'

Exekúcia a dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 10. 2017

Otázka: Exekúcia a dedičstvo

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby mi stiahli z dedičstva peniaze za exekúcie, ktoré som mal ?   že, či som vlastne nejaké mal? Pretože žijem v zahraničí už dlhé roky a nikdy som o tom nevedel, že by som mal exekučné zrážky až kým som nezdedil,  polovicu z dedičstva mi stiahli, keď sa pozriem cez internet tak počet exekúcií mi ukazuje 0, tak teraz neviem,či som  nebol podvedený. 

 

 

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, ste ste dedičom po svojom otcovi, pričom ste zdedili polovicu majetku a v súčasnosti ste zistili, že dedičstvo bolo exekvované a nemáte vedomosť o tom, že by ste mali niekde dlhy.


Vo veci treba uviesť, že v zmysle ust. §§ 460 a nasl. Občianského zákonníka  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. 
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
V zmysle ust. Obč. zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Môže sa dedičstva  aj vzdať, čo znamená, že podiel tohto dediča nadobúdajú jeho potomkovia.

 

Čo je podstatné pre Vás  pre ďalší postup resp. potrebné z Vašej strany je zodpovedať  otázky :

1./ Ak ste neboli osobne prítomní na dedičskom konaní, zrejme Vás niekto zastupoval na základe písomného splnomocnenia, kde mal byť uvedený aj rozsah splnomocnenia.  Tu platí podľa § 33 Obč. zákonníka : 

"Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.
Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním."
V otázke splnomocnenie nespomínate. 


2./ Aj keby Vás niekto v konaní zastupoval v zmysle ust. Obč. zákonníka Vás mal informovať o stave veci. 
Plnomocenstvo okrem iných zaniká  vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, ako aj v prípade, ak ho splnomocniteľ  - Vy  - odvolal.


3./ Prijatie dedičstva má ten právny dôsledok ( § 470 nasl. OZ), že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Ak je viac ako jeden dedič, zodpovedajú všetci dedičia za náklady poručiteľovho pohrebu a za poručiteľove dlhy podľa pomeru dedičstva, ktoré nadobudli; pomer sa stanovuje ako hodnota toho, čo príslušný dedič nadobudol v pomere k celému dedičstvu.
Z uvedeného vyplýva, že Vy ako dedič nezodpovedáte za všetky dlhy poručiteľa, ale len v hodnote nadobudnutého dedičstva podľa pomeru k celkovej sume dedičstva .  Príklad: Hodnota dedičstva 100 €, výška dlhov  60 €, počet dedičov 3, podiel na dedičstve po 1/3 z aktív, a 1/3  z pasív dedičstva.


Z relevantnej judikatúry : 
Uzn. NS SR z 22. 7. 2010, sp. zn. 4 M Cdo 18/2009 :

"Skutočnosť, v akom rozsahu dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa a teda v akom rozsahu prechádzajú na neho povinnosti poručiteľa, je zrejmá z rozhodnutia súdu o dedičstve alebo z osvedčenia o dedičstve vydaného notárom bez ohľadu na to, či veriteľ do dedičstva pohľadávku prihlásil a či v rozhodnutí bol tento dlh v súpise pasív uvedený. Napokon deľba dlhu (pokiaľ nedošlo k dohode dedičov a veriteľa) nie je v rozhodnutí o dedičstve deklarovaná v žiadnej jeho časti. Ak preto oprávnený v exekučnom konaní má exekučný titul ukladajúci povinnosť fyzickej osobe, ktorá po vydaní exekučného titulu zomrela, je možné prechod povinnosti (dlhu) z exekučného titulu v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku z poručiteľa na dediča preukázať rozhodnutím o dedičstve po poručiteľovi, hoci tento dlh nebol v rozhodnutí v súpise pasív dedičstva uvedený."

 

4./ Možnosťou pre dedičov v dedičskom konaní je, aby požiadali notára, aby vykonal tzv. konvokáciu,  t.j. vyzval veriteľov, aby  prihlásili svoje pohľadávky v dedičskom konaní.
Konvokácia umožňuje vyzvať verejnou vyhláškou veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky voči poručiteľovi v ustanovenej lehote s poučením, že pokiaľ pohľadávky neprihlásia, už za ne dedičia nezodpovedajú, ak uspokojením veriteľov, ktorí svoje pohľadávky oznámili, bude vyčerpaná cena dedičstva, hoci si ich neskôr prihlásia.

 

5./  Pokiaľ vo Vašom prípade došlo k exekúcii na mjetok, ktorý ste nadobudli dedením, je možné, že sa jedná o exekúciu, ktorá začala ešte za života poručiteľa a následne podľa ust. Exekuč. popriadku exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie s právnymi nástupcami poručiteľa ako povinného v exek. konaní. 

 O uvedenom Vám mali byť zaslané príslušné roizhodnutia jednak súdom, ako aj súdnym exekútorom, nakoľko tieto sa zasielajú do vlastných rúk. Odporúčame písomne kontaktovať súdneho exekútora. Tu je potrebné upozorniť na lehoty ako hmotnoprávne podľa ust. Obč. zákonníka /napr. vznesenie námietky premlčania/  a ust. procesných predpisov. Bez videnia dokladov je možné Vám poskytnúť len informácie všeobecnejšieho charakteru.

 

ZÁVER  A ODPORÚČANIE
Na základe vyššie uvedeného skutkového stavu odporúčame obratom kontaktovať advokáta, aby pre Vás zabezpečil všetky potrebné úkony v záujme veci, aby ste neniesol väčšiu zodpovednosť a vo väčšom rozsahu jednak vo vzťahu k ostatným dedičom, ako aj k poručiteľovi a oprávnenému v exek. konaní.
Najjednoduchšie pre Vás vzhľadom na pobyt v zahraničí je  aby ste sa obrátili na advokáta, ktorý vec prešetrí a bude Vás v konaní zastupovať.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. Postup v tomto smere nájdete na úvodnej stránke JUDr. FICEKA.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ma dcéra nárok na polku bytu pri predaji nakoľko jej otec je dlží výživné? Byt ma založiť exekútor. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň prajem,

nie celkom rozumiem podstate Vašej otázky. Ak sa pýtate na to, či v prípade predaja bytu zo strany exekútora má dcéra nárok na peniaze z predaja bytu, tak odpoveď je, že výživné nie je závislé na predaji bytu a dcéra má nárok na akékoľvek peniaze, ktoré otec má k dispozícii, teda aj tie, ktoré by dostal z predaja bytu. 

Ak ide o situáciu, kedy už dlžník zomrel a rieši sa dedičstvo, tak ak neprichádzajú do úvahy iní dedičia tak dedia deti a ak mal poručiteľ manžela tak deti a manžel každý rovným dielom. Ak však bude dediť, tak sa dedia aj dlhy, pričom za dlhy zodpovedá každý dedič do výšky hodnoty podielu, ktorý nadobudne z dedičstva.

Pre presnejšiu odpoveď by bolo potrebné poznať bližšie podrobnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či exekučná spoločnosť postupuje právne ak trvrdia, že po mojej mame nebohej sa navýši exekúcia lebo som sa stal dedičom a prepadne na mňa aj ta exekúcia a druhá otázka v tej časti nehnuteľnosti sú aj dve nezletile dedičky chcem sa opýtať, či aj ich mama tých deti je povinná právne im s tou exekúciou pomôcť v takom istom diele v akom z dedily jej dve dcéry ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke sa pýtate na exekučnú spoločnosť.
Z tohto slovného spojenia nám nie je zrejmé, či sa na Vás obrátil súdny exekútor, a to na tom skutkovom základe, že Vaša mama mala exekúciu pre nezaplatenie dlhu. 
Pokiaľ je vo veci vedené exekučné konanie, toto môže byť nariadené len na základe exekučného titulu, ktorým je okrem iných aj právoplatné rozhodnutie súdu /platobný rozkaz alebo rozsudok/.

V súlade s ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :
"§ 470 
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Nepíšete kedy vznikla pohľadávka, a preto ak by sa malo jednať o vymáhačskú spoločnosť, táto nie je oprávnená predať nehnuteľnosť ani vykonávať svoju činnosť ako exekútor.

2./ Otázka ohľadom nehnuteľnosti : Zrejme máte obavy, aby exekútor nepostihol nehnuteľnosť.

Tu platí ust. § 63 exekučného poriadku :
"Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Aby ste zabránili predaju podielu nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve niektorého z dedičov, treba pohľadávku uhradiť v zákonnom rozsahu.
Podľa § 166  exekučného poriadku platí :
"Predaj spoluvlastníckeho podielu 
(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. 
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. 
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

Pre lepšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť viacej podrobností o pohľadávke samej, jej výške v €, ako aj to, aký je rozsah zdedeného majetku z hľadiska  finančného vyjadrenia v €, koľko je dedičov a ich podiel na zdedenom majetku, keďže dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu /§470 OZ/.

Alebo inakšie : Ak dedičmi boli maloleté deti, potom aj deti zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Pekný deň, pri dedičskom konaní dcéra zdedila pohľadávku pre nezaplatenie pokuty Dopravnému podniku. Pôvodná dlžná čiastka je 6,87 €. Platobný rozkaz bol vydaný 15.10.96 a poverenie na vykonanie exekúcie 23.4.2007. Nebolo to už premlčané? Zároveň sa chcem opýtať na čiastku, ktorú vymáha exekútor zo 6 e narástla o trovy a súdne poplatky na 274 e, nie je to neadekvátne? /200e sú trovy exekúcie/. Ďakujem vopred za odpoveď Lýdia.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, 
podstatné pre posúdenie toho, či uplynula premlčacia doba 10 rokov podľa ust. § 110 Občianskeho zákonníka je kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť platobný rozkaz, teda nie dátum jeho vydania 15.10.1996. Druhý podstatný dátum je dátum kedy bol návrh na vykonanie exekúcie doručený exekútorovi (ex. poriadok účinný v r. 2007 - § 36).

Pokiaľ medzi týmito dátumami je rozdiel viac ako 10 rokov, je potrebné vzniesť námietku premlčania a žiadať zastavenie exekúcie.
Trovy exekučného konania : Ak ste teraz obdržali upovedomenie o exekúcii, tam sú uvedené len predbežné trovy exekúcie. 

Proti  trovám exekúcie môžete vzniesť námietky v rovnakej lehote ako proti upovedomeniu. Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie, Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.

Podľa § 197 exek. poriadku platí : 

"Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena a náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami. Výška odmeny exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z vymoženého plnenia a nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dedičské konanie po manželke. Zomrela mi manželka, s ktorou sme mali vysporiadané BSM. Máme deti, Predmetom dedičstva by mal byt jej obchodný podiel v spoločnosti a pozemok v jej výlučnom vlastníctve. Moja otázka znie, či sa môžem vzdať dedičstva svojho podielu v prospech deti, keďže mám exekúciu. Ak áno, akou formou to mám oznámiť notárovi, ďakujem, MH.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste mali vysporiadané BSM, teda usudzujeme, že máte právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a následne došlo k vyporiadaniu BSM pre úmrtím Vašej manželky. Ak je to tak, potom nie ste účastníkom dedič. konania, lebo máte vyporiadané BSM, ktoré zaniklo rozvodom.

Pokiaľ tento náš predpoklad vyplývajúci z Vašej otázky, nie je správny a v čase úmrtia ste boli manželmi, potom v dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM.

Tu je síce z Vašej strany tá možnosť,k že sa vzdáte dedičstva v prospech svojich detí, ale nárok oprávneného v exekučnom konaní môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, jedná sa o tzv. odporovateľné právne úkony.

