Máte
otázku?

Exekúcia a žiadosť o splátky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Exekúcia a žiadosť o splátky

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ma exekútor povinnosť odpovedať mi na žiadosť o splátkový kalendár. Celková suma dlžná suma bola okolo 1000 eur, exekúciu mi sťahujú zo mzdy po 60 eur už vyše roka a k februáru 2017 som mala zostatok dlžnej sumy stále 1000 eur. V auguste 2016 som posielala exekútorovi mailom žiadosť o splátkový kalendár, pokúšala som sa mu volať (nakoľko bývam na druhej strane republiky, nemôžem sa zastaviť osobne) ale bezúspešne. Telefonicky sa mi s nimi nepodarilo spojiť hoc som volala 10x denne, mailom neodpovedajú. Poslala som tam teda rodinného príslušníka s tým, aby ich poprosili, aby sa vyjadrili. Povedali, že splácam dlžnú sumu zrážkou zo mzdy a nech to takto platím ďalej - týmto to skončilo. No úroky sú v tomto prípade neúnosne a exekútor nemá záujem so mnou komunikovať, keď po roku platenia mám dlžnú sumu rovnakú skoro ako na začiatku. Bohužiaľ som sa do tohto "problému" dostala kvôli tragickej strate rodiča. Sumu nedokážem vyplatiť naraz nakoľko stále finančne pomáham mamine. Viete mi prosím poradiť ako postupovať? Prípadne aké mám možnosti?

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Dobrý deň, súdny exekútor by mal s Vami komunikovať a poskytovať Vám informácie a súčinnosť. Kontakty uvedené na adrese Slovenskej komory exekútor na www.ske.sk sú považované za ich verejné, ktoré majú byť funkčné, a na ktoré by mali reagovať. Ak Vám ani na jednom kontakte neodpovedajú môžete prostredníctvom Slovenskej komory exekútor podať sťažnosť na postup súdneho exekútora. Vo vzťahu k splátkovému kalendáru je však potrebné vedieť i to, že súdny exekútor pristúpi k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom splátkového kalendára iba v tom prípade, ak s tým bude súhlasiť i oprávnený. Nakoľko Vaša exekúcia bola začatá pred 01.04.2017 postupuje sa v nej podľa právneho predpisu platného a účinného do tohto dátumu. Tzn. že sa neuplatnia ustanovenia o povinnom schvaľovaní splátkového kalendára. Nakoľko dlhodobo súdny exekútor s Vami nekomunikuje, môžete sa pokúsiť skontaktovať priamo s oprávneným a dohodnúť sa s ním na splátkovom kalendári. V prípade úspešnej dohody sa následne opätovne obrátiť na súdneho exekútora, že ste s oprávneným už dohodli.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať mám exekúciu na sumu 3700 eur, je súdny exekútor povinný mi povoliť splátkový kalendár ak som ochotný to splácať v 12 mesačných spátkach ? Dominik

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ide o sumu nad 2000 €, v zmysle ust. § 61g/ exekučného poriadku budete potrebovať súhlas oprávneného v exek. konaní na splatenie dlhu v splátkach. Vo veci sa preto musíte písomne obrátiť na oprávneného a uviesť, že chcete dlh uhradiť v 12 splátkach. Až na základe tohto písomného súhlasu povinného v exek. konaní môže exekútor súhlasiť so žiadosťou o splátky.

Podľa §  61g/ exek. poriadku platí :

"Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2)Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c)nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f)povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada. "

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcel by som sa informovať.
Včera som sa dozvedel, že mám exekúciu, kde súd rozhodol v roku 2018 o začatí exekúcie. Keďže sa niekoľko rokov nenachádzam na trvalej adrese tak sa mi nedostal do rúk papier ani iný dokument. Chcem samozrejme všetko splatiť, ale mám možnosť zaplatiť to iba formou splátok.
Dlh je okolo 7000e, o ktorom mi včera povedal exekútor.
Zatiaľ nebolo s jeho strany začaté exekučné konanie, teda nemám zablokovaný osobný účet ani zrážky mzdy. Keďže je ale suma väčšia ako 2000e bude sa dať dohodnúť splátkový kalendár ?
Keďže samotné exekučné konanie ešte nebolo začaté žiadnimi zrážkami zo mzdy?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň, nevieme na základe čoho ste sa dozvedeli o tom, že vec je v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 50 ods. 1 exek. poriadku platí, že exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu. Ak by exekútor nemal žiadne doklady a nebol by poverený vykonaním exekúcii, nemohol by vás vo veci informovať.

Vzhľadom na okolnosť, že ide o sumu vyššiu ako 2000  eur, aby vo veci bolo povolené platenie v splátkach, k tomu budete potrebovať súhlas oprávneného v exekučnom konaní v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku :
" Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."
 
Z uvedeného zák. textu vyplýva, že vo veci musíte kontaktovať oprávneného v exek. konaní.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať mám dlch 20. 000 eu a exekútor mi nechce dovoliť splátkový kalendár ako mám postupovať ďakujem za každú radu!

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že sa nejedná o drobnú pohľadávku (do 2000 eur), exekútor nie je povinný Vašej žiadosti o splátky vyhovieť.

Vo veci musíte kontaktovať priamo oprávneného v exek. konaní a spísať písomne dohodu o splátkach.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Exekúcia a žiadosť o splátky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcel by som sa informovať ak je suma u exekútora vo výške cca 12000 €, je možné žiadať o splátkový kalendár ? Ak áno v akej max dĺžke? Prípadne kontaktovať spoločnosť, u ktorej je pohľadávka? Ďakujem Tomáš 

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ide o sumu nad 2 000 €, k povoleniu splátok dlžnej sumy 12 000 € budete potrebovať písomný súhlas oprávneného v exek. konaní. 

Podľa ust. §  exek. poriadku platí :

"(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Odporúčame kontaktovať písomne oprávneného v exek. konaní a žiadať o povolenie plenia v splátkach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa spýtať, mám právo žiadať exekútora o zostatok pohľadávky a prehľad zaplatených splátok. Už som mu to písala a nereaguje.

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,

áno, máte na to právo. Treba sa oprieť o ustanovenie § 29 ods. 11 Exekučného poriadku, ktorý hovorí, že :"Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj otec má exekúcie a spláca ich zrážkami zo mzdy a poštovou poukážkou. Do práce chodil autom, ktoré neprešlo STK ani EK. Môže si kúpiť auto na splátky, aby mu naň nesiahol exekútor? Ďakujem A. 

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. exekučného poriadku exekúcii podlieha majetok povinného, ktorý je v jeho vlastníctve.
Možnosťou je zobrať auto na finančný alebo operatívny leasing Pri finančnom leasingu je MV až do splatenia vlastníctvom spoločnosti a vlastníctvom nájomcu sa stáva až po splatení.
Pri operatívnom leasingu po ukončení zmluvy neprechádza vlastníctvo MV na nájomcu.
Sme názoru, že pri všetkých formách leasingu MV sa značne preplatí.
Možnosťou je, že kúpite auto pre otca a on bude jeho nájomcom so súčasným dojednaním splátok Vám.

Nevieme aký je dlh Vášho otca u exekútora; z otázky usudzujeme, že dlh riadne platí a že zostatok mzdy po vykonaní zrážok a úhrade bežných potrieb zostane aj suma na splátky za leasing. 

Len poznamenávame, že podľa § 61c/ exek. poriadku platí :

"Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku.

(2) Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

(3) Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.

(4) Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,

d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia a žiadosť o splátky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku