Máte
otázku?

Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vysporiadania spoluvlastníctva. Po manželovi som zdedila jednu tretinu domu, v ktorom bývam spolu s dvanásťročným synom. Zvyšné dve tretiny patria manželovej sestre a jej sestre. Chcú dom predať a rozdeliť peniaze. Avšak, ja so synom nemám kam ísť a za sumu z predaja si nevieme kúpiť ani jedenoizbový byt. Som vdova, pobieram čiastočný invalidný dôchodok a zatiaľ mám aj prácu. Obávam sa o svoju strechu nad hlavou, pretože manželovi príbuzní sú nekompromisní a nepríjemní. Majú právo ma vyhodiť z domu alebo musím ich vyplatiť? Ako by som mala postupovať, aby som nestratila domov pre nás? Kedy súd vysporiada spoluvlastníctvo? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo

Vo Vašom prípade ide o problematiku zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a odpoveď na otázku, kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo.

 

Podľa Občianskeho zákonníka platí:

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

 

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

 

Podľa vyššie uvedeného teda existuje možnosť, aby nedošlo k zrušeniu a vyporiadaniu spoluvlastníctva (pozrite odsek 2). Sú teda situácie, kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo. Na to však musia byť splnené dôvody hodné osobitného zreteľa.  Vo vašom prípade tie dôvody (nakoľko ste v súčasnosti nezamestnaná, na invalidnom dôchodku a máte maloleté dieťa, môžu byť dané dôvody hodné osobitného zreteľa). Tieto dôvody môžu byť dané minimálne do doby, kým si nenájdete prácu.  Pokiaľ si však nájdete prácu resp. budete mať možnosť nájsť si prácu, tieto dôvody môžu pominúť a súd môže zrušiť spoluvlastníctvo a vyporiadať Vás. Nemusí to teda platiť do konca života.

 

Pokiaľ by sa zistilo, že dôvody hodné osobitného zreteľa nie sú dané alebo pominuli, potom súd najskôr bude zisťovať, či je dom deliteľný. Nepíšete, o aký veľký dom ide a či sa dá využívať na samostatné bytové jednotky. Sú domy, z ktorých je možné jednoduchými stavebnými úpravami urobiť 2 alebo aj 3 bytové jednotky. To zhodnotí vždy znalec. Ak by to bolo možné, mohli by ste zostať bývať v jednej bytovej jednotke a zvyšné bytové jednotky by obývali ostatní spoluvlastníci. Pokiaľ však delenie nehnuteľnosti neprichádza do úvahy a nie sú dané ani dôvody hodné osobitného zreteľa, potom Vás súd vyporiada. Konanie na súde o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva obyčajne trvá približne 3 roky, za toto obdobie je potrebné si nájsť ubytovanie.

 

Vždy je samozrejme výhodnejšie dohodnúť sa, nakoľko dôvody, kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo sú prísne. Pokiaľ už teraz viete, že na Vašej strane pravdepodobne nie sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa, bolo by vhodné sa so spoluvlastníkmi vyporiadať mimosúdne, nakoľko súdne konanie stojí veľmi veľa. Môžete sa dohodnúť aj tak, že nehnuteľnosť sa predá a výťažok z predaja, ktorý bude patrí Vám použijete na zaplatenie nájomného. Nájdete si malý byt alebo dom s nízkym nájomným do času, kým sa Vám nepodarí zamestnať sa. Neodporúčam púšťať sa do súdneho konania, pokiaľ nemáte aspoň reálnu šancu uspieť.

 

 

Pokiaľ ste spoluvlastníčkou nehnuteľnosti nikto Vás nemôže vyhodiť z domu.  Odporúčame Vám teda zhodnotiť si, či sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa. Z toho, čo ste mi napísali, by sme usudzovali, že tie dôvody môžu byť dané, aj keď nepoznám úplne presne, aké sú Vaše schopnosti a možnosti zamestnať sa. Pokiaľ reálne máte možnosť pracovať, ale túto možnosť nevyužívate, potom tieto dôvody nebudú dané. Ak teda tieto dôvody nie sú dané, potom Vám nezostáva nič iné (ak nehnuteľnosť nie je deliteľná) sa so spoluvlastníkmi dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Môžete si dohodnúť ich vyplatenie v splátkach, ak budú so splátkami súhlasiť. Pokiaľ by však mal o splátkach rozhodnúť súd, je vysoko pravdepodobné, že by rozhodol, že spoluvlastníci musia byť vyplatení najneskôr do 1 roka.  Nie je možné, aby súd rozhodol o tom, že budete vyplácať spoluvlastníkov v nízkych sumách niekoľko desiatok rokov. Sú však aj prípady, kedy ostatní spoluvlastníci s takýmto vyporiadaním súhlasia.

Trápi vás "Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o Vašu odbornú radu. Môj partner je po rozvode spoluvlastníkom polovice bytu. Jeho exmanželka tam žije s ich dvoma nesplnoletými deťmi a v súčasnosti aj s niekoľkomesačným dieťaťom, ktoré má s novým partnerom. Kvôli neustálym obštrukciám zo strany jeho exmanželky nebolo a nie je možné sa dohodnúť na vyplatení primeranej náhrady. Partner sa preto rozhodol podať návrh na súd na zrušenie a rozdelenie spoluvlastníctva (4 roky po rozvode). Exmanželka dostala doporučene písomnú výzvu na vyplatenie primeranej náhrady a čas na vyjadrenie sa. Jej odpoveďou je však domáhanie sa osobitného zreteľa na nevysporiadanie spoluvlastníctva. Moja otázka teda znie, či má exmanželka reálnu šancu uspieť na súde. S mojím partnerom máme jedno spoločné dieťa, od jeho rozvodu žijeme spoločne v podnájme. Exmanželka momentálne žije sama s tromi deťmi v predmetnom byte, poberá materskú, avšak má stáleho partnera, s ktorým má tretie dieťa. On vlastní dom, do ktorého dostali návrh sa presťahovať, ale odmietli. Myslíme si, že išlo len o špekulácie ohľadom výživného. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň, 

v zmysle § 142 ods.2 Občianskeho zákonníka síce existuje možnosť na nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu. Treba však zdôrazniť, že ide o výnimočnú situáciu a rovnako platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Podľa ustálenej judikatúry súdov nestačí, aby odporca, teda ten kto nechce zrušiť podielového spoluvlastníctvo, len uviedol, že nesúhlasí s o zrušením a vyporiadaním spoluvlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Musí uviesť konkrétne dôvody a rovnako tak aj dôkazy na podporu svojich tvrdení. Súd by mal starostlivo skúmať či skutočne ide o dôvod hodný osobitného zreteľa a či preváži nad právom nebyť nútený zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o postupe súdov v prípade, keď žiadam o priznanie môjho výlučného vlastníctva v spore ohľadne vysporiadania spoluvlastníctva. Je možné, že súd rozhodne aj inak? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň, 

je dôležité poznamenať, že súdy nie sú viazané podaným návrhom, čiže neexistuje akási prezumpcia toho, že súdy automaticky rozhodnú podľa podaného návrhu. Ďalej platí zásada iura novit curia, čo znamená, že súd je znalý práva, právo pozná a vie ako má v danej rozhodnúť a toto právoplatné rohodnutie sa považuje za správne. Súd posudzuje skutkový stav a rozhodne po dôkladnom zvážení. Preto súdy môžu rozhodnúť aj inak ako je uvedené v návrhu.

K odpovedi pridávam aj rozhodnutie súdu, ktoré potvrdzuje vyššie uvedené skutočnosti: 

R 1/1989

Súdy pri rozhodovaní podľa ustanovenia § 142 ods. 1 OZ nie sú viazané podaným návrhom a vec môžu rozdeliť aj napriek tomu, že navrhovateľ sa domáhal jej prikázania do svojho výlučného vlastníctva (§ 153 OSP).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.