Máte
otázku?

Exekúcia a dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Exekúcia a dedičstvo

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby mi boli z dedičstva stiahnuté peniaze za exekúcie, ktoré som mal. Ale v skutočnosti, neviem, či som vôbec nejaké mal. Už dlhé roky žijem v zahraničí a nikdy som nemal informácie o tom, že by mi vykonávali exekúcie. O tomto som sa dozvedel až vtedy, keď som zdedil dedičstvo, pričom mi bolo stiahnuté jeho polovičnú hodnotu. Keď si pozriem stav exekúcií na internete, ukazuje mi to počet 0. Takže teraz som v stave neistej podozrivosti, či som nebol oklamaný.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, ste ste dedičom po svojom otcovi, pričom ste zdedili polovicu majetku a v súčasnosti ste zistili, že dedičstvo bolo exekvované a nemáte vedomosť o tom, že by ste mali niekde dlhy.


Vo veci treba uviesť, že v zmysle ust. §§ 460 a nasl. Občianského zákonníka  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. 
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
V zmysle ust. Obč. zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Môže sa dedičstva  aj vzdať, čo znamená, že podiel tohto dediča nadobúdajú jeho potomkovia.

 

Čo je podstatné pre Vás  pre ďalší postup resp. potrebné z Vašej strany je zodpovedať  otázky :

1./ Ak ste neboli osobne prítomní na dedičskom konaní, zrejme Vás niekto zastupoval na základe písomného splnomocnenia, kde mal byť uvedený aj rozsah splnomocnenia.  Tu platí podľa § 33 Obč. zákonníka : 

"Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.
Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním."
V otázke splnomocnenie nespomínate. 


2./ Aj keby Vás niekto v konaní zastupoval v zmysle ust. Obč. zákonníka Vás mal informovať o stave veci. 
Plnomocenstvo okrem iných zaniká  vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, ako aj v prípade, ak ho splnomocniteľ  - Vy  - odvolal.


3./ Prijatie dedičstva má ten právny dôsledok ( § 470 nasl. OZ), že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Ak je viac ako jeden dedič, zodpovedajú všetci dedičia za náklady poručiteľovho pohrebu a za poručiteľove dlhy podľa pomeru dedičstva, ktoré nadobudli; pomer sa stanovuje ako hodnota toho, čo príslušný dedič nadobudol v pomere k celému dedičstvu.
Z uvedeného vyplýva, že Vy ako dedič nezodpovedáte za všetky dlhy poručiteľa, ale len v hodnote nadobudnutého dedičstva podľa pomeru k celkovej sume dedičstva .  Príklad: Hodnota dedičstva 100 €, výška dlhov  60 €, počet dedičov 3, podiel na dedičstve po 1/3 z aktív, a 1/3  z pasív dedičstva.


Z relevantnej judikatúry : 
Uzn. NS SR z 22. 7. 2010, sp. zn. 4 M Cdo 18/2009 :

"Skutočnosť, v akom rozsahu dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa a teda v akom rozsahu prechádzajú na neho povinnosti poručiteľa, je zrejmá z rozhodnutia súdu o dedičstve alebo z osvedčenia o dedičstve vydaného notárom bez ohľadu na to, či veriteľ do dedičstva pohľadávku prihlásil a či v rozhodnutí bol tento dlh v súpise pasív uvedený. Napokon deľba dlhu (pokiaľ nedošlo k dohode dedičov a veriteľa) nie je v rozhodnutí o dedičstve deklarovaná v žiadnej jeho časti. Ak preto oprávnený v exekučnom konaní má exekučný titul ukladajúci povinnosť fyzickej osobe, ktorá po vydaní exekučného titulu zomrela, je možné prechod povinnosti (dlhu) z exekučného titulu v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku z poručiteľa na dediča preukázať rozhodnutím o dedičstve po poručiteľovi, hoci tento dlh nebol v rozhodnutí v súpise pasív dedičstva uvedený."

 

4./ Možnosťou pre dedičov v dedičskom konaní je, aby požiadali notára, aby vykonal tzv. konvokáciu,  t.j. vyzval veriteľov, aby  prihlásili svoje pohľadávky v dedičskom konaní.
Konvokácia umožňuje vyzvať verejnou vyhláškou veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky voči poručiteľovi v ustanovenej lehote s poučením, že pokiaľ pohľadávky neprihlásia, už za ne dedičia nezodpovedajú, ak uspokojením veriteľov, ktorí svoje pohľadávky oznámili, bude vyčerpaná cena dedičstva, hoci si ich neskôr prihlásia.

 

5./  Pokiaľ vo Vašom prípade došlo k exekúcii na mjetok, ktorý ste nadobudli dedením, je možné, že sa jedná o exekúciu, ktorá začala ešte za života poručiteľa a následne podľa ust. Exekuč. popriadku exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie s právnymi nástupcami poručiteľa ako povinného v exek. konaní. 

 O uvedenom Vám mali byť zaslané príslušné roizhodnutia jednak súdom, ako aj súdnym exekútorom, nakoľko tieto sa zasielajú do vlastných rúk. Odporúčame písomne kontaktovať súdneho exekútora. Tu je potrebné upozorniť na lehoty ako hmotnoprávne podľa ust. Obč. zákonníka /napr. vznesenie námietky premlčania/  a ust. procesných predpisov. Bez videnia dokladov je možné Vám poskytnúť len informácie všeobecnejšieho charakteru.

 

ZÁVER  A ODPORÚČANIE
Na základe vyššie uvedeného skutkového stavu odporúčame obratom kontaktovať advokáta, aby pre Vás zabezpečil všetky potrebné úkony v záujme veci, aby ste neniesol väčšiu zodpovednosť a vo väčšom rozsahu jednak vo vzťahu k ostatným dedičom, ako aj k poručiteľovi a oprávnenému v exek. konaní.
Najjednoduchšie pre Vás vzhľadom na pobyt v zahraničí je  aby ste sa obrátili na advokáta, ktorý vec prešetrí a bude Vás v konaní zastupovať.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. Postup v tomto smere nájdete na úvodnej stránke JUDr. FICEKA.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Exekúcia a dedičstvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak by som zdedila nejakú sumu z rodinného domu po rodičoch, je možné, že by mi na to mohol siahnuť exekútor? Vlasne žiadneho exekútora nemám, no môj manžel nadobudol exekúciu ešte pred našou svadbou. Vzťahuje sa to aj na neho? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 10.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak by ste zdedili podiel na dome po vašom rodičovi, predmetný podiel na nehnuteľnosti nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto ani nemôže byť predmetom exekúcie vo veci vášho manžela ako povinného. V tomto prípade ani nie je podstatné, či exekúcia vznikla na základe dlhov vzniklých pred manželstvom alebo v priebehu manželstva.

Vy ako budúci podiel. spoluvlastník nehnuteľnosti nadobudnutej dedením sa preto nemusíte obávať exekúcie, ktorá je vedená na vášho manžela.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, že môj brat, ktorý by mal po otcovi dediť časť domu, sa môže zbaviť svojho podielu, ak má exekúcie a chystá vyhlásiť osobný bankrot? Plánuje svoj podiel zrieknuť v prospech svojho brata. Ďakujem. Podotýkam, že bankrot vybavuje a do dvoch mesiacov budeme oficiálne dediť. Môže to zistiť notár a aké sú možné následky?

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,
dedičstvo možno odmietnuť len ako celok, nie len vo vzťahu k určitej časti majetku (napr. k spoluvlastníckemu podielu na dome). Taktiež v prípade ak sa brat vzdá svojho nároku na svoj dedičský podiel, nemôže jednostranne prehlásiť, že sa ho vzdáva v prospech konkrétneho dediča. Tento uvoľnený dedičský podiel pripadne na všetkých ostatných dedičov, teda bude rovnomerne rozdelený medzi týchto ostatných dedičov. 

Vo vzťahu k exekučnému konaniu, ktoré je vedené na majetok Vášho brata je potrebné podotknúť, že v prípade ak by nadobudol vlastnícke právo v dedičskom konaní k akémukoľvek majetku podliehajúcemu exekúcii, ten by bol s najväčšou pravdepodobnosťou súdnym exekútorom postihnutý. Súdny exekútor totiž vykonáva priebežne počas celého exekučného konania lustrácie majetku povinného a teda by sa o tomto novom majetku dozvedel a vykonal by príslušné zabezpečovacie úkony. 

Taktiež pokiaľ brat plánuje prejsť oddlžením, treba uviesť, že ak by nadobudol majetok v dedičskom konaní pred vyhlásením oddlženia, tento by bol súčasťou konkurznej podstaty a správca by ho mal spísať a pokúsiť sa predať. V prípade ak by k oddlženiu došlo skôr ako k nadobudnutiu majetku v dedičskom konaní, brat by mal povinnosť ponúknuť aspoň polovicu majetku väčšej hodnoty, ktorý v dedičskom konaní nadobudol svojim veriteľom na uspokojenie ich pohľadávok. Takýto postup predpokladá ustanovenie § 166g zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré hovorí o tzv. poctivom zámere. Pokiaľ by tak totiž nespravil, vystavil by sa riziku, že niektorí z jeho veriteľov bude inicovať konanie o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Takúto žalobu pritom môžu podať v lehote 6 rokov od oddlženia. 

 


Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja kolegyňa má exekúciu. Žije sama, pretože jej manžel zomrel. Ak sa jej niečo stane, prevezmú jej synovia jej exekúciu? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 20.12.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, čo bude predmetom dedenia, aký konkrétny majetok aktíva a pasíva /dlhy/. Platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady  spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2/ Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."   Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa, ktoré existujú ku dňu jeho úmrtia, je daná do výšky ceny zdedeného majetku synmi Vašej kolegyne. Možnosťou synov v prípade úmrtia matky je odmietnúť dedičstvo ako celok a potom nik od nich nemôže nič vymáhať. Uvádzame, že podstatné je to, aký majetok - aktíva - budú predmetom dedenia a aká bude výška dlhov ku dňu úmrtia.  

 


Trápi vás "Exekúcia a dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Keďže sa ja a môj manžel momentálne nachádzame vo veľmi nesťastnej finančnej situácii a čelíme hrozbe exekúcie, a tiež uvážením, že už nie sme najmladší, chceli by sme vedieť, čo sa stane v prípade našej smrti. Ak by naša exekúcia pokračovala, zdedia ju naše deti? Musíme podotknúť, že nemáme žiadny majetok - bývame v podnájme a máme len invalidné dôchodky.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň, keďže stav finančnej situácie nie je dobrý, uvádzate, že Vám hrozia exekúcie, potom v prípade, že nevlastníte žiadny majetok, v prípade úmrtia Vaše deti musia odmietnuť dedičstvo a nik od nich nemôže vymáhať Vaše dlhy, ktoré Vám vznikli za života.
Odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese hlavne ohľadom dlhov, ktoré je možné, že sú premlčané /nevieme, či vo veci boli vydané nejaké súdne rozhodnutia a podobne/.


Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj brat má exekúciu, ale keďže nepracuje, jeho dlh stále narastá. V prípade jeho smrti sa chcem spýtať, či budú jeho dlh zrušený, alebo ho budú musieť zaplatiť rodičia alebo súrodenci? Nemá trvalý pobyt s rodinou. Ďakujem. Daniel

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade pre dedenie dlhov platí ust. § 470  Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Základom vo Vami uvedenom prípade je to, či rodičia resp. súrodenci budú zákonnými dedičmi po bratovi. Ak má brat manželku a deti, zákonnými dedičmi po ňom výlučne jeho deti a manželka. Ak brat nemá deti ani manželku, až potom prichádza do úvahy dedenie pre dedičov v II. skupine /rodičia/, prípadne súrodencov v III. skupine dedičov/.

Ak má brat dlhy, potom riešením pre dedičov je dedičstvo odmietnuť, čo znamená, že nenadobudnú žiadny majetok /aktíva ani pasíva/. Dedič, ako sme vyššie uviedli, zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a dlhy poručiteľa avšak len do výšky ceny nadobudnutého majetku.
Ak dedič dedičstvo odmietne, nikto od neho nemôže vymáhať od neho dlhy poručiteľa.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Dnes mi prišla exekúcia po mojom zosnulom bratovi. Dedičstvo nadobudlo platnosť 22. 2. 2021. Notárka vydala aj výzvu na predkladanie pohľadávok voči bratovi, no ozval sa len jeden exekútor, ktorého sme už vyplatili. Chcela by som sa spýtať, či musím zaplatiť aj túto exekúciu, keďže dedičstvo už nadobudlo platnosť. V exekučných listinách sa odvolávajú na paragraf 470 a hrozia mi súdnym konaním. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
pri dedení platí, že všetky práva a povinnosti prechádzajú na dedičov okamihom smrti poručiteľa. To platí aj v tom prípade, že si veriteľ svoju pohľadávku v dedičskom konaní neprihlási (neprihlásením pohľadávky v dedičskom konaní nezaniká dlh poručiteľa). Ak na základe výzvy ďalšie exekútora overíte, že dlh naozaj patril Vášmu bratovi, je v zákonnej výške (nepožadujú úroky vo výške odporujúcej dobrým mravom), exekúciu budete musieť vyplatiť. Jediná výnimka by bola, keby ste po bratovi nadobudli majetok nízkej hodnoty, ktorá je oveľa nižšia než je výška dlhu u exekútora. V takom prípade totiž za dlhy brata zodpovedáte iba do výšky hodnoty nadobudnutého majetku.


Trápi vás "Exekúcia a dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mal by som otázku. Prišlo mi dedičstvo po otcovi, s ktorým som nebol v kontakte asi 10 rokov. Zisťoval som jeho majetok a dlhy a zistil som, že na sebe mal napísaný včelín s nejakým pozemkom. Avšak dlh u exekútorov je minimálne dva krát väčší ako má hodnotu včelín. Dlhy siahajú minimálne osem rokov dozadu a exekútori majú prioritné právo na tento včelín, ale doteraz s tým nič nerobili. Chcel by som sa spýtať, aké sú moje možnosti, ak by som si chcel tento včelín nechať. Mám možnosť vyplatiť exekútorov alebo existuje aj iná možnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
vo vašom prípade platí ust. § 470 Obč. zákonníka  :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že za dlhy vášho nebohého otca zodpovedáte len do výšky ceny zdedeného majetku, pričom najprv sa odpočítajú primerané náklady spojené s pohrebom. Prijatím dedičstva sa stávate vlastníkom zdedeného majetku a len do tejto ceny môžete niesť zodpovednosť za dlhy otca a to aj v prípade, že dlhy otca by boli omnoho vyššie oproti cene zdedeného majetku.
 
 
 

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu. V decembri nám zomrel otec, mama ešte žije. Ide sa o dedičské konanie po otcovi. Notár nám ho stanovil na 19. 3. Môj brat nemôže dediť, keďže má dlhy, preto by bolo rozumné, keby svoj podiel prenechal mame. Ja tiež chcem sa vzdať dedičstva v prospech mamy, len s tým rozdielom, že ja dlhy nemám. Máme ešte sestru, ktorá povedala, že sa nevzdá ničoho. Ako máme správne postupovať, aby sme následne neboli oklamaní, keďže väčšia časť bude na mame? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň,
možnosť riešenia dedenia podielu na nehnuteľnosti je aj taká, ako uvádzate v otázke, treba však upozorniť na ust. exekučného poriadku pokiaľ ide o brata, ktorý má exekúcie.

Otázkou je, či ako dedičia po Vašom otcovi sa vzdáte podielu na nehnuteľnosti bez povinnosti výplaty alebo s povinnosťou výplaty Vám bratom ako dedičom, teda či Vaša mama Vám bude povinná v peniazoch vyplatiť podiel na nehnuteľnosti, ktorého sa vzdáte v jej prospech.

Pokiaľ ide o brata, ktorý má exekúcie, tu treba pokázať aj na ust. par. 61c/ exek. poriadku, že brat je v exek. konaní, svoju činnosť má obmedziť na bežné právne úkony.  Vzdanie sa dedičstva po otcovi v prospech matky bez protiplnenia nie je bežným právnym úkonom, keďže tak dôjde k ukráteniu veriteľa v exekučnom konaní.

Jednoduchšie povedané : ak sa brat vzdá podielu na dedičstve bez protiplnenia, oprávnený v exek. konaní sa môže od Vašej matky domáhať, aby zaplatila to, čo z majetku povinného v exek. konaní ušlo, teda v podstate, aby zaplatila dlh brata.

V tomto smere odporúčame o podrobnostiach exek. konania (hlavne výška dlhu v exek. konaní) informovať aj notára.


Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak jedným z dedičov, pričom sú to 4 súrodenci, je osoba s exekúciami, existuje možnosť, že sa tento dedič zriekne dedičstva v prospech jedného so súrodencov? Ak je niekto pod exekúciou, ako je možné zabrániť ohrozeniu dedičstva? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 29.12.2020)

Dobrý deň,
sme toho právneho názoru, že vzdanie sa dedičstva jedného z dedičov v prospech iného dediča nie je riešením. Poukazujeme na ust. § 61c/ exek. poriadku, v zmysle ktorého, keďže sa nejedná o bežný úkon, lebo by sa vzdal svojho nároku na dedičský podiel bez protiplnenia :

"§ 61c Bežné právne úkony

(1) Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku.

(2) Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

(3) Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.

(4) Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,

d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia."

Ak by sa dedič, ktorý má exekúcie vzdal svojho podielu na dedičstve, potom v zmysle ust. § 61d/ exek. poriadku platí, že oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať v exekúcii od osoby, ktorá podiel dediča - dlžníka v dedič. konaní nadobudla, aby uhradila podiel dediča na úhradu dlhu v exek. konaní. Alebo jednoduchšie : napriek vzdaniu sa dedičstva dedičom - dlžníkom, tento by ohrozil dediča, ktorý dedičstvo prijme a tento dedič bude musieť uhradiť v exek. konaní sumu, čo z dedičstva ušlo.

 


Trápi vás "Exekúcia a dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som vašu pomoc pri riešení problému. Môjmu priateľovi v auguste 2018 zomrel otec. Ten svojim siedmim deťom zanechal 3-izbový byt. Avšak v dedičskom konaní sú právoplatní len 4 dediči, pretože ostatní sa vzdali v prospech jednej sestry. Na katastri je teda uvedených 4 dediči. Tri z nich v pomere 1/42 a uvedená sestra má zvyšok, teda 3/42. Bola uzavretá dohoda pred notárom, podľa ktorej táto sestra vyplatí ostatných dedičov. Bohužiaľ, nebol stanovený presný termín vyplatenia, tak nasledovalo množstvo termínov a sľubov, ktoré sa nikdy nesplnili. Teraz prichádza hlavný problém. Kvôli dlhým prieťahom o vyplatení, boli v novembri 2019 môjmu priateľovi na kataster zaslané ťarchy od p. Krutého. Ide o exekúciu z roku 2011 od spoločnosti Pohotovosť. Teraz neviem, ako sa brániť, pretože podľa dostupných informácií by mohlo prichádzať do úvahy premlčanie pohľadávky a stará exekúcia. Od roku 2014 nebola z jeho mzdy stiahnutá žiadna zrážka na uhradenie tejto exekúcie. Chcela by som vedieť, ako máme postupovať, aby exekútor stiahol túto ťarchu z katastra. Pravdepodobne tá sestra, ktorá mala ostatných vyplatiť, to tak dlho odkladala, pretože čakala, či sa neobjaví nejaká exekúcia. Ďakujem vám za odpoveď. Zuzana.

Odpoveď: Exekúcia a dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,
Vami položená otázka obsahuje v podstate dva právne problémy :
1./ Výplata dedičského podielu : Ak v dedičskom rozhodnutí nie je uvedený dátum, dokedy je povinný dedič vyplatiť ustupujúceho dediča, potom je treba v súlade s ust. § 563 Obč. zákonníka vyzvať dediča povinného k výplate k úhrade dlhu podľa dedič. rozhodnutia (citujeme) :
"Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal."
Ak dedič neuhradí dlžnú sumu, vec budete musieť postúpiť na vymáhanie cestou súdneho exekútora.

2./ Exekúcia : Píšete, že ide o exek. konanie ešte z roku 2011. Pripomínam, že dňom 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, v zmysle ktorého za starú exekúciu sa považuje exek. konanie začaté pred 1. aprílom 2017.
Všeobecne platí, že stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak okrem iných uplynula rozhodná doba, ktorá v zmysle cit. zákona je doba piatich rokov a plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.  Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie. Stará exekúcia sa nezastavuje, ak v rozvodnom období došlo k úhrade aspoň 15 €
Podľa cit. zákona upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie podľa tohto zákona. Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti tohto zákona, upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Žiaľ exekútora by ste mohli požiadať o výmaz exek. záložného práva len v prípade, že by došlo k úhrade podľa upovedomenia o začatí exekúcie.

Odporúčame preto počkať na uplynutie lehoty 120 resp. 180 dní, aby došlo k zastaveniu starej exekúcie.

Uvádzame, že exek. konanie  a úhrada zo strany dediča sú dve rozdielne veci a dedič ako povinná osoba k výplate ustupujúcemu dedičovi nie je oprávnená podmieňovať úhradu svojho záväzku podľa svojho uváženia inými okolnosťami, napr. exek. konaním.

Odporúčame povinného dediča vyzvať k úhrade podľa dedič. rozhodnutia s uvedením lehoty na úhradu a to s tým, že ak dlžnú sumu neuhradí, vec budete musieť postúpiť na vymáhanie súdnemu exekútorovi.


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia a dedičstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.