Podľa ust. § 61 d/  exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Pokiaľ sa predsa rozhodnete  vzdať dedičstva v prospech Vašich detí, túto okolnosť oznámite na dedičskom pojednávaní.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Babka zdedila po zosnulom synovi dlhy. Teraz sa ozývajú exekútori, ktorí jej blokujú účet, na ktorý jej chodí dôchodok. Mohli by ste mi poradiť ako v takejto veci postupovať, keď jej nenechajú ani životné minimum. Je babka oprávnená tie dlhy splácať alebo sa to berie len do výšky zdedeného majetku zosnulého ? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič  zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Súčasne platí, že "ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. 
Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je dedičov viac, teda nielen stará mama, zodpovedajú do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho/nich  prešli smrťou poručiteľa, a to podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli v pomere k celému dedičstvu. 
Teda pokiaľ je stará mama jediným dedičom, zodpovedá za dlhy poruučiteľa len ona avšak len do výšky nadobudnutého dedičstva.

Podľa ust. § 38 exekučného poriadku platí, že "ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu. Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, vydá upovedomenie o pokračovaní exekúcie, v ktorom okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú v upovedomení o začatí exekúcie, uvedie aj výšku zodpovednosti jednotlivých dedičov (povinných) za vymáhaný nárok. Upovedomenie o pokračovaní exekúcie doručí účastníkom konania. 
Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na zastavenie exekúcie rovnako, ako by išlo o upovedomenie o začatí exekúcie. 
Do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu o takom návrhu exekútor nemôže vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu iného majetku dedičov (povinných) ako majetku, ktorý nadobudli ako dedičstvo. 
 

Z otázky nám nie je zrejmé, či  stará mama obdržala upovedomenie o pokračovaní v exekúcii, zrejme nie, a exekútor zablokoval jej účet v banke, kde je starej mame vyplácaný dôchodok.

Ak je to tak, potom postup exekútora nie je správny, a exekútor mohol robiť úkony vedúce k zabezpečeniu len toho majetku, ktorý stará mama nadobudla ako dedičstvo.

Pre rýchlejšie riešenie odporúčame kontaktovať exekútora so žiadosťou o odblokovanie účtu s poukázaním na vyššie uvedené. Poznamenávame, že exekútor pri zablokovaní účtu nevie, že starej mame  na tento účet chodí dôchodok. 

Nevieme o aké dlhy po poručiteľovi sa jedná, ale odporúčame kontaktovať advokáta, aby boli využité všetky právne prostriedky obrany ako ich mohol urobiť poručiteľ, aby nedošlo k preplateniu dlhov nad rozsah dedičstva.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, prajem. Potrebovala by som poradiť. Mám problém, ktorý sa vlečie už 7 rokov. V podstate je to tak, že môj otec zomrel, a tak som zdedila polovicu domu a pozemky. Čiže na jednej polovici som vlastník ja a na druhej polovici sú ďalší 5 vlastníci. Pozemky sú čisto len moje. No, keďže som dedičstvo prijala tak som prijala aj otcov dlh, ktorý je dosť vysoký cca 54. 000 eur. Problém je v tom, že ak som to chcela riešiť predajom domu tak moja sesternica jednoducho s tým nesúhlasila alebo sa zatajovala. V podstate ma vôbec nechcela vpúšťať do domu, aj keď som majiteľka polovici domu. Exekútorka to vôbec nijako nerieši skôr mám pocit ako by sa bála. Sesternica predkupné právo mala ale neodkúpila dom alebo moju polovicu. Ona obýva celý dom ako by bol alebo patril iba jej. Ďalej v čase, keď môj otec žil tak jeho brat predal pozemky, z ktorých mal môjho otca vyplatiť do 30 dni od predaja tak to bolo v osvedčení od notára, keď im zomreli rodičia. Môjho otca nevyplatil, ba dokonca strýko dostal upovedomenie od exekútora, že peniaze za pozemok môjho otca mal vložiť na jeho exekútorský účet a tým by sa dlh vyrovnal a dom by bol ich a otec by nemal dlh. Lenže môj otec zomrel a ako som spomínala dlh ostal mne. Takže ako to teraz je? On peniaze môjho otca spreneveril maril rozhodnutie vydané notárom nevyplatil ani môjho otca ani exekútora z toho mi vychádza, že dom by mal patriť mne? Z ľudského hľadiska áno len neviem ako je to podľa zákona. Aj sprenevera je trestná? Lenže medzičasom zomrel aj môj strýko, a tak som ostala ja, a moje sesternice. Nikde sa neviem domôcť práv peniaze nemám, aby som všetko platila. Ak by vtedy strýko tie peniaze dal exekútorovi dlh nieje. Lenže on ich nevyplatil ani otcovi. A teraz ja mám polovicu domu blokovanú a neviem sa pohnúť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje v podstate tri druhy právnych problémov :
1./ Podľa ust. § 470  Občianskeho zákonníka "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

To znamená, že bez ohľadu na to, kedy dôjde k úhrade dlhu Vášho otca v exek. konaní, Vy zodpovedáte len do uvedenej výšky - do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa. 


2./ Povinnosť brata Vášho otca vyplatiť otca z dedičstva po rodičoch : Pre riešenie tejto časti otázky je podstatné, či táto pohľadávka z dedičského konania po starých rodičoch bola prihlásená do dedičského konania po Vašom otcovi, a teda či smrťou Vášho otca došlo k prechodu tohto práva na Vás ako dedičku po Vašom otcovi. Pokiaľ to nie je uvedené v dedičskej dohode alebo uznesení, budete musieť iniciovať dedičské konanie o novoobjavenom majetku po otcovi podľa ust. § 211 Civilného mimosporového majetku /citujeme/ :
" Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Následne budete predmetný dlh vymáhať od dedičov brata Vášho otca. Keďže rozhodnutie notára je exekučným titulom, je potrebné v zmysle ust. § 517 ods. 2  Občianskeho zákonníka žiadať aj roky z omeškania /citujeme/:" 
"Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis."

Odporúčame poslať výzvu dedičom brata Vášho otca  a upozorniť ich na možnosť vymáhania úroku z omeškania od splatnosti dlžnej sumy až do zaplatenia.

3./ Užívanie domu a pozemku Vašimi sesternicami, ktorého ste podielovým spoluvlastníkom : 
Tu v podstate prichádza do úvahy, aby Vám užívatelia nehnuteľnosti platili nájom za dom a pozemok. Je potrebné im predložiť návrh dohody o náhrade za užívanie Vášho podielu na dome a celého pozemku. 

Pre podrobnejšie vysvetlenie nároku si Vám dovoľujem citovať z judikátu Najvyššieho súdu SR :

"Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. 

Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom /pozn. Vami/  musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej miere, než zodpovedá jeho podielu. Nie je pritom rozhodujúce, či tento stav vyplýva z dohody spoluvlastníkov (okrem ak by jej súčasťou bola aj dohoda o bezplatnom užívaní celej veci alebo jej časti), alebo z rozhodnutia väčšinového spoluvlastníka, alebo či ide o faktický stav. 

Je zrejmé, že ak by spoločná vec vôbec nebola spoluvlastníkmi užívaná, žiaden nárok na náhradu za jej neužívanie by medzi nimi nevznikol. Rovnako takýto nárok nevzniká ani v prípade, ak spoluvlastník užíva len časť veci v rozsahu neprevyšujúcom jeho spoluvlastnícky podiel, pretože v takomto prípade nič nebráni druhému spoluvlastníkovi, aby sa tiež podieľal na svojom užívacom oprávnení v rozsahu svojho podielu a to užívaním zostávajúcej časti veci. Dôvod pre ktorý tento spoluvlastník prípadne spoločnú vec neužíva, nie je právne významný a rovnako tak nie je významné ani prípadné užívanie časti veci treťou osobou."

 

V prípade, že medzi Vami nedôjde k dohode ako o cene za užívanie vrátane  predchádzajceho obdobia minimálne troch rokov, tak aj o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd môže rozhodnúť aj tak, že nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok sa rozdelí medzi podiel. spoluvlastníkov.

Ohľadom pozemku poznamenávame, že keďže ste výlučným vlastníkom pozemku, do úvahy prichádza aj odčlenenie časti pozemku na dom a ostatok bude tvoriť samostatnú parcelu, ktorú budete môcť predať komukoľvek.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť. Zomrel nám otec, ktorý nechal 30 000 € dlhy. Mama je s ním rozvedená 20 rokov, a od vtedy ani mi sme sa s ním nestretávali. A notárka nám tvrdí, že sa nemôžme vzdať v  prospech štátu. Keď mi sa vzdáme, môžu tie dlžoby prejsť na mamu alebo naše deti ?

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. 

 

Vy ako deti ste dedičmi zo zákona, Vaša mama - jeho bývalá manželka, dedičom nie je, nakoľko sa rozviedli pred 20 rokmi.

Je Vašim právom dedičstvo odmietnúť. Podľa Obč. zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti, teda dedičstvo môže odmietnúť len ako celok - aktíva - majetok poručiteľa aj pasíva  - dlhy poručiteľa. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. 

Odmietnutím dedičstva nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa - Vášho otca a ani Vaše deti. 

 

Poznamenávame, že dedič ak dedičstvo neodmietne,  zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. 

Ak Vám teda notárka tvrdila, že nemôžete odmietnuť dedičstvo, jej informácia nebola správna. 

 

 

 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, nie sú to pôžičky od nebankoviek, ten výpis sum mám z oznámenia zrážok z dôchodku 2/2016, keď otec ešte žil/zomrel 12/2016/ boli to exekúcie ešte z čias podnikania môjho otca/iné papiere nemám otec to vyhadzoval/, ktoré prešli riadnym súdom napr. pre dlh COOP Jednota a sumy boli tie čo som Vám napísala neprednostná pohľadávka 750 eur úroky 18% zo sumy 1592 eur a náklady spojené s uplatnením pohľadávky 2361 dnes to činí 4704 eur. Keď som sa pýtala koľko otec splatil bolo mi povedané, že malé sumy exekútori si najprv berú úroky a ich trovy a istina je na konci. Ide mi len o to, že tie úroky sú neprimerané vysoké a neviem prečo nás ti exekútori zatiaľ ne kontaktovali čo mame robiť v takom prípade. Nemáme peniaze na advokátov chceme len radu, aby sa nám tie sumy ešte nezvyšovali.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Pokiaľ soc. poisťovňa  vykonávala zrážky z dôchodku, následne keďže otec zomrel, čo soc. poisťovňa vie, mala oznámiť exekútorovi, že zrážky z dôchodku nevykonáva, nakoľko dlžník zomrel.  Požiadajte soc. poisťovňu o oznámenie mena súd. exekútora a čísla konania, plus o oznámenie aká suma je predmetom exek. konania , aká suma bola zrazená z dôchodku otca.
Je dosť zvláštne, že od r. 2016 Vás nekontaktoval súdny exekútor.

2./ Exekútora  môžete zistiť na súdem, ktorý vydal poverenie. Keďže sa jendá o staršie veci, zistite na Okresnom súde miesta trvalého bydliska prípadne miesta podnikania, aby ste sa vedeli dostať k  dokladom. Pre získanie informácií budete potrebovať dedičské uznesenie, ktorým preukážete že ste dedičom.


Či je vôbec vedené exek. konanie môžete zistiť na tejto stránke : https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1, alebo tu /zadarmo/ : https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie, prípadne na okresnom súde miesta trv. bydliska otca.

Exek. poriadok stanovuje ako sa započítava úhrada zo strany dlžníka v § 60 exek. poriadku : 
"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov 
(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí: 
a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty, 
b) istina vymáhanej pohľadávky, 
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom, 
d) trovy oprávneného. 
(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku."

 

Len poznamenávame, že z dlhu vo výške 750 € podľa zákona nemôže vzniknúť dlh vo výške 4704.- €, lebo to je úžera !
Ak by sa jednalo o dlh voči COOP Jednota, kontaktujte ústredie. 

3./ Len poznamenávame, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva - § 470 Obč. zákonníka :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, dna 19. 1. 2018 sme mali dedičské konanie po otcovi zomrel 2016 ostali sme 4 súrodenci a mama, ostali po ňom veľké dlhy ale aj dom, ktorý je založený prospech exekútorov/býva v ňom mama/ pri dedičskom konaní sme sa pri notárovi ohradili na neprimerané úroky a náklady napr. istina je 750 eur úroky z omeškania vo výške 18% ročne je 1592 eur je to od febr. 2005 do 2018 a náklady spojené s uplatnením pohľadávky sú 2361 eur spolu 4704 eur /otec to splácal ale pri jeho malom dôchodku to bola mala suma/.  To je len jeden dlh ešte takých podobných máme 5. Viem, že nikto z mojich bratov to nepodá na súd. Ale mám na Vás otázku, keďže sme to považovali za neoprávnene ako mame postupovať ďalej moji bratia to nepovažujú za podstatne ale mňa a mamu to mrzí nikto ani z dotyčných sa nám do teraz neozval / ani mame od soc. poisť. neprišlo nič napr. zrážky z dôchodku/ nevieme, či sa to úročí ďalej alebo nás daní exekútori oslovia alebo čo mame robiť nechcem, aby to splácali ešte moje deti. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň,  

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Z ust. § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ďalej platí, že "ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom."

 

Nepíšete v otázke aká je suma celkových dlhov Vášho otca a to s rozdelením na istinu /= suma, ktorú si Váš otec skutočne požičal/, koľko činia činia úroky a poplatky zrejme pre nebankové spoločnosti, či už boli pohľadávky postúpené na súd alebo sú aj všetky vymáhané cestou súdneho exekútora.

Ak by sa jednalo o nebankové spoločnosti je viac ako isté, že zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú neplatné . Zrejme sa Váš otec nijako nebránil v súdnych konaniach, prípadne ak hradil dobrovoľne na základe neprijateľných zmluvných podmienok a pri posúdení zmluvy by tak mal za povinnosť uhradiť istinu bez úrokov a poplatkov.
Odporúčame vo veci zistiť aký je skutočný rozsah požičaných súm, stav súdnych a prípadne aj exekučných konaní. Je možné, že otec pokiaľ uhradil istinu /= suma, ktorú si požičal/ a stále hradil aj úroky a rôzne poplatky podľa zmluvy budete musieť vymáhať bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame všetky zmluvy poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, kde len požiadate o posúdenie predmetných zmlúv, ktoré im v kópii zašlete. 

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby preskúmal všetky dostupné doklady, ktoré máte k dispozícii a urobil právne kroky na Vašu obranu v týchto konaniach o  pôžičkách.

Poznámka na záver : 

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky a poskytnutie pomoci Vám by sme potrebovali vedieť ďalšie údaje :

Dátum požičania fin. prostriedkov a sumu, stav úhrady, či vôbec boli pohľadávky postúpené na súd,  prípadne aj na exekučné konanie, aká je suma úhrady zo strany Vášho otca ku dňu úmrtia.

Údaje môžete doplniť do podotázok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže exekútor vymáhať pohľadávku zo závetu? Zo súdu prišlo rozhodnutie ohľadom závetu, že konanie zastavuje majetok nepatrnej hodnoty. U konkrétneho závetu prebehla mediácia (novoobjavený majetok) bez dohody oboch účastníkov. Na mediácii bolo povedané, že bude súdne pojednávanie. Súd ešte neprebehol. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň. Závet je vo svojej podstate jednostranný právny úkon poručiteľa pre prípad jeho smrti, ktorým určitým spôsobom disponuje svojim majetkom. Závet však sám o sebe nie je exekučným titulom. Exekučným titulom by mohlo byť až samotné rozhodnutie o dedičstve, ktoré bude vydané v konaní o dedičstve, kde sa bude okrem iného konať aj o závete, ak bol poručiteľom zriadený.

Ak bol spísaný závet, pričom konanie o dedičstve bolo zastavené pre nemajetnosť poručiteľa, resp. pre to, že do dedičstva patril len majetok nepatrnej hodnoty, samotná existencia závetu nebola pri rozhodnutí o dedičstve významná. Na druhej strane ak existuje novoobjavený majetok, o ktorom sa dodatočne vykoná konanie o dedičstve, a tento majetok nie je nepatrnej hodnoty, závetom (ako poslednou vôľou poručiteľa) sa bude súd, resp. notár ako súdny komisár zaoberať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk