Máte
otázku?

Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti prepísania domu na polovicu. S priateľom sme si vzali hypotéku, pri ktorej som ja spoluďžníkom. V podstate je on tým, ktorý je zaznamenaný vo všetkých dokumentoch. Momentálne staviame dom, ktorý bude o rok postavený na pozemku, zaregistrovanom na jeho meno. Svoju svadbu plánujeme až po dokončení stavby, aby sme mali dostatočne času a pokoj. Momentálne som na materskej dovolenke. Rada by som vedela, ako potom prepísať polovicu majetku aj na môj prospech. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

Dobrý deň, takýto prípad ako je Váš je bežný, pričom riešenie je z právneho hľadiska jednoduché. V súčasnosti je výlučným vlastníkom pozemku a tiež rozostavanej stavby Váš priateľ. On ako vlastník tejto nehnuteľnosti môže ľubovoľne nakladať týmto svojím majetkom. Tzn. môže Vám darovať 1/2 podielu na vlastníckych právach k tejto nehnuteľnosti. Je potrebné spísať darovaciu zmluvu, kde Vám Váš priateľ daruje 1/2 podielu na vlastníckych právach na pozemku. Príslušný okresný úrad, katastrálny odbor na základe takejto darovacej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zapíše aj Vás ako vlastníka tejto nehnuteľnosti s podielom 1/2. Po tomto zápise budete vlastniť nehnuteľnosť ako podieloví spoluvlastníci v podiele 1/2. Rovnako je možné postupovať v prípade, že bude rozostavaná stavba zapísaná na liste vlastníctva ako stavba (rodinný dom). Kým stavba nie je oficiálne vedená na katastri nehnuteľností, nie je možné oficiálnou cestou zabezpečiť podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosti. 

Trápi vás "Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel je vlastníkom rodinného domu, v ktorom bývame, avšak chceli by sme zmeniť majetkové pomery tak, aby sme vlastnili dom spoločne, každý z nás na polovicu. Prosím, aký je postup a koľko sú s tým spojené poplatky? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň, ak je váš manžel výlučným vlastníkom domu, ideálne by bolo, aby vám 1/2 na dome daroval. Uvedený postup je najjednoduchší, nakoľko sa jedná o bezodplatný prevod práva, dôsledkom čoho nedochádza ani k zdaneniu. Poplatky vám vzniknú len v súvislosti s podaním návrhu na vklad VP do katastra nehnuteľností, a to vo výške 66,- EUR (ak sa podá návrh na vklad listine, ak elektronicky správny poplatok je len vo výške 33,- EUR. Ak by ste však chceli, aby kataster rozhodol v tzv. zrýchlenom konaní , potom sú poplatky správne vyššie. 

Pokiaľ ide o postup, je potrebné spísať darovaciu zmluvu a následne ju nechať zavkladovať. Po rozhodnutí katastra o povolení vkladu sa stane aj vy vlastníčkou predmetného domu. So spísaním zmluvy vám vie pomôcť advokát. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po sobáši sme s manželom vyplatili jeho súrodencov z nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť teraz patrí nám, na jej vyplatenie sme si v banke vzali úver, v ktorom ja figurujem ako spoludlžník. Máme to v bezpodielovom spoluvlastníctve. Môžem darovať manželovi svoju polovicu domu? Ak áno, aký je postup? S pozdravom, Stanislava.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vy nemôžete manželovi darovať podiel z nehnuteľnosti, lebo samotný pojem obsahuje slovo bezpodielovosť. Je to právne vylúčené.


Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné darovať polovicu domu a prepísať ju na dcéru, keď druhú polovicu vlastní moja exmanželka? Potrebujem aj súhlas od nej? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2022)

Dobrý deň, ak je dom v podielovom spoluvlastníctve s exmanželkou tak na darovanie vášho spoluvlastníckeho podielu vašej dcére nepotrebujete súhlas vašej ex-manželky. Súhlas, resp. predkupné právo patrí vašej ex-manželke ako podielovej spoluvlastníčke iba v prípade, ak by ste chceli váš podiel predať inej ako blízkej osobe. 

V zmysle ust. § 140 OZ: "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Pri prevode spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu, spoluvlastníkom predkupné právo podľa zákona nepatrí.  Blízkou osobou sa v zmysle zákona rozumie "príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Ak by bola nehnuteľnosť v bsm, tak "svoju polovicu" neprevediete na dcéru bez súhlasu exmanželky, pretože bsm nemá podiely. 


Trápi vás "Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedil som dom aj dlh. Teraz som majiteľom domu, avšak ak prepišem dom na inú osobu, na koho zostane dlh?

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň,

 

vlastnícke právo k domu a záväzok na úhradu dlhu sú odlišné záležitosti, a teda tým, že dom by ste prepísali na inú osobu sama o sebe neprejde aj povinnosť splatenia dlhu na niekoho iného. Záväzok by musel byť so súhlasom veriteľa prevedený na inú osobu.


Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať, keď je byt napísaný len na moju priateľku a ona by ho chcela prepísať aj na mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň,
postačuje ak spíšete s priateľkou darovaciu zmluvu, že Vám daruje 1/2 spoluvlastníckeho podielu na byte. Jej podpisy musia byť na zmluve úradne overené. Následne spíšete a podpíšete návrh na vklad, kde je povinnou náležitosťou potvrdenie správcu bytového domu, že na byte nie sú nedoplatky. Na základe týchto dokumentov dôjde k prevodu 1/2 spoluvlastníckeho podielu na Vás.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme manželia. Môžem darovať svoju polovicu domu bez súhlasu manžela? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
ak je dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, tak manželia nemajú "svoje" polovice. Obaja vlastníte celok. V takom prípade nemôžete previesť žiaden podiel bez súhlasu. Ak je dom v podielovom spoluvlastníctve a prevádzate podiel blízkej osobe, tak môžete vykonať prevod aj bez súhlasu. Ak nejde o prevod blízkej osobe, tak musíte podiel najskôr ponúknuť jemu a až keď odmietne, tak ho môžete previesť. 


Trápi vás "Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia sa rozhodli darovať svoj dom rovným dielom svojej jedinej dcére, zaťovi a dvom maloletým vnukom. Zároveň budú starí rodičia mať zriadené vecné bremeno ohľadom doživotného užívaní. Môžeme v darovacej zmluve vystupovať s manželom ako obdarovaní a zároveň ako zákonní zástupcovia našich obdarovaných detí? Bolo by výhodnejšie spísať kúpnu zmluvu za symbolickú sumu? Nehnuteľnosť neplánujeme predať, keďže v nej bývame. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že sa týka právneho úkonu, ktorého účastníkmi majú byť aj maloleté osoby. Pokiaľ ide o právny úkon, ktorého účastníkom majú byť aj maloleté deti, pričom nejde o bežnú vec, bude potrebné tiež schválenie právneho úkonu súdom. Vzhľadom na to, že zo zadanej otázky vyplýva, že ide o darovanie nehnuteľnosti so súčasným zriadením vecného bremena, mám za to, že nejde o bežnú vec, a teda potrebe schválenia darovacej zmluvy súdom sa zrejme nevyhnete.

Pokiaľ ide o možný rozpor záujmov medzi zástupcom (rodičom) a zastúpeným (maloletým dieťaťom), zákon o rodine upravuje inštitút kolízneho opatrovníka. Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o rodine platí, že: "Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník")."

Čo sa týka prípadného uzavretia kúpnej zmluvy so symbolickou kúpnou cenou, namiesto darovacej, takýto postup neodporúčam, nakoľko ide o simulovanie právneho úkonu. Navyše ak má byť právny úkon schválený súdom, je vhodnejšie, aby maloleté deti, nemuseli uhrádzať žiadnu (ani "symbolickú") odplatu za prevod nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Vlastníme dom s pozemkom. Polovicu vlastní mama a druhú polovicu máme zdedenú po otcovej smrti, ktorú sme rozdelili na tri časti medzi mamu, mňa a moju sestru. Mama by mi chcela darovať svoju polovicu pozemku. Je na to potrebný súhlas mojej sestry, alebo to nie je problém? Ako je možné darovať tento pozemok, keď sa moja sestra nenachádza tu, ale je v USA? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, so spoluvlastníckym podielom môže spoluvlastník voľne disponovať. Jediným zákonným obmedzením je predkupné právo, ktoré patrí zostávajúcim spoluvlastníkom. V zmysle § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. V zmysle uvedeného, predkupné právo sa neuplatní pri prevode spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu. Blízkou osobou podľa citovaného ustanovenia je bezpochyby Vaša matka, preto k darovaniu podielu nepotrebujete súhlas svojej sestry ako zostávajúcej spoluvlastníčky. 


Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Príjemný den prajeme. Akým spôsobom by sme mohli s manželom vysporiadať našu nehnuteľnosť. S manželom vlastníme rodinný dom každý z nas s podielom 1/2. Manžel okrem toho vlastní zastavanú plochu a budovu, ktorú využíval pri dome v čase, ked podnikal. Tiež vlastní záhradu. Máme spolu dve dcéry, jedna býva v meste - s manželom si zobrali úver na byt, ktorý splácajú. Druhá dcéra s manželom a rodinou bývajú v našom rodinnom dome - so samostatným vchodom a bytovou jednotkou, využívajúc podkrovie na bývanie. Investovali do bývania nemalé finančné prostriedky s tým, že sme sa dohodli, že celý dom zostane im a časť záhrady a budova, ktorú vlastní výlučne manžel, zostane prvej dcére a jej manželovi. Právne to však nie je ošetrené. Chápeme mladých, ktorí bývajú s nami, že chcú mať legitímne upravené vlastníctvo k nehnuteľnosti. Máme však s manželom obavy, aby sme na starosť neprišli o dom, ak by sme dcére a jej manželovi legitímne darovali dom s užívateľským doživotným právom. Navrhli sme dcére, že rozdelenie nehnuteľností za nášho života urobíme spísaním závetu, aby si bola istá, že dom raz bude jej. Ja s manželom sa však obávame možných rizík, ktoré by mohli nastať, ak by sme darovaním previedli nehnuteľnosť / časť nehnuteľnosti, na dcéru a jej manžela. Prosím, poradte, ako by sme to mohli právne ošetriť. Dakujem 

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, nehnuteľnosti môžete previesť na svoje deti darovacou zmluvou a súčasne zriadiť vecné bremeno doživotného užívania rodinného domu, inej budovy a priľahlých pozemkov v plnom rozsahu. Tým si zabezpečíte, že z užívania Vás nemôže nikto vylúčiť a to aj pre prípad, ak dôjde k zmene vlastníka. V obsahu darovacej zmluvy môžete dohodnúť účelové určenie daru, taktiež rozväzovacie podmienky, ktorých splnením právna účinnosť darovacej zmluvy zanikne a obdarovaní Vám budú musieť nehnuteľnosti vrátiť. Nie je vylúčené dohodnúť v zmluve aj podmienky odstúpenia od zmluvy, ktoré môžete špecifikovať podľa vašich požiadaviek.


Trápi vás "Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj manžel postavil dom s bývalou manželkou. Po rozvode sa stal jediným majiteľom tohto domu, pričom vyplatil svoju exmanželku. Na splatenie tohto dlhu som si zobrala pôžičku a spoločne sme ju splácali, rovnako ako úver na dom. Neskôr sme sa zosobášili, avšak majiteľom tohto domu je iba môj manžel. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania má platiť až do svojho 65. roku života, teda ešte 24 rokov. Spoločne tento úver splácane a mám pocit, že nemám žiadny nárok na dom. Chceli by sme, aby dom bol vo vlastníctve oboch na polovicu. Ako máme postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2016)

Dobrý deň,

 

z vašej otázky nie zrejmé, či manžel vysporiadal dom v čase, keď ste boli zosobášení, alebo len priatelia.

 

Dôležité je odkiaľ boli peniaze na vyplatenie jeho bývalej manželky.

 

Na to, aby sme mohli stanoviť riešenie vášho problému by sme potrebovali viac informácií.

 

Pokiaľ Vám chce Váš už teraz manžel darovať polovicu domu je nutné spísať darovaciu zmluvu podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Darovacia zmluva ako aj návrh na vklad by mali mať svoje náležitosti podľa zákona. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako previesť polovicu domu na druhú osobu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.