Máte
otázku?

Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, zdedil som časť rodinného domu spolu so záhradou. Tento dom aktuálne využíva vzdialená rodina, s ktorou sa nepriamo stretávam. Na moje sklamanie, táto rodina mi odmieta platiť nájom a zároveň nevyjadrila súhlas s odkúpením tejto časti domu za navrhnutú sumu. Rád by som Vás požiadal o radu. Aké možnosti mám v takejto situácii? Vopred Vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, predmetný rodinný dom s priľahlým pozemkom ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník predpokladá predovšetkým dohodu všetkých spoluvlastníkov o tom, ako budú spoločnú vec užívať, v opačnom prípade rozhodne o tejto otázke na návrh jedného z nich súd. Pokiaľ jeden zo spoluvlastníkov užíva vec nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu bez toho, aby bola medzi spoluvlastníkmi uzavretá nájomná zmluva alebo iná zmluva, dochádza k bezdôvodnému obohateniu tohto spoluvlastníka na úkor druhého. V dôsledku uvedeného je možné žiadať poskytnutie primeranej finančnej náhrady. V prípade, že nemáte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, je možné ho zrušiť a vyporiadať. Zákon opäť prioritne predpokladá uzavretie dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak je uzavretie takej dohody nedosiahnuteľné, môžete sa obrátiť na súd, aby podielové spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal, keďže nikto nemôže iného nútiť, aby v takom právnom stave zotrval. Súd autoritatívne rozhodne jedným z nasledujúcich spôsobov: nehnuteľností rozdelí medzi spoluvlastníkov; pokiaľ to nie je možné, rozhodne o tom, že nehnuteľnosti nadobudne jeden zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť zostávajúceho spoluvlastníka alebo súd rozhodne o tom, že sa dom so záhradou predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. V extrémne zriedkavých prípadoch, ak existujú určité špecifické okolnosti, môže súd rozhodnúť, že spoluvlastníctvo nevyporiada.

Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, už sedem rokov po rozvode sa moja bývalá manželka nechce dohodnúť na vysporiadaní majetku. Teraz mi navrhuje, aby sme rodinný dom rozdelili na dve samostatné časti. Ja však vlastním byt v inom meste, kde pracujem a nežijem, a nejavím záujem o časť rodinného domu s pre nás spoločným dvorom a záhradou, keďže naše vzťahy nie sú dobré. Rozdelenie domu by navyše vyžadovalo rozsiahle rekonštrukčné práce, ako sú nová elektroinštalácia, kúrenie, vodovod a vytvorenie samostatného vchodu, na čo momentálne nemám finančné prostriedky. Splácam úver na byt a mám už 60 rokov. Môžete mi poradiť, ako postupovať v tejto situácii? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň,

ak sa manželka nechce vyporiadať, potom za predpokladu, že už nechcete v podielovom spoluvlastníctve zotrvať, môžete zrušiť a vyporiadať vaše podielové spoluvlastníctvo súdnou cestou. Podľa zákona platí, že nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli zotrvával v podielovom spoluvlastníctve. V žalobe navrhnite, aby súd prikázal nehnuteľnosť vašej exmanželke s povinnosťou výplaty voči vám. Súčasne súdu vysvetlite, že za vás nehnuteľnosť nie je deliteľná, a nemáte o ňu záujem, a že ak by aj podľa názoru súdu deliteľná bola, vy nie ste ochotní vynaložiť finančné prostriedky na jej rozdelenie. Súčasne uveďte, že vaše vzťahy s exmanželkou nie sú dobré, preto navrhujete tento spôsob vyporiadania. 

Súd je síce povinný postupovať v zmysle zákonného poradia vyporiadania podielového spoluvlastníctva, v zmysle ktorého najprv musí skúmať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Až keď zistí, že nie je, potom môže pristúpiť k vyporiadaniu prikázaním veci jednému (alebo viacerým) zo spoluvlastníkov za náhradu. Súčasne však súd musí prihliadať na to, či sú spoluvlastníci ochotní vynaložiť finančné prostriedky na rozdelenie nehnuteľnosti. Ak nie sú, potom sa má za to, že rozdelenie nehnuteľnosti nie je možné a podielové spoluvlastníctvo sa vyporiada podľa druhého zákonného spôsobu. 

Odporúčame Vám však uvedené objasniť Vašej exmanželke, s tým, že jej uveďte, že vyporiadanie súdnou cestou je finančne náročnejšie než vyporiadanie mimosúdne (uzavretím dohody). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, keď som vymeriavala pozemok, zistila som, že ešte stále je súčasťou susedovej záhrady. O tomto fakte som informovala dotyčnú osobu a tá sa rozhodla, že mi pozemok prenechá do užívania navždy. Potrebovala by som poradiť, ako mám postupovať, aby všetko prebehlo v poriadku.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade by bolo najvhodnejšie, aby ste geometrickým plánom zamerali túto časť jeho parcely, dali pozemku nové číslo parcely a túto časť parcely pod novým číslom Vám previedol do vlastníctva, napríklad darovacou zmluvou.


Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, som väčšinový vlastník pozemku a rodinného domu. Podiely som odkupoval od otca a jeho súrodencov, len jeho brat mi nechcel predať svoj podiel. Rodinný dom a pozemok boli ohodnotené ešte v korunách, každému to vychádzalo na 100 000 korún. Ja som im ponúkol 3500 eur, ale strýko mi nechcel predať svoj podiel za túto cenu. Tvrdí, že tu dávnejšie veľa lopatoval a žiada odo mňa 7000 eur. Nie je možné sa s ním dohodnúť. Medzitým som musel začať s rekonštrukciou domu, pretože bol na spadnutie. Mám právo od neho vymáhať financie na rekonštrukciu?

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky vyplýva, že rekonštrukcia bola nevyhnutná. Išlo teda o nevyhnutne vynaložené náklady na spoločnú vec. Ako väčšinový spoluvlastník máte právo od menšinového spoluvlastníka požadovať to, aby Vám nahradil nevyhnutné investície do spoločnej veci, a to v rozsahu veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu.


Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou, ktorá je momentálne študentkou v poslednom ročníku na vysokej škole, sme dostali darom rodinný dom s pozemkom v pomere 3/4 v môj prospech a 1/4 v prospech mojej sestry. V dome momentálne býva náš otec, ktorý je na invalidnom dôchodku. Všetky výdavky súvisiace s údržbou domu hrádzam ja - daň, komunálny odpad, plyn aj elektrinu. Energie sú navyše zverejnené na moje meno. Sestra na tieto poplatky ani na náklady spojené s menšími rekonštrukciami domu nikdy neprospievala. Na kvôli neshodám už niekoľko rokov nekomunikujeme a neviem, ako by som mal postupovať. Dom potrebuje ďalšie menšie investície, ako je výmena vchodových dverí a maľovanie. Nechcem, aby to nakoniec dopadlo tak, že ja par rokov investujem do domu, sestra nie a ona sa následne teší len užitku. Mám možnosť žiadať od nej uhradenie aj minulých výdavkov (dane, odpad, plyn, elektrina) a výdavkov pri budúcich rekonštrukciách? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň,

podieloví spoluvlastníci zodpovedajú a sú povinní sa podieľať na právach a povinnostiach k veci podľa veľkosti podielu. Máte možnosť od nej požadovať, aby Vám uhradila náklady na opravy a úpravy, avšak netreba zabúdať na premlčaciu lehotu, ktorá je v tomto prípade 2 roky. Ak by ste investovali do domu, kvôli nutnej rekonštrukcii mohli by ste od nej požadovať, aby Vám časť uhradila. Ak odmietne, môžte sa obrátiť na súd.


Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o tom, ako mám postupovať v situácii, keď som po zosnulom otcovi získala pozemok, kde som jediným vlastníkom. Na tomto pozemku je však rodinný dom, ktorý bol po dedičskom konaní rozdelený medzi všetkých súrodencov, vrátane mňa. Jeden zo súrodencov získal aj matkin podiel domu darovacou zmluvou, a tým pádom vlastní väčšinový podiel na dome. Tento súrodenec systematicky ničí zariadenie domu, spaľuje veci ostatných súrodencov, ktoré sú v dome uložené. Tvrdí, že jeho majoritný podiel mu dáva právo takto konat. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, v danom prípade je potrebné najskôr odlišovať, čo patrí do podielového spoluvlastníctva a čo je výlučným vlastníctvom niektorého z Vašich súrodencov alebo Vašim vlastníctvom. Ničenie majetku, ktorý vlastnícky patrí inej osobe, je v rozpore so základnými morálnymi hodnotami a zakladá nárok na náhradu škody a za určitých okolnosti aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ani majetok patriaci do podielového spoluvlastníctva nemôže jeden zo spoluvlastníkov (aj keď väčšinový) svojvoľne zničiť, pričom toto protiprávne konanie má rovnaké právne následky. Odporúčam Vám preto podať žalobu o náhradu škody spoločne s neodkladným opatrením, v ktorom súd nariadi Vášmu súrodencovi, aby sa zdržal tohto protiprávneho konania, prípadne privolať policajnú hliadku a podať trestné oznámenie. Ako výlučná vlastníčka pozemku, môžete svojmu súrodencovi zamedziť, aby na tento vstupoval, avšak len v prípade, ak k tomuto pozemku nemá žiadne užívacie právo (napr. z titulu vecného bremena).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či si môžem na súde vymáhať zaplatenie 1/3 dane za dom a pozemky od spoluvlastníka. Považujem to za úmyselné poškodzovanie, pretože určite vie o svojich zákonných povinnostiach platiť daň a starať sa o pozemky. Nikdy som ho písomne na túto skutočnosť neupozornila, ale v roku 2004, keď sme riešili spor so susedom, spomenula som mu, že som bola zaplatiť dane. Starosta ma upozornil, že by sme mali kosiť pozemky, aby sme predišli prípadnému sťažovaniu a následnej pokute. Spoluvlastník na to, žiaľ, nereagoval.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, pre podielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Odrazom tejto zákonnej úpravy je aj znenie ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. V zmysle uvedeného je druhý spoluvlastník povinný podieľať sa na výdavkoch, ktoré súvisia so spoluvlastníctvom nehnuteľnosti, teda aj na povinnosti platiť miestnu daň z pozemku


Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, dovoľte mi spýtať sa, či je možné podať určovaciu žalobu o vlastnícke právo k nehnuteľnosti aj v prípade, že nie som priamym účastníkom takéhoto konania. Spoluvlastník nemá usporiadaný právny vzťah (je to nežijúca osoba) a notár jeho dedičom odmieta osvedčiť dedičstvo, pretože zápis na liste vlastníctva nie je správny. Tým pádom sa nejedná o skutočného spoluvlastníka podielu (dedičov). V dôsledku toho dochádza k blokovaniu akéhokoľvek nakladania, prevodu či delenia nehnuteľnosti, keďže je k tomu potrebné vyjadrenie všetkých spoluvlastníkov. Nemám však možnosť prinútiť skutočného spoluvlastníka, aby vstúpil do súdneho sporu a obhájil svoj podiel. Obávam sa, že ak jednoducho podám návrh na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva súdom, súd mi neuzná náhradu trov a budem musieť platiť nemalé peniaze za riešenie situácie, ktorú som nezapríčinil. Navyše, ak by súd niekoho nariadil zaplatiť za konanie, vzhľadom na okolnosti si myslím, že paradoxne by to mohol byť len ja. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ spoluvlastník takýmto spôsobom blokuje nehnuteľnosť, nie je možné, aby ste podali žalobu na určenie vlastníckeho práva. Nemáte naliehavý právny záujem, ktorý civilný sporový poriadok vyžaduje v takýchto prípadoch. Súd by Vašu žalobu zamietol.

Dohodnite sa s vlastníkom, že to za neho vybavite, ak Vás splnomocní. Prípadne mu môžete sľúbiť inú odmenu, ktorá bude pre neho dostatočná a Vás to nebude stáť veľa. Nemusia to byť len peniaze.


Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať o situáciu vzniknutú po smrti mojich starých rodičov. Moja mama "zdedila" dom, ktorého spoluvlastníkom je jej nevlastný brat. Dom nie je predmetom dedičského konania, keďže už pred približne 5-6 rokmi bol prepísaný na moju mamu a jej brata. Nevlastný brat sa však rozhodol, že jeho štvrťový podiel mu nestačí a chce polovicu. Mama mu ju samozrejme nechce dať. Aktuálne sa neozýva a preto nevieme, čo ďalej. Nevlastný brat nám neumožňuje podniknúť žiadne kroky ani postupovať. Dom je momentálne opustený a platia sa zaň len energie, pretože je neobývaný a postupne chátra. Najlepším riešením by pre nás bolo dom predať a vyplatiť menšinového spoluvlastníka. Nie sme však istí, ako sa posunúť v tejto situácii bez jeho súhlasu, keďže sa momentálne nedostáva do kontaktu.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o spor spoluvlastníkov o rodičovský dom, tak vždy, ak je dom v spoluvlastníctve, potom prichádza do úvahy zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Vaša mama môže žiadať prisúdenie domu do svojho vlastníctva s tým, že vyplatí svojho brata. Následne dom predá a brata reálne vyplatí.

Samozrejme ideálne riešenie je, ak by sa dom predal v celosti bez toho, aby ho musela vyplácať, avšak s tým by musel brat súhlasiť. Brat môže mať inú predstavu o cene nehnuteľnosti, čo môže spôsobiť, že dom bude nepredajný.

Vtedy nezostane nič iné l, ako podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 


Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na situáciu ohľadom rodinného domu, ktorý vlastním spolu s mojím bratom. Stali sme sa vlastníkmi prostredníctvom darovacej zmluvy od nášho otca. Už dlhší čas mi brat bráni vstup do domu. Z dôvodu zachovania dobrých rodinných vzťahov som doteraz nechcela túto záležitosť riešiť súdne. Avšak situácia sa stáva čoraz ťažšou a môj brat sa dokonca odmieta vyrovnať finančne. Neviem, ako by som mala túto situáciu ďalej riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

v danej situácii máte nasledovné možnosti:

- môžete podať na súd žalobu na stanovenie zákazu Vášmu bratovi zasahovať do výkonu Vášho vlastníckeho práva

alebo

- keďže sa neviete s bratom dohodnúť ani na prípadnom Vašom vyplatení, môžete podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto konaní by súd skúmal, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná - ak áno rozdelil by ju a každý by ste nadobudli vlastnícke právo k danej rozdelenej časti; ak reálne rozdelenie nie je možné, súd by mohol nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov spolu so stanovením povinností druhému spoluvlastníkovi vyplatiť Vás - ak by s tým Váš brat nesúhlasil, súd by nariadil predaj veci a výťažok z predaja by rozdelil medzi Vás podľa výšky Vašich spoluvlastníckych podielov.


Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Môj manžel zdedil po rodičoch dom v Plaveckom podhradí. Má ešte dvoch súrodencov, a teda každý z nich vlastní tretinu tohto domu. Jeho sestra si však bez jeho súhlasu vzala jeho časť domu a prenajíma ju. Už viac ako šesť rokov z tohto má sama zisk. Upozorňujeme ju, aby dom predala a vyplatila manžela, alebo aby nám zaslala čiastku z podnájmu, no nereaguje na naše žiadosti. My momentálne bývame na východe v okrese Kežmarok a nemáme kde bývať, preto sme nútení prenajímať si bývanie.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je Váš manžel tretinovým spoluvlastníkom má právo vec (dom) užívať, prípadne rozhodovať o jej využití. Pokiaľ má jeho sestra zisk z prenájmu, či podnájmu, na tento zisk má nárok aj Váš manžel. Do úvahy prichádza niekoľko možností. Buď manželovu sestru vyzvať (prípadne súdne donútiť), aby odovzdala 1/3 zisku Vášmu manželovi, alebo podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. Ak by sa spoluvlastníci nedohodli, bolo by potrebné zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo súdnou cestou. Rovnako prichádza do úvahy možnosť, aby manželov podiel od neho jeho sestra odkúpila a vyplatila ho. Okrem toho má Váš manžel, ako spoluvlastník, právo v tejto nehnuteľnosti bývať. Musel by sa však s ostatnými dvoma spoluvlastníkmi dohodnúť na tom, či pôjde o bezodplatné užívanie, alebo im bude platiť kvázi nájomné. Najlepšie však bude, ak sa obrátite na advokáta, ktorý sa na vec pozrie podrobnejšie a poradí Vám najlepší možný postup.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.