'

Hmotná zodpovednosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 28. 10. 2017

Otázka: Hmotná zodpovednosť

Dobrý deň, poprosím Vás o právnu pomoc, radu vo veci výzva na zaplatenie peňažnej sumy v štádiu posledný pokus o zmier. Som zaradená v distribučnej spoločnosti ako predavačka. V predajni sme zamestnané tri pracovníčky a na základe dohody o hmotnej zodpovednosti paragr. 182 ods. 1 ZP mame zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny tovar atď. Inventarizáciou sa zistil peňažný schodok vo výške 4800eur. Advokátskou kanceláriou sme boli vyzvané, aby sme uhradili svoj podiel na schodku 1600eur. Zamestnávateľ aj napriek výzvam a upozorňovaním na jednu s pracovníčok, ktorá do cestou zamestnania aj v predajni požívala alkoholické nápoje a nevenovala dostatočnú pozornosť na zverené hodnoty a tovar jednoznačne spôsobila tento peňažný schodok. K dispozícii sú svedkovia, ktorí túto zamestnankyňu videli niekoľkokrát pod vplyvom alkoholu v práci, zamestnávateľ nezakročil a nezabránil budúcim škodám, peňažnému schodku. Bude dostačujúce sa brániť odporom voči zatiaľ budúcemu platobnému rozkazu, prípadne uvedenými dôkaznými skutočnosťami a našou kladnou inventarizačnou históriou v tejto firme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Ako ste správne uviedli, právna úprava hmotnej zodpovednosti zamestnanca je upravená v § 182 a nasl. Zákonníka práce:

§ 182

(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu.

V zmysle právneho názoru Najvyššieho súdu SR "Zodpovednosť zamestnanca podľa uvedených ustanovení Zákonníka práce je osobitným druhom pracovno-právnej zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za schodok vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že so zamestnancom uzavrel platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, a že na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo na iných hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať (ďalej len „hodnoty“) vznikol schodok. Pri tejto zodpovednosti zamestnávateľ nie je povinný preukazovať zavinenie zamestnanca (viď § 179 ods. 1 Zákonníka práce). Zavinenie zamestnanca na vzniku schodku sa predpokladá, takže zamestnanec sa zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách zbaví celkom, alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia (§ 182 ods. 3 Zákonníka práce)."

Ak by zamestnávateľ podal žalobu, musí preukázať existenciu platne uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti. Vaše zavinenie, či už úmyselné, alebo nedbanlivostné preukazovať nemusí. Svojej zodpovednosti by ste sa mohli zbaviť jedine tak, že preukážete, že tento schodok vznikol bez Vašej viny (sčasti alebo celkom). Nie je mi zrejmé, akým spôsobom vo Vašej firme fungujete, avšak ak by ste napríklad vedeli preukázať, že počas toho, ako ste s peniazmi narábali Vy, Vám sumy vždy "sedeli", hralo by to vo Váš prospech. Napríklad, že si za každým, keď sa striedate, si evidujete množstvo peňazí v pokladni a rovnako tak aj po skončení Vašej činnosti. Ale som uviedol, neviem ako presne fungujete. Svedkovia by rovnako mali hrať vo Váš prospech a určite je potrebné uviesť aj to, že ste zamestnávateľa viackrát upozornili na skutočnosť, že táto zamestnankyňa požíva alkoholické nápoje a že s tým nič neurobil. Za nezodpovednosť svojho zamestnávateľa nemôžete niesť zodpovednosť.

Najvyšší súd SR rovnako vysvetlil, ako treba chápať zbavenie sa zodpovednosti za schodok:

"Dôvodom zbavenia sa zodpovednosti zamestnanca nie je „vynachádzavosť zlodejov pri vykrádaní automobilov, ich rôzne nástrahy na oklamanie vodičov“, ako sa mylne domnieva žalovaný. Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, nemá zavinenie tretej osoby samo osebe za následok zánik hmotnej zodpovednosti zamestnanca (porovnaj napr. zhodnotenie rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti podľa ustanovenia § 176 Zákonníka práce, zákona č. 65/1965 Zb., prerokovaného a schváleného občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR 6.11.1975, Cpj 50/75, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1976, pod č. 12), ibaže by zamestnanec preukázal, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. V prípade stretu zodpovedností neznámeho páchateľa za protiprávny zásah do majetkových práv zamestnávateľa a zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách treba skúmať najmä to, či zamestnanec konanie páchateľa neumožnil (neuľahčil) porušením svojej pracovnej povinnosti napr. tým, že zverené hodnoty riadne nezabezpečil, či sa o ne riadne nestaral. Zamestnanec sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak nesplnením svojich povinností riadne hospodáriť s jemu zverenými prostriedkami a počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku zamestnávateľa alebo k jeho zničeniu (§ 178 ods. 1 Zákonníka práce) vznik schodku umožnil. Ak je nedbanlivostné porušenie povinnosti hmotne zodpovedným zamestnancom takého rozsahu, že bez neho by k vzniku schodku úmyselným konaním tretej osoby vôbec nemohlo dôjsť, potom neprichádza do úvahy ani čiastočné zbavenie sa zodpovednosti podľa § 182 ods. 3 Zákonníka práce."

Zbavenie sa zodpovednosti tak nie je jednoduché, a preto odporúčam navštíviť advokáta osobne a poradiť sa s ním na ďalšom postupe.

Pokiaľ ide o otázku, či sa stačí brániť odporom, odpoveďou je, že pokiaľ by bola voči Vám podaná žaloba a súd by vydal platobný rozkaz, s ktorým nesúhlasíte, mali by ste voči nemu podať odpor a uviesť dôvody. Súd posúdi, či odpor spĺňa všetky zákonné podmienky a rozhodne, či platobný rozkaz zruší, alebo nie. Následne však nariadi pojednávanie, kde bude o veci ďalej konať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Hmotná zodpovednosť (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám dotaz - chcela by som v polovici septembra 2018 nastúpiť do obchodu s potravinami na pozíciu - zástupca vedúceho - predavač. Isto mi dajú podpísať hmotnú zodpovednosť. Budem ich žiadať o inventúru. Ak ju odmietnu spraviť a napriek tomu do práce nastúpim, rozumiem správne -, keď sa po ukončení kalendárneho roka robiť bude / v januári /, som povinná uhradiť schodok za celý rok 2018? Alebo len alikvotnú časť? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

predpokladom vzniku zodpovednosti za schodok je okrem iného aj vykonanie inventúry. Účelom je práve zistiť to, aké hodnoty, kedy a v akom rozsahu Vám boli zverené, aby v prípade vzniku schodku bolo možné určiť jeho výšku. Bolo by podľa môjho právneho názoru v rozpore s dobrými mravmi, ak by od Vás žiadali uhradiť schodok za celý rok, ak ste v danej prevádzke celý rok nepracovali. Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách môže vzniknúť od podpísania dohody o hmotnej zodpovednosti a nie spätne. Inventarizácia sa musí vykonať pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti. Odporúčam trvať na vykonaní inventúry a písomne o jej vykonanie požiadať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk