Máte
otázku?

Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň.Zdedil som časť rodinneho domu spolu so záhradou. Celý rodinný dom užíva vzdialená rodina, s ktorou sa nestretávam.Táto rodina mi odmieta platiť nájom a nechce odkúpiť túto časť domu za navrhnutú sumu.Chcem Vás poprosiť o radu, aké mám možnosti.Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, predmetný rodinný dom s priľahlým pozemkom ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník predpokladá predovšetkým dohodu všetkých spoluvlastníkov o tom, ako budú spoločnú vec užívať, v opačnom prípade rozhodne o tejto otázke na návrh jedného z nich súd. Pokiaľ jeden zo spoluvlastníkov užíva vec nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu bez toho, aby bola medzi spoluvlastníkmi uzavretá nájomná zmluva alebo iná zmluva, dochádza k bezdôvodnému obohateniu tohto spoluvlastníka na úkor druhého. V dôsledku uvedeného je možné žiadať poskytnutie primeranej finančnej náhrady. V prípade, že nemáte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, je možné ho zrušiť a vyporiadať. Zákon opäť prioritne predpokladá uzavretie dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak je uzavretie takej dohody nedosiahnuteľné, môžete sa obrátiť na súd, aby podielové spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal, keďže nikto nemôže iného nútiť, aby v takom právnom stave zotrval. Súd autoritatívne rozhodne jedným z nasledujúcich spôsobov: nehnuteľností rozdelí medzi spoluvlastníkov; pokiaľ to nie je možné, rozhodne o tom, že nehnuteľnosti nadobudne jeden zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť zostávajúceho spoluvlastníka alebo súd rozhodne o tom, že sa dom so záhradou predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. V extrémne zriedkavých prípadoch, ak existujú určité špecifické okolnosti, môže súd rozhodnúť, že spoluvlastníctvo nevyporiada.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň,
pri vymeriavaní pozemku som zistila, že pozemok patrí ešte ku susedovej záhrade. Informovala som dotyčnú osobu a rozhodla, že mi pozemok dá do užívania navždy. Ako mám postupovať, aby som to mala v poriadku.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade by bolo najvhodnejšie, aby ste geometrickým plánom zamerali túto časť jeho parcely, dali pozemku nové číslo parcely a túto časť parcely pod novým číslom Vám previedol do vlastníctva, napríklad darovacou zmluvou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, som väčšinový vlastník pozemku aj rodinného domu. Podiely som od kupoval od otca a jeho súrodencov, len jeho brat my nechcel predať svoj podiel. Rodinný dom a pozemok boli ohodnotené ešte v korunách, každému to vychádzalo po 100000 korún. Ja som im dal po 3500 e len strýko mi nechcel predať svoj podiel za tú hodnotu, že on tu dakedy veľa lopatoval a žiada odo mňa 7000 e. Nedá sa s ním nijako dohodnúť. Ja som musel medzičasom začať s prerábkou domu, lebo bol na spadnutie. Mám právo od neho vymáhať financie na rekonštrukciu?

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky vyplýva, že rekonštrukcia bola nevyhnutná. Išlo teda o nevyhnutne vynaložené náklady na spoločnú vec. Ako väčšinový spoluvlastník máte právo od menšinového spoluvlastníka požadovať to, aby Vám nahradil nevyhnutné investície do spoločnej veci, a to v rozsahu veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou (momentálne študentka v posledom ročníku na VŠ) sme dostali darom rodinný dom s pozemkom v pomere ja 3/4, sestra 1/4. V dome býva otec, momentálne na invalidnom dôchodku. Všetky výdavky v súvislosti s domom platím ja - daň, komunálny odpad, plyn elektrina. Energie sú napísané na mňa. Sestra nikdy neprispela na poplatky ani na náklady spojené s malými rekonštrukciami domu. Už pár rokov sa pre nezhody nerozprávame a ja neviem ako mám postupovať. Do domu je potrebné investovať na ďalšie menšie opravy (výmena vchodových dverí, maľovanie). Nechcem, aby to dopadlo tak, že ja investujem do domu už niekoľko rokov, sestra nie a ona potom bude brat len úžitok. Môžem od nej žiadať uhradenie aj minulých výdavkov (dane, odpad, plyn, elektrina) a výdavkov pri ďalších rekonštrukciách? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň,

podieloví spoluvlastníci zodpovedajú a sú povinní sa podieľať na právach a povinnostiach k veci podľa veľkosti podielu. Máte možnosť od nej požadovať, aby Vám uhradila náklady na opravy a úpravy, avšak netreba zabúdať na premlčaciu lehotu, ktorá je v tomto prípade 2 roky. Ak by ste investovali do domu, kvôli nutnej rekonštrukcii mohli by ste od nej požadovať, aby Vám časť uhradila. Ak odmietne, môžte sa obrátiť na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, ak som po nebohom otcovi nadobudla pozemok, ktorého som výhradným vlastníkom, avšak rodinný dom, ktorý je na ňom postavený, je po dedičskon konaní rozdelený na všetkých súrodencov, vrátane mňa, pričom jeden zo súrodencov darovacou zmluvou zo strany matky, nadobudol aj jej časť domu, čiže ma väčšinový podiel a uvádzaný dom chodí rabovať, ničí zariadenie domu, spaľuje veci súrodencov, ktoré sú v danom rodinnom dome odložené, nakoľko tvrdí, že, keďže ma väčšinový podiel na dome, je oprávnený takto konať. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, v danom prípade je potrebné najskôr odlišovať, čo patrí do podielového spoluvlastníctva a čo je výlučným vlastníctvom niektorého z Vašich súrodencov alebo Vašim vlastníctvom. Ničenie majetku, ktorý vlastnícky patrí inej osobe, je v rozpore so základnými morálnymi hodnotami a zakladá nárok na náhradu škody a za určitých okolnosti aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ani majetok patriaci do podielového spoluvlastníctva nemôže jeden zo spoluvlastníkov (aj keď väčšinový) svojvoľne zničiť, pričom toto protiprávne konanie má rovnaké právne následky. Odporúčam Vám preto podať žalobu o náhradu škody spoločne s neodkladným opatrením, v ktorom súd nariadi Vášmu súrodencovi, aby sa zdržal tohto protiprávneho konania, prípadne privolať policajnú hliadku a podať trestné oznámenie. Ako výlučná vlastníčka pozemku, môžete svojmu súrodencovi zamedziť, aby na tento vstupoval, avšak len v prípade, ak k tomuto pozemku nemá žiadne užívacie právo (napr. z titulu vecného bremena).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či si môžem uplatniť na súde zaplatenie 1/3 dane za dom a pozemky od spoluvlastníka, považujem to za úmyselné poškodzovanie, veď predsa vie, že zo zákona mu vyplývajú povinnosti platiť daň a starať sa o pozemky. Písomne som ho nevyzvala, ale v 2004 sme riešili spor so susedom a spomenula som mu, že som bola zaplatiť dane a starosta ma upozornil, že mame kosiť pozemky, že keď sa bude niekto sťažovať, tak nám bude musieť uložiť pokutu. On na to nereagoval. 

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, pre podielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Odrazom tejto zákonnej úpravy je aj znenie ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. V zmysle uvedeného je druhý spoluvlastník povinný podieľať sa na výdavkoch, ktoré súvisia so spoluvlastníctvom nehnuteľnosti, teda aj na povinnosti platiť miestnu daň z pozemku


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, dovoľte mi spýtať sa, či je možné podať určovaciu žalobu o vlastnícke právo k nehnuteľnosti i v prípade, že nie som priamym účastníkom takéhoto konania. Spoluvlastník totiž nemá usporiadaný právny vzťah (nežijúca osoba) a notár jeho dedičom odmieta dedičstvo osvedčiť, pretože zápis na liste vlastníctva nie je správny, a tak nejde o skutočného spoluvlastníka (dedičov) podielu. Tým však dochádza k blokovaniu akéhokoľvek nakladania/prevodu/deleniu nehnuteľnosti, keďže sú k tomu potrebné vyjadrenia všetkých spoluvlastníkov. Ja však nemám ako prinútiť skutočného spoluvlastníka, aby vstúpil do súdneho sporu a svoj podiel si obhájil. Obávam sa, že ak jednoducho podám návrh na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva súdom, súd mi neuzná náhradu trov a budem musieť platiť (v tomto prípade nemalé peniaze) za riešenie situácie, ktorú som nezapríčinil. Navyše to vyzerá, že ak by súd niekomu nariadil za konanie zaplatiť, vzhľadom na okolností by to paradoxne nikto iný ako ja ani byť nemohol. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ spoluvlastník takýmto spôsobom blokuje nehnuteľnosť, nie je možné, aby ste podali žalobu na určenie vlastníckeho práva. Nemáte naliehavý právny záujem, ktorý civilný sporový poriadok vyžaduje v takýchto prípadoch. Súd by Vašu žalobu zamietol.

Dohodnite sa s vlastníkom, že to za neho vybavite, ak Vás splnomocní. Prípadne mu môžete sľúbiť inú odmenu, ktorá bude pre neho dostatočná a Vás to nebude stáť veľa. Nemusia to byť len peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať minulý rok mi umrela babka aj dedo. Moja mama teda "zdedila" dom, ktorého spoluvlastníkom je jej nevlastný brat. Dom nie je predmetom dedičského konania, pretože dom je prepísaný na moju mamu a brata už roky dozadu cca5-6 rokov. Nevlastný brat sa rozhodol, že štvrťka mu nestačí a chce polovicu. Mama mu ju samozrejme nechce dať. Teraz sa momentálne vôbec neozýva, a tak nevieme čo ďalej, či môžme podniknúť kroky alebo nejako postupovať. Momentálne je dom opustený len sa naňho platia energie a v podstate chátra, pretože je neobývaný. Najlepšia možnosť pre nás je dom predať a vyplatiť menšinového spoluvlastníka. Ale ako sa posunúť aj bez neho, keďže hra mrtvého chrobáka.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o spor spoluvlastníkov o rodičovský dom, tak vždy, ak je dom v spoluvlastníctve, potom prichádza do úvahy zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Vaša mama môže žiadať prisúdenie domu do svojho vlastníctva s tým, že vyplatí svojho brata. Následne dom predá a brata reálne vyplatí.

Samozrejme ideálne riešenie je, ak by sa dom predal v celosti bez toho, aby ho musela vyplácať, avšak s tým by musel brat súhlasiť. Brat môže mať inú predstavu o cene nehnuteľnosti, čo môže spôsobiť, že dom bude nepredajný.

Vtedy nezostane nič iné l, ako podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ohľadom rodinného domu, ktorý vlastníme napoly s mojim bratom. Je to Darovacia zmluva od nášho otca. Dlhší čas my brat zabraňuje vstup do domu. Z dôvodu zachovania dobrých rodinných vzťahov som to doposiaľ nechcela súdne riešiť. Nakoľko je situácia čoraz ťažšia a brat ma nechce ani vyplatiť. Neviem, ako to mám ďalej riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

v danej situácii máte nasledovné možnosti:

- môžete podať na súd žalobu na stanovenie zákazu Vášmu bratovi zasahovať do výkonu Vášho vlastníckeho práva

alebo

- keďže sa neviete s bratom dohodnúť ani na prípadnom Vašom vyplatení, môžete podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto konaní by súd skúmal, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná - ak áno rozdelil by ju a každý by ste nadobudli vlastnícke právo k danej rozdelenej časti; ak reálne rozdelenie nie je možné, súd by mohol nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov spolu so stanovením povinností druhému spoluvlastníkovi vyplatiť Vás - ak by s tým Váš brat nesúhlasil, súd by nariadil predaj veci a výťažok z predaja by rozdelil medzi Vás podľa výšky Vašich spoluvlastníckych podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Môj manžel zdedil dom po rodičoch v Plaveckom podhradí sú traja súrodenci a každý jeden ma z tej časti z toho domu 1/3 a jeho sestra si zobrala jeho časť domu a bez jeho súhlasu dala do podnájmu. Už vyššie 6 rokov ona sama ma z toho zisk. Upozorňujeme ju na to, aby dom predala a vyplatila manžela alebo z podnájmu keby nám čiastku poslala, ale vôbec nereaguje. My bývame na východe v okr. Kežmarok a nemáme kde bývať. Bývame v podnájme.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je Váš manžel tretinovým spoluvlastníkom má právo vec (dom) užívať, prípadne rozhodovať o jej využití. Pokiaľ má jeho sestra zisk z prenájmu, či podnájmu, na tento zisk má nárok aj Váš manžel. Do úvahy prichádza niekoľko možností. Buď manželovu sestru vyzvať (prípadne súdne donútiť), aby odovzdala 1/3 zisku Vášmu manželovi, alebo podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. Ak by sa spoluvlastníci nedohodli, bolo by potrebné zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo súdnou cestou. Rovnako prichádza do úvahy možnosť, aby manželov podiel od neho jeho sestra odkúpila a vyplatila ho. Okrem toho má Váš manžel, ako spoluvlastník, právo v tejto nehnuteľnosti bývať. Musel by sa však s ostatnými dvoma spoluvlastníkmi dohodnúť na tom, či pôjde o bezodplatné užívanie, alebo im bude platiť kvázi nájomné. Najlepšie však bude, ak sa obrátite na advokáta, ktorý sa na vec pozrie podrobnejšie a poradí Vám najlepší možný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň. Dedili sme po rodičoch rodinný dom.Sme 4 súrodenci a každý dedil 1/4. Brat daroval svoj podiel druhému bratovi, ktorý teraz vlastní 1/2 domu, ale zostal bývať v dome, hoci so sestrou s tým nesúhlasíme. Druhý brat súhlasí, aby v dome bývať zostal. Nechce ma do domu pustiť, vyháňa ma aj s druhým bratom, pritom sú neustále opití a agresívni. Máme pravo so sestrou žiadať políciu, aby ho z domu vypratala, alebo čo môžme robiť? Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Spoluvlastníci by sa teda mali o užívaní spoločnej veci dohodnúť. Ak nedôjde k dohode, rozhodne súd. Váš brat, ktorý disponuje spoluvlastníckym podielom o veľkosti jednej polovice k domu, preto nemôže sám rozhodnúť, kto bude dom užívať. Váš brat, ktorý previedol svoj podiel, preto býva v rodinnom dome bez akéhokoľvek právneho dôvodu a teda sa na Váš úkor obohacuje a to aj s bratom, ktorý vlastní polovičný podiel. Odporúčam Vám preto podať na súd žalobu o vypratanie domu resp. na určenie spôsobu jeho užívania. Na úvahu Vám dávam otázku zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva cestou súdu, v prípade ak nedôjde k dohode medzi všetkými podielovými spoluvlastníkmi. Dovoľujem si Vás upozorniť, že polícia nevykonáva vypratanie domu, ale zasahuje len pri rušení verejného poriadku, hrozby alebo vzniku ublíženia na zdraví alebo škode na majetku alebo pri domácom násilí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobry den. Dom, v ktorom byvam ja s mamou a sestrou bol napisany na starych rodicov. Ti uz zomreli, prebehlo dedicke konanie, ktoreho sa ako dedicia zucastnili aj strykovia a tety. Nas otec zomrel, takze sme dedili podiel aj my. V dedickom konani sa dedicia nedohodli, tak sud rozvrhol majetok kazdemu podla podielov. Moj brat a sestra mi svoj podiel predali. Ked brat tu uz nic nevlastni a jeho majetok sa predava exekutorom a ja este nie som jediny vlastnik domu, moze sa on do domu nejakym sposobom nastahovat, aj ked ja s mamou si to neprajeme? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že Váš brat spoluvlastnícky podiel k predmetnému domu previedol na Vás. Keďže nevlastní podiel, nie je viac už podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nemá k nej ani žiadne užívacie právo, ktoré je inak jednou zo základných obsahových zložiek vlastníckeho práva. Vzhľadom na uvedené, sa Váš brat bez súhlasu spoluvlastníkov do rodinného domu nemôže svojvoľne nasťahovať. Ak by tak urobil, konal by protiprávne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý večer, som spoluvlastníkom bytového domu a máme jedného spoluvlastníka, ktorý si vykonáva na dome rekonštrukcie tj. zatepľovanie domu, nová strecha so strešným oknom a do budúcna si chce vytvoriť obytné priestory z povaly, ktorú niekoľko rokov užíva sám, pričom vlastní iba polovicu. Nepovolí prístup užívania druhému majiteľovi povaly k užívaniu. Opravu strechy si zorganizoval bez povolenia ostatnych spoluvlastníkov, bez porady a možno aj bez stavebného povolenia a teraz vymáha peniaze za všetky rekonštrukcie, bez upozornenia a oboznámenia. Spoločný dvor si zaberá pre vlastné užívanie stále viac bez povolenia, dohody a ja sa pýtam, má na toto právo ak nie, ako sa brániť, na koho sa obrátiť a ako stojí v zákone užívanie spoločných nebytových priestorov? A ako je to s daňou, nemal by platiť viac, keď si svojvoľne zaberá priestor pre užívanie? 

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 137 Občianskeho zákonníka, v podielovom spoluvlastníctve podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Zároveň platí, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ jeden zo spoluvlastníkov užíva spoločnú vec sám alebo nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu, bezdôvodne sa obohacuje na úkor ostatných spoluvlastníkov. Preto poškodeným spoluvlastníkom patrí za toto užívanie peňažná náhrada. Ak nedôjde k dohode o spôsobe užívanie spoločnej veci, môžete sa obrátiť na súd, aby ten rozhodol. Rovnako sa môžte obrátiť na súd, aby spoluvlastníkovi zakázal rekonštrukčné práce alebo stavebné práce, ktorými sa upravuje spoločná nehnuteľnosť, nakoľko tak robí bez súhlasu a proti vôli ostatných spoluvlastníkov. Podľa § 9 ods. 4 zákona o miestnych daniach, ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývalý manžel vlastní psa a chová ho v byte, ktorý je v BSM, potrebuje na to môj súhlas, ako druhého vlastníka bytu ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2015)

Dobrý deň, byt v BSM nie je to isté ako byt v podielovom spoluvlastníctve. O byte v BSM rozhodujú obaja manželia tak, ako keby šlo o byt vo výlučnom vlastníctve. Viem si predstaviť, že pes môže spôsobiť v byte neplechu a byt aj zničiť. Ak s týmto nesúhlasíte, pošlite exmanželovi najskôr list (výzvu). Ak by nereagoval, potom Vám nezostane nič iné ako sa obrátiť na súd. AK by ste súdu preukázali, že dochádza, resp. môže dochádzať k poškodzovaniu bytu, súd by Vášmu návrhu mohol vyhovieť. Nedá sa však pauášlne povedať, že to bude za každých okolností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, vastním dom po rodičoch spolu s dvoma bratmi. V dome bývam s rodinou. O dom sa starám v podstate len ja a podľa mňa ho moji bratia nepotrebujú pretože majú vlastné bývanie. Chcela by som spýtať akým spôsobom prebieha rozdelenie domu. Komu ho súd môže prisúdiť ak podám návrh na zrušenie spoluvlastníctva. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2015)

Dobrý deň, 

postup pri zrušení spoluvlastníctva upravuje § 142 ods.1, Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: " Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov." 

Aj vo Vašom prípade súd bude skúmať, kto tútu nehnuteľnosť reálne a účelne využíva, stará sa o ňu a zveľaďuje. Podľa môjho názoru by mohol byť tento dom prikázaný Vám. Budete však povinná "vyplatiť" svojich dvoch bratov podľa výšky ich spoluvlastnáckeho podielu.

Pre lepšie vysvetlenie pripájam judikát č: R 54/1973

"Pri zrušení podielového spoluvlastníctva k veci, keď vyporiadanie nemožno vykonať jej rozdelením, pri prikázaní veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu treba prihliadať na účelné využitie veci. Súdy pri obytných domoch skúmajú bytovú potrebu spoluvlastníkov, prihliadajú na to, kto dosiaľ dom obýval, kto ho udržiaval, opravoval, prípadne do neho investoval a kto je schopný naďalej sa starať o jeho riadnu údržbu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či môže byť štát spoluvlastníkom určitej veci. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2014)

Dobrý deň,

na Vašu otázku či štát môže byť podielový spoluvlastníkom Vám môžem s určitosťou odpovedať, že môže. Štát vystupuje buď v úlohe nadradeného subjektu vo vzťahu k občanom (prijímanie zákonov, regulácia vzťahov a pod.) alebo vystupuje ako právnická osoba a teda ako subjekt nie verejného ale súkromného práva. Napr. aj v súdnom konaní, kde sa prejednávajú súkromnoprávne spory (aj podielové spoluvlastníctvo) je štát rovnocenný občanovi/ právnickej osobe. 

K Vašej otázke sa mi podarilo nájsť judikát, ktorý síce jasne neodpovedá na Vašu otázku, no z jeho významu sa dá vyvodiť logický záver, že štát môže byť spoluvlastníkom, rovnako sa naň použijú rovnakú ustanovenia zákona ako na FO/PO aj pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva. 

R 26/1979

"Ustanovenie § 142 OZ upravuje predovšetkým vzťahy medzi občanmi. Jeho použitie však nemožno vylúčiť ani v prípade, keď napr. štát vstúpil do občianskoprávneho vzťahu tým, že sa stal popri občanoch rovnako spoluvlastníkom veci. Možno teda tiež vykonať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva medzi štátom ako jedným zo spoluvlastníkov a ostatnými spoluvlastníkmi - občanmi, a to predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode, možno o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva požiadať súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma či smrťou jedného spoluvlastníka zanikne spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň,

spoluvlastnícky vzťah nezaniká len z toho titulu, že jeden zo spoluvlastníkov zomrel. Práva a povinnosti, ktoré tomuto spoluvlastníkovi vyplývali zo spoluvlastníckeho vzťahu sa prevedú na právneho nástupcu, napr. dediča. Táto skutočnosť je uvedená aj v rozhodnutí súdu, uvedenom nižšie:

Z IV, str. 356

Práva a povinnosti z dohody podielový spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci nezanikajú smrťou osôb z tejto dohody zaviazaných alebo oprávnených a môžu byť zároveň so spoluvlastníckym podielom prevedené na právnych nástupcov účastníkov takejto dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, môžete mi poradiť, v akých prípadoch rozhoduje súd, ak sa spoluvlastníci nevedia zhodnúť na tom, ako so spoločnou nehnuteľnosťou naložia? Vopred ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2013)

Dobrý deň. Vaša otázka je dosť abstraktná a preto iba poukážem na aplikovateľný judikát - Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1300/2001

Za hospodárenie so spoločnou vecou možno okrem iného považovať údržbu veci, jej opravu, ale aj jej úpravu, resp. zmenu vrátane odstránenia či likvidácie.

 

Zo znenia § 139 OZ vyplýva, že súd je povinný rozhodnúť o nezhode spoluvlastníkov o zmene spoločnej veci, ak sa nedosiahne väčšina počítaná podľa ich podielov, alebo pri rovnosti ich hlasov alebo ak medzi nimi nedošlo k dohode. Iné predpoklady zákon neustanovuje. To znamená, že na to, aby súd rozhodol o nezhode o zmene spoločnej veci, zákon nevyžaduje, aby išlo o zmenu osobitne kvalifikovanú alebo o vymedzenú určitým účelom. Pre záver, či ide o nezhodu spoluvlastníkov v zmysle § 139 ods. 2 OZ, preto nie je podstatný účel zamýšľanej úpravy spoločnej veci, keďže tento účel súd posudzuje až pri vlastnom rozhodovaní o tejto nezhode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku