POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, do akého obdobia môžem napadnúť kúpno-predajnú zmluvu na byt? Ďakujem.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

Dobrý deň,

ak Vaša otázka smeruje k napadnutiu kúpnej zmluvy pre jej neplatnosť, je potrebné rozlišovať v zásade dve situácie.

Občiansky zákonník v ustanoveniach §§ 37 až 40 ustanovuje rôzne náležitosti, ktoré musí spĺňať každý právny úkon na to, aby bol platným. Medzi základné náležitosti každého právneho úkonu (teda aj kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k bytu), ktoré sú nevyhnutné na to, aby bol právny úkon platný, patrí najmä: urobenie právneho úkonu slobodne a vážne, v určitej a zrozumiteľnej forme; predmet plnenia právneho úkonu je možný; osoba, ktorá právny úkon robí, má spôsobilosť na právne úkony a nerobí ho v duševnej poruche; nejde o úžeru; právny úkon je urobený v predpísanej forme; právny úkon svojím obsahom alebo účelom neodporuje zákonu, neobchádza ho a ani sa neprieči dobrým mravom.

Ak nemá kúpna zmluva jednu z uvedených základných náležitostí platného právneho úkonu, ide o právny úkon absolútne neplatný, ktorý je neplatným od samého začiatku. Takýto právny úkon je neúčinným voči všetkým od samého začiatku. Absolútna neplatnosť právneho úkonu sa nepremlčuje, to znamená, že každý, kto preukáže právny záujem na určení neplatnosti právneho úkonu - vo Vašom prípade kúpnej zmluvy, sa môže kedykoľvek (bez časového obmedzenia) domáhať na súde určenia neplatnosti daného právneho úkonu. Ak sa plnilo na základe neplatnej kúpnej zmluvy (napr. sa zaplatila kúpna cena alebo došlo k odovzdaniu bytu, príp. aj k obidvom plneniam) toto plnenie predstavuje bezdôvodné obohatenie, ktoré sú zmluvné strany povinné si následne vzájomne vydať.

Trápi vás "Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2010 som s rodičmi uzavrel kúpno-predajnú zmluvu na nehnuteľnosť spolu s prislúchajúcim pozemkom. Súčasťou zmluvy bola aj dohoda o poskytnutí doživotného práva bývania. Na základe tejto kúpno-predajnej zmluvy (KZ) katastrálny úrad vykonal zápis vlastníckych práv na moje meno. Moja otázka znie: Môže tretia strana napadnúť uvedenú zmluvu? Predpokladám, že keďže katastrálny úrad zmluvu akceptoval a vykonal zmenu vlastníckeho práva v môj prospech, boli v nej uvedené všetky náležitosti.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,
zákon pozná tzv. žalobu o určení právnej skutočnosti (teda či je zmluva platná alebo nie), avšak jednou z podmienok tejto žaloby je to, že podanie takejto žaloby musí vyplývať z osobitného predpisu, čo v danom prípade nepredpokladám. Druhou možnosťou by bolo napadnúť vlastnícke právo cez žalobu o určení či tu právo je alebo nie je, avšak daná osoba by musela preukázať, prečo má na danom určení vlastníckeho práva naliehavý právny záujem, inak by bola žaloba zamietnutá. Ak ide o tretiu osobu, ktorá s predmetným právnym úkonom, teda kúpnou zmluvou nemá nič spoločné, tak potom Vašu zmluvu v zásade napadnúť nemôže. Situácia by bola iná napríklad vtedy, ak by vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti mal aj niekto iný, a existoval by duplicitný stav, potom by daná osoba mohla podať žalobu o určenie vlastníckeho práva. Takže sa nemusíte obávať. Hocikto nemôže napadnúť zmluvu. Ak nebola zmluva uzatvorená pod nátlakom alebo v omyle, prípadne všetci boli spôsobilí na právne úkony, potom je zmluva platná. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, predala som príbuzným pozemok, ale nebola mi vyplatená dohodnutá suma. Môžem požiadať o vrátenie pozemku, alebo zrušenie zmluvy? Ďakujem. Mila

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň, z položenej otázky predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve ste sa dohodli na kúpnej cene a na jej vyplatení v určitom termíne, ktorý zo strany kupujúceho nebol splnený a teda kúpna cena vyplatená nebola.

V uvedenom prípade platí ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení."   Nevieme z otázky, či ste kupujúceho už žiadali o uhradenie kúpnej ceny. Ak nie, potom ho treba vyzvať k úhrade kúpnej ceny vo vami určenej lehote a to s tým, že ak k úhrade kúpnej ceny nedôjde vo vami stanovenej lehote, súčasne odstupujete od kúpnej zmluvy s poukázaním na ust. § 517 Občianskeho zákonníka. Uvádzame, že odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje a vec bude potrebné vybaviť len s katastrom nehnuteľností, resp. kupujúci bude musieť podať žalobu na súd.   Na vyporiadanie vo veci otázky odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku aknceláriu.

 


Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu. Sme štyria súrodenci a naša najmladšia sestra, bez našej vedomosti a bez akéhokoľvek oznámenia nám alebo nášmu otcovi, previedla jeho byt na svoje meno pomocou zmluvy o kúpe a predaji. Môže sa táto zmluva napadnúť? V čase podpisu, otec našim bratom a sestre zmienil, že mu naša sestra dávala podpísať dokumenty, ktorých obsah neznal. Otec bol onkologický pacient trpiaci hlbokými depresiami a halucináciami, a bol pod vplyvom silných liekov. O tejto zmluve sme sa dozvedeli náhodou, keď jej kataster vrátil zmluvu o kúpe a predaji a požadoval od nás súhlas s tým, že túto zmluvu na súde nebudeme napádať. Samozrejme sme jej tento súhlas neudelili. O týždeň neskôr nás oslovila s informáciou, že už náš súhlas nepotrebuje, pretože od lekára získala potvrdenie o tom, že náš otec bol v čase podpisu zmluvy v poriadku. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň, pre platnosť právneho úkonu je nevyhnutné, aby boli splnené základné náležitosti, medziiným aj spôsobilosť na právne úkony zmluvných strán, a to v plnom rozsahu. Takouto sa rozumie, že predajca/kupujúci je v čase podpisu kúpnej zmluvy je schopný posúdiť svoje konanie a jeho následky. Takouto schopnosťou s veľkou pravdepodobnosťou nedisponuje človek, ktorý trpí halucináciami. Uvedené by však bolo nevyhnutné súdu preukázať, nakoľko v takomto prípade, ak by váš otec v čase podpisu kúpnej zmluvy nebol spôsobilý na právne úkony, má to za následok absolútnu neplatnosť kúpnej zmluvy. 

Preto by bolo skutočne namieste podať žalobu o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, v ktorej by bolo potrebné tvrdiť a súčasne preukázať (lekárskymi správami), že predávajúci (váš otec) nemal spôsobilosť uzavrieť predmetný právny úkon, dôsledkom čoho je tento neplatný a vlastnícke právo na kupujúceho nemohlo prejsť. Ak súd rozhodne v predmetnej veci rozsudku, ktorým určí, že zmluva je neplatná, kataster na jeho podklade vykoná spätný prevod nehnuteľnosti na vášho otca, a to formou záznamu.

Tiež ak mu nič nedala, tak to nemohla byť kúpna zmluva ale darovacia zmluva.

Určite to nenechatjte len tak. Ak by ste potrebovali so žalobou pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Trápi vás "Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti napadnutia kúpnej zmluvy. Pred štyrmi rokmi moja mama predala náš dom. V tom čase mala 80 rokov, no napriek vysokému veku bola zdravotne úplne v poriadku. Po predaji sa presťahovala do domova dôchodcov. Novým majiteľom domu sa stal môj manžel. Nedávno moja mama zomrela a rada by som vedela, či môžu túto zmluvu napadnúť moji nevlastní bratia. Ďakujem.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,

napadnúť kúpnu zmluvu nie je jednoduché. Ak by to bratia chceli urobiť, museli by pred súdom ako žalobcovia preukázať dôvod, pre ktorý by mala byť kúpna zmluva neplatná. Čo by jediné mohlo prichádzať do úvahy by bolo napadnutie napr. z dôvodu nedostatku vôle predávajúceho, ak by táto bola vynútená násilím, alebo ak by zmluva bola uzavretá v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok alebo ak by predávajúca alebo kupujúci neboli v čase podpisy zmluvu spôsobilí na právne úkony. Pripadne je v zmluve chyba. Toto by však musel preukázať žalobca. V opačnom prípade si neviem predstaviť ako by riadne uzavretú kúpnu zmluvu mohli vaši nevlastní bratia ako tretie osoby napadnúť. Ak by ste chceli, môžeme Vám zmluvu skontrolovať, či je napadnuteľná.


Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, Požičala som si hotovosť v realitnej kancelárii. Ako zábezpeku som musela podpísať kúpno-predajnú zmluvu na nehnuteľnosti, ktoré majú vyššiu hodnotu ako bola výška pôžičky. Žiadal aj peniaze naviac ako odmenu za poskytnutie pôžičky. Keď som ju chcela vrátiť, dotyčný tvrdil, že to bola pôžička, ale zároveň, že tieto nehnuteľnosti odkúpil, a odmietol vrátiť mi peniaze, pretože som mu nedala dohodnutú províziu. Chcela som to urobiť až po tom, ako by mi vrátil nehnuteľnosti. Tvrdil, že by nikdy nepožičal peniaze v hotovosti. No, ústne sme sa dohodli, že po vrátení tejto sumy mi tieto nehnuteľnosti vráti. Žiaľ, dostal ma do omylu a v podstate ma prinútil podpísať predajnú zmluvu. Podpísala som ju len pretože mi ústne sľúbil, že mi vráti nehnuteľnosti. Dokonca mi povedal, že ich potom už nebude môcť predať mne, ale že by som si mala nájsť niekoho, kto ich odkúpi a dohodnúť sa s týmto človekom. Zmluva má všetky náležitosti, no verím, že som bola uvádzaná do omylu a tým aj podvedená. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Jarmila

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že realitná kancelária nie je oprávnená poskytovať pôžičky pokiaľ uvedenp činnosť nemá uvedenú v živnostenskom oprávnení. Ak realitná kancelária posstupovala spôsobom, že podmienkou poskytnutia pôžičky bol prevod nehnuteľnosti na realitpú kanceláriu, je to v príkrom rozvode s ustanoveniami Obč. zákonníka  /citujeme/, predovšetkým ust. § 39a/  /citujeme/:


"Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

Vzhľadom na závažnosť situácie bude potrebné resp. nevyhnutné urobiť právne kroky k navráteniu nehnuteľnsoti do vášho vlastníctva. Vo veci odporúčam obratom podať trestné oznámenie najlepšie spísané priamo na príslušnej prokuratúre, podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia zákazu nakladania s nehnuteľnosťou v zmysle ust. § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku, konanie realitnej kancelárie oznámiť bezodkladne Slovenskej obchodnej inšpekcii  a to podľa sídla realitnej kancelárie a kontaktovať advokáta. Nie je bezúspešné, aby ste vo veci kontaktovali aj komerčné média.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. V prípade, že pred približne 30 rokmi prebehla kúpno-predajná zmluva, na základe ktorej bol vyplatený len dom a na pozemku sa nachádzali a stále nachádzajú aj hospodárske budovy a garáž, je možné zmluvu spätne napadnúť a žiadať vyplatenie ostatných nepredaných stojacích budov na pozemku?

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,

podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú dohoda kupujúceho a predávajúceho o predmete plnenia a kúpnej cene za predmet prevodu. Nie je vylúčené, aby zmluvou došlo k prevodu len niektorých nehnuteľností evidovaných na rovnakom liste vlastníctva. Teda nemuselo dôjsť k prevodu domu a tiež pozemku, na ktorom sú evidované hospodárske budovy a garáž. Dôležité budú preto ustanovenia kúpnej zmluvy, konkrétne najmä čo bolo predmetom kúpnej zmluvy, aká bola dohoda o kúpnej cene, a aké dôsledky porušenia pre nesplnenie vzájomných povinností boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Odporúčam najskôr nahliadnuť do kúpnej zmluvy a pozrieť sa, čo je predmetom prevodu, a či došlo k zaplateniu celej dohodnutej kúpnej ceny. Podľa súdnej praxe, aj keď v samotnej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť nie je uvedená možnosť odstúpenia od zmluvy, v zmysle ust. § 517 OZ ak kupujúci, ako dlžník, neuhradí kúpnu cenu ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu predávajúcim ako veriteľom, ma veriteľ právo od zmluvy odstúpiť. Avšak právo na odstúpenie je v režime práv, ktoré podliehajú premlčaniu, a teda odstúpenie musí byť realizované v príslušnej premlčacej lehote, ktorá je trojročná. S prihliadnutím na časový úsek uzavretia zmluvy, je zrejmé, že právo je už premlčané.

Ak ale v zmluve nebudú ostatné nehnuteľnosti, tak neboli predmetom prevodu. Odstúpiť od zmluvy pre to, ze neboli predané aj ostatné nehnuteľnosti na nej stojace nie je možné, ak to nebolo v zmluve dohodnuté.


Trápi vás "Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné napadnúť kúpnu zmluvu na pozemok, ak nebol dodržaný predkupný práv? Ďakujem.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle us. par. 140 Obč. zákonníka platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe v zmysle ust. par. 116 a 117 Obč. zákonníka. Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak spoluvlastník predal alebp daroval svoj podiel napr. sestre, bratovi, manželovi a pod., nebol povinný splniť ponukovú povinnosť voči ostatným spoluvlastníkom v zmysle cit. ust. par. 140 Obč. zákonníka, keďže vo vyššie uvedenom prípade ide o blízke osoby.

Ak to tak vo Vašom prípade nie je, možnosťou je domáhať sa od nového spoluvlastníka, aby Vám predal svoj podiel. Ak k dohode medzi Vami nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd o určenie neplatnosti zmluvy. Lehota na podanie žaloby je tri roky od zavkladovania nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V roku 2019 som predala synovi byt v hodnote 70 000 eur. Keďže mali dlhy aj s teraz už manželkou, dohodli sme sa, že si časť peňazí nechajú a budú mi ich splácať. Bohužiaľ, už dvakrát nesplnili svoje záväzky. Celkovú sumu, ktorú som doteraz dostala, je 34 000 eur. Chcem sa opýtať, či je možné napadnúť kúpno-predajnú zmluvu. Naša dohoda bola iba ústna, pretože som si myslela, že ma syn predsa nemôže oklamať. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Jarmila.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
nevieme ako máte spísanú a podpísanú kúpno-predajnú zmluvu, rozhodujúci je text  zmluvy.

Podľa ust. § 517 Obč. zákonníka platí :

"Omeškanie dlžníka
§ 517
(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
(3) meškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že máte možnosť vyzvať dlžníka /syna/, aby uhradil zostatok kúpnej ceny vo Vami uvedenej primeranej lehote /15 dní/. Ak dlžník zostatok kúpnej ceny neuhradí, máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a syn bude povinný vrátiť Vám byt oproti vráteniu doteraz uhradenej kúpnej cene, teda Vy budete musieť synovi vrátiť doteraz uhradenú kúpnu cenu.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu /link : https://ficek.sk/kontakt-judr.ficek.html - kontrola zmluvy advokátom/.


Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)

Je možné žiadať o vrátenie bytu od dcéry, ktorej sme ho predali prostredníctvom riadnej kúpnej zmluvy, avšak len s cieľom čerpania úveru na jej meno? Splátky sme navyše realizovali my, teda rodičia, avšak z jej účtu. To znamená, že dcéra za byt neprispela ani jedným eurom, hoci na listoch vlastníctva figuruje ona.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,
kedy ste "predali" nehnuteľnosť? Kam šli peniaze z úveru, na koho účet? 


Podotázka: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy (Občianske právo)Dobrý deň nehnutelnost sme predali v 8/2014, peniaze z uveru išli na môj účet, kedže sme s manželom boli predávajúci. a uver splácame my . Ciže dcára úver nespláca, ale list vlastníctva má. Na vysvetlenie : cena v KZ bola cca 93500 eur, 27 700 som vložila na jej učet , ktoré akože ona uhradila na môj účet a zostávajúca čast úveru 65800 eur, ktorý dodnes splácam. zostatok úveru cca 45000 eur. Cena tejto nehnuteľnosti podľa relitného makléra okolo 139000. Dcéra to chce rýchlo predať s partnerom, ktorý ju na to navádza. Musím konať rýchlo. Prosím o radu, resp.zastupovanie v danej veci.

Odpoveď: Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,
keďže to nebolo darovanie ale predaj, nie je možné žiadať vrátiť ten byt späť. 

Do úvahy prichádza buď pozrieť, ci zmluva nie je neplatná a tak sa domáhať vlastníctva, prípadne v nej nájsť dôvod na zrušenie, prípadne ste to mohli mať ošetrené v zmluve. 

Druhá možnosť je žiadať vrátiť splátky úveru, ktoré ste zaplatili, pretože uver je dcérin.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.