Máte
otázku?

Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

Dobry den, rada by som Vas poprosila o pravnu pomoc. Partner ma s byvalou partnerkou (neboli manzelia) dve neplnolete deti, ktore maju jej priezvisko. Dohodli sa avsak USTNE, ze jej bude posielat prispevok na deti (150 eur +150eur) a on ma neobmedzene povoleny styk s detmi. Predpripravili sme pisomnu dohodu, aby sme predisli pripadnym nedorozumeniam, ale byvala partnerka nema zaujem podpisat ziadny - akykolvek takyto dokument. Moja 1. otazka znie: Je nutne mat pisomnu Dohodu rodičov o úprav výkonu rodičovských práv a povinností? A naco je dobra? Zatial je ustna dohoda dodrziavana. Dopoculi sme sa, ze expartnerka sa chce odstahovat aj s detmi do zahranicia (Ceska repulika) . Pripadne v ramci Slovenska cca 300km od miesta terajsieho pobytu. Moja 2. otazka znie: Ma na to narok bez suhlasu partnera? Ci uz s ustnou , alebo podpisanou pisomnou dohodou. Partner s tym nesuhlasi. Deti byvaju u nas kazdy vikend ( piatok, sobota, nedela) a kazde prazdniny. Zvazujeme aj striedavu starostlivost, s cim expartnerka nesuhlasi. Viem, ze to by sme uz museli riesit sudnou cestou, ale nechceme zatial deti vystavit takemu tlaku. prikladam aj dohodu ktoru sme predpripravili: Dohoda rodičov o úprav výkonu rodičovských práv a povinností Uzatvorená podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: Meno: Bytom: Narodený : Rodné číslo: Bankové spojenie: číslo účtu: (ďalej len „otec“) a 1. Meno: Bytom: Narodená : Rodné číslo: Bankové spojenie: Číslo účtu: (ďalej len „matka“) Čl. I Predmet dohody 1. Predmetom tejto dohody je úprava výkonu rodičovských práv a povinností otca a matky k maloletým deťom: a) b (ďalej len „maloleté deti“). Čl. II Úprava výkonu rodičovských práv a povinností 1. Maloleté deti sa zverujú do osobnej starostlivosti matke. 2. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej j. výživným v sume 150,- Eur /slovom: stopäťdesiat Eur/ mesačne, ktoré bude zasielať vopred vždy do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca na účet matky uvedený v záhlaví tejto dohody 3. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume 150,- Eur /slovom stopäťdesiat Eur/ mesačne, ktoré bude zasielať vopred vždy do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca na účet matky uvedený v záhlaví tejto dohody. 4. Styk otca s maloletými deťmi bude neobmedzený. Otec bude oprávnený sa s maloletými deťmi stretávať podľa dohody s matkou. Otec maloleté deti prevezme v mieste ich pobytu a po ukončení styku maloleté deti opäť odovzdá matke v mieste ich pobytu /resp. po dohode rodičov/. Matka je povinná maloleté deti na styk s otcom riadne pripraviť. 5. Maloleté deti vo všetkých právnych úkonoch zastupuje matka. 6. Majetok maloletých detí spravuje matka. 7. Matka je povinná informovať otca o zdravotnom stave a podstatných skutočnostiach týkajúcich sa maloletých detí. 8. O všetkých podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí sa otec a matka zaväzujú dohodnúť. Len v prípade,, ak by sa ich názor na prospech maloletých detí diametrálne odlišoval a dohoda by nebola možná, je ktorýkoľvek z nich oprávnený požiadať o rozhodnutie súdu. Pred začatím súdneho konania sa zaväzujú požiadať o pomoc najprv mediátora a až v prípade, ak v lehote jedného mesiaca nebude mediačné konanie úspešné, obrátia sa so žalobou na súd. Osobu mediátora určia otec a matka dohodou, pokiaľ táto nebude možná, vylosujú ho zo zoznamu mediátorov. 9. Bežná choroba nie je dôvodom k neuskutočneniu styku. Ak sa styk vo výnimočnom prípade nemôže realizovať, otec a matka si dohodnú v čo najkratšom čase náhradný termín styku v rovnakom rozsahu. 10. Otec a matka sa zaväzujú informovať sa navzájom v prípade vycestovania s maloletými deťmi do cudziny. Čl. III Záverečné ustanovenia 1. Otec aj matka berú na vedomie, že táto dohoda podlieha schváleniu súdom a bez tohto schválenia je nevykonateľná. 2. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých matka aj otec obdržia jedno podpísané vyhotovenie a zvyšné dve vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného súdu Bratislava III za účelom schválenia tejto dohody. 3. Otec a matka sa dohodli, že túto dohodu predložia Okresnému súdu Bratislava III za účelom jej schválenia súdom, pričom zhodne prehlasujú, že v zmysle ustanovenia § 115 a O.s.p. súhlasia s rozhodnutím, vo veci bez nariadenia pojednávania. 4. Otec aj matka prehlasujú, že túto dohodu uzavreli v záujme ich maloletých detí, aby bol zabezpečený ich riadny vývin v najväčšej možnej miere, dohodu si prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. Bratislava ...................... Bratislava ......................

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

Dobrý deň, zodpoviem Vaše otázky postupne. Dohoda je dobrá na to, aby ste v prípade nezhôd mohli podľa nej postupovať a nemuseli by ste opätovne podávať návrh na súd na úpravu (vo Vašom prípade styku). Matka sa nemôže natrvalo odsťahovať s deťmi do zahraničia, musí mať súhlas otca. Ak by to urobila, otec môže žiadať o návrat detí. Táto dohoda je nevyhovujúca ohľadom styku, pretože otcovi neumožňuje mať deti u seba tak ako by chcel, ale musel by sa prispôsobiť matke. Taktiež mediátor nevyrieši problém, preto by som toto ustanovenie vyhodil. 

Trápi vás "Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem v dohode na úpravu rodičovských práv napísať, že otec ma právo na styk s deťmi neobmedzené? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, áno uvedené môžete do dohody napísať, resp. môžete napísať aj že právo styku otca s deťmi sa neupravuje. Otec je oprávnený sa s deťmi stýkať vždy po dohode s matkou. Rovnako môžete dodať, že na konkrétnych časoch styku otca s maloletými deťmi sa účastníci dohody nedohodli, a to s cieľom predísť medzi nimi zbytočným problémom. Ak to budete chcieť schváliť súdom, súd by mal rozhodnúť tak, že styk neupraví.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môže byt dohoda o úprave rodičovských práv uzavretá medzi bývalými manželmi bez toho, aby bola doručovaná na súd? Doteraz bolo maloleté zverené do starostlivosti otca, teraz chce bývať u matky, ale otec to chce mať písomne ošetrené. Ako postupovať?

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň,
možnosťou vo vami uvedenom prípade je dohoda o starostlivosti o maloletého a úprave styku, vrátane výživného, a túto následne dať na schválenie na súd. V prípade, že by ste dohodu len spísali a nedali na schválenie na súd, je právne nevykonateľná.

Na spísanie dohody odporúčam kontaktovať advokáta, aby dohoda bola právne perfektná.

 


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás, spísali sme s otcom 5 r dieťaťa dohodu o výživné, podpisy overili u notára.
Dala som si žiadosť o príspevok na bývanie, mám nájomnú zmluvu sama s dieťaťom no riaditeľka ÚPsVR v Topoľčanoch žiada rozhodnutie súdu o výživné? Ma oprávnenie to pýtať? Je to nutné, keďže sme sa s otcom ( ex partnerom v nemanželskom vzťahu) dohodli? Nie sme v spore a zbytočné nechceme na súd, môže trvať tak dlho a z čoho mame žiť s dieťaťom dovtedy?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
dohoda spísaná mimosúdne, ktorá sa týka maloletého dieťaťa, najmä výživného, nie je vykonateľná kým ho neschváli súd. Je vo Vašom záujme a tiež v záujme dieťaťa, aby táto dohoda bola schválená súdom, lebo až potom nastávajú účinky vykonateľného rozhodnutia. V súčasnosti ak by prestal platiť výživné, nevedeli by ste od neho výživné vymáhať exekučne. Preto Vám neakceptovali dohodu bez schválenia súdom.


Trápi vás "Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Keď ešte žijeme v spoločnej domácnosti? Nemám dôkazy na jeho agresívne správanie, ale takto žiť ďalej nemôžme, bola som zaslepená a bála som sa ho udať, lebo sa mi vyhrážal. Len sa bojím, že by mohli dať dieťa jemu. Pokiaľ ma dieťa do 3rokov mala by som právo od neho žiadať aj nejaké výživné pre mňa? Pokiaľ teda nepracujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, keď žijete v spoločnej domácnosti a on sa nepodieľa na výživu dieťaťa, potom môžete od neho žiadať, aby súd zaviazal na platenie výživného. Výživné môžete žiadať na dieťa a tiež za určitých okolností aj na seba. Súd by pri určovaní výživného na Vás by zisťoval Vaše schopnosti a možnosti. Nie je možné s určitosťou takto na diaľku odhadnúť, či by súd Vášmu návrhu vyhovel a určil by Vám výživné, pokiaľ nepoznáme Vašu situáciu.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, keď si chcem dať žiadosť o zverenie dieťaťa do starostlivosti. Nie sme zosobášení. Môj priateľ je agresívny, vyhráža sa mi a dokonca ma už párkrát aj napadol a nie len slovne. Máme pôžičku, ktorá je písaná na mňa. Nemohli by ste poradiť čo mám ďalej robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň,

 

ak s Vaším partnerom a otcom Vášho dieťaťa už nežijete spolu alebo sa neviete na výkone svojich rodičovských práv a povinností máte v zmysle zákona o rodine právo obrátiť sa na súd, aby o výkonu rodičovských práv a povinností rozhodol.

 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona o rodine

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.

 

Je veľmi dôležité hneď na začiatku vedieť, že súd v každom súdnom konaní, ktoré sa týka maloletého dieťaťa zisťuje najlepší záujem maloletého dieťaťa a rozhoduje v súlade s ním.

 

Môže sa teda stať, že súd nerozhodne ani tak ako navrhnete v návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností Vy, ani tak ako to bude požadovať otec maloletého dieťaťa. Súd vždy rozhodne v súlade s najlepším záujmom maloletého dieťaťa, aby výkon rodičovských práv a povinností bol v jeho najlepšom záujme.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

V návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné dôkladne popísať skutočnosti, ktoré Vás viedli k podaniu návrhu. Najmä to, že s otcom maloletého dieťaťa nežijete v spoločnej domácnosti, a čo je dôležitejšie, že sa neviete dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

 

Rovnako je veľmi dôležité uviesť v návrhu dôvody Vášho rozchodu a doterajší spôsob výkonu starostlivosti o Vaše maloleté dieťa. Súdy často predchádzajúci spôsob starostlivosti o maloleté dieťa berú ako základ pre svoje rozhodnutie, ako určitú východiskovú pozíciu. Na druhej strane sa však súd v zmysle relevantnej rozhodovacej praxe súdov nemôže uspokojiť s akceptáciou faktického stavu, ktorý je často vytvorený iba na základe vôle jedného z rodičov.

 

Takýto návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností sa podáva na miestne príslušný okresný súd, ktorým je v tomto prípade okresný súd podľa miesta bydliska maloletého dieťaťa. Ak o Vašom dieťati už rozhodoval v minulosti iný súd, v obvode ktorého už dieťa nebýva, je potrebné súdu navrhnúť postup podľa ustanovenia § 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. Návrh sa v takom prípade podáva na pôvodný súd maloletého dieťaťa (tam sa nachádza tzv. opatrovnícky spis dieťaťa).

 

Podľa ustanovenia § 112 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku

(1) Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

(2) Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

 

V návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné označiť i dôkazy na preukázanie Vašich tvrdení. Vzhľadom na správanie otca maloletého dieťaťa bude potrebné predložiť dôkazy i o jeho agresívnom správaní (ak ste podali niekedy na neho trestné oznámenie alebo navštívili lekára po jeho fyzickom útoku).

 

Rovnako ako rodič, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti budete musieť súdu preukázať náklady na starostlivosť o maloleté dieťa, aby súd mohol rozhodnúť o adekvátnej výške výživného.

 

Podľa ustanovenia § 35 Civilného mimosporového poriadku

Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.

 

Podľa ustanovenia § 36 Civilného mimosporového poriadku

Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci.

 

Zákonná povinnosť súdu zisťovať skutočný stav veci upravená vo vyššie citovaných súdnych rozhodnutiach však súdu ukladá povinnosť pre zistenie skutočného stavu veci vykonať i také dôkazy, ktoré ste v rámci súdneho konania nenavrhli vykonať. Tzn. že ak by otec maloletého dieťaťa chcel dieťa do striedavej osobnej starostlivosti, môže súd i bez návrhu ktoréhokoľvek z Vás vykonať znalecké dokazovanie.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Ide o dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Partner ju podpíše, čestným prehlásením vyhlási, že s podaným návrhom súhlasí v plnom znení. Ale vzhľadom k tomu, že pracuje v zahraničí sa na pojednávanie nedostaví. Ak svoju neúčasť ospravedlní, prípadne ma splnomocní, je jeho účasť nutná alebo sudca môže pojednávanie rozhodnúť? Vopred ďakujem

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákonnej úpravy, § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Právny predpis teda predpokladá, že rodičia sa budú schopní na úprave výkonu rodičovských práv dohodnúť, čo je právne žiadaná forma a preto platí, že rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť práve dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Súd však neschváli akýkoľvek obsah rodičovskej dohody, vždy musí byť v prospech maloletého dieťaťa, inak rozhodne autoritatívnym rozhodnutím. Váš partner sa vzhľadom na plnenie pracovných povinností v cudzine, môže z účasti na nariadenom pojednávaní ospravedlniť a súčasne požiadať, aby súd rodičovskú dohodu schválil v zmysle návrhu v jeho neprítomnosti. Nie je ale vylúčené, že súd bude na pojednávaní potrebovať k určitej otázke vyjadrenie Vášho partnera ako rodiča, najmä ak ste v návrhu rodičovskej dohody pozabudli uviesť určitú rozhodujúcu skutočnosť. Odporúčam preto, aby v rámci právnej istoty, na nariadené pojednávanie zabezpečil prítomnosť svojho zástupcu, najlepšie z radov advokátov.


Trápi vás "Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Slobodní mali dieťa, matka s ním ako 2. 5 ročným odišla, vydierala, žiadala výživné (200 Eur/mes! ). Súdy (3 rôzne) prijali nakoniec návrh na rodičovskú dohodu, dieťa pridelili otcovi a matka ma platiť výživné (na jej tvrdohlavý návrh iba 30 Eur/mes! ). Neplatí, vydala za za iného, ma s ním ďalšie dieťa. Jej manžel nepracuje, je (vraj) násilnícky, pije. Majú spustu dlhov, ktoré neustále rastu. (To vraví počas návštev dieťaťa, ktorému stále tlači do hlavy, že 'nemá peniaze'). Otázka: Ako sa dá upraviť rodičovská dohoda tak, aby otec NEBOL POVINNÝ dávať dieťa do takého prostredia (iné mesto) (jarné prázdniny, 2x2 týždne letných prázdnin, Vianoce/Nový rok, každý druhý víkend), pretože ma oprávnenú obavu nielen o jeho výchovu a materiálne zabezpečenie, ale najmä o ohrozenie jeho zdravia a bezpečnosti. Dieťa ma teraz 7. 5 roka, žije šťastné s otcom, chodí do školy. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň,

zmenu súdom schválenej rodičovskej dohody je možné dosiahnuť podaním návrhu na súd na zmenu takejto dohody, v ktorej sa uvedú už v texte popísané skutočnosti, ktoré by preukazovali, že je v najlepšom záujme dieťaťa aby nebolo zverované do Vami popísaného prostredia.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Moja priateľka nemohla v minulosti otehotnieť so svojimi partnermi. Po vyšetreniach zistili lekári, že sa to možno podarí len umelým oplodnením. Môžem byt darcom, ale svojim súhlasom na použitie mojich spermií na jej oplodnenie automaticky preberám práva a povinnosti otca. Dohodli sme sa, že nikdy si nebude uplatňovať voči mne otcovské práva. Chceme tomu dať právne náležitosti tak, aby nikdy voči mne nemohli byt uplatňované finančne nároky jej, ani dieťaťa (ani v dospelosti). Je to právne možné?

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle platnej zákonnej úpravy možno otcovstvo určiť na základe domnienok otcovstva. Prvou domnienkou je otcovstvo manžela matky. Druhým prípadom je súhlasné vyhlásenie oboch rodičov o otcovstve pred matričným úradom alebo súdom. V prípade tretej možnosti otcovstvo určuje súd rozhodnutím, avšak za splnenie podmienky, ktorou je súlož otca s matkou dieťaťa v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní. Vám nebude svedčať ani jedna zo zákonných podmienok, na základe ktorých môžete nadobudnúť rodičovské práva a povinnosti. Vami uzatvorená dohoda resp. vyhlásenie matky, môže slúžiť ako jeden z dôkazov v prípadnom súdnom konaní o určení otcovstva ako dôkaz o tom, že medzi Vami a matkou dieťaťa nedošlo k súloži. 


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Chcem sa rozviesť s manželkou, ktorá ma sústavne podvádza. Ako mám postupovať, aby boli dve neplnoleté deti dane do opatery mne ako otcovi. Dohodnúť sa s ňou nedá. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň. Prvým krokom je podanie samotného návrhu na rozvod. S konaním o rozvod je spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Pokiaľ ide o to, že máte záujem o zverenie maloletých detí do Vašej starostlivosti, v tomto smere bude rozhodujúce vykonané dokazovanie. Budete musieť preukázať najmä to, že u Vás sú lepšie splnené podmienky na výchovu a starostlivosť o deti. Významné bude tiež to, akým spôsobom sa vyjadria deti, nakoľko súd je povinný prihliadnuť na ich názor (za predpokladu, že sú schopné samostatne vyjadriť ich názor).


Trápi vás "Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovat pri rozvode, ked sme sa uz dohodli s manzelom, ze dcera bude po rozvode so mnou, aj na vyzivnom? Je to nutne riesit v navrhu na rozvod? Dakujem.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, podľa § 24 zákona o rodine, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa. Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Obsah Vašej rodičovskej dohody preto musí byť v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, inak ju súd neschváli. Jej znenie uveďte už v návrhu na rozvod manželstva.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobry den, rada by som sa opytala, ako je to v pripade navrhu na ohranicenie rodicovskych prav? Navrh bol podany na sud, pojednávanie bolo stanovene a otec dietata s návrhom suhlasi z dovodu dlhodobého nezaujmu o dieta a ziadneho kontaktu s dietatom. Musi sa otec dostavit na toto pojednávanie, alebo staci zaslat len pisomny suhlas s návrhom? Vopred dakujem velmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 16.12.2015)

Dobrý deň,

zrejme máte na mysli obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností. Čo sa týka súdneho konania, závisí na príslušnom sudcovi či bude považovať za potrebné vypočuť otca alebo nie. Pokiaľ súd usúdi, že je potrebné vypočuť aj otca (napriek tomu, že zaslal písomný súhlas), nariadi termín pojednávania, pričom účastníkom doručí predvolanie. 

Otec môže napísať list súdu, že súhlasí s rozhodnutím bez jeho vypočutia.


Podotázka: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobry vecer, chcela by som sa informovat ako mam postupovat ked sme sa s otcom maloletej (2 roky) slovne dohodli, ze malu budem ja vychovavat sama a on bude prispievat kazdy mesiac sumou 100 eur. Otazka je, chcela by som to podat na sud aby som to mala aj sudom potvrdene, nakolko mu nedoverujem, zijeme zvlast. Ak vas mozem poprosit viete mi poradit ako spravne napisat takuto ziadost kde sa uz obe strany ustne dohodli? dakujem za odpoved

Odpoveď: Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, ak chcete Vašu dohodu o úprave práv a povinností rodičov k maloletej dať schváliť súdu, je potrebné najprv spísať dohodu písomne a podpísať oboma rodičmi. Až následne môžete podať návrh na súd na schválenie dohody rodičov. Postupujete správne, že si dohodu chcete dať schváliť súdom, lebo bez schválenia súdom nie sú dohody rodičov vykonateľné. Spísanie dohody rodičov a podanie návrhu nie sú najjednoduchšími úkonmi, preto si Vás dovoľujem odkázať na právnu pomoc. Oba dokumenty musia obsahovať dôležité detaily, bez ktorých Vám ich súd nemusí schváliť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku