktorého majiteľom je manžel.

Preštudovali sme si Vašu otázku a uvádzame po preštudovaní prísl. zákononov, aby ste nič neuhradzovali, žiadny nedoplatok.

1./ Garáž : K tejto požiadavke RTVS a plateniu konces. poplatkov uvádzame, že platí ust. § 3 ods. 1 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a jeho znenie je nasledovné :

"Platiteľ úhrady
Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) v odbernom mieste,2) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,"
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že za garáž sa konces. poplatok neplatí aj keď zmluvu s dodávateľom el. energie je na meno manžela. Zákon vyslovene hovorí o tom, že konces. poplatky sa platia za byty a rodinné domy ak ide o fyzické osoby.
 
2./ Byt : Uvádzate, že zmluva s dodávateĺom el. energie je na Vaše meno. SIPO, kde je zahrnutá al. el. energia je na meno manžela a prísl. platby v SIPE oidchádzajú z účtu manžela, teda bankový účet je na meno manžela. Tu je potrebné postupovať tak, aby ste uvedenú okolnosť oznámili RTVS a na uvedený účel použili tlačivo /link :  https://uhrady.rtvs.sk/navratka/, aby RTVS uvedenú zmenu zaevidovala a zmenila vo svojom systéme. Tlačivo pošlite RTVS ako elektronicky, tak aj dopor. listom s sprievodným listom a vysvetlením. Ak konces. poplatky riadne platíte aj teraz a aj v minulosti ste platili /v otázke uvádzate, že máte doklady od roku 2010, i keď z účtu resp. SIPA na meno manžela, nevznikol pre RTVS žiadny neodplatok a nič neuhradzujte.
 
V prípade problémov nás kontaktujte.
 
 
 
 
 

Trápi vás "Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prišla mi faktúra na úhradu z RTVS a je to celkom vysoká čiastka. Mal som povinnosť platiť od roku 2011 a teraz mi to vypočítali všetko dohromady. Existuje nejaká šanca na premlčaciu dobu? Ďakujem. Michal

Odpoveď: Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vám bola doručená výzva od RTVS na úhradu konces. poplatku za obdobie od r. 2011 zrejme až do r. 2022.
Uvádzame, že v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné uhradiť len koncesionárky poplatok za obdobie od 02/2019 do 02/2022. Pri úhrade konces. poplatku treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za toto konkrétne obodbie.

Ostatný poplatok za obdobie r. 2011 až 01/2019 neuhradzujte. Môžete RTVS napísať email, že poplatok za obdobie r. 2011 do 01/2019 neuhrdíte, lebo paltí všeob. premlčacia doba. Uvádzame, že ak by RTVS podala žalobu na súd ohľadom konces. poplatku za obodbie od r. 2011 do 01/2019 spd by návrh v celom rozsahu zamietol s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka.

Odporúčame súčasne prihlásiť sa ako platiteľ konces. poplatku, pričom návod nájdete na stránke RTVS /link. : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit/.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.