Máte
otázku?

Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o stanovisko k riešeniu mojej situácie. Dostal som výzvu na zaplatenie nedoplatku za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) od RTVS. Nedoplatok mi stanovili za kontrolné obdobie od 11/2010, od kedy som, zdá sa, odberateľom elektriny. Nehodlám rozoberať dôvody môjho neplatenia, hoci teraz som už niekoľko mesiacov vystupujem ako riadny platiteľ. Napriek tomu by som rád podal voči tejto výzve námietku premlčania môjho záväzku v dĺžke 36 mesiacov a požiadal RTVS o vypočítanie len nepremlčanej časti pohľadávky. Aký je Váš názor na takýto postup? Ak napíšem takýto list a neuspem a dostanem vyjadrenie po lehote 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie, vznikne mi problém pri neuhradení nedoplatku podľa pôvodnej výzvy? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


Pýtate sa na spôsob regovanania na výzvu RTVS, ktorá Vám bola doručená, s požiadavkou na úhradu za obdobie od 11/2010. Neuvádzate, za aké dlhé obdobie RTVS požaduje doplatenie poplatku,  teda za aké obdobie od a konkrétne do akého dátumu.  Píšete, že v súčasnosti ste už riadnym platiteľom poplatku za tzv. služby verejnosti. 


Nezmieňujete sa bližšie o Vašom stave z hľadiska toho, či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia predmetných poplatkov /dôchodca, ZŤP a pod./.
Odpovedať budeme a nájdeme riešenie. 


Právna úprava uvedenej problematiky je upravená v ust. zák. č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej iba "Zákon") a v ust. Občianského zákonníka (ďalej iba "OZ").

Podľa cit. Zákona platiteľom úhrady je okrem iných fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska.

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ- občan - ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady preukazným spôsobom - zaslaním kópie prísl. rozhodnutia.

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká tejto osobe následne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti pre oslobodenie od platenia úhrady. 
Sadzba úhrady podľa § 6 Zákona  je 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ fyzická osoba, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa Zákona.


Sadzba úhrady  sa znižuje na polovicu platiteľovi - fyzickej osobe,  ktorá je
a)  poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,  nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady, alebo

b)  poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady  preukazným spôsobom a príslušným rozhodnutím.

Nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil  a preukázal vznik tejto skutočnosti (napr. rozh. o priznaní dôchodku, rozhodnutie o priznaní dávky v mh. núdzi a pod./


Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Úhrada sa platí mesačne a to do posledného dňa prísl. kalendárneho mesiaca. Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok. 

 

Dôležité ustanovenia  Zákona pre Vás : 
Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu,  je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb  súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
Ak platiteľ  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy,  platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.


Vyberateľ úhrady nie je povinný vymáhanie postúpiť na súd, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a
a) je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,
b) vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo
c) s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne. 

 

 

ODPORÚČANIE 
Zo znenia otázky vyplýva, že vyberateľ  požaduje zaplatiť úhradu za obdobie od 11/2010, nepíšete pritom obdobie za ktoré celkovo požaduje úhradu, resp. kedy ste začali úhrady riadne platiť. 


K tomuto uvádzame, že v zmysle ust. § 100 a nasl. OZ právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Premlčacia doba je v tomto prípade 3 ročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo  vykonať po prvý raz.
Podľa § § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.


Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný zaslať výzvu k úhrade do 60 dní po tom zistení, že platiteľ nezaplatil  úhradu a má mu poskytnúť ďalšiu lehotu 30 dní. Z toho vyplýva, ako príklad uvedieme mesiac 11/2010 :  žalobu teda mohol vyberateľ  úhrady podať na súd po uplynutí 90 od dňa zistenia, teda teoreticky už 1.3.2011. 


Ak budeme vychádzať podľa stavu plynutia premlčacej doby, potom stav k 31.10.2017 je nasledovný :
Premlčané sú pohľadávky vyberateľa úhrad RTVS ako veriteľa za obdobie od 11/2010 až do 7/2014.  K 7/2014 uvádzame, že žaloba by musela byť podaná najneskoršie 29.10.2017, aby vymáhanie pohľadávky za mesiac 7/2014 nebolo oslabené možnosťou vznesenia námietky  premlčania. 

 

RIEŠENIE 
Na základe uvedeného stavu odporúčame vyberateľovi úhrady napísať doporučený list, v ktorom uvediete, že v zmysle ust. §§ 100 a nasl. OZ považujete pohľadávky za obdobie od 11/2010 až do nasledovné  7/2014 za premlčané.  
Súčasne môžete uviesť, že v prípade vymáhania cestou súdu vznesiete námietku premlčania. Podľa ust. § 593  Obč. zákonníka platí, že k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.
Pokiaľ sa jedná o zostatok dlžnej sumy, ktorá nie je premlčaná, túto uhraďte poštou poukážkou alebo bankovým prevodom, avšak identifikujte platbu, aby z pošt. poukážky resp. prevodného príkazu bolo zrejmé, za ktoré obdobie je predmetná platba (napr. 12/2015 do 12/2016).  
Predpokladáme, že podľa ust. Zákona vyberateľ úhrady Vám poskytol lehotu 30 dní na úhradu, preto list aj úhradu nepremlčanej sumy vykonajte v tejto lehote. Škoda, že ste neuviedli, za aké obdobie vyberateľ požaduje úhradu, teda obdobie od 11/2010 a  čas do - nevieme.

Je tu aj možnosť, že generálny riaditeľ rozhodne, že žaloba nebude podaná (viď vyššie) vzhľadom na majetkové pomery, výšku vymáhanej sumy a náklady spojené s uplatnením pohľadávky /viď vyššie/ pokiaľ sa jedná o pohľadávku, k úhrade ktorej ste boli vyzvaný a ktorú by ste prípadne neuhradili a nie je premlčaná.  Premlčacia doba však plynie naďalej.


Poznamenávame, že kontrolu platieb môžete skontrolovať aj na stránke RTVS. 

 

ZÁVER 
Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, bol nám doručený nedoplatok na úhrade za verejné služby za obdobie 2011. Rada by som sa opýtala, ako správne postupovať pri zasielaní námietok premlčania. Ďakujem za odpoveď. Jaroslava.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 02.06.2022)

Dobrý deň,
ak vám bola doručená výzva na úhradu koncesionárskeho poplatku výlučne za obodbie roka 2011, potom je nárok RTVS premlčaný a nič neuhradzujte.

RTVS môžete napísať doporučený list, kde uvediete, že konces. poplatok za obodbie roka 2011 neuhradíte, lebo uplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Nič viac nemusíte zdôvodňovať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dňa 16. 02. 2022 mi bolo doručené oznámenie o kontrole platenia úhrady RTVS. Ide o nedoplatok, ktorý je účtovaný spätne od 5. 8. 2015 vo výške 361.92 eur. Chcem upozorniť, že mi doposiaľ nebola doručená žiadna výzva na platenie koncesionárskych poplatkov až do tejto sumy za posledných necelých 7 rokov. Moja otázka sa týka premlčacej doby podľa občianskeho zákonníka - či sa jej platnosť na môj prípad vzťahuje a je nastavená na 3 roky? Naviac chcem uviesť, že nemám nárok na oslobodenie od platenia tohto poplatku. V prípade, že sa premlčacia doba na môj prípad vzťahuje, chcel by som sa informovať, akým spôsobom žiadať RTVS o zníženie dlžnej sumy, resp. akým spôsobom napísať odvolanie. Ďalej by som potrebovala vedieť, či je možné žiadať o poskytnutie splátok v dohodnutom splátkovom kalendári. Ďakujem za odpoveď. Marcel

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 17.02.2022)

Dobrý deň, vo veci nie ej možné podať odvolanie, lebo odvolanie možno podať len proti rozhodnutiu.

Z otázky vyplýva, že ste boli vyzvaný k úhrade nedoplatku na konces. poplatku za obdobie 8/2015 zrejme až do 02/2022 vo výške 361,92 €. Vo veci uvádzame, že je potrebné uhradiť len konces. poplatok za posledné 3 roky, teda za obdobie 02/2019 až  02/2022. Pri úhrade treba uviesť, že uhradujete poplatok za toto konkrétne obdobie 02/2019 až 02/2022.Ostatok poplatku neuhradzujte.

RTVS môžete napísať list, kde uvediete, že poplatok za obodbie 05/2015 až 01/2022 neuhradíte, lebo uplynula premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.  Uvádzame, že ak by RTVS podala žalobu an súd ohľadom tohto obdobia, súd návrh RTVS v celsoti zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.


Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Dnes, 31.5.2021, mi prišiel list z RTVS s oznámením o kontrole platenia úhrady. Súčasne mi v tomto liste prišlo aj vyčíslenie o nedoplatku v sume 255,20 € za obdobie od 5.11.2016 do 30.6.2021. Mesačná výška úhrady je 4,64 €. Rád by som Vás poprosil o radu ohľadom podania námietky na premlčanie a postupu pri tomto namietaní. Ďakujem.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 31.05.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá začína plynúť dňom, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz.

V nadväznsoti na Vašu otázku uvádzame, že ak ste boli vyzvaný k úhrade nedoplatku na konces. poplatkoch za obdobie do 11/2016  do 06/2021, potom nedoplatok za obdobie pred 06/2018 neuhradzujte, je premlčaný. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné uhradiť len nedoplatok za obodbie od 06/2018 do 06/2021, t.j. za posledných 36 mesiacov.  Pri úhrade nedoplatku uvedťe v prevodnom príkaze alebo na poštovej poukážke, že uhradzujete nedoplatok za obdobie 06/2018 do 06/2021 /správa pre prijímateľa/.

Pokiaľ ide o nedoplatok za obdobie do 05/2018 vrátane, tento neuhradzujte, môžete RTVS napísať email, že konces. poplatok je premlčaný v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a preto ho neuhradíte. Nie je predpoklad, že by RTVS premlčanú pohľadávku uplatnila cestou súdu a to z toho právneho dôvodu, že súd by návrh s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka a ust. § 583 Obč. zákonníka zamietol /neuplatnenie práva v premlčacej dobe/.

 

 


Trápi vás "Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prišiel mi nedoplatok 296,96 eur za obdobie od 1.11.2015 do 31.3.2021, no doteraz mi neprišla žiadna upomienka. Poprosil by som o pomoc, ako mám postupovať a ako to je s premlčacou dobou. Ďakujem.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň,
treba uhradiť konces. poplatok len za posledných 36 mesiacov, t.j. za obdobie 03/2018 do 03/2021. Pri platbe nedoplatku v správe pre prijímateľa treba uviesť, že za toto obdobie konces. poplatok uhradzujete.

Za predch. obdobie, t. j. od 1.11.2015 do 02/2018  konces. poplatok neuhradzujte - platí všeob. premlčacia doba 3 roky (§ 101 Obč. zákonníka).


Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na problém, ktorý súvisí s nezaplatením poplatku za RTVS. Prišiel mi nedoplatok vo výške 575,36 eur za obdobie od 1. 11. 2010 do februára 2021. Neviem, ako to môžem vyriešiť, nakoľko mi za desať rokov nikto nedal vedieť, že poplatok sa neplatil. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 06.02.2021)

Dobrý deň,
treba sa prihlásiť na platenie kons. poplatkov cez formulár na stránke RTVS. Platenie konc. poplatku je viazané na odber el. energie. 

Pokiaľ ide o nedoplatok, treba uhradiť nedoplatok len za obdobie od 02/2018 do 02/2021. Pri úhrade špecifikujte obdobie, za ktoré obdobie poplatok uhradzujete.

RTVS napíšte, že nedoplatok za obdobie od 1.11.2010 do 01/2018 považujete za premlčaný v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala: prišlo mi zaplatiť poplatok vo výške 584,64 €. Platnosť sa vzťahuje na obdobie od 1.9.2010 do 28.2.2021, čo je taký istý výpočet. Mám zaplatiť od februára 2018, čo sú teda tri spätné roky, a napísať, že zvyšné obdobie podlieha premlčacej dobe? Mám poslať email na úhrady@rtvs.sk? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,
áno, uviedli ste to správne. Premlčacia doba je uvedená v ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."


Nezabudnite pri úhrade či už bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou špecifikovať resp. uviesť, že za ktoré obdobie uhradzujete konces. poplatok, t.j. : od 02/2018 do 02/2021.


Trápi vás "Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania (Iné oblasti práva)

Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Dňa 04. 02. 2019 som dostala výzvu datovanú na 28. 01. 2019 od RTVS o zaplatenie poplatku za koncesionárske vysielanie. Úhrada sa týka obdobia od 01. 04. 2008 do 28. 02. 2019. Mám otázku, či musím túto sumu zaplatiť za celé uvedené obdobie, alebo môžem uplatniť nejaké premlčanie. Som na dôchodku už 8 rokov. Prosím Vás o radu, ako mám v tejto situácii postupovať. Ide o veľkú sumu, pretože dostávam minimálny dôchodok.

Odpoveď: Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania

(odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň,

predkladám nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 6 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska platí :

"(3) Sadzba úhrady podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu platiteľovi podľa § 3 písm. a), ktorý je

a) poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d) alebo

b) poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d).

(4) Nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa odseku 3 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 3."

Z uvedeného vyplýva, že treba slniť povinnosť voči vyberateľovi úhrady RTVS a uplatniť zníženie sadzby konces. poplatku na jednu polovicu t.j. : 2,23 €, treba oznámiť  a preukázať vznik skutočnosti podľa zákona - rozhodnutie Soc. poisťovne o výške dôchodku.

2./  Po vykonaní a oznámení predmetnej zmeny /dôchodca/, odporúčame podať žiadosť riaditeľovi RTVS o žiadosť o upustenie od vymáhania konces. poplatku vzhľadom na Váš dôchodok. Výšku dôchodku budete musieť preukázať. Je samozrejmé, že ohľadom poplatku staršieho ako tri roky je treba vzniesť námietku premlčania.

Pokiaľ Vaša žiadosť o odpustenie poplatku za posledné tri roky  bude zamietnutá, treba uhradiť len poplatok za posledné tri roky, nie starší. Je samozrejmé, že poplatok starší ako tri roky netreba uhradzovať, keďže platí premlčacia doba tri roky podľa ust. Občianskeho zákonníka.

Existujú súdne rozhodnutia v uvedených veciach, kde súdy uznali vznesenú námietku premlčania.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Prešov, 6Co/93/2017 z 29.5.2018 /v predmetnom konaní KS Prešov potvrdil rozsudok Okresného súdu v Prešove, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu - RTVS/ :
"Žalobca /naša pozn. RTVS/ nesúhlasí s premlčaním časti úhrady.Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie o spotrebiteľskej povahe predmetnej veci,a preto za správny považoval aj postup súdu, ktorý priznal pani S. ex offo ochranu, vrátane ochrany pred negatívnymi následkami plynutia času, ak RTVS odkladala uplatnenie úhrady za mesiac 4/2012 až do roku 2016. RTVS týmto odkladaním privodila oslabenie vlastného práva. Odvolací súd teda nespochybňuje právo RTVS na úhradu, len ho považuje rovnako ako súd prvej inštancie za oslabené do takej miery, že po uplynutí premlčacej doby ho už priznať nemožno.Premlčanie má okrem iného preventívnu funkciu predchádzať uplatňovaniu práva po neprimerane dlhú dobu."


Nečakajte, že v RTVS Vám povedia, aby ste uhradili poplatky len za posledná tri roky. 
 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úhrady za služby verejnosti - námietka premlčania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.