Máte
otázku?

Ako komunikovať s exekútorom ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako komunikovať s exekútorom ?

Dobrý deň, snažím sa vyriešiť exekúciu dohodou o splátkach, kdeže momentálne som na materskej dovolenke, na rodičovský príspevok zo zahraničia zatiaľ čakám, bohužiaľ to trvá a iný príjem. Nemám. Sama sa momentálne nachádzam v zahraničí, no môjmu spoludĺžnikovi zablokovali účet. Na stránke exekútorky som si našla, že s nimi treba komunikovať cez email, no doteraz som nedostala odpoveď ako postupovať ďalej. Viete mi, Vy poradiť ako ďalej postupovať, keď exekútorska kancelária so mnou nekomunikuje? S pozdravom.

Odpoveď: Ako komunikovať s exekútorom ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

   

   

 

 

 

ROZBOR OTÁZKY a ODPORÚČANIE 


Základná právna úprava Vami uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust. exekučného poriadku zák. č.  233/1995 Zb. z. v platnom znení. 


1./ V otázke sa nezmieňujete o výške pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, exekučnom titulu (rozsudok rozhodcovského súdu, rozsudok súdu, platobný rozkaz ohľadom pôžičky alebo úveru poskytnutého od banky alebo nebankovej spoločnosti a pod.). Táto informácia je dôležitá aj pre vykonanie ďalších právnych krokov v exekučnom konaní.

V tejto veci Vám preto odporúčam , aby ste sa obrátili na advokáta za účelom posúdenia exekučného konania, a to hlavne z hľadiska jeho zákonnosti, či tento bol vydaný v súlade so zákonom, boli dodržané všetky náležitosti zákona, či exekučným titulom nie je platobný orzkaz v spotrebiteľskom spore, či samotná pohľadávka, jej príslušenstvo, alebo ich časť nie sú premlčané a podobne.  


2./Komunikácia so súdnym exekútorom : 
V zmysle ust. § 15 ods. 4 exek. poriadku platí : 

"Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho oznámenia každý pracovný deň aspoň päť hodín, z toho vždy medzi 13. a 15. hodinou, a aspoň v jeden pracovný deň aj medzi 15. a 16. hodinou. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí." 

Pokiaľ v otázke uvádzate, že exekútorka s Vami nekomunikuje emailom, k tomu musíme uviesť, že to ani nie je jej povinnosťou. Váš email  s Vašim menom môže používať resp. skôr zneužíť aj iná osoba. Iné by to bolo, ak by ste mala zaručený elektronický podpis. Exekútor v zmysle exekučného poriadku je povinný zachovávať mlčanlivosť a pri komunikácii emailom alebo telefonicky si nevie overiť totožnosť, aby Vám vo veci poskytoval informácie vo Vašej veci.  Odporúčame exekútora  kontaktovať písomnou formou doporučeným listom.

Uvádzam súčasne, že v zmysle ust. § 32  exekučného poriadku  "súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej veci, ktorá bola exekútorovi pridelená, ktoré je exekútor povinný súdu v určenej lehote poskytnúť. Ak pri výkone exekúcie dochádza k prieťahom alebo porušovaniu povinností ustanovených týmto zákonom, môže súd uložiť exekútorovi vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov. Nesplnenie povinnosti uloženej súdom je závažným disciplinárnym previnením."

Pre prípad, že máte za to, že dochádza k prieťahom v konaní, odporúčame kontaktovať so sťažnosťou resp. žiadosťou prísl. súd, ktorým bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie.
 

3./ V otázke neuvádzate výšku dlhu, ktorý je predmetom exek. konania. Pre prípad, že výška dlhu je do 2000 €, máte možnosť podľa ust. § 61 exekučného poriadku požiadať o splátky. 
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.


Aj ak by Váš prípad nespĺňal uvedené podmienky so súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok. Platí však, že pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.

 

4./ Pokiaľ uvádzate, že Vášmu spoludlžnikovi bol zablokovaný účet súdnym exekútorom, on musí vykonať právne úkony na svoju obranu.

Všeobecne v zmysle ust.§ 511a nasl. Obč. zákonníka platí : 
"Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných." 

Teda ak by on spaltil celý dlh za Vás v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

 

ZÁVER 
Za účelom posúdenia exekučného konania, ako aj exekučného titulu sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email podľa postupu na úvodnej stránke  pána JUDr.  Milana FICEKA.

Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.
 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako komunikovať s exekútorom ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku