Máte
otázku?

Hmotná zodpovednosť za tovar


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Hmotná zodpovednosť za tovar

Dobrý deň, 1.júla 2015 bola so mnou rozviazaná ( resp. nebola predlžená) pracovná zmluva uzatvorená na určito ( 30. júna 2015 ) v 101 Drogerie. A dňa 09. septembra 2015 mi bolo slov. poštou doručené " Oznámenie o vykonaní fyzickej inventúry tovaru". Po doručení oznánenia som sa tel. informovala priamo u referenta maloobchodu, prečo mi bolo zaslané oznámenie o vykonaní inventúry, ak už na prevádzke nie som viac ako 2 mesiace, a povedala som, že na inventúru sa nedostavím. Tento pán mi povedal, že nemusím je to moje rozhodnutie, ale ak sa inventúrou zistí, že na predajni chýba tovar, tak si budú sumu za chýbajúci tovar vymahať súdnou cestou. Tak by som sa chcela opýtať majú právo žiadať, aby som sa zúčastnila inventúry a vymáhať sumu za chýbajúci tovar, keď som tam už 2 mesiace nepracovala. Ako môže mať zodpovednosť za tovar niekto, kto tam nepracuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť za tovar

Dobrý deň, 

podľa zákonníka práce Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

Zároveň však platí, že Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.

Ak ste nepožiadali o inventarizáciu podľa vyššie uvedeného odseku, budete zodpovedať za schodok. Určite máte spoločnú hmotnú zodpovednosť a škoda sa bude rozpočítavať, ak nejaká vznikne.

Odporúčam Vám ísť na inventarizáciu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Hmotná zodpovednosť za tovar (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja otázka smeruje na zákonník práce a na hmotnú zodpovednosť zamestnanca. Chcela by som sa informovať, či môže mať zamestnanec hmotnú zodpovednosť za úsek na pracovisku, ktorý nespadá do jeho pracovnej náplne. Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť za tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame :

V otázke sa pýtate, či zamestnanec môže mať hmotnú zodpovednosť za úsek na pracovisku, ktorý nespadá do jeho pracovnej náplne.
Ak by sa jednalo len o všeobecnú zodpovednosť ako zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, potom sa jedná o jeho pracovné zaradenie, ktoré je špecifikované v pracovnej zmluve a pracovnej náplni.

Podľa ust. § 179 a nasl. Zákonníka práce platí, že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 /t.j. zodpovednosť za schodok a za stratu zverených predmetov/

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."


V otázke sa však pýtate na hmotnú zodpovednosť, ktorú Zákonník práce rieši v ust. § 182 ZP :  "Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. 
(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu."


Hmotná zodpovednosť sa obyčajne uzatvára so zamestnancom, ktorý má na starosti finančnú hotovosť, stravné lístky, jedná o zamestnancov obchodu všeobecne, pokladník vo firme, skladník a podobne.
Pokiaľ teda Váš zamestnanec nemá žiaden vplyv na tieto hodnoty a nejedná sa hotovosť, ceniny, zásoby materiálu, ktoré sú určené na obeh alebo obrat, potom nemôže byť spísaná ani dohoda  o hmotnej zodpovednosti.  Napríklad nemôže niesť hmotnú zodpovednosť za svoj písací stôl, pracovný odev a pod. 

Ak by bola pre Vás odpoveď nepostačujúca, môžete uviesť doplňujúcu otázku konkrétnejšie o čo sa vo Vašom prípade jedná. Vše osobné údaje /email, meno a pod./ nie sú nikdy zverejňované. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hmotná zodpovednosť za tovar" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku