Máte
otázku?

Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia

Dobrý deň, som fyzická osoba, od ktorej zdravotná poisťovňa vymáha prostredníctvom exekútora dlh vo výške 1300 € od roku 2010. Chcel by som sa informovať, či je možné tento dlh voči zdravotnej poisťovni považovať za premlčaný, keďže už uplynulo viac ako päť rokov od začatia exekúcie. Vopred ďakujem za Vašu zhovievavosť a pomoc.

Odpoveď: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že exekučné konanie vedené v prospech veriteľa, ktorým je zdravotná poisťovňa, začalo ešte v roku 2010.

Domnievam sa, že zadanou otázkou smerujete k zmenám zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), ktoré nastali s účinnosťou od 01.04.2017 alebo k uplatneniu ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

 

Časovo obmedzená exekúcia

 

S účinnosťou od začiatku apríla tohto roku možno skonštatovať, že exekúciu možno za určitých okolností považovať za časovo obmedzenú.

Vo vzťahu k fyzickým osobám platí ustanovenie § 61n ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.“

Pokiaľ Vašou otázkou narážate na citované zákonné ustanovenie, základným predpokladom pre jeho uplatnenie je nezistenie majetku povinného alebo jeho príjmov, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

 

Prechodné ustanovenia k úpravám Exekučného poriadku účinným od 01.04.2017

 

S ohľadom na prechodné ustanovenia možno v zásade skonštatovať to, že úpravy Exekučného poriadku, ktoré sú účinné od 01.04.2017 (t.j. vrátane spomínaného „časového obmedzenia exekúcií“), sa nevzťahujú na exekučné konania, ktoré boli začaté pred spomenutým dátumom.

Inak povedané, ak Vaša exekúcia začala ešte v roku 2010, tak nové pravidlá účinné od 01.04.2017 sa na Vašu exekúciu neuplatnia. Exekúcia sa tak dokončí podľa dovtedajšej právnej úpravy Exekučného poriadku.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 243h ods. 1 Exekučného poriadku, podľa ktorého platí, že: „Ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Pravidlá pre prideľovanie vecí exekútorom podľa § 55 ods. 4 a 5 sa použijú len s ohľadom na veci pridelené podľa predpisov účinných po 1. apríli 2017.“

 

Premlčanie v zmysle zákona o zdravotnom poistení

 

Zákon o zdravotnom poistení upravuje inštitút premlčania osobitne, a to v ustanovení § 21. Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení pritom platí, že: „Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.

V súvislosti s premlčaním je však potrebné uviesť, že premlčacia doba neplynie počas doby, kedy sa právo, ktoré podlieha premlčaniu, uplatnilo na príslušnom orgáne. Inak povedané, ak príslušná zdravotná poisťovňa stihla u exekútora uplatniť právo na zaplatenie neuhradeného poistného v spomínanej päťročnej premlčacej dobe, potom premlčacia doba počas exekučného konania neplynie.

Podľa ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: „Ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného príslušného orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia.

 

Námietky proti exekúcii

 

Ako je už spomenuté vyššie, ak Vaša exekúcia začala ešte v roku 2010, tak sa na ňu neuplatnia zákonné zmeny Exekučného poriadku účinné od 01.04.2017. Podľa „starej“ právnej úpravy existovala možnosť podať v rámci exekučného konania námietky proti exekúcii.

Inštitút námietok proti exekúcii je v Exekučnom poriadku (účinnom do 31.03.2017) upravený v ustanoveniach § 50 a 51.

Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku (účinného do 31.03.2017) platí, že: „Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.“

S poukazom na citované ustanovenie, ak ste mali za to, že nárok zdravotnej poisťovne bol v čase začatia exekúcie premlčaný, bolo potrebné v lehote do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať námietky proti exekúcii.

 

Záver

 

Záverom si dovoľujem vysloviť právny názor, že aj keď vo Vašej veci uplynulo od začatia exekúcie viac než päť rokov, exekučne vymáhaný nárok nemusí byť premlčaný (počas trvania exekúcie totiž zákonná premlčacia doba neplynie).

Trápi vás "Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu týkajúcu sa zdravotnej poisťovne. Ide o pacienta s psychiatrickým ochorením, ktorý je momentálne umiestnený v liečebni. Od februára tohto roka je čiastočne zbavený právnej spôsobilosti. Zo zdravotnej poisťovne mu prišla výzva na zdokladovanie rokov 2009-2011 a 2015-2017. V danom období žil ako bezdomovec. Rád by som sa informoval, či môžeme obdobie 2009 - 2011 považovať za premlčané. Ďakujem.

Odpoveď: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia

(odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 21 zákona o zdravotnom poistení platí :
"Premlčanie
(1) Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 11) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(2) Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak.
(3) Právo na vrátenie preplatku (§ 19 ods. 12) sa premlčí uplynutím piatich rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.
(4) V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania na úrade sa nepremlčuje."


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ si Váš brat nesplnil povinnosti voči zdrav.poisťovni v zmysle ust. § 6 zákona o zdravotnom poistení, potom právo na predpísanie poistného sa nepremlčuje.
Odporúčame zdrav. poisťovni odpísať, že brat je čiastočne zbavený spôsobilosti na právne úkony a kto je jeho opatrovníkom. Ak by aj poisťovňa dodatočne predpísala poistné, opatrovník Vášho brata nie je povinný dlh zo zdrav. poistenia uhradiť, lebo za to opatrovník nezodpovedá a brat ako píšete zrejme nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie.
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás, mohli byste mi poradit? Mám dluh 1500 € na zdravotním pojištění. Již 8 měsíců mi exekutor strhává peníze z platu a přesto dlužím stále 1100 €. Nemůžu navštívit lékaře, protože mě považuje za neplatiče. Děkuji za odpověď.

Odpoveď: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 60 exekučného poriadku platí :

"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov

(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zo zrážky zo mzdy sa uspokojujú nároky nasledovne :

1./  najviac 24 % na trovy exekútora

2./ zvyšok na istinu vymáhanej pohľadávky

3./ príslušenstvo pohľadávky  a trovy oprávneného sa uspokojujú až po úhrade samotnej dlžnej sumy pohľadávky.

Môžete si vypočítať , ako mala byť zrážka zo mzdy rozdelená a požiadať exekútora o preúčtovanie, prípadne ho požiadať, aby zrážka zo mzdy bola použitá  na úhradu pohľadávky z Vami uvedených dôvodov, že pri lek. ošetreniach Vás evidujú ako neplatiča. Tejto Vašej žiadosti však nie je povinný vyhovieť, je to len o ľudskom hľadisku.

 


Podotázka: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Žijem v UK už asi deväť rokov bez návštevy Slovenska alebo kontaktu s niekým z SK. Dnes som sa len tak prihlásil na účet v banke na Slovensku, ktorý tam stále držím, a našiel som tam zostatok -5000 eur. Po telefonickom kontakte s bankou mi bolo oznámené, že mám na ňom exekúciu s pohľadávkou zo strany zdravotnej poisťovne. Bolo to trochu šokujúce, avšak musím priznať, že som s poisťovňou nikdy nekomunikoval ohľadne nejakých zmien. Posledná písomná komunikácia s poisťovňou pochádza z roku 2006. Uvádzajú tam splátkový kalendár so sumou 4600 Sk, ktorú som nedodržal. Nie je mi jasné, ako sa to vyšplhalo na túto sumu, prečo som nebol kontaktovaný poisťovňou pred týmto krokom, ako pohľadávka vznikla, či pohľadávka z roku 2006 nie je premlčaná a ako by som mal postupovať pri riešení tejto veci. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň. Odporúčam Vám kontaktovať súdneho exekútora, ktorý vykonáva exekúciu. Dohodnite si nahliadnutie do exekučného spisu. Ak sa nemôžete dostaviť osobne splnomocnite na tento úkon ďalšiu osobu. Z exekučného spisu si vyžiadajte kópie všetkých listín a následne si dohodnite konzultáciu u advokáta, ktorý posúdi všetky listiny a odporučí Vám ďalší postup. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekučné vymáhanie dlhu zo zdravotného poistenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.