Máte
otázku?

Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?

Dobrý deň. Pracujem ako skladník t.j. vytváram príjemky a výdajky na materiál, ktorý v asi 80-tich % fyzicky nepreberám, keďže prichádza rovno na stavbu. Zvyšných 20 % preberám fyzicky ale nie na sklad ale rovno do výrobnej haly, ktorá je stále otvorená aj po mojom odchode, keďže výroba konci až neskoro poobede a zamyká ju majster. Zamestnávateľ mi predložil na podpis dohodu o hmotnej zodpovednosti a odôvodnil to tak, že ako skladník ju musím podpísať. Odmietol som ju podpísať. Ako môžem zodpovedať za niečo čo nemám pod kontrolou. Ako postupovať ak by ma do toho nútil prípadne vyhrážal sa výpoveďou? Ak ju podpíšem, môže mi dať k náhrade aj materiál, ktorý som fyzicky neprebral? Pripomínam, že na príjmových dokladoch je môj podpis. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?

 

Dobrý deň,

predkladáme Vám odpoveď, ktorá je vyjadrením názoru našej advokátskej kancelárie. 

I./  V otázke neuvádzate, či na dotknutom pracovisku pracujete výlučne sám ako jediný zamestnanec - skladník, ktorému bola predložená na podpis dohoda o hmotnej zodpovednosti ("dohoda o HZ"), alebo tam pracuje viacero zamestnancov a či aj títo majú alebo nemajú podpísanú dohodu o HZ, a či pri Vašom nástupe bola vykonaná inventarizácia.
Pre to, aby ste na základe ust. Zákonníka práce ("ZP")  niesli zodpovednosť za schodok ako špecifický druh zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, musia  byť splnené podmienky podľa ust. § 182 a nasl. Zákonníka práce("ZP") :
a/ Predmetom dohody o HZ môžu byť len zverené veci - hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré by ste boli povinný vyúčtovať. Pojem zverené znamená, že musí byť zverené veci musia byť preukázané a preukázateľné inventariztáciou ako porovnaním skutočného stavu a stavu podľa účtovníctva. 

b/ Dohoda o HZ môže byť ako individuálna, ak na pracovisku pracuje len jeden zamestnanec zodpovedný za zverené hodnoty, alebo sa môže jednať o spoločnú HZ ak je na pracovisku viacej zamestnancov, ktorí budú zodpovedať za schodok spoločne.

c) Dohoda o HZ musí byť uzatvorená písomne, inak ej neplatná.

 

II./ Podľa ust. § 184 ZP inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o HZ, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

V prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o HZ so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o HZ. 

Konkrétnejšie uvádzame, že vo Vašom prípade, ak na pracovisku je viacero zamestnancov so spoločnou HZ, a zároveň by ste nepožiadali o vykonanie inventarizácie, zodpovedali by ste, ak by ste od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpili, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou. Tu je však podmienkou to, že sú splnené ostatné predpoklady zodpovednosti (dohoda o HZ a predchádzajúca inventarizácia). Rovnako aj v prípade, ak by ste mali podpísanú dohodu o HZ a zo skladu by ste odišli pracovať na iné pracovisko alebo skončili pracovný pomer a nepožiadali o vykonanie inventarizácie, zodpovedali by ste za schodok zistený inventarizáciou po skončení prac. pomeru alebo preradení na iné pracovisko. 

Keďže dohodu o hmotnej zodpovednosti zatiaľ podpísanú nemáte, nemôžete od nej ani odstúpiť. Pre prípad, že by ste medzičasom podpísali dohodu o HZ je potrebné upozorniť zamestnávateľa na nedostatky a ak nebudú odstránené odstúpiť od dohody o HZ.

 

III./ Zodpovednosť za schodok je daná ako objektívna zodpovednosť, povinnosťou zamestnávateľa je preukázať len výšku schodku a dohodu o hmotnej zodpovednosti. Zamestnanec sa môže zbaviť zodpovednosti za schodok celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určuje podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume. Podiel náhrady však nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.
Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi podľa ZP.

IV./ ROZBOR OTÁZKY 

Z Vašej otázky vyplýva, že v čase keď ste nastúpili  do predmetného skladu nebola  vykonaná inventarizácia a až následne Vám bola daná na podpis dohoda o HZ. Z textu otázky nevyplýva, či máte byť jedinou osobou s podpísanou dohodou o HZ alebo či na predmetnom pracovisku - sklade - pracuje viacero zamestnancov s dohodou o HZ alebo bez dohody o HZ a majú aj prístup do skladu, čo je dôležité pre následné určenie zodpovednosti za schodok.

Aj keby vo Vašom prípade bola vykonaná inventarizácia pri podpísaní dohody o HZ, ako aj s ostatnými spoločne zodpovednými zamestnancami, nemôžete niesť zodpovednosť za schodok ohľadom materiálu, ktorý cez sklad prejde len na základe príjmových a výdavkových dokladov, resp. sa do skladu vôbec ani neodstane. Keďže zo strany zamestnávateľa nie sú urobené opatrenia, aby do predmetných priestorov nemali prístup iné osoby ako osoby spoločne hmotne zodpovedné za schodok s podpísanou dohodou o HZ, ak by aj následne bol schodok vyčíslený, za tento by ste ani nemohli niesť zodpovednosť na základe podpísanej dohody o HZ aj dôvodu prístupu osôb bez dohody o hmotnej zodpovednosti, ako aj nevytvorenia podmienok pre možnosť vzniku zodpovednosti - otvorený sklad po Vašom odchode z práce.
Maximálne by mohla prichádzať do úvahy všeobecná zodpovednosť za škodu podľa ZP, ktorú zodpovednosť, ako aj výšku škody by musel preukázať zamestnávateľ Vám ako zamestnancovi. 

Poukazujeme na judikatúru súdov :


KS Trnava  9 Co//3/2012 : "Podľa názoru súdu na pracovisku s viacerými zamestnancami mala byť uzatvorená dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, uzavretie individuálnej hmotnej zodpovednosti však zákon nevylučuje. ... Pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti navrhovateľ nevykonával inventarizácie, toto však nespôsobuje neplatnosť dohôd o HZ. Predmet dohody o HZ nie je presne špecifikovaný, nie je možné určiť, za ktorý tovar a za ktoré peniaze zodpovedá práve odporkyňa. Z tohto pohľadu je predmet dohody o HZ neurčitý a takýto právny úkon je neplatný. 
Schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, ako jeden z predpokladov zodpovednosti, predstavuje rozdiel medzi skutočným stavom zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec  povinný vyúčtovať a medzi údajmi účtovnej evidencie, o ktorý je skutočný stav nižší než účtovný stav, nevynímajúc ani schodky na finančných prostriedkoch. 
Navrhovateľ nepreukázal objektívne zistený schodok,nepreukázal, že za tento schodok zodpovedá odporkyňa, neboli preukázané predpoklady zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách: vznik škody ako schodku, existencia platnej dohody o hmotnej zodpovednosti a zavinenie odporkyne."

 

V./ ODPORÚČANIE
Ak chcete zostať pracovať na tomto pracovisku ako skladník, odporúčame, aby ste zistili podpísanie dohody o HZ ostatnými zamestnancami, aby ste tiež požiadali o vykonanie inventarizácie v sklade, vrátane vykonania opatrení zo strany zamestnávateľa na splnenie podmienok dohody o HZ, hlavne zamedzenie prístupu osôb bez dohody o HZ.  
Ak sa tak nestane, potom v prípade vzniku schodku a následnom súdnom konaní by bol návrh zamestnávateľa ako žalobcu zamietnutý. 

©
 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ dať podpísať dohodu o HZ za zverené hodnoty po predchádzajúcej inventarizácii a to nasledovne :, keďže sme na pracovisku 2 osoby jednalo by sa o spoločnú HZ a zároveň zamestnávateľ chce, aby sme na tie isté zverené hodnoty podpísali obaja aj individuálnu HZ. Je to z právneho hľadiska možné? Alebo by boli takto podpísané HZ neplatné?

Odpoveď: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň, nie je nám zrejmé z akého dôvodu by chcel zamestnávateľ podpisovať jednak dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti s oboma zamestnancami a zároveň aj individuálne dohody o hmotnej zodpovednosti s tými istými zamestnancami. Takýto postup nemá žiadnu logiku, nakoľko by sa obe dohody týkali tých istých zverených hodnôt. Ak na pracovisku pracujete viacerí, odporúčame Vám podpísať spoločnú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ním uvedený postup (dve, resp. tri dohody o hmotnej zodpovednosti na tie isté zverené veci) nemá žiadnu logiku a oporu v Zákonníku práce. Z jeho dikcie totiž vyplýva, že je buď uzatvorená individuálna dohoda o hmotnej zodpovednosti alebo spoločná (s ohľadom na skutočnosť, koľko zamestnancov zodpovedá za zverené hodnoty).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás poraďte nám, pracujem ako predavačka, koľko predavačiek má byť na predajni na jednej smene? Je možné aby, jedna bola v kase, jedna na mäse a vedúca alebo zástupkyňa v kancelárii, je to dosť veľká predajňa, veľa tovaru nám chyba, vedúca to nerieši, len nám povie, že nevyrobíme toľko, tak nemôžme byt viacej, že jej to tak bolo povedané. Sme zúfalé, takto predajňu nikdy neustrážime, ľudia nám sami vravia, že nás rozkradnú, že prečo to neriešime, keď mi nevieme kto by nám pomohol, poradil, ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

podľa ust. § 183 Zákonníka práce platí (citujeme) :

" (1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody."

Predpokladáme, že máte uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti, preto možnosťou pre Vás je upozorniť písomne zamestnávateľa na zistené nedostatky v pracovných podmienkach, nakoľko tieto Vám bránia v riadnom hospodárení so zverenými hodnotami.  Zamestnávateľ ich má odstrániť v lehote do jedného mesiaca, ak tak neurobí, máte možnosť odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti. 

Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.

Riešením je aj iné usporiadanie predajne, ale to je skôr otázka technického charakteru a zabezpečenia.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skladník a dohoda o HZ bez inventarizácie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku