Máte
otázku?

Dedenie po otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Tento rok mi neočakávane zomrel otec, ktorý nenapísal závet, a preto proces dedičstva prebieha zo zákona. Sme dve sestry a naša mama. Otec vlastnil byt, chatu, auto a garáž. Chcem vedieť, ako by som mohla dediť, keďže sa nachádzam v exekúcii a mám trvalý pobyt na obci. Momentálne žijem v Rakúsku s celou rodinou, kde máme trvalé bydlisko. Mám dvoch synov, jeden je starý 20 rokov a druhý 12 rokov. Ten starší žije na Slovensku, ale nemá trvalý pobyt, len prechodný na obci. Chcela by som sa dedičstva zriecť v prospech mladšieho syna, ale aj on má trvalý pobyt v Rakúsku. Čo by ste mi poradili? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Trvalý pobyt na Slovensku nie je podmienkou, aby ste mohli na Slovensku dediť. Ako dedič ste daná zákonom. Trvalý pobyt je len evidencia o Vašom pobyte, ktorá slúži najmä na doručovanie písomností. V dedičskom konaní môžete uviesť inú adresu trvalého pobytu, prípadne korenšpondenčnú adresu. Dedičstvo môžete odmienuť, prípadne sa môžete dedičstva vzdať v prospech Vášho syna. Avšak vo Vašom prípade budú problémom exekúcie. Pokiaľ máte exekúcie, máte zákaz disponovať so svojim majetkom bez súhlasu súdneho exekútora. Týka sa to aj majetku, ktorý napríklad v budúcnosti zdedíte. Pokiaľ sa vzdáte majetku v prospech Vášho syna v dedičskom konaní a exekútor sa o tejto skutočnosti dozvie má právo sa súdnou cestou domáhať neúčinnosti tohto právneho úkonu. Nakoľko aj napriek tomu, že ste vedeli že máte exekúcie ste sa vzdali svojho majetku a tým ste ukrátili svojich veriteľov. 

Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím, potrebujem poradiť. Rozviedla som sa s manželom, spoločne máme tri maloleté deti. Žili sme spolu 10 rokov, a keď náš syn mal 5 rokov, manžel kúpil byt - v tom čase sme ešte neboli manželia. Oženili sme sa až dva roky po kúpe bytu. Medzitým sa nám narodili ešte ďalšie dve deti. Po rozvode som sa s deťmi presťahovala do podnájmu, zatiaľ čo on žije u svojich rodičov a plánuje predaj bytu. Chcela by som sa opýtať, či majú naše deti nárok na nejakú časť z výťažku z predaja bytu, keďže ich otec byt predáva. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 07.05.2024)

Dobrý deň, nie, deti nemajú nárok na časť z predaja bytu. Ale: Podľa Občianskeho zákonníka, ak jeden z manželov nadobudol majetok pred uzavretím manželstva, stáva sa tento majetok jeho výlučným vlastníctvom. Ak však počas manželstva došlo k zhodnoteniu tohto majetku, druhý manžel má nárok na polovicu hodnoty tohto zhodnotenia. V prípade, že byt bol kúpený pred uzavretím manželstva, ale počas manželstva došlo k jeho zhodnoteniu, napríklad rekonštrukciou alebo prístavbou, manžel má nárok na polovicu hodnoty tohto zhodnotenia. Treba to uplatniť do 3 rokov od rozvodu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, momentálne žijem v zahraničí, kde žil aj môj otec, ktorý zomrel. Jeho sesternica na Slovensku mi pomáha vybavovať všetky potrebné úkony. Napísala mi, že jej volal právnik a povedal, že som bonitný klient (nevem, čo to znamená), a že mám 12 listov vlastníctva. Moja otázka znie: Chápu sa listy vlastníctva v dedičskom konaní ako všetko - nehnuteľnosti, pohľadávky, hmotný majetok, účty v bankách a dlhy? Alebo iba nehnuteľnosti? Ako dedič mám právo kontaktovať právnika a žiadať detaily ohľadom tých 12 listov vlastníctva, teda čo presne obsahujú, alebo musím čakať na dedičské konanie? Ďakujem pekne. S pozdravom, T.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 24.04.2024)

Dobrý deň, ak vám bolo uvedneé, že ste bonitný klient, zrejme právnik vychádzal z toho, že otec bol ku dňu úmrtia vlastníkom alebo spoluvlastníkom pozemkov, ktoré sú zapísaní na samostatných listoch vlastníctva. Podiel otca na pozemkoch však môže predstavovať niekoľko hektárov, ale aj metrov štvorcových. Listy vlastníctva sa netýkajú zostatkov na bankových účtoch a ani dlhov poručiteľa - vášho otca.

Zistiť, ktorých pozemkov je váš otec vlastníkom alebo spoluvlastníkom vete aj sám na stránke katastra.  Môžete uvedneé zistiť aj na katastrálneho úradu. Vyžaduje si to však kúsok trpezlivosti.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, nevieme, či sa sám chcete osobne dostaviť na dedičské konanie. Právnika kontaktovať môžete, ale poskytnutie informácií bude zrejme podmieňovať podpísaním splnomocnenia na zastupovanie. Najlepšou možnosťou pre vás je kontaktovať vami vybraného advokáta, aby vás vo veci zastupoval.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sme po otcovi trojica bratov a máme zdediť byt, vieme sa dohodnúť, že sa zriekneme dedičstva v prospech jedného z nás. Je v tomto prípade potrebné vypracovať znalecký posudok na byt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň, Civilný mimosporový poriadok vo svojom ustanovení § 200 ods. 2  pre účely dedičského konanie nestanovuje, že pre účely dedičského konania je nevyhnutný znalecký posudok /citujeme/ :

"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

Notár obvykle žiada vyjadrenie realitnej kancelárie o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti.

Odporúčame napriek tomu nechať vypracovať znalecký posudok súdnym znalcom, ktorých zoznam nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Je to tak z dôvodu prípadných budúcich dispozícií s nehnuteľnosťou, jej rekonštrukciou napr. v čase trvania manželstva /ak je brat ženatý/, ako aj pre prípadnú zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, keďže dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom /§  470 Občianskeho zákonníka/. Podstatné je aj to, či sa vzdávate podielu na byte v prospech brata odplatne, teda bude povinný vám vyplatiť za váš podiel na dedičstve sumu zodpovedjaúcui hodnote vášho podielu, alebo nebude povinný túto sumu uhradiť, teda bezodplatne.


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedenia. Podľa informácií z ostatných príspevkov som zistil, že sa možno dedičstva zrieknuť iba v celku. Napriek tomu by som potreboval vedieť, či je možné u notára pri dedičskom konaní upraviť dedičstvo tak, že ak sme po zosnulom otcovi dve súrodence, nám oboch by mal podiel na dome pripadnúť po polovici. Chcel by som sa však vzdať časti svojho podielu v prospech mojej sestry, teda druhej dedičky, bez akejkoľvek odplaty, aby ona získala tri štvrtiny domu a ja len jednu štvrtinu. Je možné toto notárovi oznámiť pri dedičskom konaní? Bude takéto riešenie právne platné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 24.03.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vo veci ide o vyporiadanie dedičstva dohodou v zmysle ust. § 482 Občianskeho zákonníka :

"(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. (2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli."

 

Právne je teda možné, aby ste sa na dedičskom konaní dohodli, že vy nadobudnete len 1/4 nehnuteľnosti a sestra 3/4 bez povinnosti výplaty vo váš prospech. Podmienkou je, aby sestra ako dedička s uvedenou dohodou súhlasila.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o nasledujúcej situácii: môj otec je v domove dôchodcov a ja mám generálnu plnú moc na jeho zastúpenie. Bolo mi oznámené, že otec je na sklonku života, preto som požiadal o vydanie karty k účtu, ktorú má domov dôchodcov v držbe, aby som mohol vybrať peniaze potrebné na usporiadanie pohrebu. Domov dôchodcov mi však odmietol kartu vydať s odôvodnením, že otec už nie je pri vedomí a nemôže s výberom súhlasiť ústne. Teraz si nie som istý, či generálna plná moc stále platí a domov dôchodcov je povinný mi kartu vydať, alebo ma zavádzajú. Ďakujem za vaše odpovede. S pozdravom, S.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že váš otec žije v domove dôchodcov, jeho zdravotný stav nie je dobrý. Chceli ste od príslušného zariadenia, aby vám poskytli bankomatovú kartu na výber peňazí na poheb keďže máte od otca písomné splnomocnenie.
Musíme uviesť, že postup príslušného zariadenia je správny a to z dôvodu, že otec žije, žiadny pohreb sa nezabezpečuje.

V prípade, že by došlo k úmrtiu otca, a vy by ste amli náklady spojené s jeho pohrebom, budete si môcť ako zákonný dedič uplatniť primerané náklady spojené s pohrebom v dedičskom konaní, ktoré náklady ako prvé sa uhradzujú z majetku, ktorý je predmetom dedenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako by sa dala vyriešiť nasledovná situácia. Náš otec nedávno zomrel. S mamou vlastnili nehnuteľnosť tak, že polovicu vlastnil otec a polovicu matka. Matka v tomto dome naďalej býva a chce tam aj bývať. Sme štyria súrodenci a dvaja z nás majú k negatívny vzťah k matke. Môžu ju nejako ohroziť alebo ju vytláčať z domu? Ďakujem za radu. S pozdravom, D.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 19.03.2024)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dom bol v podielovom spoluvlastníctve manželov a že dedičské konanie nie je právoplatne ukončené.

Ak je to tak, potom predmetom dedenia po otcovi ako poručiteľovi bude len jedna polovica nehnuteľnosti, kde zákonnými dedičmi budú 4 deti a manželka, pričom podiely na predmete vlastníctva poručiteľa zdedia v pomere 1/5 k jednej polovici.
Ak matka dom naďalej užíva, je len vecou dohody dedičov ako sa vyporiadajú s predmetom dedenia - s podielom otca, či tento podiel zdedia všetci v rovnakom pomere, alebo len niektorí zo súrodencov s povinnosťou výplaty ustupujúcim dedičom alebo sa svojho podielu na nehnuteľnosti vzdajú v prospech ostatných dedičov bezodplatne, teda bez povinnosti výplaty /to je však zrejme málo pravdepodobné/.

Matku z domu vysťahovať deti ako dedičia nemôžu, lebo i keď je len podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a to z dôvodu, že ide o jej obydlie, ktoré je zákonom chránené.

Odporúčam v rámci dedičského konania sa nechať zastupovať advokátom, aby vo veci našiel najlepšie riešenie pre všetkých zúčastnených  a po skončení dedič.konania vyporiadať aj podiel matky na nehnuteľnsoti v prospech všetkých resp. len niektorých z dedičov a s finančným vyporiadaním, samozrejme so zriadením vecného bremena v prospech matky spočívajúce v práve doživnotného bývania v dome/. Riešenie bude závisieť aj od finančných možností súrodencov ako dedičov.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa predaja bytu. Počas života manžela bol byt prepísaný na manželku na základe darovacej zmluvy. Po smrti manžela sa rozhodla manželka byt predať. Tu sa však objavil problém, ktorému nerozumieme. Keďže byt je vo vlastníctve manželky na základe darovacej zmluvy, môže exekútor zadržať predaj bytu, ak jej dcéra má dlhy? Ďalšia otázka znie: môže si jej manželov brat nárokovať byt? Môže vstúpiť do dedičského konania? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že za svojho života manžel daroval byt svojej manželke na zákalde darovacej zmluvy, potom ak manžel zomrel, predmentý byt nebude predmetom dedičského konania, lebo manžel nie je jeho vlastníkom ku dňu úmrtia a teda pozostalá manželka môže s predmetným bytom nakladať podľa svojho uváženia. Pozostalá manželka k predaju bytu nepoterbuje súhlas dcéry, a ani brata svojho manžela, lebo nie sú ani podielovými spoluvlastníkmi bytu. Exekútor nemôže siahnúť na majetok matky z dôvodu dlhov dcéry jej manžela, lebo dcéra nie je vlastníkom bytu v žiadnom podiele.

Dedičmi po manželovi ako poručiteľovi budú manželka a dcéra, nie brat nebohého manžela.

 


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné vzdať sa dedičstva po otcovi v prospech brata s podmienkou, že byt nemôže byť predaný bez môjho súhlasu?

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania uzavrieť dohodu, v zmysle ktorej môže aj napríklad celé dedičstvo po otcovi nadobudnúť váš brat alebo sa môžete dohodnúť aj na tom, že byt nadobudne váš brat s tým, že v prípade, že sa tento predá, je povinný vás vyplatiť (aj keď takéto dohody klientom neodporúčame). Ale podmieňovať takúto dohodu vaším súhlasom s predajom nie je možné. Ak  už raz niekto nadobudne vlastníctvo k nejakej veci titulom rozhodnutia o dedičstve, potom ho už nemožno obmedzovať v jeho vlastníckom práve, resp. v tom, ako sa rozhodne už so svojím de iure aj de facto vlastníctvom naložiť. Skôr to nadobudnite a nechajte si to vo vlastníctve, s tým, že to bude môcť užívať. Budete to mať pod kontrolou.

 


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec a o týždeň nás čaká dedičské konanie. Po otcovi zostal len byt v osobnom vlastníctve, ktorý bude predmetom dedičského konania; iný majetok nevlastnil. Sme traja súrodenci a naša mama. Moje dve sestry uviedli, že si na dedičskom konaní budú nárokovať svoje podiely z bytu po otcovi – každá sestra svoj podiel. Ja mám však problém, pretože mám exekúcie. Chcel by som vás poprosiť o radu, ako by som mohol túto záležitosť vyriešit a ako by som mal postupovať, aby som o svoj podiel z bytu po zosnulom otcovi neprišiel. Potrebujem nájsť nejaké vhodné riešenie. Plánujem vyhlásiť aj osobný bankrot, ale to bude pravdepodobne trvať nejaký čas a som momentálne v časovej núdzi. Neviem, či súdna notárka bude natoľko zhovievavá, aby posunula termín dedičského konania aspoň o tri až štyri mesiace, kým si vybavím osobný bankrot. Navyše neviem, či je možné termín dedičského konania preložiť na iný termín, či to zákon vôbec umožňuje. Môžete mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci uvádzame nasledovné :

Osobný bankrot aj cestou Centra právnej pomoci zrejme nebude otázkou 3 - 4 mesiacov. Nevieme aký je dlh v exekučnom konaní a preto sme vám odporučili, aby ste sa obrátili na uvedené Centrum.

Ak aj máte exekúcie, exekútor môže zo zákona zriadiť exekučné záložné právo na váš podiel na byte, ktorý nadobudnete v dedičskom konaní. Vaše sestry ako aj mama ako spoluvlastníčky však môžu zabrániť tomu, aby váš podiel nebol predmetom exekúcie a to tak, že vás uhradia dlhy v exek. konaní a nadobudnú podiel na byte. Sestry majú totiž predkupné právo na tento podiel, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Všetko závisí od výšky dlhu, ktorý je predmetom exekúcie. Uvedené vyplýva z ust. § 166 ods. 2 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

 

Možným riešením je aj to, aby vám sestry  prípadne mama požičali peniaze na vyplatenie exekúcie a následne budete sestrám prípadne aj mame splácať pôžičku.


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec sa s mamou rozviedol. Našiel si novú ženu a sú teraz manželmi. Chalupa je zapísaná len na meno môjho otca. Je možné, aby dedila jeho nová žena, aj keď na ňu nie je nič zapísané?

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak váš otec uzatvoril nové manželstvo a je výlučným vlastníkom chalupy, potom v prípade jeho úmrtia bude zákonným dedičom aj jeho nová manželka a vy, teda deti z predchádzajúceho manželstva, všetci v rovnakom pomere k celku.

Ako tomu predísť ?

Riešením je, aby otec spísal závet výlučne v prospech vás - jeho potomkov - detí. Manželka nebude môcť napadnúť predmetný závet, lebo manželka nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne vlastné prípadne osvojené deti poručiteľa.

Ďalšou možnosťou je, aby vám - deťom - otec daroval predmetnú chalupu na základe darovacej zmluvy so súčasným spísaním dohody o vecnom bremene v prospech otca, ktoré spočíva v jeho práve doživotného užívania uvedenej chalupy. Ak by došlo k úmrtiu otca následne, potom vecné bremeno zriadené v prospech otca zanikne zo zákona jeho smrťou a vecné bremeno  nebude predmetom dedenia, a teda jeho nová manželka nebude mať právny nárok užívať predmetnú chalupu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.