Máte
otázku?

Dedičské konanie a ďalší postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičské konanie a ďalší postup

V januári 2017 mi zomrela matka. Bola ťažko chorá a preto bola umiestnená v platenom DSS. Aby nikoho nezaťažovala platením DSS, predala v roku 2016 svoj byt a po vzájomnej ústnej dohode peniaze za byt išli na účet sestry s tým, že bude platiť DSS a v prípade úmrtia pohreb a kar, s tým, že v prípade úmrtia matky sa peniaze rozdelia medzi nás dve. Lenže sestra teraz povedala, že peniaze sú na jej účte a nedá mi nič. (Údajne to nepôjde ani do dedičského konania, nakoľko byt bol predaný ešte pred smrťou matky, a nikoho by nenapadlo, že sa sestra takto zachová). Čo mám robiť? Môže notárka pri dedičskom konaní rozhodnúť, aby mi peniaze vyplatila? Alebo sa budem musieť súdiť s vlastnou sestrou? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

Dobrý deň, v dedičskom konaní sa prejednáva iba majetok a dlhy poručiteľa, ktoré vlastnil v okamihu svojej smrti. Vzhľadom na to, že Vaša mama predala dom počas života a peniaze previedla na účet svojej dcéry, v dedičskom konaní nebude čo prejednávať (ak nevlastnila ďalší majetok). Dedičské konanie bude v tomto prípade s vysokou pravdepodobnosťou zastavené z dôvodu, že poručiteľ nemal žiadny majetok. Peniaze by ste od Vašej sestry mohli vymáhať prostredníctvom súdu, ale úspech v konaní budete mať iba vtedy, ak sa Vám dokáže preukázať dohodu medzi vami a vašou mamou. Ak sa Vám totiž túto dohodu nedokáže preukázať, môže sa Vaša sestra v súdnom konaní brániť, že sa matka rozhodla svoje peniaze darovať jej a tým Vás vylúčila z dedičstva. Vo Váš prospech by mohli byť napr. kúpna zmluva, kde je uvedené číslo účtu Vašej sestry, výpisy z banky, z ktorých bude zrejmé, že pravidelne Vaša sestra platila za DSS a pod. Dôkazy, ktoré nepriamo potvrdzujú Vaše tvrdenia o dohode medzi vami a vašou mamou.

Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,

mamička mi zomrela v januári 2022, doteraz ma notár neoslovil, ani môjho súrodenca.
Chcem sa spýtať viac otázok, keď notárka kontaktovala môjho otca, pozvala ho na prejednanie bezo mňa a môjho brata, vypýtala si kontaktné údaje o nás, moja otázka znie, kedy by nás mala kontaktovať? Ďalej, notárka zadala úlohu môjmu otcovi dať ohodnotiť byt, garáž a dom po starých rodičoch ( kde bola so strýkom dedič- darovacou zmluvou podmienenou dožitia babky), kde ešte babka 91ročná žije a ona netuší, že jej dcéra (moja mamička) zomrela. Otec dal na diaľku ohodnotiť dom po svokre, kde ešte žije. Ma všetky podklady, ale notárka mu nedala termín, že kedy ma za ňou opäť prísť a predložiť žiadané podklady. A tretiu otázku by som mala - zistila som, že sme po kolaudácii (pred 4 rokmi), neurobili zápis na katastri nového vystavaného RD, kde nám na portály katastra stále svieti neexistujúca adresa ( predali sme ten byt). Môže to ovplyvniť notarku, pri kontaktovaní, aj keď môj otec predložil našu aktuálnu adresu? Ďakujem, za vyčerpávajúce otázky.

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 04.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzam, že notár zavoval vášho otca na predbežné prejednanie dedičstva, aby zistil čo bude predmetom dedenia a aby on oznámil mená dedičov po vašej mame, teda aj vás s bratom.  Ak váš otec dostal úlohy, ako ich uvádzate v otázke, a príslušné ohodnotenia - všeobecnú hodnotu májetku má k dispozícii, nie je potrebné čakať na predvolanie zo strany notára, ale príslušné doklady - ohodnotenia majetku, je potrebné poslať notárovi ku konkrétnemu číslu konania doporučenou poštou.
Následne v otázke uvádzate, že ste vy zmenili adresu trvalého bydliska /trochu nejasne ste to napísali v otázke/ a teda máte obavy o doručenie predvolania na dedičské konanie.

Riešenie je jednoduché : ak poznáte, ktorý notár dedičstvo po vašej mame prejednáva, je potrebné mu to oznámiť písomne, že ste dedičom po xyz poručiteľke a oznámiť mu adresu na zaslanie pošty. Uvedené sa týka aj vášho brata.


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rodičia boli rozvedení a ja som žila z otcom, ktorí v roku 2010 zomrel. V roku 2018 som sa dozvedela, že na následky dopravnej nehody zomrela aj mama. Ako dcéra som čakala, že sa bude konať dedičské konanie ale doteraz sa nič také nekonalo. Neviem, či na to mám nárok a ak áno na koho sa obrátiť. Ďakujem. Marta

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň, rozvod rodičov nemá vplyv na to, že by ste nemali dediť.

Či vo veci je ukončené dedičské konanie po Vašej matke zistíte tak, že budete kontaktovať informačné centrum prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia. Dozviete sa tak meno notára, kde sa môžete prihlásiť ako dedič, čo platí v prípade, že dedičské konanie nie je ukončené.

Ak by ste dedičské konanie bolo právoplatne ukončené, potom treba požiadať prísl. okresný súd o kópiu dedičského rozhodnutia, na ktoré rozhodnutie V máte nárok a to z jednoduchého dôvodu, že ste potomkom svojej matky. Podľa výsledkov dedičského rozhodnutia v súlade s ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že budete musieť vymáhať svoj podiel na dedičstve od dedičov podľa dedičského rozhodnutia. Upriamujeme pozornosť aj na plynutie premlčacej doby na vymáhanie, ktorá plynie od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo /§ 105 Obč. zákonníka/.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mali sme dedičské konanie po mamine. Otec prepísal byt na mňa, resp. vzdal sa ho v môj prospech s doživotným pravom na bývanie. Ma 2 deti z predchádzajúceho manželstva. Chcem sa spýtať, či treba ešte spísať darovaciu zmluvu, aby som ich nemusela v prípade jeho smrti ešte vyplácať, či stačí len tento prepis čo je v tom dedičstve? A ešte jedna otázka - ak má otec založený účet v banke a ja mám len to dispozičné právo, takisto by som ich musela vyplatiť z toho zostatku? Či treba, aby som bola spolumajiteľ to by už neplatilo? Ďakujem za odpoveď. Denisa

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, ak sa Váš otec vzdal podielu na dedičstve vo Váš prospech a na základe výsledkov dedič. konaniaste sa stali jediným vlastníkom bytui s tým, že v prospech otca je zriadené vecné bremeno spočívajpce v práve doživotného užívania a bývania, potm nie je potrebné spisovať žiadnu ďalšiu zmluvu.

Ak by otec zomrel, v prípade dedič. konania po otcovi, Vy nemusíte vyplácač jeho dedti a oni od Vás nemôžu vymáhať podiel z tohto bytu.

Pokiaľ ide o účet v banke, Vy ste disponentom tohto účtu. Tu v prípade úmrtia otca platí, že Vaše dispozičné oprávnenia k tomuto bankovému účtu zanikajú úmrtím majiteľa účtu - otca a predmetom dedenia bude zostatok na účte ku dňu úmrtia. Ak by ste sa hceli stať spolumajiteľom účtu, je treba kontaktovať banku spolu s otcom, prpadne účet zmeniť : Vy ako majiteľ a otec ako disponent, pravda za podmienky súhlasu otca. Potom v tomto prípade už zostatok na bankopvom účte už nebude predmetom dedenia, lebo Vy by ste boli majiteľom bankového účtu.


Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,
brat je mentálne postihnutý, poškodenie na 80 %,  nerozpráva, nereaguje, a je pozbavený svojpravnosti, mama ho zastupuje. Zároveň je klientom domovu sociálnych služieb, kde je na týždennom pobyte, ale s výhľadom celoročného pobytu ak už nebude v silách matky sa o neho starať. Pozbavenie svojprávnosti bolo podmienkou ústavu, aby tento celoročný pobyt mohol získať. Údajne po nástupe by jeho invalidný dôchodok mal ísť v prospech domava. Chcem sa spýtať ako by to bolo v prípade smrti rodičov, a dedickych práv na nás rodinný dom. Sme traja súrodenci, mal by postihnutý brat dedičské práva alebo by mal právo aj daný Domov sociálnych služieb? Lucia

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 28.12.2021)

Dobrý deň, na Vami uvedneú otázku uvádzame, že aj keď je brat obmedzený v spôsobilosti na právne úkony a aj keby bol umiestnený v domove soc. služieb na celoročnom pobyte, ešte to neznamneá, že nemôže dediť, resp. to, že je obmedzneý alebo bravený svojprávnosti, samostná táto okolnosť neznamená, že nemôže dediť.

Ak by došlo k úmrtiu Vašich rodičov, aj brat by bol dedičom, a nie domov soc. služieb, ktorý len zabezpečuje o neho starostlivosť vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Nevieme, či chcete riešiť otázku budúceho dedičstva s rodičmi teraz za ich života, ale právne je to možné. Podľa nášho názoru nie je spravodlivé, aby brat z prípadného budúceho dedičastva nedostal nič aj vzhľadom na jeho zdrav. stav, ktorý bude v domove doc. služieb vyžadovať aj úhradu ďalších nákladov hoci poberá invalidný dôchodok.

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie a ďalší postup (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ako je to s dedením ak:
- som jedináčik a zomrel mi otec,
- otec bol ženatý s mamou, s ktorou ale spolu už vyše 10 rokov nežili
- dom, v ktorom predtým spolu žili nadobudli už síce v manželstve, ale otec ho zdedil po jeho starých rodičoch, no mama nejavila žiaden záujem o platenie nákladov za dom.
Bude mama jediný dedič ? Simona

Odpoveď: Dedičské konanie a ďalší postup

(odpoveď odoslaná: 22.11.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pre prípad dedenia v tomto prípade platí § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom po Vašom otcovi budete Vy a Vaša matka ako jeho manželka. To, že rodičia spolu nežili v spoločnej domácnosti nemá vplyv na dedičské konanie. Dom nadobudnutý Vašim otcom dedením bude rovnako predmetom dedenia po otcovi, kde zákonný podiel Vás a Vašej matky bude 1/2 k celku. Dohoda dedičov je však vždy možná a to napr. tá, že dom nadobudnete Vy v celosti a matke vyplatíte dohodnutú sumu v € v súčasne dohodnutej lehote.
Otázkou je tiež, či Váš otec nespísal závet, kde by mohol dom napr. odkázať Vám ako svojej dcére. Matka ako jeho manželka, aj keď spolu nežili, by v tomto prípade nemala nárok na podiel na dome a to z dôvodu, že dom nepatril do BSM a Vaša matka nie je neopomenuteľným dedičom.
 
 
 


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a ďalší postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku