Máte
otázku?

Mám čakať na odsúhlasenie dražby?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Nitra

Otázka: Mám čakať na odsúhlasenie dražby?

Dobrý deň, prosím o radu. Kúpila som spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti v dražbe. Zaplatila som exekútorke priamo z účtu na účet. Exekútorka následne poslala dokumenty týkajúce sa dražby na súd pre príklep dražby. Odovzdala mi len číslo konania, pod ktorým je prípad zapísaný na súde. Nemala mi poskytnúť aj nejaký doklad o samotnej dražbe? Na súde som sa informovala a vyšší súdny úradník mi povedal, že mám počkať, pretože majú veľa prípadov na prejednanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám čakať na odsúhlasenie dražby?

Dobrý deň, v zmysle § 166 Exekučného poriadku platí, že spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Zároveň platí, že nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vzhľadom na to, že na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností, platí aj ustanovenie § 148, podľa ktorého súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu.  Toto rozhodnutie súdu Vám doručí exekútor ako vydražiteľovi. Taktiež právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doručí súd miestne príslušnému okresnému úradu na zápis do katastra nehnuteľností spolu so zápisnicou o udelení príklepu, na základe ktorého dôjde k zápisu vlastníckeho práva k podielu vo Váš prospech. 

Trápi vás "Mám čakať na odsúhlasenie dražby?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám čakať na odsúhlasenie dražby? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Exekútor nám taktiež poslal dokumenty na súd s cieľom rozhodnúť o schválení príklepu. Už však na to čakáme piaty mesiac. Kde je teda tá lehota? Je to normálne? Ďakujem.

Odpoveď: Mám čakať na odsúhlasenie dražby?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedám nasledovne :

 

 

1./  V zmysle ust. §  148 a nasl. exek. poriadku platí nasledovné :

Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu. Exekútor doručí súdu podklady, na ktorých základe bol udelený príklep.

Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky (§ 147). Právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doručí súd miestne príslušnému okresnému úradu na zápis do katastra nehnuteľností spolu so zápisnicou o udelení príklepu. 

Ak so zreteľom na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokračuje v dražbe vyvolaním predposledného podania, a ak sa urobilo len najnižšie podanie, tak týmto podaním. O termíne pokračovania v dražbe upovedomí osoby uvedené v § 147 ods. 1 aspoň 15 dní vopred.

Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

 

2./ Na základe uvedeného urgujte písomne súd, aby vo veci rozhodol. Urgenciu dajte na vedomie súdnemu exekútorovi, nakoľko je možné, že podklady pre súd ešte nezaslal.

 

 

 Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Mám čakať na odsúhlasenie dražby? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď na moju otázku. Už mám Uznesenie o príklepe od exekútorky, ale ona to poslala späť na Okresný súd a dostal to ten istý pracovník ako predtým. Existuje nejaký časový limit, do kedy by sa to malo spracovať a poslať na Kataster? Nechcem opäť čakať 10 mesiacov, potrebujem vybaviť búracie povolenie. Som dôchodkyňa a chcela by som to mať čo najskôr vybavené. Ďakujem.

Odpoveď: Mám čakať na odsúhlasenie dražby?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň. Exekútor postupoval v súlade so zákonom, ak príslušný exekučný súd požiadal o schválenie príklepu. Podľa právnej úpravy účinnej od 01.04.2017 (§ 148 ods. 1 Exekučného poriadku) je lehota na schválenie príklepu 30 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu. Na konania začaté pred týmto dátumom sa však aj naďalej vzťahuje predchádzajúca právna úprava, ktorá ustanovovala lehotu 60 dní od doručenia žiadosti o schválenie príklepu.

Ak súd príklep schváli, môže byť v katastri nehnuteľnosti vykonaný záznam o zmene vlastníckeho práva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám čakať na odsúhlasenie dražby?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.