Máte
otázku?

Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Zdravím, chcem sa opýtať. Mám rozsudok, že mám zaplatiť nejaké peniaze určitým ľuďom. Som ženatý a nemám vysporiadané BSM so ženou. Môže exekútor siahnuť manželke na výplatu.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Dobrý deň, vymáhanie pohľadávok z BSM formou exekúcie je možné iba v prípade, ak exekúcia prebieha na vymoženie pohľadávky, ktorá Vám vznikla počas manželstva. Ak totiž Váš dlh vznikol pred uzavretím manželstva, tak sa veriteľ tohto dlhu nemôže uspokojiť z majetku patriaceho do BSM. Tzn. že odpoveď na Vašu otázku, či sa exekúcia dotkne aj majetku patriaceho do BSM závisí na tom, kvôli akému dlhu prebieha u súdneho exekútora exekučné konanie. Zároveň si Vám dovoľujem uviesť, že nárok na vyplatenie mzdy nepatrí do BSM. Do BSM patrí až príjem, ktorý má Vaša manželka vyplatený ako mzdu. Tzn. že aj keby exekúcia bola vedená za dlh, ktorý Vám vznikol počas trvania manželstva, Vašej manželke by nemohli zo mzdy zrážať určitú čiastku, ale jej účet by podliehal exekúcii.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V súčasnosti je proti mne vedené exekučné konanie. Exekúciu mám na účte a na nehnuteľnosti, ktorú mám v BSM. Dlh, ktorý vznikol bol až po rozvode. V nehnuteľnosti mám trvalý pobyt a dve odkázané na opatrovanie postihnuté deti.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate výšku dlhu vymáhaného v exek. konaní.

Podľa ust. § 63 exek. poriadku platí, že ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Súčasne platí, že exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

Možnosťou vo Vašom prípade, ak ide o exekúciu do 2000 € požiadať súdenho exekútora, aby ste mohli splácať vymáhaný nárok v splátkach Ak by išlo o sumu nad 2000 €, odporúčame obrátiť sa na povinného a toho požiadať o schválenie splácania v splátkach.

V otázke uvádzate, že ide o dlh vzniklý po rozvode. Otázkou je či máte vyporiadané BSM. Podstatné vo veci vyporiadania BSM je to, aká doba uplynula od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak uplynula doba viac ako 3 roky, potom z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň som od roku 2016 rozvedená BSM ešte nemáme vysporiadané žiadosť je podaná na súde. Mám dlhy ktoré mám problém splácať vznikli počas manželstva bývalý nanžel s tým nemá nič spoločné chcem to uhradiť sama. Zamestnávateľ mi strháva splátky pre exekútora a ten mi aj napriek tomu dal exekúciu na nehnuteľnosť ktorej vlastníčkou som len spolovice druhú vlastní exmanžel neviem ako ďalej mám tri deti. A som bez financii navyše. Jedná sa o 460 e . Koná exekútor správne ? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň pani Felcanová,
zrážky zo mzdy musia byť vykonávané v súlade s ust. exek. poriadku.
Exekútor zrejme zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosť. V zmysle ust. exek. poriadku aj keď vo Vašom prípade ide o drobnú exekúciu (§ 63 exek. poriadku - nie viac ako 2000 €), je oprávnením exekútora zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť.
Nemusíte sa však obávať toho, aby v exek. konaní došlo k predaju nehnuteľnosti z dôvodu, že predmetom exekúcie je suma nateraz 460 €, to by súd neschválil.

Podľa ust. § 63 ods. 3 exek. poriadku platí :

"Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

T.j. : Pre dlh 460 € by súd predaj nehnuteľnosti neschválil.

Vo veci vyporiadania BSM píšete, že ste podali návrh na súd. V tejto dobe (koronavírus) však pojednávanie v dohľadnej dobe nebude.
Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM a ak táto bude Vami ako bývalými manželmi podpísaná, návrh zo súdu zoberiete späť.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, exekútor mi zablokoval účet mám voči nemu dlh 10000 eur. Mám nehnuteľnosť teda polovicu bytu v bezpodielovom vlastníctve. Otázka znie: odblokuje mi exekútor účet ak by som mu dala záložné právo na ten môj podiel z bytu alebo dá sa to vôbec dať záložné právo ak je vlastníctvo polovice bytu bezpodielové? Ďakujem.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2019)

Dobrý deň, 
na Vami položenú otázku, či exekútor odblokuje účet pre dlh v exek. konaní 10 000 € výmenou za zriadenie exekučného záložného práva na byt v BSM, uvádzame, že nie a to z dôvodu, že  zriadenie exekučného záložného práva je oprávnením exekútora,ku ktorému kroku nepotrebuje súhlas ani Vás ani Vášho manžela ako bezpodielového spoluvlastníka bytu.

Možnosťou je dohodnúť sa na splátkach so súhlasom exekútora a povinného podľa ust. § 61g/ exek. poriadku (citujeme), dlh musí byť však uhradený v 10 splátkach :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom BSM. S exmanželom sme si počas trvania manželstva vzali úver na auto počas manželstva sa úver riadne splácal ale po rozvode ho prestal platiť. Dala som žiadosť o BSM kde nám súd rozhodol takto :auto a úver prechádza výlučne na exmanžela, keďže to prebrala vymahacska spoločnosť BSM som im poslala a povedali, že oni budú rešpektovať rozhodnutie súdu. No nedávno mi prišiel list, že sa to podáva na súd a bude sa to zjavne riešiť exekúciou. Moja otázka znie budú exekuovat aj mňa? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)


Dobrý deň,

z otázky nevyplýva, kedy došlo k vyporiadaniu BSM cestou súdu, teda keby nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudok súdu a kedy bola uhradená posledná splátka úveru na auto.
Samotné vyporiadanie BSM cestou súdu aj pokiaľ ide o otázku toho, že na bývalého manžela prešla povinnosť platiť úver, toto rozhodnutie súdu nemá pre veriteľa právne účinky. Veriteľ - banka nebol účastníkom súdneho konania a  súdne rozhodnutie nie je pre veriteľa záväzné. 

Podľa ust. § 531 Obč. zákonníka platí : 
"(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal."

T.j. : K tomu, aby dlh prevzal bývalý manžel potrebujete súhlas veriteľa - banky.
Dôležité vo Vami uvedenom prípade je kedy bola uhradená posledná splátka úveru a či nedošlo k jeho premlčaniu. Z otázky usudzujeme, že  veriteľ  - zrejme banka - postúpil dlh nebankovej spoločnosti. To však neznamená, že prestala plynúť premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. Obč. zákonníka je tri roky.
Odporúčame kontaktovať priamo banku ako veriteľa a dohodnúť sa na zmene úverovej zmluvy podľa rozsudku súdu.
Vzhľadom na okolnosť, že v otázke neuvádzate konkrétne dátumy - právoplatnosť rozsudku o vyporiadaní BSM, ako ani dátum úhrady poslednej splátky úveru, je možné že došlo už k premlčaniu pohľadávky veriteľa, preto odporúčame krátku konzultáciu u advokáta a to z dôvodu, aby ste neuznali premlčaný dlh.

Odporúčame súčasne nebankovej spoločnosti ani banke nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, splátkový kalendár prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, ďakujem za odpoveď, ale mám ešte jednu otázku. Máme s manželkou dom na hypotéku. Viem, že exekútor môže požiadať banku o súhlas na vymoženie pohľadávky. No počul som, že by exekútor mal nechať neaku čiastku na bývanie vraj je to okolo 10 000e. Máme dve neplnoleté deti. Môže nám zobrať dom, keď si platíme poctivo hypotéku a máme dve nezaopatrené deti? Ďakujem.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň,

inštitút nepostihnuteľnej hodnoty obydlia sa uplatňuje len pri osobnom bankrote, nie v exekučnom konaní. V exekučnom práve uvedený inštitút nie je.

Súdny exeketúr volí jednotlivé spôsoby vykonania exekúcie na peňažné plnenie tak, aby bola jednak uspokojená pohľadávka veriteľa - avšak súčasne ak existuje v danom prípade viacero spôsobov vykonania exekúcie, volí tie, ktoré majú nižší negatívny vplyv na dlžníka. Ak je napr. možné vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy a vymáhanie týmto spôsobom je efektívne, nebude exekútor spravidla voliť exekúciu predajom nehnuteľností. Toto rozhodnutie je ale výlučne na exekútorovi.

Súdny exekútor zo zákona nemôže vykonať exekúciu na vymoženie peňažnej pohľadávky predajom nehnuteľností v ktorej povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a výška pohľadávky bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu exekútorovi na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2.000,- €. V prípade, ak je proti povinnému vedených viac exekučných konaní pre pohľadávky, ktorých výška v súhrne presahuje 2.000,- €, súd môže povoliť exekúciu aj predajom nehnuteľností, v ktorej má povinný prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt.

Skutočnosť, či má povinný nezaopatrené deti alebo či riadne platí hypotéku, ktorá je zabezpečená záložným právom na dom, je pri výbere spôsobu vykonania exekúcie pre exekútora právne bezvýznamná - samozrejme nebráni to tomu, aby na tieto skutočnosti v rámci svojej voľnej úvahy pri výbere spôsobu exekúcie prihliadol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat ako postupovat, ak byvaly manzel porusil zmluvu a nezaplatil mesacnu splatku po 100e. Poslala som mu doporuceny list. Ma este zaplatit 4 100e plus 10 000e zmluvnu pokutu. Mam ist aj na policiu? Pekny vecer prajem

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň, ak dlžník nezaplatí svoj peňažný záväzok v dohodnutej dobe, dostáva sa do omeškania, v dôsledku čoho Vám vznikne právo domáhať sa splnenia povinnosti dlžníka na súde. Dôležitou skutočnosťou je, či omeškanie s čo i len jednou splátkou, má za následok splatnosť celého dlhu. V takom prípade máte možnosť podať súdnu žalobu o zaplatenie celej dlžnej sumy, vrátane všetkých sankčných poplatkov a teda aj zmluvnej pokuty. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku