Dlh manželky a exekúcia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dlh manželky a exekúcia

Dobrý večer, potrebujem poradiť ohľadom dlhu manželky a exekúcie, dnes som dostal upovedomenie o začatí exekúcie, v ktorom som zistil, že súd vydal platobný rozkaz na vymáhanúpohľadávku od mojej manželky. Ja nie som ani spoludlžník ani ručiteľ. Zistil som že, mi bola zaslaná dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku s mojim podpisom, ktorú som ja ale nepodpísal. Nakoľko sme  invalidní dôchodcovia a vymáhajú to od nás spoločne, prosím vás viete mi poradiť, ako ďalej postupovať. Ako to je s dlhom manželky a exekúciou. 

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

 

V prvom rade je potrebné ustáliť, či ste uvedený ako  odporca v platobnom rozkaze. Zistíte to priamo na súde, ktorý vydával platobný rozkaz. Ak ste uvedený ako odporca, potom Vám platobný rozkaz mal byť doručený a mali ste pravo proti nemu podať odpor. Ak Vám nebol doručený a boli ste uvedený ako odporca, potom rozhodnutie nemôže byt exekučným titulom a exekúcia je neoprávnená. Vtedy je potrebné podať návrh na zastavenie konania.

 

Ak by ste neboli uvedený ako dlžník a ak ide o dlh ktorý vznikol počas manželstva manželke a manželka proti platobnému rozkazu nič nenamietala, potom sa rozhodnutie stane exekučným titulom. Vtedy exekútor môže siahnuť na majetok ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo ste nadobudli počas trvania manželstva okrem vecí získaných darom, dedičstvo alebo reštitúciou, alebo tých vecí, ktoré sú osobnej povahy.

 

Váš príjem (dôchodok), ak Vám príde na účet je súčasťou BSM, preto naň exekútor môže siahnuť, aj keď nie ste uvedený ako spoludlžník , ručiteľ (odporca v platobnom rozkaze).

 

Dohodu, ktorú spomínate a uznanie záväzku, pokiaľ ste ho nepodpísali, nie je možné sa naň odvolávať.

 

 

Pokiaľ sa naň exekútor odvoláva, je potrebné napísať návrh exekútorovi na zastavenie konania a poprieť, že ste niečo podpísali. Tento krok má cenu vykonať iba v prípade, ak dlh Vašej manželke nevznikol počas trvania manželstva.

 

Pokiaľ teda exekútor vymáha pohľadávku od Vás na základe dlhu manželky a ide o exekučný titul, ktorý je právoplatný, Vaša manželka sa vymáhaniu dlhu nevyhne.

 

Vy ako jej manžel sa však vyhnúť splácaniu dlhu môžete, ak nie ste uvedený ako spoludlžník na platobnom rozkaze. Podmienkou je, aby zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). BSM zaniká buď rozvodom alebo právoplatným rozsudkom o zrušení BSM počas manželstva.


Aby ste sa teda vyhli plateniu dlhu manželky, buď sa rozvediete alebo podáte návrh na zrušenie BSM počas manželstva.

 

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

 

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.  (to je napr. ak jeden manžel míňa peniaze a nestará sa o spoločný majetok a tak ohrozuje vlastníctvo).

 

Pokiaľ teda zanikne BSM jedným z dvoch vyššie uvedených spôsobov, hneď je to potrebné oznámiť exekútorovi. Potom exekútor už nemôže siahnuť na Váš príjem.

 

Pokiaľ ide o zablokovanie účtu, riešením bude nechať si posielať dôchodok poštovou poukážkou.

 

 

Vaša manželka (ak je rozhodnutie právoplatné) sa však nemôže vyhnúť povinnosti uhradiť dlh.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manžel mal súdny spor o 5000 eur, ktorý sa začal pred uzavretím manželstva, ale rozsudok prišiel až po uzavretí manzelsva. Súd prehral. Kedy je vznik dlhu? Kedy sa skutok stal alebo kedy prišiel rozsudok? Môže mi exekútor siahnuť na sporiaci účet, ktorý som si zriadila pred manželstvom ale pravidelne na ňom sporím už aj počas maželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dlh, tak tento nevznikol vtedy, keď prišiel rozsudok ani vtedy, kedy by rozsudok nadobudol právoplatnosť, či vykonateľnosť. Rozhodujúci je čas, kedy dlh reálne vznikol, napr. kedy bola uzavretá zmluva o pôžičke, resp. kedy sa pôžička stala splatnou.

V súvislosti s rozsudkom preto nevidím ohrozenie Vášho majetku, nakoľko dlh nevznikol počas trvania manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manžel ma exekúciu u mobil. operátora a mal otvorený účet v banke a ja som tam poberala rodičovský príspevok a rodinné prídavky na 2 deti exekútor mu zablokoval účet. Môže exekútor siahnuť na rodičovská príspevok a na rodinné prídavky ? Čo mám robiť ďalej ? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2019)

Dobrý deň, 
ak súdny exekútor zablokoval bankový účet manžela, uvádzame, že súdny exekútor neskúma pri zablokovaní účtu pôvod peňazí na účte, teda na základe čoho boli finančné prostriedky na účet pripísané, t.j. že ide o rodič. príspevok a rodinné prídavky. 
Odporúčame nateraz, aby manžel kontaktoval súdneho exekútora s dokladmi o tom, že fin. prostriedky v určenej výške predstavujú rodič. príspevok a rodinné prídavky. Uvedené štátne soc. dávky sú vylúčené z exekúcie.

Vám ako matke detí odporúčame, aby ste si nechali vyplácať rodič. príspevok a rodinné prídavky na Váš bankový účet alebo poštovým poukazom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manželka ma exekúcie a čaká ju dedičské konanie po matke, ktorá vlastnila 100% nehnuteľnosti. Manželka je spolu so svojim bratom jediný dedič, je možné, aby svoju polovicu nechala v môj prospech ? Nebude exekútor vymáhať cezo mňa jej pohľadávku? Nesiahne tak na danú polovicu nehnuteľnosti už v mojom vlastníctve? Samozrejme mám na mysli dlhy, v ktorých nie som uvedený ako spoludlžník. Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 61d/ Exekučného poriadku platí : 

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že exekútor môže uspokojiť pohľadávku dlžníka Vašej manželky aj z majetku, ktorého sa manželka vzdá v dedičskom konaní a to bez toho, aby veriteľ /oprávnený v exekučnom  konaní/ musel predmetný právny úkon odporovať v súdnom konaní, teda môže dôjsť k predaju podielu na predmetnej nehnuteľnosti, ktorý by nadobudla Vaša manželka v dedičskom konaní  a ktorého dedičom by sa stal výlučne len brat Vašej manželky.

Pokiaľ  ste otázku položili ako manžel, tak Vy ako manžel nie ste účastníkom dedičského konania a ani dohodou nemôže v dedičskom konaní dôjsť k tomu, aby ste boli ako manžel dedičom po matke Vašej manželky,

Pokiaľ sa pýtate ako brat, to, že nie ste spoludlžníkom nie je podstatné ani dôležité.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som opýtať od Vás. Môj manžel ma exekúciu neplatenie pôžičky čo zobral bez toho, aby som o tom vedela. Prepije všetko nestará sa o rodinu ani o dcére. Žijeme z mojej výplaty. Ma viac pôžičiek čo nespláca. Môže siahnuť exekútor na moju výplatu alebo na vkladnú knižku, ktorú som urobila pre dcéru. Bývame u svokra môže zobrať z bytu dačo exekútor čo patrí svokrovi. Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 147 Obč. zákonníka pohľadávka manžela, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekúcia môže byť vykonaná aj z Vášho spoločného majetku patriaceho do BSM, teda aj z Vašej mzdy.

Pokiaľ majiteľom vkladového účtu je Vaša dcéra, na tento vklad. účet exekútor siahnuť nemôže.

V prípade exekúcie podľa ust. exekučného poriadku exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, teda je oprávnený vstúpiť aj do priestorov, kde teraz bývate. 

Ak by mali byť exekvované veci patriace Vášmu svokrovi, bude však musieť vedieť preukázať exekútorovi, že sa jedná o jeho vlastníctvo, prípadne podať návrh na súd na vylúčenie veci z exekúcie. 

Teda za účelom odvrátenia možnosti, aby sa do súpisu hnuteľných vecí zaradili veci, ktoré sú vlastníctvom povinného, je treba túto skutočnosť namietať u exekútora bez zbytočného odkladu a podať návrh na vylúčenie veci z exekúcie.

Tvrdenie, že je svokor vlastníkom veci, musí byť preukázané relevantnými dokladmi (napr. o pokladničné doklady, faktúry, výpisy z účtov). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ja a môj partner sa chceme zosobášiť, môj partner je v exekučnom konaní, ma exekúciu z dôvodu dlhu voči zdravotnej poisťovne a ešte jednej spoločnosti. Chcem sa spýtať aký dopad môžu mať na moju osobu tieto jeho exekúcie v prípade, že budeme manželia, či môžu exekútori vymáhať jeho dlhy odomňa. Nie som mu ani ručiteľom v prípade jeho druhej exekúcie ani nikde v jeho dlhoch nefiguruje moje meno ani som sa nezavazovala, že budem platiť jeho dlhy v prípade, že ich nebude platiť on.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2017)

Dobrý deň. Exekúcie, ktoré sú vedené voči Vášmu partnerovi (budúcemu manželovi) sa Vás v zásade nebudú týkať ani v prípade, že uzavriete manželstvo. Povinným z exekúcie bude vždy len Váš manžel, preto by sa mali exekúcie viesť výlučne voči nemu.

Ak by sa malo v rámci exekúcie siahnuť na spoločný majetok manželov, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, dlh jedného z manželov by musel vzniknúť počas trvania manželstva (§ 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka), čo však nie je Váš prípad.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať s manželom nežijem už minimálne 15 rokov, ale stále niesme rozvedení. Bol aj vyhostený z krajiny odvtedy o ňom nič neviem. Spolu nevlastnime žiadny majetok a ani sme nevlastnili, ale adresu trvalého pobytu ma stále u mňa. Teraz mu prišla domov exekúcia zo sociálnej poisťovne na jeho meno. Preto sa chcem spýtať, či exekúcia ma dosah aj na mňa nakoľko som stále jeho manželka. Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. 

Z dôvodu toho, že nie ste rozvedená (bez ohľadu na to, že nežijete s manželom a neviete kde sa nachádzať) exekútor môže siahnuť na majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo ste nadobudli počas trvania manželstva okrem vecí získaných darom, dedičstvo alebo reštitúciou, alebo tých vecí, ktoré sú osobnej povahy. Váš príjem (dôchodok), ak Vám príde na účet, je súčasťou BSM, preto naň exekútor môže siahnuť, aj keď je exekúcia len na manžela. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ak je voči mne vedené exekučné konanie zrážkami zo mzdy a chcem si mzdu nechať posielať na manželkyn účet, ktorý je vedený na jej meno, môže exekútor jej účet zablokovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte príjem od zamestnávateľa, tak exekútor to urobí tak, že prikáže priamo zamestnávateľovi, aby časť mzdy posielal jemu (exekútorovi). Ak dlh vznikol počas manželstva, exekútor môže zablokovať aj príjem manželky, nakoľko tento patrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj bývalý manžel vzal tovar na splátky, kde nie je môj podpis. Zakúpil chladničku, televízor, gauč a iné veci, ktoré ani jednu z tých nevlastním. Nesplacal to. My sme sa rozviedli. Budem musieť splácať ja tento dlh, ak príde exekúcia, ak som sa na žiadosť nepodpísala? Prednedávnom som s mojim priateľom uzavrela manželstvo a rodičovský príspevok mi je vyplácaný na jeho účet, ktorý je vedený na jeho meno a ktorý si založil dlho pred manželstvom. Je možné, aby exekútor siahol na jeho účet, ak mi tam chodí rodičovský príspevok a jemu výplata aj napriek tomu, že je to výlučne účet na jeho meno? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, zo záväzku, ktorý uzavrel za trvania manželstva len jeden z manželov, je zaviazaný len tento manžel. Platí však, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Toto manželstvo však zaniklo rozvodom, v dôsledku čoho zaniklo aj Vaše BSM. Majetok, ktorý v súčasnosti nadobúdate, napr. vyplácané sociálne dávky a príspevky, tvoria predmet iného BSM s Vašim druhým manželom. Tieto majetkové hodnoty preto nie je možné postihnúť v exekučnom konaní, ktoré sa vedie proti Vášmu bývalému manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže exekútor siahnuť na môj plat a majetok / byt je na mojom mene /, ak manžel ma dlhy a exekúcie z čias, keď sme ešte manželmi neboli, čiže z jeho prvého manželstva. O jeho dlhoch som samozrejme netušila, až teraz po 7. rokoch sa o nich dozvedám takouto nepríjemnou cestou. Bojím sa o svoj majetok, nemáme zrušené BSM. Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň,

podľa § 147 OZ Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Keďže v tomto prípade ide o dlh ešte spred manželstva, exekútor nie je oprávnený siahnuť na majetok patriaci do BSM. Tým pádom nemôže siahnuť na Váš dom a už vôbec nie na Váš plat. Ak by tak exekútor aj napriek tejto skutočnosti učinil, môžete sa brániť na súde. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Z dôvodu exekúcie mi bol zablokovaný účet ale od 2015 mi je exekúcia pravidelne strhávaná zo mzdy. Chcela by som vedieť, či si môžem založiť nový účet, bez toho, aby mi bol zablokovaný, alebo sa dá odblokovať môj starý? Vopred ďakujme za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, ak si počas exekúcie založite nový účet, tak tento Vám bude taktiež zablokovaný.

Nebol by zablokovaný iba v prípade, ak by bol založený​ v zahraničí. Slovenský exekútor nemá dosah na zahraničné účty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vztahuje sa nárok na uplatnenie vymáhania dlhu exekútorom aj na manžela v prípade, že som pred manželstvom prehrala súd a vznikla mi povinnosť zaplatit dlh, no odvolala som sa a čakám na rozhodnutie, ktoré ale bude platné až teraz ked som vydatá? Môze ho to nejako postihnúť, ak napríklad pred manželstvom nadobudol spotrebné úvery a zlúči ich už počas manželstva do jedného patrí to do BSM? Patrí na to nárok v prípade, že bude voči mne vedené exekučné konanie vo vyššie uvedenej veci? Velmi pekne ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, každý dlh, ktorý vznikne jednému alebo druhému manželovi pred uzavretím manželstva je jeho výlučným dlhom a jedine tento manžel je povinný splácať tento dlh, prípadne sa podriadiť nariadenej exekúcii. Občiansky zákonník nevylučuje možnosť, aby jeden z manželov nadobudol aj počas trvania manželstva dlh výlučne. To platí aj na prípady, ak by Váš manžel prefinancoval svoje viaceré dlhy jedným úverom. Kým nie ste na zmluve o úvere uvedení obaja ako spoludlžníci, ide o výlučné dlhy jednotlivých manželov. Pri takomto dlhu však už platí určitá zmena pri jeho vymáhaní a to,že môže byť uspokojovaný aj z majetku patriaceho do BSM (čo pri dlhoch nadobudnutých pred uzavretím manželstva neplatí).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám dlhy, ktoré vznikli po vyhrážani manžela, že ja a moji rodičia sme ničím neprispeli na naše bývanie. Zobrala som pôžičky, o ktorých sa neskôr manžel dozvedel. Peniaze som z poziciek dala manželovi, že sú od mojich rodicov, kúpili sme za ne čo bolo treba do domu. Do dnes splácam, manžela sa to finančne nedotko. Odkedy sa to dozvedel, mám peklo doma, vyhadzuje mi to stále na oci, aj pred deťmi. Žijeme rok a pol oddelene v jednom dome. Neprispieva ničím na deti. Vyhráža sa, ze skončím ja aj deti pod mostom. Deti sú už veľké, všetko som im povedala. Nenávidí deti aj mňa. Trápi má, že psychicky týra aj deti. Zvažujem o rozvod. Môžme skončiť na ulici? dom máme písaný: polku domu dostal manžel darom a druhú máme písanu spolu, že sme ju kúpili od svokrovcov. Svokrovci už nežijú, mňa manžel vyháňa a deťom vykrikuje že ich videdí. Dakujem

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2016)

Dobrý deň, ak je dom vo Vašom spoluvlastníctve, potom Vás nemôže z domu vyhodiť. Preto nemôžete skončiť pod mostom. Ak neprispieva na deti a deti sú už dospelé, potom len deti môžu podať návrh na súd a žiadať určiť výživné na seba (ak nie sú schopné sa samé o seba postarať).

Rozviesť sa samozrejme môžete a po rozvode sa majetkovo vysporiadate. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Ak mi vznikli dlhy, o ktorych som sa dozvedela počas manželstva, môže exekutor vziat môjmu manželovi auto, ktore nadobudol ešte pred manželstvom. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš manžel nadobudol vlastnícke právo k motorovému vozidlu ešte pred uzavretím manželstva, ide o jeho výlučný majetok, ktorý nepatrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z uvedeného dôvodu by na predmetné motorové vozidlo nemal exekútor siahnuť, ak vedie exekúciu iba voči Vám.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Manžel má exekuciu. Môže exekutor siahnut na môj majetok, ak bolo BSM zrusené a vysporiadane v prospech mňa. Manžel nevlastní nič, len býva u nás. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň,

podľa § 147 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Do času, kým nie je BSM vyporiadané, môže exekútor postihnúť aj tento majetok. Ak však ide o Váš výlučný majetok, ktorý nepatrí do BSM, exekútor na neho siahnuť nemôže. Ak by náhodou exekúciou postihol majetok, ktorý patrí výlučne Vám, môže podať na súde žalobu na vylúčenie veci z exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám exekúcie, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva a na zaklade ktorých mi zamestnávateľ pravidelne zráža zo mzdy. Manželka nastupuje do zamestnania a chce si kúpiť auto na leasing. Môže jej byť jej leasingove auto, prípadne jej mzda postihnutá exekúciou, ak moje dlhy vznikli pred manželstvom? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2016)

Dobrý deň, zo záväzkov, ktoré ste uzatvorili pred uzavretím manželstva, ste zaviazaný len Vy sám a teda sám zodpovedáte za ich splnenie. Váš veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojich práv pri výkone rozhodnutia (exekúcii) aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Počas trvania leasingovej zmluvy, predmetom ktorej je vozidlo, je vlastníkom vozidla spravidla leasingová spoločnosť, preto osobný automobil ešte nepatrí do majetkovej podstaty BSM. Do BSM nepatria ani nároky na vyplatenie mzdy ale až vyplatená a prijatá mzda. Exekúciou preto nemožno nariadiť zrážky zo mzdy, ktoré patrí Vašej manželke za účelom uspokojenia pohľadávky Vášho veriteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den chcela by som sa spýtat, či može exekutor siahnut na moju mzdu, ked moj terajší manžel nadobudol dlhy pred manželstvom? a či mi može zablokovat učet, ktory je vedeny len na mna, ešte ked som sa s manželom nepoznala, velmi pekne dakujem.. a ešte jedna otazočka, či može siahnut exekutor na vkladnu knižku mojho syna...

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2015)

Dobrý deň, ak nadobudol dlhy pred manželstvom, tak spoločný majetok patriaci do BSM nie je postihnuteľný. Exekútor nemôže zablokovať Váš účet (ako manželky), kvôli dlhu spred manželstva. Synova vkladná knižka tiež nemôže podliehať exekúcii v tomto prípade.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, partner má nevyriešené úvery v exekúcii a chceli by sme sa zosobášiť. Môže exekútor siahnuť na môj majetok, čo som mala pred svadbou a môže siahnuť na môj plat, keď budeme manželia? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva je vo Vašom výlučnom vlastníctve a takým zostane aj po sobáši. V dôsledku toho, nie je na taký majetok postihnuteľný v exekučnom konaní vedenom proti druhému manželovi. Taktiež nie je za trvania manželstva možné nariadiť zrážky z Vašej mzdy pre pohľadávku Vášho manžela, pretože mzda sa stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov až po jej vyplatení a prijatí. Na iný majetok, ktorý nadobudnete za trvania manželstva a bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva, možno nariadiť nútený výkon rozhodnutia a to spôsobom, ktorý určí exekútor. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, touto cestou sa chcem opytat, mojmu synovi zablokovala bankovy ucet exekutorka, na ktory aj mne ako jeho mame chodi vyplata. nemozem tak poplatit svoje pohladavky a taktiez najom, samozrejme, ze nemam ani financne prostriedky na chod domacnosti co mam robit.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň, zrušte si posielanie výplaty na tejto účet. A zároveň musíte podať excindačnú žalobu, ktorou budete žiadať, aby súd vylúčil peniaze, ktoré prišli na jeho účet z exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prosim vas pekne dna 25.7.2015 mame svadbu ale ja mam exekucie a nechcem, aby to splacala moja nova manzelka neviete mi poradit co mam robit Dakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, dlhy vzniknuté pred manželstvom nemôžu ohroziť druhého manžela. Manžel môže byť ohrozený iba pre dlhy vzniknuté počas manželstva, takže sa nemá čoho obávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

dobry den chcem sa spytat co obnasa bezpodielove vlastnictvo? A este zobral som uvery pocas manzelstva, manzelka o nich nevedela a mam exekutora.... Existuje nejake prehlasenie alebo moznost aby manzelke exekutor nic nezablokoval koli mne? dakujem

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2015)

Dobrý deň, Vaša prvá otázka je veľmi obšírna a z toho dôvodu Vám odpoviem priamo na druhú. Aj keď manželka nevedela o Vašom konaní (t.j. že si beriete úver), exekútor môže pri výkone exekúcie siahnuť na Váš majetok patriaci do BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Jediné čo exekútor nemôže je, nariadiť zrážky zo mzdy Vašej manželky (vyplýva to zo zákona i z judikatúry). Považujem za dôležité zdôrazniť, že exekútor môže siahnuť len na majetok patriaci do BSM. Tzn. že ak Vaša manželka má na nejakom účte peniaze, ktoré vlastnila už aj pred uzavretím manželstva, prípadne je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú nadobudla tiež pred uzavretím manželstva, tak tieto majetky Vašej manželky exekútor nemôže postihnúť výkonom exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, mám zablokovaný účet, na ktorý mi chodí výplata, no zároveň na môj účet chodí, aj výplata mojej maminy,nakoľko bola pn, prišla jej pn, ale nemenovaná exutorka, mi zobrala všetky finančné prostriedky, touto cestou Vás prosím o radu, či je možné žiadať tieto peniaze, ktoré nepatria mne od nemenovanej exekútorky. 

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ exekútor siahol na peniaze na účte, ktorý nepatrí povinnému (t.j. dlžníkovi), potom je potrebné podať tzv. excindačnú žalobu (t.j. vylučovaciu žalobu), ktorou sa budete domáhať toho, že tieto peniaze nie je možné exekuovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcel by som spytat, ze ked moj 23 rocny syn nebude splacat spotrebny uver z banky, ci to exekutor moze vymahat odo mna. Dakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere Vášho syna nefigurujete ako subjekt zabezpečujúci pohľadávku (napr. ručiteľ), nie je dôvod, aby v prípade exekúcie siahol poverený súdny exekútor na Váš výlučný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. som rucitelom bývalému partnerovi pri pôžičke, ked nesplacal, prebehlo súdne pojednávanie, na ktorom sa zaviazal, že to bude platit. súd nadobudol platnosť 12/2013. Medzitým požiadal o zníženie splátok z dôvodu, že nemal pracu a od 7/2014 to spláca aj s terajsou priatelkou. Mne bol ako rucitelovi zablokovaný účet a nariadená exekúcia, pretože to vraj nesplacaju. ale oni to platia, vyžiadala som si od nich všetky podklady. na ten účet mi bolo poslanie vyzivne a všetko mi exekútor stiahol. Teraz mi nereaguje ani na maily, ani na telefonáty. Čo mam teraz robiť. Ďakujem

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. V prípade, že Váš bývalý partner skutočne spláca svoj dlh a exekútor Vám (ako ručiteľovi) zablokoval účet, odporúčam Vám vzniknutú situáciu riešiť primárne s príslušným exekútorom. Pokiaľ sa však exekútor vyhýba komunikácii s Vami, môžete sa so svojím podnetom obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, ktorá môže celú vec preveriť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, že keď som za bývalého manžela vyplatila exekúcie, tak či je možné si ich vymáhať od neho naspäť? A či je v tomto prípade aj nejaká premlčacia lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ platíte exekúcie za bývalého manžela, sumu, ktorú ste za neho zaplatili si máte právo od neho vymáhať. V tomto prípade sa uplatňuje (ak ste neboli ručiteľ) premlčacia lehota 2 roky. Ak ste boli ručiteľ tak je lehota 3 roky od úhrady dlhu.

Uplatnením zaplatenej exekúcie za bývalého manžela sa považuje podanie žaloby na bývalého manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlh manželky a exekúcia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Manželka má na krku niekoľko exekúcií. Naše dieťa je už dospelé a býva v zahraničí. Momentálne žijeme v jenoizbovom byte, ktorý manželka zdedila po rodičoch. S manželkou už veľmi nekomunikujeme, ale onedlho sa chystá na cestu do zahraničia a ja sa obávam, že dôvodom je útek pred exekúciami. Môže ma exekútor vyhodiť z bytu, kvôli jej exekúciám? Ak by bola exekúciua voči manželke, je ju možné použiť aj na mňa. Môže exekútor dať vypratať z bytu aj mňa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlh manželky a exekúcia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2013)

Dobrý deň.

Obávam sa, že pokiaľ je byt vo vlastníctve manželky a ak súd rozhodol o tom, že sa má z bytu manželka vypratať, potom tento rozsudok môže byť vykonateľný aj voči Vám a to napriek tomu, že voči Vám nebola vedená exekúcia o vypratanie, nakoľko ste stále manželia. Uvedené potvrdzuje aj judikatúra R 14/1978:

 

Rozsudok, ktorým sa ukladá manželovi, aby sa z bytu vysťahoval, možno vykonať aj voči jeho manželke (manželovi), ak bývajú v byte obidvaja, a ak nedošlo k rozvodu manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku