Máte
otázku?

Exekúcia a viacero dlžníkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Exekúcia a viacero dlžníkov

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, ako sa môžem brániť voči upovedomeniu o spôsobe exekúcie. Môj brat bol ručiteľom pri pôžičke. Zomrel v roku 2004, bol slobodný, bezdetný a vlastnil 1/8 rodičovského domu. Po jeho smrti zdedila 1/8 rodičovského domu jeho matka, ktorá zomrela v roku 2006. Rodičovský dom, ktorý je vo veľmi dobrom stave a jeho hodnota je približne 25 000 EUR, sme zdedili ako zostávajúce dve deti so sestrou - každý polovicu. Začali mi chodiť listy zo súdu a od exekútora, podľa ktorých som ako jeden zo šiestich povinných zaplatiť pohľadávku, úrok a náklady exekúcie vo výške približne 1000 EUR. Príbuzní po dlžníkovi zomreli alebo zrejme nemajú majetok. Moja sestra vlastní rodinný dom, sú obaja zamestnaní. Rodinný dom majú postavený na susednom pozemku rodičovského domu, ktorý je neobývaný a sestra sa úmyselne bráni jeho predaju, nakoľko tam zrejme chce raz postaviť dcére nový dom. Ja mám byt v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou. V upovedomení o spôsobe vykonania exekúcie je uvedené, že začalo exekučné konanie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť povinného, môj byt v BSM s manželkou. Sestra a ďalší štyria príbuzní dlžníka sú z toho vonku. Prečo exekútor nezaložil rodičovský dom, ktorého hodnota oveľa prevyšuje dlžnú sumu a ktorého som vlastníkom spolu so sestrou? Rodičovský dom bol vlastne z časti dedičstvom môjho brata. Exekútor chce na byt, ktorý mám v BSM s manželkou. Sestra nemá záujem dom predať, súdnou cestou som to nechcel riešiť, a teraz mi je podozrivô aj postup exekútora. Je možné sa voči takejto nespravodlivosti nejako brániť? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a viacero dlžníkov

Dobrý deň, vo vašom prípade je potrebné preskúmať, či ste zodpovedný za celý dlh alebo len časť dlhu.

Podľa toho čo ste napísali, mi skôr vyplýva, že nie ste zodpovedný za celý dlh. Exekútor potom nemôže žiadať celú sumu iba od Vás. Ak to urobil, bolo potrebné podať námietky proti upovedomeniu o začatí exekúcie. Tiež je možné žiadať zastaviť voči Vám exekúciu v časti, ktorá prevyšuje sumu, za ktorou ste skutočne zodpovedný. 

Trápi vás "Exekúcia a viacero dlžníkov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia a viacero dlžníkov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: mám záujem o jeden stavebný pozemok, ktorý predáva jedna osoba. Zistil som od mesta, že na daný pozemok sú až 8 exekúcií. Najprv sme sa dohodli s týmto pánom, že vyplatí všetky tieto nároky a následne sme mienili uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu. Dnes mi volal a povedal, že má veľkú konkurenciu. Chcel by si preto potvrdiť moje záväzky tým, že vypracuje predbežnú predkupnú zmluvu a ja mu dám zálohu vo výške 2000 eur. Týmto krokom by si uistil, že som seriózny kupujúci a že po vyrovnaní všetkých záväzkov som stále pripravený na kúpu. Chcem sa opýtať, či je všetko v poriadku. Mám z toho obavy a nechcem urobiť nesprávny krok. Ďakujem a pozdravujem. Tomáš

Odpoveď: Exekúcia a viacero dlžníkov

(odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte záujem o kúpu stav. pozemku, na ktorom viazne 8 exekučných konaní prípadne usudzujeme, že ide o exekučné konania voči viacerým spoluvlastníkom. Z otázky nevieme, či Vás vo veci predaja nehnuteľnosti kontaktoval vlastník celej nehnuteľnosti, ktorý má celkom 8 exekúcií, alebo osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti

Naša rada :

Ak Vás kontaktovala osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti a sú voči nej vedené exekučné konania, odporúčame ten postup, že vlastník nehnuteľnosti, ktorý má exekúcie, musí osloviť exekútora a bude žiadať o udelenie súhlasu na predaj nehnuteľnosti. Exekútor v prípade súhlasu bude žiadať, aby kúpna cena Vami uhradená bola uhradená na účet exekútora.

Platí ust. § 61d/ exek. poriadku :

"Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov."

Ak Vás kontaktovala osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti so sprostredkovaním predaja predmetného stavebného pozemku nepodpisujte žiadnu predbežnú zmluvu a neuhradzujte žiadnu zálohu.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia a viacero dlžníkov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 2016 som mala exekúciu, ktorú som riadne zaplatila, avšak od pani exekútorky mi nedošlo žiadne vyrozumenie. Vtedy som to neriešila, pretože som si myslela, že je všetko ukončené. Po troch rokoch mi bol zablokovaný účet s odôvodnením, že bývala pani exekútorka nezakladala k spisu žiadne doklady o platbách, čo malo za následok zablokovanie účtu s pomerne vysokou čiastkou. Mám doklady o platbách, avšak nie všetky. Súčasná pani exekútorka mi povedala, že nemôžu nič robiť a že musím túto čiastku znova zaplatiť. Môjou jedinou možnosťou je podať trestné oznámenie. Neexistuje iná možnosť, ako s tým niečo urobiť? Platiť dvakrát to isté sa mi zdá ako nespravodlivé a nesmyselné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a viacero dlžníkov

(odpoveď odoslaná: 15.01.2019)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu uhradenia dlžnej sumy, kde v návrhu uvediete aj číslo pôvodného exekučného konania.

Exekútorka bude povinná vyzvať oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený bude so zastavením exekúcie súhlasiť. exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu.

Pokiaľ sa jedná o zablokovanie účtu v banke, podľa exekučného poriadku exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. 

Pokiaľ je účet zablokovaný nad sumu pohľadávky vrátane príslušenstva a trov exekúcie, požiadajte exekútora o odblokovanie účtu.

Nevieme kto je oprávneným v exekučnom konaní, ale možnosťou je tiež jeho kontaktovať priamo a zistiť z akého dôvodu bol opätovne podaný návrh na exekučné konanie. Podanie trestného oznámenia je tiež jedným z riešení.

Najprv však odporúčame podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu uhradenia dlžnej sumy.

 


Podotázka: Exekúcia a viacero dlžníkov (Vymáhanie pohľadávok)

Náš brat zomrel a vlastnil 1/8 podiel domu, na ktorom je clen exekúcia. Nanešťastie nevieme, aké ďalšie dlhy ešte mal. Dedičské konanie ešte neprebehlo. Máme v úmysle zrieknuť sa dedičstva, no zároveň by sme chceli vedieť, ako postupovať pri odkúpení podielu domu, kde je exekúcia.

Odpoveď: Exekúcia a viacero dlžníkov

(odpoveď odoslaná: 25.05.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust.§ 460 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

 

2./ V otázke píšete, že brat mal exekúcie a chcete dedičstvo odomietnúť a nadobudnúť jeho podiel na dome v podiele 1/8 k celku.

3./ Zákon rozoznáva odmietnutie dedičstva, ktoré sa môže odmietnúť len ako celok, teda nie iba čiastočne. Vzdanie sa dedičstva jednotlivým dedičom znamená, že na jeho miesto nastupuje iný dedič.

4./ V dedičskom konaní notár zistí majetok a dlhy poručiteľa. Odporúčame, aby ste notára požiadali o tzv. konvokáciu, teda aby notár vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania, a súčasne nahlásite dlh, ktorý je predmetom exekučného konania. Pokiaľ by sa jednalo len o jednu exekúciu na podiel 1/8 na nehnuteľnosti, exekúcii zabránite tým, a teda aby na nehnuteľnosť nadobudla  -podiel 1/8 cudzia osoba, tým, že uhradíte dlh brata ako dlžníka v exekučnom konaní. Predpokladáme, že dedičia sú tiež spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti. 

Citujeme ust. § 166 exekučného poriadku :

"Predaj spoluvlastníckeho podielu

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.

(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.

(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia a viacero dlžníkov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.