Máte
otázku?

Dedičské konanie a ďalší postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičské konanie a ďalší postup

V januári 2017 mi zomrela matka. Bola ťažko chorá a preto bola umiestnená v platenom DSS. Aby nikoho nezaťažovala platením DSS, predala v roku 2016 svoj byt. Po vzájomnej ústnej dohode išli peniaze za byt na účet sestry. Účelom bolo, aby sestra pokryla náklady na DSS a v prípade úmrtia matky zabezpečila pohreb a kar. Po úmrtí sa mali peniaze rozdeliť medzi nás obe. Lenže sestra teraz tvrdí, že peniaze na jej účte sú jej a nechce mi ich vyplatiť. Tvrdí, že tieto peniaze sa ani nedostanú do dedičského konania, nakoľko byt bol predaný ešte pred smrťou matky. Nikoho by nenapadlo, že sa sestra takto zachová. Čo mám teraz robiť? Môže notárka pri dedičskom konaní rozhodnúť, že mi sestra peniaze vyplatí? Alebo sa budem musieť súdiť so svojou sestrou? Ďakujem vám pekne za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

Dobrý deň, v dedičskom konaní sa prejednáva iba majetok a dlhy poručiteľa, ktoré vlastnil v okamihu svojej smrti. Vzhľadom na to, že Vaša mama predala dom počas života a peniaze previedla na účet svojej dcéry, v dedičskom konaní nebude čo prejednávať (ak nevlastnila ďalší majetok). Dedičské konanie bude v tomto prípade s vysokou pravdepodobnosťou zastavené z dôvodu, že poručiteľ nemal žiadny majetok. Peniaze by ste od Vašej sestry mohli vymáhať prostredníctvom súdu, ale úspech v konaní budete mať iba vtedy, ak sa Vám dokáže preukázať dohodu medzi vami a vašou mamou. Ak sa Vám totiž túto dohodu nedokáže preukázať, môže sa Vaša sestra v súdnom konaní brániť, že sa matka rozhodla svoje peniaze darovať jej a tým Vás vylúčila z dedičstva. Vo Váš prospech by mohli byť napr. kúpna zmluva, kde je uvedené číslo účtu Vašej sestry, výpisy z banky, z ktorých bude zrejmé, že pravidelne Vaša sestra platila za DSS a pod. Dôkazy, ktoré nepriamo potvrdzujú Vaše tvrdenia o dohode medzi vami a vašou mamou.

Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, dočítal som sa, že obchodný podiel jedného z manželov sa dá vylúčiť z BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), ale výnosy z neho stále spadajú do BSM v prípade úmrtia jedného z manželov. Je to pravda? Ako sa postupuje v prípade s.r.o., keď jeden z manželov vlastní s.r.o. počas spoločného manželstva a k vylúčeniu BSM na obchodný podiel došlo až 15 rokov po svadbe? Platí vylúčenie BSM na obchodný podiel aj retroaktívne?

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 08.05.2024)

Dobrý deň. Obchodný podiel jedného z manželov sa dá vylúčiť z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ale výnosy z neho stále spadajú do BSM v prípade úmrtia jedného z manželov.

V prípade s.r.o., ak jeden z manželov mal založenú s.r.o. počas spoločného manželstva a k zúženiu BSM na obchodný podiel došlo až o 15 rokov po svadbe, zúženie BSM na obchodný podiel neplatí spätne (nie je možné niečo vylúčiť spätne ak už to raz patrilo do BSM). Čo je ale možné urobiť je to, ze sa dajú vylúčiť výnosy z s.r.o. do budúcna. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcel by som sa informovať o možnostiach, ktoré mám ako dedič po uzavretí dedičského konania. Zaujíma ma, či môžem požiadať o výpis z bankového účtu, aj keď som nebol jeho spoludisponentom. Vieme, že moja sestra si z účtu nášho otca vyberala peniaze pre svoje potreby. Otec nám to sám povedal, kým ešte žil. Posledný výpis z účtu, ktorý otec obdržal pred svojím úmrtím, ukazoval vyššiu sumu, než aká je uvedená v rozhodnutí o dedičskom konaní. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 08.12.2023)

Dobrý večer. Ako dedič máte právo požiadať o výpis z bankového účtu zosnulého. Po rozhodnutí o dedičstve a dokázaniu Vášho postavenia ako dediča banka by mala poskytnúť výpis z účtu zosnulého. Toto platí bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli spoludisponentom účtu.


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom dedičského konania po mojej nebohej matke. Mala dva účty – jeden v Poštovej banke, odkiaľ mi bez problémov zaslali šek na prevzatie peňazí. Vo VÚB banke však mala vkladnú knižku, a keď som požiadala o zaslanie dedičstva, len mi telefonicky oznámili, že vraj musím poskytnúť splnomocnenie ostatným dedičom. Moju písomnú žiadosť som odovzdala osobne a žiadam len o tú časť sumy, ktorú som zdedila. Banka mi odmieta vyplatiť dedičstvo. Ďakujem veľmi pekne za radu, ako postupovať.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 25.11.2023)

Dobrý deň,
banka by Vám na podklade predložené uznesenia o dedičstve mala vydať zostatok na vkladnej knižke. Opačný postup je v rozpore so zákonom.  Na vašom mieste by sme opätovne zašli na pobočku banky aj spolu s uznesením o dedičstve a požiadali o vydanie finančných prostriedkov. Ak to nepôjde, napíšte list banke, že podáte na nich sťažnosť Národnej banke Slovenska. 


Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné preniesť majetok na neplnoleté osoby už počas dedičského konania v prípade, že ostatní dediči sa vzdajú svojho dedičského podielu v prospech tejto neplnoleté osoby? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 12.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vami spomínaná neplnolená osoba nie je zákonným a ani závetným dedičom v zmysle ust. § 473 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak je to tak, potom nie je možné v dedičskom konaní sa vzdať dedičstva v prospech tejto neplnoletej osoby, lebo nie je dedičom. Predpokladáme, že ide o nehnuteľnosť a preto darovanie neplnoletej osobe ako nededičovi v konkrétnom dedičskom konaní bude možné až po skončení dedičského konania. Ak ide o neplnoletú osobu, potom na darovanie nehnuteľnosti bude potrebný aj súhlas súdu v zmysle ust. Civil. mimosporového poriadku.

V prípade, že neplnoletá osoba bola zákonným alebo závetným dedičom, potom na základe dohody všetkých dedičov je to možné.


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama sa stará o svojho brata a 94-ročnú mamu. Brat je však slobodný, bezdetný a momentálne je výlučným vlastníkom domu, v ktorom bývajú. Je vraj spísaný závet, avšak nie na moju mamu, ktorá sa o nich stará, ale na môjho brata, na ktorého je napísaná osobná asistencia. Je možné, že niekto po jeho smrti to napadne? Napríklad, moja mama, aby sa dom spolu s ostatnými nehnuteľnosťami spravodlivo rozdelil medzi svoje deti alebo ešte ďalší ich bratia? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň, ak váš brat, ktorý je slobodný a bezdetný, spísal pre prípad smrti závet, potom ak sú splnené všetky náležitosti závetu nik závet napadnúť nemôže.

Ide o to, že brat nemá zákonným neopomenuteľných dedičov, ktorými sú len jeho vlastné prípadne osvojené deti či už maloleté alebo plnoleté. Len deti sú v zmysle ust. Občianskeho zákonníka neopomenuteľnými dedičmi v zmysle ust. § 479 Občianskeho zákonníka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň pán Ficek, rada by som sa opýtala, kto preberá pohľadávku, ak veriteľ zomrel. Ide o to, že môj otec raz požičal peniaze známemu. Má na to zmluvu a známy mu splácal pôžičku tak ako mal a nikdy s tým nebol problém. Otec zomrel a my sme pohľadávku neprihlásili do dedičského konania, keďže známy spláca aj naďalej, ale na iné číslo účtu ako bolo dohodnuté v zmluve. Dali sme mu po smrti otca naše číslo účtu. Naznačil však, že asi mu povinnosť splácať pôžičku zanikla, lebo to nemá komu splácať a v dedičstve ktoré už prebehlo, nebola táto pôžička zahrnutá. Peniaze boli len otcove (mal ich z dedičstva) a známy to splácal len jemu na účet. Mama v tej zmluve nefigurovala vôbec a ani v zmluve nie je zmienka o tom, že čo v prípade, ak veriteľ zomrie. Skrátka sa s tým nepočítalo. Čítala som, že podľa § 579 ods. 2 obč. zák., takáto pohľadávka zaniká. Moja otázka preto je, či má známy povinnosť aj naďalej splácať pôžičku napríklad manželke (aj ak to nebolo súčasťou dedičského konania a toto už prebehlo) alebo mu naozaj povinnosť zanikla, lebo vlastne tie peniaze nemá komu vrátiť a je to čisto na jeho dobrej vôli? Môžeme zdediť napríklad aj dodatočne túto pohľadávku a musí ju platiť nám? Aký je postup v takomto prípade a dajú sa peniaze získať (zdediť) späť? Vzťahuje sa na pôžičku prípadne nejaká premlčacia doba, že ak by napríklad splácal rok a potom by prestal, lebo my (ako dediči) sme sa tú pohľadávku neprihlásili, veriteľ zomrel a že si môžeme tie peniaze nárokovať len určitý čas? Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 01.09.2023)

Dobrý deň,
vo veci je nasledovný postup :

I keď pohľadávka nebola prihlásená do dedičského konania /nepíšete kedy otec zomrel/ zrejme z dôvodu chyby na vašej strane ako dedičov, prípadne aj z dôvodu, že nepatrí do BSM, riešenie je také, že v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve a to na súd, na ktorom sa pôvodné dedičské konanie skončilo /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Pokiaľ ide o premlčanie, platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, čo vyplýva z ust. § 101 Občianskeho zákonníka. Nevieme ako znie zmluva o pôžičke, ale ak zo zmluvy vyplýva, že nesplatením niektorej zo splátky nastáva splatnosť celého dlhu naraz v celosti, potom premlčacia doba 3 roky plynie od nasledujúceho dňa od splatnosti neuhradenej splátky, ktorej neuhradením došlo k splatnosti celého dlhu. Dúfame, že vo vami opísanom prípade premlčacia doba neuplynula, kebo neuvádzate kedy otec zomrel.

Samotný záväzok dlžníka napriek úmrtiu veriteľa - poručiteľa nezanikol a nevzťahuje sa naň ust. § 579 ods. 2 Obč. zákonníka a samotná pohľadávka prechádza na dedičov.

 


Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel mal dvoch bratov. Starší brat zomrel v marci. Mal dve deti a manželku. Mladší brat, ktorý bol slobodný a bezdetný, zomrel nedávno. Žil sám. Kto má nárok na dedičstvo po zosnulom mladšom bratovi? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
v prípade, ak by bol spísaný závet, dedilo by sa podľa neho. Ak závet spísaný nebol bude sa dediť podľa zákona a v ňom určených dedičských skupín.

V prípade staršieho brata by na základe týchto skupín dedili rovným dielom deti a manželka zosnulého brata a to rovným dielom nakoľko patria do prvej dedičskej skupiny.  

V prípade mladšieho brata, by sa taktiež uplatnil § 473 a nasl. OZ: 

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.  

§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.  

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.   § 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.  

Váš manžel by dedil v skupine č. 3 a iba vtedy, ak by nededil nikto v prvých dvoch skupinách a to spôsobom uvedeným v ustanovení § 475 OZ. 

To znamená, že po mladšom bratovi by v rámci dedičskej skupiny č. 3 dedili jednak Váš manžel a v prípade, že už žiadny iný súrodenec nežije, tak potom by dedili deti týchto súrodencov.   

Ak by dedil Váš manžel a deti zosnulého staršieho brata Vášho manžela, ktoré sú dve, tak by sa dedilo nasledovným spôsobom:  

Vášmu manželovi by pripadla 1/2 z celého dedičstva a dvom deťom by pripadla každému 1/4 z dedičstva. 


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja mama zomrela v januári 2022, a odvtedy ma notár ešte nekontaktoval, rovnako ani môjho súrodenca. Rada by som položila niekoľko otázok. Keď notárka kontaktovala môjho otca a pozvala ho na prejednanie bez môjho a bratovho prítomnosti, požadovala naše kontaktné informácie. Moja prvá otázka znie: Kedy nás by mal notár kontaktovať? Okrem toho notár dal môjmu otcovi za úlohu ohodnotiť byt, garáž a dom, ktoré patrili našim starým rodičom. Tento majetok bol predmetom darovacej zmluvy so strýkom, ktorá bola podmienená dožitím našej babičky. Babička, ktorá má 91 rokov a stále v tomto dome žije, netuší, že jej dcéra (moja mama) je mŕtva. Otec dal na diaľku ohodnotiť dom. Má všetky potrebné dokumenty, ale notárka mu nedala termín, kedy by mal prísť a predložiť požadované podklady. Moja druhá otázka teda znie: Kedy by nás mal notár pozvať na ďalšiu schôdzku? Na záver by som chcela položiť ešte jednu otázku. Zistila som, že po kolaudácii (pred štyrmi rokmi) sme neurobili zápis novovystavaného rodinného domu na katastri. Na webových stránkach katastra stále svieti naša stará neexistujúca adresa (ten byt sme už predali). Môže to ovplyvniť notárku pri jej snahách nás kontaktovať, aj keď môj otec jej už predložil našu aktuálnu adresu? Ďakujem za odpovede na moje otázky.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 04.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzam, že notár zavoval vášho otca na predbežné prejednanie dedičstva, aby zistil čo bude predmetom dedenia a aby on oznámil mená dedičov po vašej mame, teda aj vás s bratom.  Ak váš otec dostal úlohy, ako ich uvádzate v otázke, a príslušné ohodnotenia - všeobecnú hodnotu májetku má k dispozícii, nie je potrebné čakať na predvolanie zo strany notára, ale príslušné doklady - ohodnotenia majetku, je potrebné poslať notárovi ku konkrétnemu číslu konania doporučenou poštou.
Následne v otázke uvádzate, že ste vy zmenili adresu trvalého bydliska /trochu nejasne ste to napísali v otázke/ a teda máte obavy o doručenie predvolania na dedičské konanie.

Riešenie je jednoduché : ak poznáte, ktorý notár dedičstvo po vašej mame prejednáva, je potrebné mu to oznámiť písomne, že ste dedičom po xyz poručiteľke a oznámiť mu adresu na zaslanie pošty. Uvedené sa týka aj vášho brata.


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moji rodičia boli rozvedení a ja som žila s otcom, ktorý zomrel v roku 2010. V roku 2018 som sa dozvedela, že v dôsledku dopravnej nehody zomrela aj moja mama. Ako dcéra som očakávala, že sa začne dedičské konanie, ale doteraz sa nič také neuskutočnilo. Neviem, či na to mám nárok a ak áno, na koho by som sa mala obrátiť. Ďakujem. Marta

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň, rozvod rodičov nemá vplyv na to, že by ste nemali dediť.

Či vo veci je ukončené dedičské konanie po Vašej matke zistíte tak, že budete kontaktovať informačné centrum prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia. Dozviete sa tak meno notára, kde sa môžete prihlásiť ako dedič, čo platí v prípade, že dedičské konanie nie je ukončené.

Ak by ste dedičské konanie bolo právoplatne ukončené, potom treba požiadať prísl. okresný súd o kópiu dedičského rozhodnutia, na ktoré rozhodnutie V máte nárok a to z jednoduchého dôvodu, že ste potomkom svojej matky. Podľa výsledkov dedičského rozhodnutia v súlade s ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že budete musieť vymáhať svoj podiel na dedičstve od dedičov podľa dedičského rozhodnutia. Upriamujeme pozornosť aj na plynutie premlčacej doby na vymáhanie, ktorá plynie od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo /§ 105 Obč. zákonníka/.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno sme mali dedičské konanie po mojej mame. Môj otec prepísal byt na mňa, respektíve sa ho vzdal v môj prospech s doživotným právom na bývanie. Má ešte dve deti z predchádzajúceho manželstva. Rada by som sa opýtala, či je potrebné ešte vyhotoviť darovaciu zmluvu, aby som v prípade jeho smrti nemusela vyplácať spomínané deti. Byť by stačil len tento prepis, ktorý je súčasťou dedičstva? Mám ešte jednu otázku - ak má otec založený účet v banke a ja mám len dispozičné právo, musela by som v prípade jeho smrti vyplatiť tiež tieto deti z zostatku na účte? Alebo, keby som bola spoluvlastníčka, už by to neplatilo? Ďakujem vám za odpoveď. S pozdravom, Denisa

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, ak sa Váš otec vzdal podielu na dedičstve vo Váš prospech a na základe výsledkov dedič. konaniaste sa stali jediným vlastníkom bytui s tým, že v prospech otca je zriadené vecné bremeno spočívajpce v práve doživotného užívania a bývania, potm nie je potrebné spisovať žiadnu ďalšiu zmluvu.

Ak by otec zomrel, v prípade dedič. konania po otcovi, Vy nemusíte vyplácač jeho dedti a oni od Vás nemôžu vymáhať podiel z tohto bytu.

Pokiaľ ide o účet v banke, Vy ste disponentom tohto účtu. Tu v prípade úmrtia otca platí, že Vaše dispozičné oprávnenia k tomuto bankovému účtu zanikajú úmrtím majiteľa účtu - otca a predmetom dedenia bude zostatok na účte ku dňu úmrtia. Ak by ste sa hceli stať spolumajiteľom účtu, je treba kontaktovať banku spolu s otcom, prpadne účet zmeniť : Vy ako majiteľ a otec ako disponent, pravda za podmienky súhlasu otca. Potom v tomto prípade už zostatok na bankopvom účte už nebude predmetom dedenia, lebo Vy by ste boli majiteľom bankového účtu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.