Máte
otázku?

Dedenie v tretej skupine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie v tretej skupine

Dobrý deň, zaujíma ma právny názor na rozhodnutie notára v dedičskom konaní podľa zákona. Poručiteľka zomrela a nezanechala závet. Nemala deti a žila sama. Po jej smrti zostali neter a deti jej synovca. Notárka určila dedenie podľa tretej skupiny paragrafu 475 a celé dedičstvo pripadlo neteri. Synovec zomrelej prehľadnejšíčka zomrel ešte pred ňou, ostali po ňom však dve deti. Ozaj nemajú tieto deti nárok na dedičský podiel podľa odseku 2 uvedeného paragrafu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

Dobrý deň, 

podľa toho čo ste napísali (ak šlo o neter a synovca pozostalej - teda nie jej deti), notárka rozhodla správne. 

Vysvetlím ako funguje dedenie v tretej skupine.

 

Zákonná úprava dedenia v tretej skupine

 

Podľa § 475 Občianskeho zákonníka

 

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

 

Dedenie v tretej dedičskej skupine prichádza do úvahy, ak poručiteľka nezanechala potomkov, manžela ani žiadneho z rodičov alebo ak tieto osoby dedičstvo odmietli, nemajú dedičskú spôsobilosť (§ 468 OZ), alebo sa na nich ako na dedičov neprihliada (§ 468 OZ).

 

V tretej skupine dedia:

 

a) súrodenci poručiteľa (brat a sestra) a

b) osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou z toho dôvodu, že sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa (ide o tzv. spolužijúce osoby).

 

Súrodenci súd tí, ktorí majú aspoň jedného spoločného rodiča (nezáleží na tom, či ide o súrodencov narodených v manželstve alebo mimo manželstva). Rovnako tu spadajú aj osvojené deti (sú považované za rovnocenných súrodencov, aj keď nie sú pokrvní súrodcenci).

 

Ak by nemalo dieťa žiadneho spoločného rodiča podľa § 475 OZ nededí (prípad tzv. nevlastného rodiča). Ak by takáto osoba žila v spoločnej domácnosti a boli by naplnené vyššie uvedené znaky, potom by mohla takáto osoba dediť ako spolužijúca osoba (už v druhej skupine zákonných dedičov). Musí ale spĺňať podmienky podľa § 474 a § 475 OZ.

 

Dedičia v tretej skupine zákonných dedičov dedia všetci rovnakým dielom. Súrodenci dedia v tretej skupine po poručiteľovi priamo.

 

Ak by súrodenec žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti a mal by právo dediť aj ako spolužijúca osba, nepripadajú naňho dva dedičské podiely , ale dedí iba jeden podiel. 

 

Ak by pri dedení v tretej skupine zákonných dedičov nededil súrodenec (napríklad ak by boli dvaja a jeden by zomrel), môžu namiesto neho nastúpiť potomkovia súrodencov poručiteľa (synovci a netere poručiteľa). Deti súrodenca poručiteľa dedia len podiel z dedičstva, ktorý pripadol na ich rodiča (t.j. právneho predchodcu). Teda pôjde o vyššie uvedený prípad, ak by poručiteľ zanechal dvoch súrodencov, pričom jeden z nich zomrel, jedna polovica dedičstva po tomto súrodencovi sa rozdelí medzi jeho deti rovnakým dielom). Deťmi súrodenca poručiteľ sa dedenie v tretej skupine končí, neprechádza na potomkov synovca/netere, títo už nededia.

 

Ak by teda niektorý z synovec/neter nededila, zvýši sa dedičský podiel toho potomka súrodecna, u ktorého sú podmienky na dedenie naplnené.

 

Dedenie v tretej skupine a judikatúra

 

(Uz NS ČR z 12. 12. 2001, sp. zn. 21 Cdo 132/2001).

 

Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobudnú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t. j. synovci a netere poručiteľa). Ak však niektoré z detí súrodencov poručiteľa nededia, jeho deti (t. j. prasynovci a pranetere poručiteľa) už na dedenie po poručiteľovi povolané nie sú a neprislúcha im ani postavenie účastníkov dedičského konania.

 

Príklady dedenia v tretej skupine

 

1. Bezdetná poručiteľka, ktorá nebola vydatá, žila pred svojou smrťou v spoločnej domácnosti so svojim druhom. Mala jednu sestru, ktorá v čase jej smrti žila a tiež mala jedného brata, ktorý zomrel pred smrťou poručiteľky. Tento brat zanechal dve deti (neter a synovec poručiteľa). Ako dedičia v tretej dedičskej skupine by prichádzali do úvahy druh poručiteľky, jeho sestra a brat. Každému by pripadla 1/3 dedičstva. Keďže brat poručiteľky zomrel, avšak mal deti, jeho podiel vo výške 1/3 sa ďalej rozdelí na synovca a neter poručiteľky, teda každý dostane polovicu z 1/3 (t.j. po 1/6). 

 

2. Pokiaľ by šlo o rovnaký prípad ako v prvom prípade ale s tým rozdielom, že by sa nedožila ani sestra poručiteľky, ktorá bola bezdetná. Potom by bolo dedenie nasledovné: Keďže sestra poručiteľky bola bezdetná, potom sa dedičstvo rozdelí na dve časti. 1/2 dostane spolužijúca osoba (druh poručiteľky) a druhú polovicu si rozdelia deti súrodenca poručiteľky (t.j. synovec a neter) obaja rovným dielom. Dostanú teda po jednej štvrtine (1/4) z celku.

 

3. Pokiaľ by šlo o rovnaký prípad ale nedožila by sa smrti poručiteľky ani neter (t.j. potomok súrodenca poručiteľky), potom by dedila spolužijúca osoba a žijúce dieťa súrodenca poručiteľky (t.j. synovec). Obaja by dedili rovným dielom po jednej polovici. Ak by sa stalo, že by pred smrťou poručiteľky zomrela aj neter (t.j. dcéra brata poručiteľky), potom by celý majetok zdedil iba druh poručiteľky. 

Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je v prípade, keď kupujeme so sestrou byt, ktorý bude na každú z nás napísaný 1/2. Ak by sa niečo stalo jednej z nás, ako to je s dedičstvom? Kto by dedil? Za mňa môj syn a za ňu jej dcéra? Alebo by sestra dedila, keďže sme spolu kúpili byt? A ako by to bolo naopak? Ďakujem. A.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, pre prípad dedenia nie je podstatné to, že spolu so sestrou ste spoluvlastníčkami bytu v podiele 1/2 k celku a to z dôvodu, že obe máte zákonných dedičov, ktorými sú vaše deti.

V prípade úmrtia jednej z vás by zákonnými dedičmi príslušného podielu boli výlučne deti/dieťa tej z vás, ktorá by zomrela. Uvedené vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Moja babičkina sestra zomrela a za svojho života mi oznámila, že mi odkáže byt, v ktorom žila. Celá rodina o tom vedela a súhlasila. Pred svojou smrťou o tom informovala aj jednu zo svojich susediek v paneláku. Žiaľ, nemám darovaciu zmluvu. Avšak, túto susedku mám ako svedkyňu, rovnako ako môjho brata, že mi tento byt odkázala ešte za svojho života. Ako svedkov mám aj dedičov (môjho otca a jeho sestry), aj keď by pred súdom pravdepodobne klamali. Aká je možnosť, že by som mohla získať toto dedičstvo súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň,
darovacia zmluva musí byť písomná, ak je jej predmetom nehnuteľnosť, preto, ak písomnú zmluvu nemáte, tak darovanie nie je platné. Je to tzv. absolútna neplatnosť.

Čo sa týka odkázania nehnuteľnosti, tak toto je možné urobiť iba prostredníctvom závetu. Ak je poručiteľkou teta Vašej babky, tak potom nepatríte k zákonným dedičom a jedinou možnosťou, v prípade, ak závet vyhotovený nebol, preto zostáva pokúsiť sa s dedičmi nejako dohodnúť a poukázať na prianie poručiteľky byt odkázať Vám. Je to však len morálne právo, ktoré súdne nie je možné vysúdiť za súčasnej právnej úpravy. 


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na dedenie. Môj strýko je vlastníkom nehnuteľností a pozemkov. Je slobodný a nemá deti. Mal troch súrodencov, no zo všetkých žije už iba jedna - sestra. Z druhého súrodenca má po ňom dcéru a z nášho otca sme traja bratia. Navyše so strýkom už približne tri roky žije bratranec, ktorý je synom tej žijúcej sestry. Aký má kto nárok, respektíve podiel? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

 Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že váš strýko ešte žije a preto so svojim majetkom môže nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas svojich prípadných zákonných dedičov.

V prípade, že ak dôjde k úmrtiu strýka, následne pôjde o dedenie v 3. skupine dedičov /bezdetný, slobodný/, kde platí ust. § 475 Občianskeho zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. (2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."   Poznámka : váš bratranec, ktorý žije so strýkom cca 3 roky nie je zákonným dedičom, lebo jeho matka - strýkova sestra ešte žije. Samotná skutočnosť spoločného žitia v jednej domácnosti vášho bratranca nerobí zákonným dedičom. Vy spolu s vašimi bratmi ako potomkovia vášho otca a strýkovho brata budete mať mať nárok na zákonný podiel z dedičstva v rozsahu podielu vášho otca.
Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu: Kto bude dediť, ak osoba je sama, žije sama, nikdy nebola v manželstve, nemala deti, už nemá rodičov, ale má tety a bratrancov? Ako by mala zanechať závet? Túži ho zanechať. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 19.03.2023)

Dobrý deň,
keďže daná osoba nemá neopomenuteľných dedičov, ktorými sú len deti či už vlastné alebo osvojené, treba kontaktovať ktoréhokoľvek notára a spísať závet v prospech osoby, ktorú si sama zvolí. Nik nemôže napadnúť závet tejto osoby, lebo nemá neopomenuteľných dedičov. Je to oprávnenie osoby, aby pre prípad smrti naložila so svojim majetkom podľa svojho uváženia.


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, aké právo má na dedičský podiel žena, ktorá nie je manželka, ale starala sa o spoločnú domácnosť poručiteľa? Poručiteľ má dve deti mimo tohto vzťahu a jedno dieťa s partnerkou. Platí to isté, ak sa s nevestou rozlúčili pred viac ako rokom a táto osoba opustila spoločnú domácnosť?

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade, ak má daná osoba tri deti, tak sa dedičstvo rozdelí medzi ne, nakoľko patria do prvej zákonnej dedičskej skupiny. Tejto situácií by sa dalo predísť jedine tak, že by daná osoba vyhotovila závet v ktorom by majetok prerozdelila inak, avšak aj v tomto smere je osoba viazaná, nakoľko deti poručiteľa patria k tzv. neopomenuteľným dedičom a museli by byť najprv vydedené. Za vyššie popísanej situácie by dedili výlučne deti poručiteľa. 


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, viac ako dva roky som intenzívne starala a pomáhala choré, bezdetné a slobodnej kamarátke a jej mame. Kamarátka napísala závet na mňa. Ozvala sa aj rodina po jej mame, brat, ktorý si nenárokuje nič, ale jeho dcéra by bola záujemcom o dedičstvo. Ako sa postupuje v takomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že Vaša kamarátka, ktorá bola bezdetná a slobodná zomrela /to len usudzujeme, lebo nepíšete, že došlo k jej úmrtiu/.

Ak je to tak, potom ak spísala závet len na Vaše meno, dedičom ste potom Vy. Keďže Vaša kamarátka nemala deti, nemá ani tzv. neopomenuteľných dedičov. Jej brat a jeho dcéra nemôžu závet napadnúť len z dôvodu, že nie sú dedičmi, lebo nie sú neopomenuteľnými dedičmi. Uvádzame súčasne, že dcéra brata Vašej kamarátky nie je ani zákonným dedičom /ak by závet nebol spísaný/, lebo jej otec žije.

Vy ako závetný dedič nie ste povinná vyplácať nijako súrodencov Vašej kamarátky a ani od Vás nemôžu vyžadovať nejaké finančné vyrovnanie.

V prípade problémov nás kontaktujte.

 


Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja sestra, ktorá bola bezdetná, zomrela. Chcela by som sa opýtať, kto bude jej dedičom? Po jej úmrtí sme zostali štyri sestry. Rada by som tiež vedela, či budú dediť aj deti ostatných súrodencov.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,

v prípade dedenia v tretej dedičskej skupine platí, že sa uplatňuje tzv. právo dedičskej reprezentácie. To znamená, že ak napríklad nededí súrodenec poručiteľa, tak podiel, ktorý by z dedičstva na neho pripadol si rozdelia jeho potomkovia. Uvedené pravidlo je upravené aj v § 475 Občianskeho zákonníka:

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.  

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.  

Treba však dodať, že dedeniu v tretej skupine predchádzajú skupiny 1 a 2 a aj v prípade, že Vaša sestra bola bezdetná, tak bude prednostne dediť manžel, tzv. spolužijúca osoba alebo rodičia poručiteľa v zmysle zásad uvedených v § 473 a nasl. Občianskeho zákonníka a iba v prípade, že tieto osoby nededia sa bude dediť v tretej dedičskej skupine.


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj priateľ zomrel a vo svojom závete mi odkázal svoj majetok, konkrétne jednoizbový byt. Má dvoch nevlastných súrodencov - brata a sestru. Podľa notára tito súrodenci spadajú do III. dedičskej skupiny. Rád by som sa informoval, aké sú moje podiely ako závetného dediča a aké sú podiely jeho nevlastnej sestry a brata. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak je závet platný, má všetky zákonné náležitosti a nebude úspešne napadnutá platnosť závetu zo strany jeho súrodencov, tak celý byt zdedíte Vy. Dedenie podľa závetu má totiž prednosť pred dedením podľa zákona.


Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja sesternica, o ktorú som sa starala a s ktorou sme bývali v spoločnej domácnosti, zomrela. Avšak, nemala som tam trvalý pobyt. Som jej dedičkou. S pozdravom, Marcela

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň,
usudzujeme, že sesternica bola slobodná, resp. rozvedená a nemala deti. Potom je možné dedenie aj Vašou osobou v II. alebo tretej skupine dedičov podľa ust. § 474 a § 475 Obč. zákonníka :

"§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
Podstatné pre posúdenie toho, či budete aj Vy dedičom je to, či sesternica mala deti, prípadne manžela, alebo má ešte rodičov a súrodencov. Ak mala sesternica deti, potom výlučnými dedičom budú jej deti.
Ak sesternica nemá manžela, ani deti a rodičov, potom pôjde o dedenie v III. skupine dedičov podľa § 475 Obč. zákonníka, kde dedičmi budete spolu so súrodencami sesternice, prípadne s deťmi súrodencov sesternice ako poručiteľky. Je  možné, že sesternica spísala závet a ak by Vás určila za jediného závetného dediča, budete jediným dedičom aj keby sesternica mala ešte rodičovt, prípadne súrodencov pri predpoklade, že sesternica nemala deti ani manžela.
Treba sa prihlásiť do dedič. konania. Kto bude prejednávať dedičstvo po poručiteľke, toto zistíte na prísl. okresnom súde miesta travlého bydliska poručiteľky a následne môžete kontaktovať notára.

Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v tretej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či podľa zákona Slovenskej republiky môže dediť bratranec alebo sesternica, ak zosnulý nenechal závet a nemá rodinných príslušníkov - rodičia, starí rodičia sú mŕtvi, bol bezdetný, nikdy nebol ženatý a s nikým nežil v spoločnej domácnosti. V rodine neboli a nie sú žiadne nevlastné deti ani súrodenci.

Odpoveď: Dedenie v tretej skupine

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,
nakoľko píšete, že zosnulý nemal ani žiadnych súrodencov, tak zo zákona v štvrtej skupine nastupujú prarodičia (poručiteľovi starí rodičia), ak nežije ani jeden z nich budú zo zákona povolané dediť ich deti, t.j. všetci strýkovia a tety poručiteľa. Budú dediť rovnakým dielom z celého dedičstva a nie z podielu po prarodičovi poručiteľa. Vzhľadom na to, zákon už nepamätá na bratrancov a sesternice poručiteľa, čiže v prípade, že poručiteľ po sebe nezanechal ani žiadnych strýkov/ujov a tety, dedičstvo pripadne štátu ako odúmrť. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v tretej skupine" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava