'

Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 12. 2015

Otázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý den, zistil som, že v platbe za používanie káblovej televízie nie sú zarátané koncesionárske poplatky. Chcel by som túto situáciu urovnať a uhradiť RTVS poplatky, ktoré som nezaplatil, aby som uviedol veci do korektného stavu. Vzhľadom na to, že v byte bývam dlhšiu dobu, akú dobu je potrebné zaplatiť a ako postupovať tak, aby som urovnal vzniknutú dlžobu voči RTVS s minimálnou pokutou ? Aká je premlčacia doba v tomto prípade ? Poznámka: Nebola voči mne začatá exekúcia, ide o dobrovoľné urovnanie vzniknutého stavu.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý deň, pokiaľ chcete uhradiť svoj dlh na koncesionárskych poplatkoch, potom je potrebné konataktovať RTVS a požiadať ich o vyčíslenie sumy na úhradu. Akonáhle Vám príde suma na úhradu, túto sumu uhradíte. Ak uhradíte dlh dobrovoľne, pokuta Vám nehrozí. Môžu od Vás požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške (podľa termínu začatia omeškania).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prajem. Moc by som poprosila o radu ohľadom nezaplatených koncesionárskych poplatkov. Prenajala som si byt okolo roku 2011 a zostala som dva roky na materskej. Počas celej doby až do dnes som neplatila tieto poplatky. Neviem ako mám postupovať ak ich chcem platiť, bojím sa vysokej sumy. Vypýtala som si na pošte to prihlásenie. Veľmi pekne ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete uhradiť svoj dlh na koncesionárskych poplatkoch, potom je potrebné konataktovať RTVS a požiadať ich o vyčíslenie sumy na úhradu. Akonáhle vám príde suma na úhradu, túto sumu uhradíte. Ak uhradíte dlh dobrovoľne, pokuta Vám nehrozí. Môžu však od vás požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške (podľa termínu začatia omeškania).

Kto a v akom rozsahu má platiť koncesionárske poplatky nájdete na stránke  rtvs : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit. 

Úhradu nedoplatku zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované  RTVS v ust. § 10  nasledovne (citujeme) :
"§ 10 Vymáhanie úhrady
(1) Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2) Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3) Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
(5) Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde."

 

Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný vyzvať k úhrade do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti, avšak zákon s tým nespája ten právny následok, že nárok na úhradu uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

Podstatné pre vás je, že v prípade, že by vám došla výzva k úhrade aj za predchádzajúce obdobie niekoľkých rokov, aby ste vzniesli námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Je vecou RTVS, aby si lehotu na vymáhanie ustrážila.

Ak žiadna výzva nedôjde, je potrebné, aby ste si platenie koncesionárskych poplatkov dali do súladu s ust. zákona /prihlásiť sa, nahlásiť zmeny podľa Vášho prípadu) a poplatky uhradili maximálne za posledné 3 roky, ak sa na vás vzťahuje táto povinnosť platenia poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, som vlastníkom malej rekreačnej chaty v oblasti, v lese kde nieje žiaden signál ani na STV, chatka sa doslova nedá využiť ani na dlhodobejšie obývanie, nakoľko tam nieje voda, len elektrika. A prišiel mi sek na nedoplatok v sume 607, 84 EUR za RTVS takže spočítaná suma od 1. 4. 2008. Ani ta chatka doslova nemá hodnotu daného nedoplatku. Ako mám postupovať ďalej, budem nútená isto chatku predať, prečo mi nedošiel nedoplatok skôr, za minulé roky až v tejto vysokej sume práve 1. 2. 2019. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Ingrida 

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Predovšetkým je potrebné uviesť, že podľa ust. § 3 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska platiteľom úhrady je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, 
b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ. 

Je samozrejmé, že vzhľadom na premlčaciu lehotu , ktorá je trojročná, je treba vzniesť námietku premlčania ohľadom koncesionárskeho poplatku, ktorý je starší ako tri roky.

Nie je podstatné to, že zo strany RTVS Vám nebola zaslaná nejaká písomná upomienka alebo výzva k úhrade. RTVS často zdôvodňuje oprávnenosť vymáhania poplatku aj staršieho ako tri roky s tým, že premlčacia lehota sa počíta až od zaslania upomienky alebo výzvy, čo však súdy neakceptujú a vymáhanie úhrad starších ako tri roky zamietajú.

Takže vo Vašom prípade by zostala k úhrade teoreticky len suma za posledné tri roky -  od 02/2016 do 02.2019.

V tejto časti odporúčame dať do súladu meno odberateľa elektriny za domácnosť s odberateľom elektriny za chatu, teda aby zmluvy s elektrárňami zneli na jedno rovnaké meno, a túto okolnosť oznámiť vyberateľovi úhrady - RTVS s uvedením čísla SIPO za domácnosť, kde ste platiteľom elektriny. Súčasne požiadať riaditeľa RTVS o výnimku vymáhania dlžnej sumy.

V otázke sa nezmieňujete či sa na Vás nevzťahuje možnosť oslobodenia od platenia úhrady resp. znížený poplatok /ZŤP, dôchodcovia, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, prípadne žitie s týmito osobami - § 6 zákona/.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, v týchto dňoch mi prišla výzva na zaplatenie nedoplatku koncesionarskeho poplatku od 1. 3. 2011 do 31. 1. 2019. Problém je ten, že : 1 jedna sa o nebytový objekt - garáž 2 Distribútor elektriny eviduje toto odberné miesto len viac menej približne, keďže vtedy ešte nemala stavba popisné číslo, tak to zaevidobali na adresu vchodu bytového domu oproti 3 vo vyzve sa píše, že zasielali upovedomenie o tom, že ma zaregistrovali ako platiteľa, ale oznamy zasielali na adresu odberného miesta, a k tej adrese ja nemám žiaden vzťah otázky - Nemajú toto zasielať na adresu trvalého pobytu, zdá sa mi, že v zákone je také niečo napísané - RTVS ma v zákone napísanú priamo spoluprácu s katastrom, nemajú za povinnosť overovať si neprihlásených odberateľov eleketrickej energie prečo sa neprihlásili za koncesionára? Ale hneď mu poslať upomienku bez overenia Je možné podať v tomto prípade na RTVS trestne oznámenie napríklad z pokusu o neoprávnene obohatenie? Resp neoprávnene obohatenie v štádiu pokusu a pod? Plus oznámenie za vyhrážanie, keďže vo vyzve uvádzajú :, že ak neuhradím do 30 dni v plnej výške, . Prostredníctvom príslušného súdu - vyhrážka súdom. Ďalej čítam, že predpis na úhradu služby mi zasielajú prostredníctvom SIPO od mája 2018 (prečo až od 2018/05? ) na adresu odberného miesta - to je ale cudzí vchod, zamknutý, ja nemám k tej adrese žiaden vzťah.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platiteľom úhrady konces. poplatkov je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, ako aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Nevieme, či sme správne pochopili otázku a teda že ste vlastníkom garáže a RTVS Vám poslali výzvu na úhradu nedoplatku za obdobie od 2011 do 01/2019.
Pokiaľ je to tak, sme názoru, že aj keď v garáž je evidovaná ako odberné miesto el. energie, nie ste povinný ako vlastník garáže a odberateľ el. energie za toto odberné miesto platiť konces. poplatky. 
Naviac poplatky za obdobie od 1.3.2011 najmenej do  31.1.2016 sú premlčané.
RTVS Vám poslala štandardizovanú upomienku resp. výzvu, ktorú má predtlačenú.
Odporúčame napísať RTVS, že ste platiteľom úhrady konces. poplatkov za domácnosť a uviesť číslo SIPO ako odberného miesta za domácnosť a že výzvu preto považujete za bezpredmetnú a v časti ako uvádzame vyššie nárok RTVS je premlčaný (premlčacia doba je 3 roky).

Stav svojho účtu ako platiteľa konces. poplatkov môžete zistiť aj na stránke RTVS /link : https://uhrady.rtvs.sk/.
Otázka platenie koncesionárskych poplatkov za garáž je nedorozumením resp. spôsobená automatickým konaním zamestnanca RTVS. 

Nevieme z akého dôvodu Vám oznámili, že predpis na úhradu zasielajú prostredníctvom SIPO od mája  2018, k tomuto sa nevieme vyjadriť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý večer, prosím Vás o radu ohľadne koncesionárskych poplatkov. Neviem presne datovať odkedy neplatíme koncesionárske poplatky, ale môže sa jednať aj o obdobie dlhšie ako 10 rokov. Dnes som náhodou narazil v jednej nemenovanej facebookovej skupine na dotyčného, ktorý mal nedoplatok na poplatkoch. Aj keď som vedel, že daný poplatok existuje, nikdy som sa nezaujímal, ako sa uhrádza, a či ho môj otec uhrádza, keďže žijeme v jednej domácnosti a úhrady ma na starosti on (vždy všetko platí riadne a včas). Každopádne, keď som sa potom dotazoval nato ako platí koncesionárske poplatky, tak mi odpovedal, že to je zahrnuté v cene poskytovateľa služieb. To sa mi samozrejme nezdalo, a tak som sa dozvedel, ako sa vlastne veci s týmito poplatkami majú. Zvláštne je, že za celé obdobie ešte neprišla žiadna výzva zo strany RTVS na uhradenie nedoplatku. Moja otázka znie: ako postupovať v prípade, že nás RTVS nevyzve na uhradenie a ako v prípade, že vyzve. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ K otázke kto a v akom rozsahu má platiť koncesionárske poplatky nájdete na stránke  rtvs : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit. 
V prípade, že otec je starobným dôchodcom,  poplatok sa znižuje na polovicu, resp. v prípade ZŤP je dané oslobodenie od platenia predmetného poplatku.
Všetky zmeny je však potrebné nahlásiť vyberateľovi úhrady /RTVS/.

2./ Otázku výzvy k úhrade nedoplatku rieši zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované  RTVS v ust. § 10  nasledovne (citujeme) :
"§ 10 Vymáhanie úhrady
(1) Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2) Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3) Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
(5) Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde."

 

Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný vyzvať k úhrade do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti, avšak zákon s tým nespája ten právny následok, že nárok na úhradu uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

Podstatné pre Vás je, že v prípade, že by Vám došla výzva k úhrade aj za predchádzajúce obdobie 10 rokov, aby ste vzniesli námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Je vecou RTVS aby si lehotu na vymáhanie ustrážila.

Ak žiadna výzva nedôjde, aby ste si platenie koncesionárskych poplatkov dali do súladu s ust. zákona /prihlásiť sa, nahlásiť zmeny podľa Vášho prípadu) a poplatky uhradili maximálne za posledné 3 roky ak sa na Vás vzťahuje táto povinnosť platenia poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Ak je dlh rtvs od roku 2010-do roku 2017, prvá výzva prišla v roku 2015 na uhradenie dlhu. V roku 2017 bol dlh postúpený na súd. Berie sa premlčacia doba od podania žaloby 3 roky, takže 2015-2017, alebo 3 roky od prvej výzvy 2013-2015? Ďakujem..

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ako bude súd posudzovať Váš prípad Vám uviesť nevieme.

V otázke neuvádzate za aké obdobie vymáha nedoplatok RTVS v súdnom konaní.
Vo veci počítania premlčacej doby v týchto prípadoch vymáhania koncesionárskych poplatkov sme sa stretli s dvoma spôsobmi počítania premlčacej doby a to : 

1./ od splatnosti jednotlivých splátok za odber el. energie, kedy teda malo dôjsť aj k úhrade koncesionárskych poplatkov,

2./ prípad, kedy je premlčacia doba bola počítaná až od uplynutia 30 dňovej lehoty vo výzvy zo strany RTVS na zaplatenie nedoplatku.

Vo veci odporúčam v súdnom konaní vzniesť námietku premlčania s tým, že návrh žalobcu v časti o zaplatenie je premlčaný v časti od r. 2010, t.j. od splatnosti jednotlivých splátok /viď bod 1./ až do obdobia troch rokov pred podaním žaloby. Takto vznesená námietka premlčania je pre Vás priaznivejšia a nech o uvedenom rozhodne súd. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Otec býval v byte 1, platil rtvs, potom sa presťahoval v roku 2010 do domu 1, ďalej platil rtvs za dom V tom roku 2010 zdedil dom 2, ale rtvs platil stále za dom 1. V roku 2016 prišiel list, že od roku 2010 neplatí za dom 2 rtvs a dlh napočítali až do teraz. Otec v roku 2017 zomrel. Nedá sa uplatniť premlčacia doba? A dlh je na súde, ako máme postupovať ako dediči ? Žiadať na súde uplatnenie premlčacej doby. Poraďte prosím : Otec rtvs platil až do svojej smrti za odber. miesto kde mal trvalý pobyt dom 1, ale pravdepodobne nenahlásil dom 2.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Vo veci odporúčame aspoň teraz dodatočne nahlásiť zmeny v platení koncesionárskych poplatkov.

2./ Nevieme z otázky, či už je ukončené dedičské konanie.V otázke uvádzate, že je už súdne konanie vo veci nezaplatenia koncesionárskych poplatkov. Na súde je potrebné oznámiť, že žalovaný zomrel a kto sa stal dedičom. Uvádzame, že podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Je samozrejmé, že v súdnom konaní uplatnite námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je tri roky, teda koncesionárske poplatky staršie ako 3 roky pred podaním žaloby na súd. Podľa ust. § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý večer, Chcela by som sa opýtať ako dlho trvá kým mi dôjde nejaký sek na zaplatenie Rtvs poplatkov. Zaregistrovala som sa na poste na ročnú úhradu ešte asi niekedy začiatkom júla a stále mi nič nedošlo. Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2018)

Dobrý deň, 

Vy ste si splnili povinnosť podľa zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Chce to len trochu trpezlivosti. O stave sa môžete informovať priamo tu na stránke RTVS : htps://uhrady.rtvs.sk/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, pred rokom som kúpil byt, no nasťahoval som sa do neho cca pred dvoma mesiacmi. Koncesionárske poplatky som ešte nenahlásil / neplatím nič. Keď sa teraz prihlásim, tak platím od tohto mesiaca alebo ako to presne funguje? Budú chcieť zaplatiť doplatok hneď od dátumu ako bola elektrina písaná na moje meno, aj keď v byte som nežil celý rok?

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň. Pre odpoveď na Vašu otázku je rozhodujúce predovšetkým ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého platí: "Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom."

Pritom kto je platiteľom určuje ustanovenie § 3 toho istého zákona. Podľa spomenutého § 3 písm. a) platí, že: "Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome."

Vychádzajúc z citovaných ustanovení usudzujem, že aj keď ste sa riadne nenahlásili na platenie koncesionárskych poplatkov a aj napriek tomu, že ste do užívania bytu vstúpili len pred cca dvoma mesiacmi, povinnosť uhrádzať koncesionárske poplatky Vám vznikla nasledujúci mesiac po tom, čo ste sa stali odberateľom elektrickej energie v dotknutom byte. Za obdobie, kedy ste tieto poplatky neplatili, hoci v zmysle zákona ste mali, Vám vznikol nedoplatok, ktorý by od Vás mala RTVS požadovať uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, mám dcéru ZŤP, takže neplatím koncesionárske poplatky za RD. Elektrina je písaná na mňa. Ale mám aj byt, kde je tiež elektrina písaná na mňa. Otázka: dcérin preukaz platí aj na byt? Alebo nie? Nemám v tom jasno. Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, podľa ktorého: Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b).

Na to, aby ste mali nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov z dôvodu uvedeného vyššie, musí mať osoba ZŤP na adrese odberného miesta trvalý pobyt. Ak má trvalý pobyt v dome, potom sa oslobodenie vzťahuje len naň. Podmienkou je tiež túto skutočnosť preukázať a oznámiť RTVS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcem sa opýtať, či premlčacia lehota v zmysle úst. § 100 a nasl. Obc. Zákonníka /3 ročná premlčacia doba/ sa dá uplatniť, ak mi prišla výzva na zaplatenie koncesionárského poplatku od 7. 11. 2007 do 1. 4. 2018? Ďakujem za Vás čas pri písaní odpovede. 

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)


Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky.

2./ Odporúčame Vám uhradiť koncesionársky poplatok za posledné tri roky t.j. : od júna 2015 do júna 2018 a zostatok neuhradiť. RTVS napíšte doporučený list, že za uvedené obdobie 3 rokov uhradzujete poplatok a v zostatku vznášate námietku premlčania. V príkaze na úhradu cez banku alebo na pošt. poukážke uveďte preto, za ktoré obdobie  poplatok platíte, teda aby obdobie platby bolo špecifikované.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk