Máte
otázku?

Dedenie po starej mame


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dedenie po starej mame

Dobrý deň, naša stará mama mala dve deti. Jedno z nich, naša mama, zomrela pred dvoma rokmi. Po nej sme dedili ja a moja sestra. Pred troma mesiacmi zomrela moja bezdetná, slobodná sestra. Po nej bude dediť náš otec, od ktorého bola naša mama rozvedená. Moja otázka je: Kto bude dediť po našej starej mame? Strýko by mal zdediť polovicu a ja ako vnučka a môj otec by mali zdediť po jednej štvrtine? Alebo nebude otec dedičom a dediť budeme iba strýko a ja?

Odpoveď: Dedenie po starej mame

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

V súlade s § 461 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník") v prípade, že poručiteľ nezanechal po sebe závet, dedia dedičstvo dedičia zo zákona.

 

Dedenie zo zákona

 

Dedenie zo zákona upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 473 až § 475a, ktoré upravujú 4 dedičské skupiny zákonných dedičov. Súčasne v prípade dedenia zo zákona platí, že až v prípade, keď v tej-ktorej dedičskej skupine nie je žiadny dedič, dedia dediči v nasledujúcej dedičskej skupine.

 

Podľa § 473 až 475a Občianskeho zákonníka v účinnom znení:

 

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.


§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.


§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.


§ 475a

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

Aplikujúc vyššie citované ustanovenia Občianskeho zákonníka, obsahujúce právnu úpravu dedenia zo zákona na Váš prípad, je nutné dospieť k nasledovnému právnemu záveru:

 

Keďže existujú potomci Vašej starej mamy, budú v danom prípade dediť dedičia v prvej dedičskej skupine. V prvej skupine dedia poručiteľovi deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. 

Ak Vaša stará mama nemala v čase smrti manžela, 1/2 zdedí po nej súrodenec Vašej mamy (Váš strýko) a druhú polovicu dedičstva, ktorú by inak zdedila Vaša mama, zdedíte po starej mame Vy. Váš otec nie je zákonným dedičom po Vašej starej mame, keďže nie je ani jej manželom ani jej potomkom.

Trápi vás "Dedenie po starej mame" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem dediť po biologických rodičoch mojej adoptívnej zosnulej matky. Nevie sa, či otec ešte žije. Vo vypovediach som zistila, že je v dokumentoch označený ako neznámy. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň, ak ste boli osvojená poručiteľkou - vašou mamou, ktorá zomrela a teraz zomreli rodičia vašej matky, potom vy nastupujete kao zákonný dedič po vašej mame a rozsah vášho zákonného podielu je taký, ako by dediila vaša mama. Ste teda zákonným dedičom po rodičoch vašej matky, čo vyplýva z ust. § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka :


"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

Odporúčam kontaktovať informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a zistíte tak meno notára, ktorému bol dedičský spis pridelený. Následne kontaktujte notára.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Dnes mi prišlo predvolanie k dedičskému konaniu po starej mame, s ktorou som sa nestretávala odvtedy, ako sa moji rodičia rozviedli, približne od mojich ôsmich rokov. Môj otec zomrel a stará mama mala ešte jedného syna. Chcela by som sa informovať, či ma môžu právne donútiť, aby som odmietla dedičstvo po starej mame, aj keď sme sa nestrkáhali. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň, samozrejme, že sa môže stať, že na Vás budú tlačiť, aby ste dedičstvo odmietli, avšak zo zákona by bolo takéto konanie z ich strany považované za neoprávnené. Tzn. že brat vášho otca (váš strýko) vás nemôže nijako donútiť, aby ste dedičstvo odmietli. Ak vás sama stará mama nevydedila, resp. Vášho otca s účinkami na jeho potomkov, dedičia už nemajú právo tak urobiť. Ak by to robili pod nátlakom, mohol by to byť dokonca trestný čin. Ak sa nedohodnete na dedičskom konaní, notárka to bude musieť rozdeliť podla dedičských podielov. Potom od nich budete žiadať vyporiadanie spoluvlastníctva.


Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, do kedy je možné napadnúť dedičské konanie, ktoré sa neuskutočnilo pred 43 rokmi. Nám bola zabránená možnosť platiť daně a majetok s pozemkom bol predaný vplyvnému komunistovi za 13 000 Kčs, ktorý si tam postavil obrovský dom takmer na celý pozemok. Naša babička nemala pozemok zapísaný na svoje meno, ale dostala ho darom od maďarskej barónky, ktorej slúžila, aby si tam mohla postaviť malý domček so záhradkou. Moja matka pociťovala hlbokú nespravodlivosť voči tomuto činu a s týmto pocitom aj zomrela. Nám zostali len spomienky a trpké pocity, keď prechádzame okolo pozemku našej starej mamy, ktorý si neprávom užíva iný človek.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 22.01.2024)

Dobrý deň, vo veci môžete len zistiť či stará mama bola vlastníkom pozemku na katastrálnom odbore prípadne v pozemkovej knihe.
Ak stará mama nebola vlastníkom pozemku, potom s tým už nič neurobíte.

Ak by bola vlastníkom pozemku, potom musíte podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve na okresný súd, kde bolo skončené pôvodné dedičské konanie po starej mame.


Trápi vás "Dedenie po starej mame" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Pred 12 rokmi mi zomrela mama a žili sme u starých rodičov. (Dom je stále zapísaný na starých rodičov.) S pribúdajúcimi rokmi sú starí rodičia už nevládni a rozhodli sa podeliť o dom a pozemky, ktoré vlastnia. Moja mama mala ešte jednu sestru, ktorá po úmrtí starých rodičov (teda ich rodičov) zdedí polovicu majetku. Mám spolu so svojimi súrodencami nárok na dedičský podiel zo strany mojej matky? Teda by sme tú polovicu mali deliť medzi štyroch detí? A ešte jedna otázka: Ak by sa starí rodičia rozhodli dať tú druhú polovicu (matkinu) majetku môjmu súrodencovi bez môjho (nášho) vedomia, môžeme s tým niečo urobiť? Nesúhlasíme, aby jeden zo súrodencov dostal polovicu majetku po našej mame, pretože starí rodičia to tak chcú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 10.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že stará mama ešte žije a má svoje deti a vnúčatá. Chce vyporiadať svoj majetok teraz a nie ponechať na dedenie v prípade jej úmrtia.

Ak je to tak, potom stará mama môže so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas svojich detí resp. vnúčat. Je to teda vec dohody, ako sa dohodnete v darovacej zmluve na rozdelení podielov na nehnuteľnostiach /dome a pozemku/.

Uvádzame súčasne, že ak by došlo k úmrtiu starej matky, potom bude potrebné žiadať započítanie darovaného majetku v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka na zákonné podiely jednotlivých dedičov, keďže darovanie nehnuteľností sa nepovažuje za obvyklý dar. V podstate to znamená, že vnuk/vnuci/, ktorý boli na základe darovacej zmluvy dostali v podstate väčší podiel ako by bol ich podiel v prípade zákonného dedenia, potom dedičské konanie sa môže skončiť tak, že tento vnuk/vnuci už po starej matke nezdedia nič, lebo ich dedičský podiel bude vyčerpaný práve tým darovaným podielom na nehnuteľnosti.

Vo veci odporúčam dohodu a na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Moja stará mama zomrela pred dvoma mesiacmi. Stará mama mala dvoch synov, môjho otca, ktorý žiaľ zomrel pred dvoma rokmi. Zostal jediný syn - náš ujo. Mám nárok na dedičské konanie po mojej starej mame? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, áno, vy ako vnuk starej matky budete zákonným dedičom v zmysle ust. § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka a  budete dediť v rozsahu podielu na dedičstve po vašom otcovi /citujeme/ :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

 

 

Ak chcete zistiť ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis po starej mame, kontaktujte infocentrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska starej matky a zistíte tak meno notára. Následne môžete kontaktovať notára.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať? Môjmu biologickému otcovi zomrela mama, teda moja babička, ktorú som v živote ani raz nevidela. Rovnako tak som svojho otca videla len raz, keď som mala päť rokov (teraz mám 48 rokov). Práve mi prišiel list od notára s požiadavkou, aby som poskytla svoj kontakt. Nedokážem pochopiť, prečo ma kontaktujú, keď o nich skoro nič neviem. Ďakujem. K.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 24.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. Občianskeho zákonníka platí, pre prípad, že by váš biologický otec zomrel, potom dedičom po starej mame ste vy ako dcéra vášho otca a vnučka vašej starej matky. Citujeme ust. § 473 Občianskeho zákonníka :

 

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Je tiež možné, že stará mama prípadne spísala závet a vydedila vášho otca a vás ako svoju vnučku ustanovila závetným dedičom.

Odporúčam údaje notárovi poskytnúť.

V prípade problémov prípadne, že by ste niečomu nerozumeli, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie po starej mame" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o nasledujúcej záležitosti. Spolu s rodičmi sme žili v dome, ktorý patril otčovým rodičom, konkrétne jeho matke, teda mojej starej mame. Otec mal ešte jedného brata, ktorý mal tri deti, no už zomrel. Aj môj otec zomrel a dom bol stále zapísaný na starú mamu. Môžem teda predpokladať, že dedičmi by sme mali byť strýkove tri deti a ja? Dom už nejaký čas chátra a preto sa chcem uistiť, či mám nárok na nejaké dedičstvo a či by som sa mal obrátiť na svojich bratrancov a sesternicu ohľadom toho, ako s tým pokračovať. Domom sa nezaujímajú už od roku 2014. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 24.06.2023)

Dobrý deň, ak je situácia taká, že vlastníkom domu je naďalej Vaša stará mama, ktorej synovia - Váš otec a jeho brat zomreli, potom zákonnými dedičmi budete Vy ako vnúčatá. So sesternicami a bratrancami to nateraz nevyriešite, lebo je potrebné podať návrh v zmysle ust. § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ktorý návrh je potrebné podať na okresný súd, v obvode ktorého bolo pôvodné dedičské konanie po starej mame ukončené.

Citujeme ust. § 211 ods. 1 Civil. mimosporového poriadku :
"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

 


Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno mi prišlo predvolanie na dedičské konanie po zosnulej starej mame. Dedia ešte ďalšie tri vnučky, keďže manžel aj synovia starej mamy už nežijú. V liste bola uvedená notárska odmena 700 eur. Chcela by som vedieť, čo to znamená? Zaplatí každý rovný podiel alebo sa výška odmeny delí podľa rozdelenia majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,

výška odmeny notára sa platí podľa pomeru, v akom každý z dedičov nadobudne dedičstvo po poručiteľovi. Teda ak nadobudnete podiel vášho otca napr. v pomere 1/3 k celku, potom aj z odmeny notára bude na vás pripadať 1/3. 


Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja babička zomrela a mám k tomu niekoľko otázok. Babička a dedko mali tri deti - dvoch synov a moju mamu. Mama zomrela ešte pred nimi. Dedko zomrel pred približne piatimi rokmi a babička tento rok. Ako syn zosnulej matky sa pýtam, mám nárok na dedičstvo po babičke? V podstate, získam to, čo by prípadne pripadlo mojej matke? Alebo mám nárok len na nejakú časť alebo vôbec nemám právo dediť? Moja ďalšia otázka súvisí s tým, že pokiaľ mám nárok na časť dedičstva, ktoré malo pôvodne pripadnúť mojej mame, mám podozrenie, že niekto vybral peniaze z bankového účtu ešte pred tým, ako nahlásil úmrtie babičky. Je to možné? Ako by sa mala riešiť takáto situácia, ak sa vybrali peniaze z účtu ešte predtým, ako sa nahlásilo úmrtie a tým pádom zablokoval účet pre dedičské konanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Vy ako vnuk starej matky budete zákonným dedičom a to v rozsahu podielu, ktorý by zdedila Vaša mama, čo vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka.
Pokiaľ ide o vybratie peňazí z účtu poručiteľa, tu uvádzame, že pravdepodobne stará mama udelila dispozičné právo niektorej osobe a disponent vybral peniaza z účtu, prípadne niekto bol spolumajiteľom účtu a peniaze z účtu vybral. Ide o to, že pre dedičské konanie je podstatný stav účtu ku dňu úmrtia. Uvedenú okolnosť rovnako nahláste notárovi, že po úmrtí starej matky došlo k vybratiu peňazí z účtu a až následne bolo oznámené úmrtie.

Ak chcete zistiť meno notára, ktorému bol dedičský spis pridelený, kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska Vašej starej mamy ako poručiteľky a zistíte meno notára. Následne kontaktujte notára.


Trápi vás "Dedenie po starej mame" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu v otázke dedičstva. Aká je pozícia vnučka poručiteľa v prípade, keď jeho matka, dcéra poručiteľa, zomrela ešte pred smrťou poručiteľa? Vnuk žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti od svojich 6 rokov až do dospelosti. Po poručiteľovi zostal ešte manžel a syn. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Beáta.

Odpoveď: Dedenie po starej mame

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň, ide o I. dedičskú skupinu podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vnuk bude dedičom po poručiteľovi v rozsahu podielu, ktorý by pripadol na jeho matku ako dcéru poručiteľa.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po starej mame" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.