Máte
otázku?

Dedenie v tretej skupine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie v tretej skupine

Dobrý deň, zaujíma ma právny názor na rozhodnutie notára v dedičskom konaní v dedení podľa zákona. Poručiteľka umrela a nezanechala závet. Bola bezdetná, žila sama. Ostali po nej: neter a deti synovca. Notárka určila dedenie podľa tretej skupiny paragrafu 475 a celé dedičstvo dostala neter. Synovec zomrelej umrel skôr ako poručiteľka, ale po ňom zostali dve deti. Nemajú náhodou tieto nárok na dedičský podiel podľa odseku 2 spomínaného paragrafu? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Dobrý deň, 

podľa toho čo ste napísali (ak šlo o neter a synovca pozostalej - teda nie jej deti), notárka rozhodla správne. 

Vysvetlím ako funguje dedenie v tretej skupine.

 

Zákonná úprava dedenia v tretej skupine

 

Podľa § 475 Občianskeho zákonníka

 

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

 

Dedenie v tretej dedičskej skupine prichádza do úvahy, ak poručiteľka nezanechala potomkov, manžela ani žiadneho z rodičov alebo ak tieto osoby dedičstvo odmietli, nemajú dedičskú spôsobilosť (§ 468 OZ), alebo sa na nich ako na dedičov neprihliada (§ 468 OZ).

 

V tretej skupine dedia:

 

a) súrodenci poručiteľa (brat a sestra) a

b) osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou z toho dôvodu, že sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa (ide o tzv. spolužijúce osoby).

 

Súrodenci súd tí, ktorí majú aspoň jedného spoločného rodiča (nezáleží na tom, či ide o súrodencov narodených v manželstve alebo mimo manželstva). Rovnako tu spadajú aj osvojené deti (sú považované za rovnocenných súrodencov, aj keď nie sú pokrvní súrodcenci).

 

Ak by nemalo dieťa žiadneho spoločného rodiča podľa § 475 OZ nededí (prípad tzv. nevlastného rodiča). Ak by takáto osoba žila v spoločnej domácnosti a boli by naplnené vyššie uvedené znaky, potom by mohla takáto osoba dediť ako spolužijúca osoba (už v druhej skupine zákonných dedičov). Musí ale spĺňať podmienky podľa § 474 a § 475 OZ.

 

Dedičia v tretej skupine zákonných dedičov dedia všetci rovnakým dielom. Súrodenci dedia v tretej skupine po poručiteľovi priamo.

 

Ak by súrodenec žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti a mal by právo dediť aj ako spolužijúca osba, nepripadajú naňho dva dedičské podiely , ale dedí iba jeden podiel. 

 

Ak by pri dedení v tretej skupine zákonných dedičov nededil súrodenec (napríklad ak by boli dvaja a jeden by zomrel), môžu namiesto neho nastúpiť potomkovia súrodencov poručiteľa (synovci a netere poručiteľa). Deti súrodenca poručiteľa dedia len podiel z dedičstva, ktorý pripadol na ich rodiča (t.j. právneho predchodcu). Teda pôjde o vyššie uvedený prípad, ak by poručiteľ zanechal dvoch súrodencov, pričom jeden z nich zomrel, jedna polovica dedičstva po tomto súrodencovi sa rozdelí medzi jeho deti rovnakým dielom). Deťmi súrodenca poručiteľ sa dedenie v tretej skupine končí, neprechádza na potomkov synovca/netere, títo už nededia.

 

Ak by teda niektorý z synovec/neter nededila, zvýši sa dedičský podiel toho potomka súrodecna, u ktorého sú podmienky na dedenie naplnené.

 

Dedenie v tretej skupine a judikatúra

 

(Uz NS ČR z 12. 12. 2001, sp. zn. 21 Cdo 132/2001).

 

Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobudnú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t. j. synovci a netere poručiteľa). Ak však niektoré z detí súrodencov poručiteľa nededia, jeho deti (t. j. prasynovci a pranetere poručiteľa) už na dedenie po poručiteľovi povolané nie sú a neprislúcha im ani postavenie účastníkov dedičského konania.

 

Príklady dedenia v tretej skupine

 

1. Bezdetná poručiteľka, ktorá nebola vydatá, žila pred svojou smrťou v spoločnej domácnosti so svojim druhom. Mala jednu sestru, ktorá v čase jej smrti žila a tiež mala jedného brata, ktorý zomrel pred smrťou poručiteľky. Tento brat zanechal dve deti (neter a synovec poručiteľa). Ako dedičia v tretej dedičskej skupine by prichádzali do úvahy druh poručiteľky, jeho sestra a brat. Každému by pripadla 1/3 dedičstva. Keďže brat poručiteľky zomrel, avšak mal deti, jeho podiel vo výške 1/3 sa ďalej rozdelí na synovca a neter poručiteľky, teda každý dostane polovicu z 1/3 (t.j. po 1/6). 

 

2. Pokiaľ by šlo o rovnaký prípad ako v prvom prípade ale s tým rozdielom, že by sa nedožila ani sestra poručiteľky, ktorá bola bezdetná. Potom by bolo dedenie nasledovné: Keďže sestra poručiteľky bola bezdetná, potom sa dedičstvo rozdelí na dve časti. 1/2 dostane spolužijúca osoba (druh poručiteľky) a druhú polovicu si rozdelia deti súrodenca poručiteľky (t.j. synovec a neter) obaja rovným dielom. Dostanú teda po jednej štvrtine (1/4) z celku.

 

3. Pokiaľ by šlo o rovnaký prípad ale nedožila by sa smrti poručiteľky ani neter (t.j. potomok súrodenca poručiteľky), potom by dedila spolužijúca osoba a žijúce dieťa súrodenca poručiteľky (t.j. synovec). Obaja by dedili rovným dielom po jednej polovici. Ak by sa stalo, že by pred smrťou poručiteľky zomrela aj neter (t.j. dcéra brata poručiteľky), potom by celý majetok zdedil iba druh poručiteľky. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je dedičom zo zákona synovec, ak jeho otec - brat poručitelky už dávno zomrel? Akým spôsobom preukazuje tento prípadný dedič svoju totožnosť, resp. nástupníctvo? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň,

tretiu zákonnú dedičskú skupinu upravuje Občiansky zákonník v ust. § 475. Podľa neho platí, že ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Zákon pritom výslovne ustanovuje, že ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t.j. synovci a netere poručiteľky). To znamená, že synovec poručiteľky bude zo zákona povolaný dediť. Zistenie okruhu dedičov je pritom predmetom dedičského konania. Synovec svoju identitu preukáže iba predložením občianskeho preukazu pred začatím pojednávania u notára. Pre úplnosť Vám však  dávam do pozornosti, že ak niektoré z detí súrodencov poručiteľa nededia, jeho deti (t. j. prasynovci a pranetere poručiteľa) už na dedenie po poručiteľovi povolané nie sú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa prosím opýtať, koľko rokov musí žiť nájomník v spoločnej domácnosti, aby po smrti majiteľa mohol mať právo dediť?

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,
ak máte na mysli dedenie tzv. spolužijúcej osoby, tak podľa zákona platí, že dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. To však platí len ak nededia potomkovia. Lehota je teda minimálne rok pred smrťou a musíte tvoriť spoločnú domácnosť. Samozrejme, ak by bol zanechaný závet, ktorý by inak upravoval dedenie, tak tieto spolužijúce osoby nemusia mať právo dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja otázka je: chcem uzavrieť manželstvo s mužom, ktorý ma v súčasnosti už dospelého syna z prvého manželstva, ktorý nežije s otcom v spoločnej domácnosti, žije v inom štáte. Nás zväzok bude bezdetný. Som potencionálnou dedičkou po mojich rodičoch spolu s mojimi dvomi bratmi. Zaujíma ma, či aj tento syn z predchádzajúceho vzťahu môjho budúceho manžela bude mať nárok na dedičstvo po mojich rodičoch? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
nie, syn Vášho budúceho manžela nemá právny nárok na dedičstvo po Vašich rodičoch. Ak rodičia zanechali závet, dedí sa podľa neho. Ak nie, dedí sa v 1. skupine a tam dedí manžel poručiteľ a potomkovia. Ak nežije manžel poručiteľa tak len potomkovia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať : môj snúbenec zomrel, žili sme spolu 5 a pol roka, mám nárok na vdovské alebo na nejakú finančnú podporu za neho?

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2021)

Dobrý deň,
právny nárok na vdovský dôchdok nemáte, lebo ste neboli manželia. 

Treba sa prihlásiť do dedič. konania. Do úvahy prichádza dedenie v tretej skupine dedičov v zmysle ust. § 475 Obč. zákonníka, prípadne aj závetné dedenie za podmienky, že Váš priateľ spísal závet.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja otázka : Som bezdetná, sama, mám dve sestry a brat mi zomrel, ktorý mal dve deti a zostala po ňom manželka. Je predmetom dedičstva po mne okrem sestier, synovcov po bratovi aj
jeho manželka ?  Ďakujem za odpoveď Jana

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že nemáte potomkov, zrejme nie ste vydatá.

Potom platí pre dedenie v 3 skupine dedičov ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Správne ste v otázke uviedli, že dedičmi v takomto prípade po Vás budú Vaše sestry a deti Vášho brata. Manželka Vášho brata nie je dedičom zo zákona po Vás.

Vzhľadom na okolnosť, že nemáte deti, možnosťou je pre Vás zriadiť závet a určiť, ktorému dedičovi v prípade Vášho úmrtia čo z Vášho majetku pripadne. Je to možné aj vzhľadom na okolnosť, že nemáte deti, ktorým zákon priznáva postavenie neopomenuteľných dedičov podľa § 479 Obč. zákonníka, teda dedičia vo Vašom prípade sa nemôžu dovolávať toho, aby napadli neplatnosť závetu z dôvodu, že majú nárok na dedičstvo v konkrétnej výške podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rad by som poprosil o Vás názor na túto vec.
Sú tri sestry. Prvá je bezdetná, bez manžela. Druhá žije, tretia už nežije. Tretia sestra sa kedysi vydala za muža, ktorý mal syna z predchádzajúceho manželstva. Nemám informáciu o tom, že by si tohto syna za svojho života adoptovala/osvojila.
V prípade smrti prvej sestry, kto budú dediči ?
Podľa dedenia v tretej skupine by to mala byt jej ešte žijúca druhá sestra a otázka je, či aj nevlastný syn tretej sestry ako synovec. Je v tomto prípade podstatne, či si ho tretia sestra za svojho života osvojila/adoptovala, alebo je to v prípade dedenia v tretej skupine nepodstatné? Dedil by aj nevlastný synovec ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
pre dedenie v III. skupine dedičov platí ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže tretia sestra zomrela, a nemala vlastné deti, potom synovec nebude dediť, keďže si ho neosvojila. Ak by došlo k osvojeniu synovca treťou sestrou, potom by bol aj synovec dedičom v zmysle ust. § 475 ods. 2 Obč. zákonníka.

Záverom tiež uvádzame, že "možnosťou" ako by mohol synovec dediť, je prípad, že ak by žil s poručiteľom po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorý by sa z tohto dôvodu staral o spoločnú domácnosť alebo bol odkázaný na výživu poručiteľa. Toto však v otázke nespomínate. V tomto prípade -žitie v spol. domácnosti s poručiteľom po dobu najmenej jedného roka, by synovec dedil ako spolužijúca osoba, kedy nie je podstatné, či bol osvojený treťou sestrou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)Ďakujem za jasnú odpoveď. Ešte doplňujúca otázka. Ako by sa dalo zistiť, či tento synovec je alebo nie je osvojený ? Má na túto informáciu právo niekto z rodiny ? Samozrejme otázka smeruje k tomu, či závet alebo dedenie zo zákona. Ďakujem.Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
na informáciu o osvojení platí ust. § 18 ods. 4 zákona o matrikách :

"Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi."

Nevieme z otázky usúdiť, či týmto synovcom nie ste napr. Vy. Ale pre synovca by bolo z hľadiska dedenia najlepšie, keby bol spísaný závet v jeho prospech.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, manželkin krstný otec zomrel ako 63 ročný v roku 2020. Bol slobodný, bezdetný a žil sám v dome. Závet nenechal. Chodila k nemu moja manželka lebo bol jej krsný otec minimálne 1 až 2 krát za mesiac, vybavovala mu veci na úradoch a u lekárov a zariadila pohreb nebohého. Nebohý mal 3 súrodencov.
1. Brat nebohého už zomrel a bol bezdetný.
2. Prvá sestra nebohého žije (mimo územia SR).
3. Druhá sestra nebohého (matka mojej manželky) už tiež nežije - mala dve deti, ktoré žijú).
Otázka : Kto dedí po nebohom a v akom pomere?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 475 Obč. zákonníka dedičia v 3. skupine dedia rovnakým dielom a sú nimi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Z otázky nevyplýva, aby poručiteľ s niekým žil, preto dedičmi budú sestra poručiteľa žijúca v zahraničí v rozsahu 1/2 dedičstva a dve žijúce deti v rozsahu po 1/4 z dedičstva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Ak som to dobre pochopil, tak môžem v závete vynechať napríklad jedného súrodenca, prípadne aj obidvoch ako aj ich deti a odkázať môj majetok aj cudziemu človeku. 

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, áno, v závete môžete vynechať súrodencov a odkázať svoj majetok aj cudziemu človeku. Vynechať nemôžete iba Vaše deti, ktoré sú neopomenuteľnými dedičmi (okrem prípadov kedy dôjde k vydedeniu podľa Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Som vdovec bez deti. Kto bude dediť môj majetok, mám slobodnú sestru a ženatého brata, ktorý ma dve deti a po zomrelom druhom bratovi mám dve netere. Ako by to bolo ak by sestra aj brat zomreli. Môžem majetok poručiť hocikomu? Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, vo Vašom prípade, keďže nemáte deti a teda ani neopomenuteľných dedičov, môžete závetom odkázať majetok hocikomu. Vaši súrodenci na odkázanie majetku nemajú žiadny vplyv.

Vzhľadom na to, že nemáte manželku a predpokladáme, že ani rodičov, zo zákona dedia Vaši súrodenci rovnakým dielom. Ak niektorý zo súrodencov nededí (napr. spomínaný druhý brat), nadobúdajú jeho dedičský podiel jeho potomkovia rovnakým jeho dielom.

Netreba však zabudnúť, že v tretej skupine dedia rovnako tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môj nebohý dedo mal 3 súrodencov, 1 z nich bol bezdetný. Keď zomrel ten bezdetný žila už len jeho sestra, môj dedo aj druhý brat už nežili asi rok 1972. Pred pol rokom prebehlo dedičské po bezdetnom bratovi, kde boli privolaný len potomkovia vtedy žijúcej sestry, vraj potomkovia jeho bratov nemajú nárok, lebo bratia zomreli skôr vraj vyšiel nejaký nový zákon všetko zdedili potomkovia vtedy žijúcej sestry. Prosím Vás o Vás názor. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./  Podľa ust. § 859 Obč. zákonníka platí, že pri dedení sa použije právo platné v deň smrti poručiteľa.

2./ Pre dedenie v tretej dedičskej skupine v súčasnosti podľa ust. § 475 Obč. zákonníka platí  nasledovne :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Ak teda brat Vášho dedka zomrel teraz za súčasnej právnej úpravy, máme za to, že dediť mali aj synovcovia a netere.

3./ Pre roky 1969 - 1982 pre dedenie  v tretej skupine dedičov - rozhodujúci je dátum úmrtia poručiteľa, platilo ust. § 475 Obč. zákonníka nasledovne :
"Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

T.j. : V uvedenom období /v otázke spomínate rok 1972/ nededili synovcovia a netere bezdetného brata Vášho dedka ako poručiteľa /z otázky nevieme kedy umrel bezdetný brat Vášho dedka/.

 

4./ Pokiaľ by sa na Váš prípad vzťahovalo súčasné znenie § 475 Obč. zákonníka, potom dedičia podľa ust. § 485 Obč. zákonníka sa môžu domáhať vydania dedičstva :

"Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

 

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť dedičské uznesenie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, manželkina krstná mama zomrela ako 72 ročná v roku 1992. Bola slobodná a i bezdetná. Závet nenechala. Našiel som na katastri kde sa narodila i je pochovaná pozemky. Ktoré sú v jej vlastníctve. Komu by mali patriť v prípade obnovenia dedičského konania. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

v takom prípade by sa dedilo podľa zákona, na základe týchto ustanovení:

§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Podľa konkrétnych rodinných pomerov v rodine bude možné stanoviť dedičskú skupinu, podľa ktorej sa bude dediť. Vždy sa môže dediť len podľa jednej dedičskej skupiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku