Máte
otázku?

Je možné darovať polovicu domu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je možné darovať polovicu domu ?

Pekný deň prajem, môj druh je vlastníkom domu a chcel by mi polovicu domu darovať darovacou zmluvou. Je možné darovať len polovicu?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Dobrý deň

 

 

podľa § 628 ods. 1 OZ: “Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.” Pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť táto zmluva písomná.  Predmetom daru môže byť čokoľvek pokiaľ ide o vec, majetkovú hodnotu alebo právo. Dôležité je, či je druh výlučný vlastník nehnuteľnosti alebo podielový spoluvlastník. Pokiaľ je podielový spoluvlastník, treba brať do úvahy  § 140 OZ. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň,


som spoluvlastníkom rodinného domu 1/1 s manželkou a svoju polovicu chcem darovať dcére. Treba k tomu súhlas manželky? A keď treba ako to vyjadriť v darovacej zmluve, aby nebola žiadna prekážka.


Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,

keďže pri darovaní nehnuteľnosti nejde o bežnú vec, tak v zmysle § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka je v ostatných veciach potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. V prípade, ak bude manželka súhlasiť je potrebné spísať darovaciu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Podpisy obidvoch manželov musia byť notársky overené. Svoju polovicu by ste však mohli darovať iba vtedy, ak by ste boli s manželkou podielovými spoluvlastníkmi. Ak chcete darovať dcére polovicu nehnuteľnosti bude to tak, že vy s manželkou sa stanete bezpodielovými spoluvlastníkmi 1/2 nehnuteľnosti a vaša dcéra sa stane výlučnou vlastníčkou 1/2 nehnuteľnosti, a spolu s dcérou sa stanete podielovými spoluvlastníkmi celej nehnuteľnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem Na základe darovacej zmluvy bola mne a sestre pripísaná nehnuteľnosť. Pôvodný vlastník teda otec by chcel rozhodnutie zmeniť a namiesto požiadania daru spať by chcel prepísať dar len na mňa. Bolo by to možné?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň prajem,

možné by to bolo, no otec už nemá právnu možnosť zrealizovať takúto zmenu. Museli by ste uzavrieť so sestrou novú zmluvu - darovaciu, prostredníctvom ktorej by Vám ona darovala jej podiel. Ak by nesúhlasila, potom sa to zmeniť nedá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť - zodpovedať skutočnosť k darovacej zmluve. Po smrti mojej tety bola dedičským konaním priznaná 1/2 domu môjmu bratrancovi. Druhý podiel 1/2 domu ostal jeho otcovi. Ako tomu bolo kým teta žila. Bratranec žije v zahraničí už niekoľko rokov. Otec mu mal dať kľúče od domu - k čomu ale dodnes nedošlo. Ujo sa medzičasom oženil a v "bratrancovej" polovici dochoval svoju novú svokru-bez súhlasu bratranca teda svojho syna. Minulý mesiac daroval ujo svoju polovicu domu terajšej manželke. Mohol tak spraviť bez vedomia svojho syna? Nemá náhodou jeho syn tzv.neopomenuteľný podiel z otcovej polovice ako dedič? Tzn. Polovicu z otcovej polovice? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2018)

Dobrý deň,

Pojem nepomenuteľný dedič prichádza do úvahy iba v prípade dedenia, nie v prípade darovania. Jeho syn, ako neopomenuteľný dedič, by mal nárok aspoň na polovicu toho, čo mu prináleží dediť podľa zákona iba v prípade, že by jeho otec  závetom odkázal svoj majetok niekomu inému. Ak by však došlo k vydedeniu Vášho bratranca, nemal by žiadny nárok.

Pri podielovom spoluvlastníctve majú podieloví spoluvlastníci predkupné právo, ak sa podiel prevádza, ale to neplatí v prípade, ak sa prevádza blízkej osobe, ktorou jeho terajšia manželka je (podľa § 116 Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý den. Prosím o radu. Je možne, aby moja mama mi darovacou zmluvou darovala svoju čast domu? Je podielovým vlastníkom domu a to 1/1 s nebohým otcom. Otcova čast ešte nebola rozdelená - neprebehlo dedičské konanie, ktoré je zatial na sude, ale po dohode s 3 surodencami, ktorým vyplatím každemu po 10 000 eur, by som nadobudol celý dom. Je možne zapísat zatial do katastra iba polovicu domu, ktoru som nadobudol darovacou zmluvou po matke? Môže niekto zo surodencov napadnut darovaciu zmluvu ked ešte žije?Dakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, predmetnú nehnuteľnosť mali Vaša mama a Váš nebohý otec v tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve manželstva (preto je v katastri zapísaný ich spoločný podiel 1/1). Nakoľko ich manželstvo a zároveň BSM zaniklo smrťou Vášho otca, bude sa v rámci dedičského konania vyporiadavať aj ich zaniknuté BSM. Až po vyporiadaní BSM bude Vaša mama vlastníčkou 1/2 nehnuteľnosti a zvyšok 1/2 nehnuteľnosti bude predmetom dedičského konania. Tzn. že kým nebude BSM vyporiadané a kým nebude dedičské konanie ukončené, nemôže Vaša mama darovacou zmluvou previesť na Vás podiel na nehnuteľnosti o veľkosti 1/2. Vzhľadom na to, že ste so svojimi súrodencami a mamou dohodnutí, odporúčam Vám, aby Vaša mama previedla na Vás svoj spoluvlastnícky podiel až po právoplatnom ukončení dedičského konania. Po ukončení dedičského konania budete Vy a Vaša mama podielovými spoluvlastníkmi a následne na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa stanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, na základe darovacej zmluvy sme dostali do daru rodinný dom. Po 3 rokoch sme sa rozhodli presťahovať a dar by sme nechceli vrátiť darcovi (otec) ale prepísať na inú osobu (brat) taktiež darovacou zmluvou. Je to možné, alebo treba najskôr dar vrátiť pôvodnému majiteľovi?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2016)

Dobrý deň, darovacia zmluva je typom scudzovacej zmluvy, ktorá ak spĺňa všetky zákonnom požadované náležitosti je právnym titulom pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Na tomto základe je v prospech obdarovaného, resp. obdarovaných vložené vlastnícke právo a svedčí mu zápis na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností. Vlastník tak s predmetom svojho vlastníctva môže ľubovoľne nakladať a teda ho následne previesť na tretiu osobu akýmkoľvek zmluvným typom napr. aj darovacou zmluvou bez toho, aby na uvedený postup potreboval súhlas predchádzajúceho vlastníka.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, môže darovať matka (s dcérou) synovej manželke svoj podiel na rodinnom dome, tak aby podiel obdarovanej nespadal do bezpodielového vlastníctva manželov? Ďakujem

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka veci získané darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Preto ak počas trvania manželstva nadobudne niektorý z manželov vec (napr. spoluvlastnícky podiel) darom, táto vec nebude patriť do BSM. Ak by obdarovaným boli obaja manželia, tak by táto vec patrila do ich podielového spoluvlastníctva, pričom podiely oboch by boli rovnaké (1/2). Preto v darovacej zmluve (jednému z manželov) nie je potrebné mať žiadne špecifické ustanovenie o tom, že darovaná vec nemá patriť do BSM. V prípade darovania spoluvlastníckeho podielu je potrebné dodržať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (s výnimkou ak ide o darovanie medzi blízkymi osobami).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Od svojich rodicov som pred 20 rokmi dostal darovacou zmluvou rodinný dom, ktorého som jediným vlastníkom. Moja manželka s ktorou sme manželia 15 rokov a máme spoločného synčeka, trvá na tom, aby som polovičku vlastníckeho práva na tento dom prepísal na ňu. Prosím poradte, aké sú možnosti, a ako to najjednoduchsie urobiť. Ďakujem

 

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2015)

Dobrý deň

darovanie medzi manželmi je možné len v tom prípade, pokiaľ jeden z manželov daruje zo svojho výlučného vlastníctva druhému manželovi alebo pokiaľ daruje vec, ktorú majú v podielovom spoluvlastníctve (jeden z manželov by daroval druhému svoj spoluvlastnícky podiel). Teda je možné, aby ste s manželkou uzavreli darovaciu zmluvu, kde jej darujete 1/2 nehnuteľnosti, ktorej ste výlučným vlastníkom Vy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku