Máte
otázku?

Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Dobrý deň, rad by som Vás poprosil o stanovisko k riešeniu mojej situácie. Dostal som výzvu na zaplatenie nedoplatku na úhrade za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) od RTVS. Nedoplatok mi stanovili za kontrolované obdobie od 11/2010, zrejme od kedy som odberateľom elektriny. Nejdem rozvádzať, prečo k môjmu neplateniu došlo, hoci momentálne som už niekoľko mesiacov riadnym platiteľom. Napriek všetkému by som chcel podať voči tejto výzve námietku premlčania môjho záväzku v dĺžke 36 mesiacov a požiadať RTVS o vypočítanie len nepremlčanej časti pohľadávky. Prosím, aký je Vás názor na takýto postup? Pri napísaní takéhoto listu v prípade, že neuspejem a vyjadrenie dostanem po lehote 30 dni od doručenia výzvy na zaplatenie, vznikne mi problém pri neuhradení nedoplatku v pôvodnej vyzve? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


Pýtate sa na spôsob regovanania na výzvu RTVS, ktorá Vám bola doručená, s požiadavkou na úhradu za obdobie od 11/2010. Neuvádzate, za aké dlhé obdobie RTVS požaduje doplatenie poplatku,  teda za aké obdobie od a konkrétne do akého dátumu.  Píšete, že v súčasnosti ste už riadnym platiteľom poplatku za tzv. služby verejnosti. 


Nezmieňujete sa bližšie o Vašom stave z hľadiska toho, či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia predmetných poplatkov /dôchodca, ZŤP a pod./.
Odpovedať budeme a nájdeme riešenie. 


Právna úprava uvedenej problematiky je upravená v ust. zák. č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej iba "Zákon") a v ust. Občianského zákonníka (ďalej iba "OZ").

Podľa cit. Zákona platiteľom úhrady je okrem iných fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska.

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ- občan - ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady preukazným spôsobom - zaslaním kópie prísl. rozhodnutia.

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká tejto osobe následne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti pre oslobodenie od platenia úhrady. 
Sadzba úhrady podľa § 6 Zákona  je 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ fyzická osoba, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa Zákona.


Sadzba úhrady  sa znižuje na polovicu platiteľovi - fyzickej osobe,  ktorá je
a)  poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,  nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady, alebo

b)  poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady  preukazným spôsobom a príslušným rozhodnutím.

Nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil  a preukázal vznik tejto skutočnosti (napr. rozh. o priznaní dôchodku, rozhodnutie o priznaní dávky v mh. núdzi a pod./


Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Úhrada sa platí mesačne a to do posledného dňa prísl. kalendárneho mesiaca. Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok. 

 

Dôležité ustanovenia  Zákona pre Vás : 
Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu,  je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb  súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
Ak platiteľ  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy,  platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.


Vyberateľ úhrady nie je povinný vymáhanie postúpiť na súd, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a
a) je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,
b) vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo
c) s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne. 

 

 

ODPORÚČANIE 
Zo znenia otázky vyplýva, že vyberateľ  požaduje zaplatiť úhradu za obdobie od 11/2010, nepíšete pritom obdobie za ktoré celkovo požaduje úhradu, resp. kedy ste začali úhrady riadne platiť. 


K tomuto uvádzame, že v zmysle ust. § 100 a nasl. OZ právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Premlčacia doba je v tomto prípade 3 ročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo  vykonať po prvý raz.
Podľa § § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.


Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný zaslať výzvu k úhrade do 60 dní po tom zistení, že platiteľ nezaplatil  úhradu a má mu poskytnúť ďalšiu lehotu 30 dní. Z toho vyplýva, ako príklad uvedieme mesiac 11/2010 :  žalobu teda mohol vyberateľ  úhrady podať na súd po uplynutí 90 od dňa zistenia, teda teoreticky už 1.3.2011. 


Ak budeme vychádzať podľa stavu plynutia premlčacej doby, potom stav k 31.10.2017 je nasledovný :
Premlčané sú pohľadávky vyberateľa úhrad RTVS ako veriteľa za obdobie od 11/2010 až do 7/2014.  K 7/2014 uvádzame, že žaloba by musela byť podaná najneskoršie 29.10.2017, aby vymáhanie pohľadávky za mesiac 7/2014 nebolo oslabené možnosťou vznesenia námietky  premlčania. 

 

RIEŠENIE 
Na základe uvedeného stavu odporúčame vyberateľovi úhrady napísať doporučený list, v ktorom uvediete, že v zmysle ust. §§ 100 a nasl. OZ považujete pohľadávky za obdobie od 11/2010 až do nasledovné  7/2014 za premlčané.  
Súčasne môžete uviesť, že v prípade vymáhania cestou súdu vznesiete námietku premlčania. Podľa ust. § 593  Obč. zákonníka platí, že k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.
Pokiaľ sa jedná o zostatok dlžnej sumy, ktorá nie je premlčaná, túto uhraďte poštou poukážkou alebo bankovým prevodom, avšak identifikujte platbu, aby z pošt. poukážky resp. prevodného príkazu bolo zrejmé, za ktoré obdobie je predmetná platba (napr. 12/2015 do 12/2016).  
Predpokladáme, že podľa ust. Zákona vyberateľ úhrady Vám poskytol lehotu 30 dní na úhradu, preto list aj úhradu nepremlčanej sumy vykonajte v tejto lehote. Škoda, že ste neuviedli, za aké obdobie vyberateľ požaduje úhradu, teda obdobie od 11/2010 a  čas do - nevieme.

Je tu aj možnosť, že generálny riaditeľ rozhodne, že žaloba nebude podaná (viď vyššie) vzhľadom na majetkové pomery, výšku vymáhanej sumy a náklady spojené s uplatnením pohľadávky /viď vyššie/ pokiaľ sa jedná o pohľadávku, k úhrade ktorej ste boli vyzvaný a ktorú by ste prípadne neuhradili a nie je premlčaná.  Premlčacia doba však plynie naďalej.


Poznamenávame, že kontrolu platieb môžete skontrolovať aj na stránke RTVS. 

 

ZÁVER 
Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela bý som sa opýtať na problém ktorý súvisí s nezaplatením poplatku za RTVS. Prišiel mi nedoplatok vo výške 575, 36 eur za obdobie od 1. 11. 2010 do februára 2021.
Neviem ako to môžem vyriešiť, nakoľko mi za desať rokov nijako nedali vedieť, že bý sa to neplatilo. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2021)

Dobrý deň,
treba sa prihlásiť na platenie kons. poplatkov cez formulár na stránke RTVS. Platenie konc. poplatku je viazané na odber el. energie. 

Pokiaľ ide o nedoplatok, treba uhradiť nedoplatok len za obdobie od 02/2018 do 02/2021. Pri úhrade špecifikujte obdobie, za ktoré obdobie poplatok uhradzujete.

RTVS napíšte, že nedoplatok za obdobie od 1.11.2010 do 01/2018 považujete za premlčaný v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať prišlo mi zaplatiť poplatok vo výške 584,64 €. Je to za obdobie od 1.9.2010 do 28.2.2021, je to výpočet. Takže stačí zaplatiť od februára 2018 čo sú teda tri roky spätne a dopísať, že zvyšné obdobie podlieha premlčacej dobe? Poslať email na úhrady@rtvs.sk ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,
áno, uviedli ste to správne. Premlčacia doba je uvedená v ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."


Nezabudnite pri úhrade či už bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou špecifikovať resp. uviesť, že za ktoré obdobie uhradzujete konces. poplatok, t.j. : od 02/2018 do 02/2021.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Dna 04. 02. 2019 som dostala výzvu zo dna 28. 01. 2019 od RTVS zaplatiť úhradu za koncesionársky poplatok od roku 01. 04. 2008 do 28. 02. 2019. Musím to zaplatiť od roku 01. 04. 2008 alebo použiť najaké premlčanie. Som na dôchodku už 8 rokov. Ako mám postupovať. Je to veľká suma, lebo mám minimálny dôchodok.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň,

predkladám nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 6 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska platí :

"(3) Sadzba úhrady podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu platiteľovi podľa § 3 písm. a), ktorý je

a) poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d) alebo

b) poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d).

(4) Nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa odseku 3 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 3."

Z uvedeného vyplýva, že treba slniť povinnosť voči vyberateľovi úhrady RTVS a uplatniť zníženie sadzby konces. poplatku na jednu polovicu t.j. : 2,23 €, treba oznámiť  a preukázať vznik skutočnosti podľa zákona - rozhodnutie Soc. poisťovne o výške dôchodku.

2./  Po vykonaní a oznámení predmetnej zmeny /dôchodca/, odporúčame podať žiadosť riaditeľovi RTVS o žiadosť o upustenie od vymáhania konces. poplatku vzhľadom na Váš dôchodok. Výšku dôchodku budete musieť preukázať. Je samozrejmé, že ohľadom poplatku staršieho ako tri roky je treba vzniesť námietku premlčania.

Pokiaľ Vaša žiadosť o odpustenie poplatku za posledné tri roky  bude zamietnutá, treba uhradiť len poplatok za posledné tri roky, nie starší. Je samozrejmé, že poplatok starší ako tri roky netreba uhradzovať, keďže platí premlčacia doba tri roky podľa ust. Občianskeho zákonníka.

Existujú súdne rozhodnutia v uvedených veciach, kde súdy uznali vznesenú námietku premlčania.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Prešov, 6Co/93/2017 z 29.5.2018 /v predmetnom konaní KS Prešov potvrdil rozsudok Okresného súdu v Prešove, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu - RTVS/ :
"Žalobca /naša pozn. RTVS/ nesúhlasí s premlčaním časti úhrady.Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie o spotrebiteľskej povahe predmetnej veci,a preto za správny považoval aj postup súdu, ktorý priznal pani S. ex offo ochranu, vrátane ochrany pred negatívnymi následkami plynutia času, ak RTVS odkladala uplatnenie úhrady za mesiac 4/2012 až do roku 2016. RTVS týmto odkladaním privodila oslabenie vlastného práva. Odvolací súd teda nespochybňuje právo RTVS na úhradu, len ho považuje rovnako ako súd prvej inštancie za oslabené do takej miery, že po uplynutí premlčacej doby ho už priznať nemožno.Premlčanie má okrem iného preventívnu funkciu predchádzať uplatňovaniu práva po neprimerane dlhú dobu."


Nečakajte, že v RTVS Vám povedia, aby ste uhradili poplatky len za posledná tri roky. 
 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku