Hmotná zodpovednosť brigádnika


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 10. 2018

Otázka: Hmotná zodpovednosť brigádnika

Dobrý Deň. Chcem sa opýtať, keď som študent a robím v bare, či mám hmotnú zodpovednosť za peniaze, ktoré chýbajú v tržbe. Alebo ako to je? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť brigádnika

Dobrý deň,

dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (teda aj dohody o brigádnickej práci študenta) nie je vylúčená. Podmienka je, aby ste mali viac ako 18 rokov a bola uzavretá písomne. Pokiaľ je medzi Vami uzavretá platná dohoda o hmotnej zodpovednosti, platí tu zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou viny. To znamená, že zamestnávateľ Vám vznik škody nemusí preukazovať. Ste to práve Vy, kto by musel preukázať, že splnil všetky povinnosti a škodu nezavinil a že schodok vznikol konaním inej osoby. Podľa Zákonníka práce sa zamestnanec zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Hmotná zodpovednosť brigádnika (Pracovné právo)

Dobrý večer, pracujem v malom obchode s oblečením a s kolegyňou sa striedam po 4 a 1/2 hod. Obidve pracujeme na dohodu. Problém je v tom, že zamestnávateľ, požaduje od nás podpísanú hmotnú zodpovednosť, ale inventúra nebola ešte ukončená. Má na to právo, aby to od nás požadoval? Prosím o Vaše vyjadrenie v tejto záležitosti a ďakujem.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť brigádnika

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pracujete na základe dohody, nepíšete druh dohody.

Do úvahy prichádzajú do úvahy tri druhy dohôd :
1./ Dohodu o vykonaní práce, ktorá je vymedzená výsledkom práce, zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. 
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná, v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

2./ Dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorú môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; táto dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov

3./ Dohoda o pracovnej činnosti : Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. 
Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.


Pre všetky tieto dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru /3 druhy ako ich uvádzame vyššie/, platí v zmysle ust. § 225 Zákonníka práce, že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185."
Musíme uviesť, že zamestnávateľ vo Vašom prípade žiada podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti z toho dôvodu, že pri vzniku schodku na hodnotách, ktoré ste povinné vyúčtovať/zásoby tovaru, hotovosť/, povinnosťou zamestnávateľa bude len preukázať existenciu a výšku schodku,  Vaša zodpovednosť za schodok bude daná na základe predmetnej dohody o hmotnej zodpovednosti a  vykonanej inventarizácie a teda, aby ste nezodpovedali za prípadný schodok, bude Vašou úlohou resp. povinnosťou, aby ste Vy ako zamestnankyne preukázali zamestnávateľovi, že za schodok nezodpovedáte. Zo ZP vyplýva, že zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zo zákona  platí, že dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť písomná, inak je neplatná.

Ak máte zodpovedať za zásoby tovaru a hotovosť, inventarizácia musí byť vykonaná.  

V súlade s ust., § 184 Zákonníka práce platí :

"(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami 
a) pri skončení všetkých týchto dohôd, 
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, 
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, 
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, 
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti. 
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku."
 

Odporúčame dať Vašu dohodu podľa ZP dať prekontrolovať advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Hmotná zodpovednosť brigádnika (Pracovné právo)

Zdravím prosím Vás chcel som sa opýtať. Keď mám brigádu ako rozvozár jedál a mám podpísanú hmotnú zodpovednosť a náhodou by sa stalo niečo s autom, žeby som nabúral alebo niečo podobne a majiteľ by odomňa žiadal peniaze za náhradu škody, lenže na to nemá žiadne dôkazy ani nič spísané, jedna so zákonom alebo proti? Môže žiadať odomňa peniaze alebo nie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hmotná zodpovednosť brigádnika

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň,

dohoda o hmotnej zodpovednosti sa môže vzťahovať len veci dané zamestnancovi na obeh. Podľa § 182 ods.1 Zákonníka práce 

Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

Toto ustanovenie sa vzťahuje napr. na peniaze, stravné lístky a iné hodnoty a pod. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa nemôže vzťahovať na automobil. 

Ak by ste ho poškodili napr. pri autonehode a preukázalo by sa Vaše zavinenie (nie vina druhého vodiča) potom by od Vás mohol žiadať náhradu škody. Avšak tým, že ste brigádnik, platí pre Vás podľa zákona limit, čo sa týka náhrady škody. Podľa § 225 ods. 1 Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

Ak ste teda spôsobili škodu z nedbanlivosti a preukáže sa Vaše zavinenie, je zamestnávateľ povinný s Vami škodu prerokovať, oznámiť Vám výšku, ale nárok má len na 1/3 škody maximálne 1/3 z dohodnutej odmeny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk