Máte
otázku?

Dlh manželky a exekúcia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Dlh manželky a exekúcia

Dobrý večer, potrebujem poradiť v súvislosti s dlhom mojej manželky a exekúciou. Dnes som dostal upozornenie o začatí exekúcie, z ktorého som zistil, že súd vydal platobný rozkaz na vymáhanie pohľadávky od mojej manželky. Nejde o moju spoludlžnícku ani ručiteľskú záväznosť. Zistil som, že mi bola zaslaná dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznania záväzku s mojim podpisom, ktorý som však neaplikoval. Sme invalidní dôchodcovia a tento účet sa od nás vyžaduje spoločne. Viete mi, prosím, poradiť, akým spôsobom postupovať ďalej? Ako je to s exekúciou v súvislosti s dlhom mojej manželky?

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

 

V prvom rade je potrebné ustáliť, či ste uvedený ako  odporca v platobnom rozkaze. Zistíte to priamo na súde, ktorý vydával platobný rozkaz. Ak ste uvedený ako odporca, potom Vám platobný rozkaz mal byť doručený a mali ste pravo proti nemu podať odpor. Ak Vám nebol doručený a boli ste uvedený ako odporca, potom rozhodnutie nemôže byt exekučným titulom a exekúcia je neoprávnená. Vtedy je potrebné podať návrh na zastavenie konania.

 

Ak by ste neboli uvedený ako dlžník a ak ide o dlh ktorý vznikol počas manželstva manželke a manželka proti platobnému rozkazu nič nenamietala, potom sa rozhodnutie stane exekučným titulom. Vtedy exekútor môže siahnuť na majetok ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo ste nadobudli počas trvania manželstva okrem vecí získaných darom, dedičstvo alebo reštitúciou, alebo tých vecí, ktoré sú osobnej povahy.

 

Váš príjem (dôchodok), ak Vám príde na účet je súčasťou BSM, preto naň exekútor môže siahnuť, aj keď nie ste uvedený ako spoludlžník , ručiteľ (odporca v platobnom rozkaze).

 

Dohodu, ktorú spomínate a uznanie záväzku, pokiaľ ste ho nepodpísali, nie je možné sa naň odvolávať.

 

 

Pokiaľ sa naň exekútor odvoláva, je potrebné napísať návrh exekútorovi na zastavenie konania a poprieť, že ste niečo podpísali. Tento krok má cenu vykonať iba v prípade, ak dlh Vašej manželke nevznikol počas trvania manželstva.

 

Pokiaľ teda exekútor vymáha pohľadávku od Vás na základe dlhu manželky a ide o exekučný titul, ktorý je právoplatný, Vaša manželka sa vymáhaniu dlhu nevyhne.

 

Vy ako jej manžel sa však vyhnúť splácaniu dlhu môžete, ak nie ste uvedený ako spoludlžník na platobnom rozkaze. Podmienkou je, aby zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). BSM zaniká buď rozvodom alebo právoplatným rozsudkom o zrušení BSM počas manželstva.


Aby ste sa teda vyhli plateniu dlhu manželky, buď sa rozvediete alebo podáte návrh na zrušenie BSM počas manželstva.

 

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

 

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.  (to je napr. ak jeden manžel míňa peniaze a nestará sa o spoločný majetok a tak ohrozuje vlastníctvo).

 

Pokiaľ teda zanikne BSM jedným z dvoch vyššie uvedených spôsobov, hneď je to potrebné oznámiť exekútorovi. Potom exekútor už nemôže siahnuť na Váš príjem.

 

Pokiaľ ide o zablokovanie účtu, riešením bude nechať si posielať dôchodok poštovou poukážkou.

 

 

Vaša manželka (ak je rozhodnutie právoplatné) sa však nemôže vyhnúť povinnosti uhradiť dlh.

Trápi vás "Dlh manželky a exekúcia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže exekútor zablokovať účet družke, ak je spoludlžníčkou k úveru?

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň,

ak je vaša družka spoludlžníčka a je voči nej vedené exekučné konanie, potom exekútor môže zablokovať účet samozrejme aj jej. Ak by však voči nej exekúcia vedená nebola, potom toto oprávnenie nemá. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať na možnosti ohľadom mojej exekúcie. Plánujeme s partnerkou uzavrieť manželstvo, avšak chcem zabezpečiť, aby sa moje exekúcie nevzťahovali na ňu. Je možné to nejako takto nastaviť, že ja budem mať dlh a ona zostane čistá, aj keď budeme manželia? S pozdravom, Vladimír

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte pohľadávky, ktoré v súčasnosti vymáha súdny exekútor.

Uvádzame, že ak by ste aj uzatvorili manželstvo, manželka nie je povinná tieto pohľadávky vymáhané cestou súdneho exekútora platiť.Vec sa má však tak, že ak by ste uzatvorli manželstvo, exekútor bude môcť siahnúť na majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a to v rozsahu, ktorého vlastníkom budete Vy /1/2/.

Nepíšete v otázke aká je suma pohľadávky v exekučnom konaní. Tu do úvahy prichádza, ak je táto do 2000 €, požiadať súdneho exekútora o splátky v zmysle ust. § 61g/  exekučného poriadku. Ak je pohľadávka vyššia, potom požiadať oprávneného v exekučnom konaní, aby povolil splátky. Nie je to však povinnosť oprávneného v exek. konaní, aby súhlasil so splátkami.

Ak by bola pohľadávka v exekučnom konaní nepomerne vyššia resp. vysoká, potom riešením je po uzatvorení manželstva spísať u notára dohodu o zúžení BSM v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka.

 

 


Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Som dlžníkom v sociálnej poisťovni a aj v zdravotnej poisťovni, plus mám nejaké exekúcie. Celkový dlh je približne 18 000 eur. Som zamestnaný a svoj dlh splácam, avšak obávam sa, že exekútor sa pokúsi o zhabanie majetku mojej manželky, prípadne môže zablokovať jej účet. Jej účet je evidovaný na jej meno a ja k nemu, samozrejme, nemám prístup. Túto problematiku sme už preberali s manželkou a zvažujeme rozvod. Otázka znie, či rozvodom ochránim účet a príjem manželky. Ďakujem Veľmi pekne za radu. Martin

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň, vo veci Vami položenej otázky uvádzame, že sme názoru, že rozvod len z Vami uvedených dôvodov, pričom dlhy riadne splácate, nie je riešením.

V zmysle ust. § 148a/ ods. 2 Obč. zákonníka ste po získaní živnostenského oprávnenia podať návrh na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania. Toto môžete urobiť stále a aj teraz. Súd BSM zruší ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Predmetný návrh však musí podať manželka. Následne po rozhodnutí súdu vyporiadate BSM dohodou.

Pokiaľ ide o súčasný stav, exekútor môže siahnuť aj na príjem manželky, lebo príjem patrí do BSM a Vy ako povinný v exek. konaní zodpovedáte celým svojim majetkom.

Odporúčam kontaktovať advokáta na podanie návrhu na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania, ako aj následného vyporiadania BSM.

 


Trápi vás "Dlh manželky a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj partner má nejaké dlhy vzniknuté z trestnej činnosti a tiež v súvislosti so zdravotným poistením. Plánujeme si vzájomný sobáš. Chcela by som sa opýtať, či by v prípade, že by sa môjmu partnerovi niečo nahodilo, mohol exekútor vymáhať tieto dlhy odo mňa.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
počas jeho života exekútor nemôže od Vás vymáhať jeho dlhy, nakoľko tieto dlhy nevznikli počas trvania manželstva, ale pred manželstvom. V tomto prípade môže dlhy vymáhať iba od neho.

Ak by však došlo k dedeniu po jeho smrti, ako pozostalá manželka budete dediť aj jeho dlhy (samozrejme tu prichádza do úvahy aj odmietnutiu dedičstva, ak dlhy budú vysoko prevyšovať hodnotu jeho majetku).


Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nedávno som sa dozvedel, že moja manželka má značný dlh a jej vec rieši advokát. Tento spotrebný úver si vzala ešte predtým, ako sme sa spoznali, a nepokračovala v jeho splácaní. Len nedávno sme sa vzali a teraz jej prišli nejaké dokumenty, ktoré jej zablokovali účet. Chcem sa opýtať, či môžu rovnako postupovať aj voči mne, hoci nemám s tým nič spoločné. Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak dlh vznikol pred uzavretím manželstva, je možné ho vymáhať iba z majetku, ktorý patrí jej. Iná by bola situácia keby jej dlh vznikol počas trvania manželstva. V takom prípade by mohli zablokovať aj Váš účet, nakoľko sa veriteľ môže v takom prípade domáhať úhrady svojej pohľadávky aj z majetku patriaceho do spoločného majetku manželov (BSM).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manžel mal súdny spor o 5000 eur, ktorý sa začal pred uzavretím manželstva, ale rozsudok prišiel až po uzavretí manželstva. Súd prehral. Kedy vznikol dlh? Kedy sa skutok stal alebo kedy prišiel rozsudok? Môže mi exekútor siahnuť na sporiaci účet, ktorý som si zriadila pred manželstvom, ale pravidelne na ňom sporím už aj počas manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dlh, tak tento nevznikol vtedy, keď prišiel rozsudok ani vtedy, kedy by rozsudok nadobudol právoplatnosť, či vykonateľnosť. Rozhodujúci je čas, kedy dlh reálne vznikol, napr. kedy bola uzavretá zmluva o pôžičke, resp. kedy sa pôžička stala splatnou.

V súvislosti s rozsudkom preto nevidím ohrozenie Vášho majetku, nakoľko dlh nevznikol počas trvania manželstva.


Trápi vás "Dlh manželky a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj manžel má exekúciu u mobilného operátora a mal otvorený účet v banke, kde som poberala rodičovský príspevok a rodinné prídavky na dve deti. Exekútor mu zablokoval účet. Môže exekútor siahnuť na rodičovský príspevok a rodinné prídavky? Čo by som mala robiť ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 17.11.2019)

Dobrý deň, 
ak súdny exekútor zablokoval bankový účet manžela, uvádzame, že súdny exekútor neskúma pri zablokovaní účtu pôvod peňazí na účte, teda na základe čoho boli finančné prostriedky na účet pripísané, t.j. že ide o rodič. príspevok a rodinné prídavky. 
Odporúčame nateraz, aby manžel kontaktoval súdneho exekútora s dokladmi o tom, že fin. prostriedky v určenej výške predstavujú rodič. príspevok a rodinné prídavky. Uvedené štátne soc. dávky sú vylúčené z exekúcie.

Vám ako matke detí odporúčame, aby ste si nechali vyplácať rodič. príspevok a rodinné prídavky na Váš bankový účet alebo poštovým poukazom.
 


Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Moja manželka má exekúciu a čaká ju dedičské konanie po matke, ktorá vlastnila 100% nehnuteľnosti. Moja manželka je spolu so svojim bratom jediným dedičom. Je možné, aby svoju polovicu nechala v mojom prospech? Nebude exekútor vymáhať cez mňa jej dlhy? Nesiahne tak na danú polovicu nehnuteľnosti už v mojom vlastníctve? Samozrejme, mám na mysli dlhy, v ktorých nie som uvedený ako spoludlžník. Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 61d/ Exekučného poriadku platí : 

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že exekútor môže uspokojiť pohľadávku dlžníka Vašej manželky aj z majetku, ktorého sa manželka vzdá v dedičskom konaní a to bez toho, aby veriteľ /oprávnený v exekučnom  konaní/ musel predmetný právny úkon odporovať v súdnom konaní, teda môže dôjsť k predaju podielu na predmetnej nehnuteľnosti, ktorý by nadobudla Vaša manželka v dedičskom konaní  a ktorého dedičom by sa stal výlučne len brat Vašej manželky.

Pokiaľ  ste otázku položili ako manžel, tak Vy ako manžel nie ste účastníkom dedičského konania a ani dohodou nemôže v dedičskom konaní dôjsť k tomu, aby ste boli ako manžel dedičom po matke Vašej manželky,

Pokiaľ sa pýtate ako brat, to, že nie ste spoludlžníkom nie je podstatné ani dôležité.

 

 

 

 

 


Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa Vás opýtala na niečo. Môj manžel má exekúciu za nezaplatenú pôžičku, ktorú si vzal bez môjho vedomia. Peniaze však len prepije a nestará sa ani o rodinu, ani o našu dcéru. Žijeme z mojej výplaty a on si pýta ďalšie pôžičky, ktoré nespláca. Chcela by som vedieť, či môže exekútor siahnuť na moju výplatu alebo na vkladnú knižku, ktorú som založila pre našu dcéru. Bývame u svokra, tak ma zaujíma, či môže exekútor zhabať niečo z bytu, čo patrí svokrovi. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 147 Obč. zákonníka pohľadávka manžela, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekúcia môže byť vykonaná aj z Vášho spoločného majetku patriaceho do BSM, teda aj z Vašej mzdy.

Pokiaľ majiteľom vkladového účtu je Vaša dcéra, na tento vklad. účet exekútor siahnuť nemôže.

V prípade exekúcie podľa ust. exekučného poriadku exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, teda je oprávnený vstúpiť aj do priestorov, kde teraz bývate. 

Ak by mali byť exekvované veci patriace Vášmu svokrovi, bude však musieť vedieť preukázať exekútorovi, že sa jedná o jeho vlastníctvo, prípadne podať návrh na súd na vylúčenie veci z exekúcie. 

Teda za účelom odvrátenia možnosti, aby sa do súpisu hnuteľných vecí zaradili veci, ktoré sú vlastníctvom povinného, je treba túto skutočnosť namietať u exekútora bez zbytočného odkladu a podať návrh na vylúčenie veci z exekúcie.

Tvrdenie, že je svokor vlastníkom veci, musí byť preukázané relevantnými dokladmi (napr. o pokladničné doklady, faktúry, výpisy z účtov). 


Trápi vás "Dlh manželky a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ja a môj partner sa chystáme vstúpiť do manželstva. Môj partner je však v exekúčnom konaní. Exekúcia vznikla z dôvodu dlhu voči zdravotnej poisťovni a ešte jednej spoločnosti. Rada by som sa informovala o potenciálnom dopade týchto jeho exekúcií na mňa v prípade, že sa staneme manželmi a zda môžu exekútori vymáhať jeho dlhy odo mňa. Nemetám v jeho dlhoch ani ako ručiteľ, ani moje meno nefiguruje v zápisoch jeho dlhov. Nikdy som sa ani nezavázala, že budem platiť jeho dlhy v prípade, že ich on nebude schopný splácať.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 10.07.2017)

Dobrý deň. Exekúcie, ktoré sú vedené voči Vášmu partnerovi (budúcemu manželovi) sa Vás v zásade nebudú týkať ani v prípade, že uzavriete manželstvo. Povinným z exekúcie bude vždy len Váš manžel, preto by sa mali exekúcie viesť výlučne voči nemu.

Ak by sa malo v rámci exekúcie siahnuť na spoločný majetok manželov, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, dlh jedného z manželov by musel vzniknúť počas trvania manželstva (§ 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka), čo však nie je Váš prípad.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlh manželky a exekúcia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.