Máte
otázku?

Darovanie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Darovanie peňazí

Dobrý deň, moja babička mi darovala peniaze, ktoré som prijala bez zmluvy a približne po mesiaci zomrela. Tieto peniaze nie sú predmetom dedičského konania. Chcem sa spýtať, či sa dediči môžu na súde domáhať vrátenia daru. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Dobrý deň, darovacia zmluva musí mať iba vo dvoch prípadoch písomnú podobu. Prvým je darovanie nehnuteľnej veci a druhým je darovanie akejkoľvek veci, ktorá však nie je odovzdaná pri darovaní. Nakoľko Vám babka peniaze hneď odovzdala, darovaciu zmluvu nepotrebujete mať uzatvorenú v písomnej podobe. Došlo k platnému a účinnému darovaniu. Dedičia by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy, ale museli by preukázať neplatnosť tejto zmluvy (napr. že babka v čase darovania už nebola spôsobilá na právne úkony, resp. že nevedela pochopiť význam svojho konania). V takom prípade by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy. O vrátanie daru však môže žiadať iba darca.

Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som záujem sa dozvedieť viac o darovacej zmluve. Chystám sa prijať dar vo forme finančných prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti. Mám niekoľko otázok: 1.) Aké náležitosti by mala darovacia zmluva zahŕňať, aby bola platná a vyhovovala všetkým právnym požiadavkám? 2.) Po prijatí týchto financií sa stanú automaticky mojím vlastníctvom, alebo budú považované za majetok spoločnosti manželov, keďže som vydatá? 3.) Je potrebné, aby bol darovací akt overený notárom, aby sa v prípade rozvodového konania na súde počítal ako dôkaz, že peniaze sú výlučne moje, keďže som ich dostala ako dar? Vopred ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 16.05.2024)

Dobrý deň,

ako prvé uvedieme, že darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a  pri hnuteľnej veci iba vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Samozrejme, aj ak by došlo k prevzatiu veci pri darovaní, je dobré (najmä pokiaľ ide o darovanie peňazí počas manželstva len jednému z manželov) uzatvoriť darovaciu zmluvu písomne. 

Darovacia zmluva by mala obsahovať najmä popis daru a ustanovenie, že darca dar bezodplatne prenecháva obdarovanému a obdarovaný dar prijíma.  Ak sa jedná o hnuteľnú vec, ktorou je aj finančný obnos, tento je potrebné špecifikovať jednak číslom, ale aj slovom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností.  V zmluve si môžete dohodnúť aj miesto a čas odovzdania peňazí (ak sa odovzdajú v hotovosti) alebo uviesť číslo účtu, na ktorý boli/budú peniaze zaslané (ak sa odovzdávajú formou prevodu na bankový účet). 

Darované veci predstavujú zákonnú výnimku, a teda sú vylúčené z BSM, tieto preto budú iba vo vašom výlučnom vlastníctve, ak budú darované iba vám. Ak by boli darované aj vášmu manželovi, potom budú vo vašom podielovom spoluvlastníctve, čiže nikdy nie v BSM. 

Podpis na darovacej zmluve nemusí byť v zmysle zákona úradne overený, ibaže by išlo o darovanie nehnuteľnosti (v takomto prípade je potrebné, aby bol v zmysle katastrálneho zákona podpis darcu na zmluve úradne overený). Toto však nie je váš prípad. Ak však ide o to, aby ste zmluvu vedeli v budúcnosti použiť ako relevantný dôkaz, pre takýto prípad je namieste podpisy na zmluve overiť u notára a nechať si ním zmluvu zviazať.  Rovnako je dobré mať dôkaz o takomto dare, nechať si dar zaslať na bankový účet. 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak za predmetný darovaný finančný obnos nadobudnete nejakú vec, na ktorú sa použijú aj (čo i len v malej časti) peniaze   vášho BSM, takáto vec už bude patriť do BSM, a nie do vášho výlučného vlastníctva. Ak by ste však nadobudli konkrétnu vec iba za tieto darované peniaze, táto vec bude vo vašom výlučnom vlastníctve. V takomto prípade sa bude jednať o transformáciu majetku. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, žijem vo Francúzsku a chcela by som finančne pomôcť svojim starým rodičom. Ak by som im poslala peniaze, mohla by som si ich vo Francúzsku odrátať z daní. Ako by to bolo pre mojich starých rodičov? Museli by niečo platiť? Jedná sa o sumu približne 4000 eur.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 16.04.2024)

Dobrý deň, daň z darovania, v tomto prípade finančných prostriedkov, neexistuje. Táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Žiadnu daň starý rodičia platiť preto nebudú. Nebudú musieť preto ani podať žiadne daňové priznanie k dani z príjmov.

Poznámka na záver : Do prevodného príkazu v banke treba uviesť, že ide o dar starým rodičom.


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, ak by som chcela darovať peniaze osobe, s ktorou nie som v rodinnom vzťahu, je potrebné mať k tomu nejaký oficiálny doklad? Aby mal obdarovaný nejaký dôkaz o príčine nadobudnutia týchto finančných prostriedkov. Darované peniaze budú pochádzať z predaja nehnuteľnosti, ktorú vlastním viac ako 5 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, darovanie je bezodplatný prevod vlastníckeho práva z darcu na obdarovaného. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť alebo ak pri hnuteľnej veci nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní, darovacia zmluva musí byť písomná. Tento požiadavok je založený na ustanoveniach § 628 Občianskeho zákonníka. Darovacia zmluva je teda dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje právny dôvod nadobudnutia majetku. V prípade darovania peňazí ak peniaze boli obdarovanému odovzdané, formálne požiadavky na darovaciu zmluvu nie sú dané, zmluva môže byť aj ústna. Avšak ak chcete darovať peniaze pochádzajúce z predaja nehnuteľnosti, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov, a chcete mať jasný doklad o darovaní, je odporúčané zaznamenať darovanie v písomnej forme, najmä z dôvodu jednoznačného dokladu o pôvode majetku a identifikácie daru. V budúcnosti sa Vám taký doklad môže zísť. 


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec predáva byt a plánuje mi darovať peniaze z predaja. Suma, ktorú by som mal dostať, je približne 55 000 eur. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo je potrebné urobiť, aby tieto peniaze boli prevedené na môj účet bez zdanenia? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, na účely bezproblémového darovania peňazí z predaja bytu od Vášho otca na Váš účet je v prvom rade potrebné, aby medzi Vami a Vaším otcom bola uzavretá darovacia zmluva. Darovanie medzi príbuznými, akým je prípad medzi Vami a Vaším otcom, je podľa §3 ods. 2 Zákona o dani z príjmov oslobodené od dane. Toto znamená, že ak darovacia zmluva bude riadne uzavretá a splní všetky právne náležitosti, peniaze prevzaté od Vašho otca nebudú predmetom zdanenia. Je však dôležité, aby darovacia zmluva bola uzavretá v súlade s právnymi predpismi a obsahovala všetky potrebné údaje a súhlas oboch strán. 


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je potrebné platiť daň z darovaného väčšieho obnosu peňazí. Situácia je nasledovná: moja mama predala byt a chce rozdeliť peniaze, ktoré získala, medzi mňa a mojich súrodencov. Nevie, či v takomto prípade musíme platiť nejakú daň z týchto peňazí. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Veronika

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 13.01.2024)

Dobrý deň,
ak vám chce vaša mama darovať peniaze, potom platí, že žiadnu daň z darovania neplatíte vy, ako ani vaša mama. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Rovnako predmetná darovaná sume nebude ani predmetom dane z príjmov v zmysle ust.  § 3 ods. 2. písm. a/ Zákona o dani z príjmov.

Otázkou je či príjem z predaja nehnuteľnosti nepodlieha dani z príjmov.

Ak mama bola vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov a mama ani nemusí podať daň. priznanie k dani z príjmov.

Ak bola vlastníkom nehnuteľnosti menej ako 5 rokov, potom musí podať daňové priznanie a uhradiť prípadnú daň z príjmov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Moja teta mi chce darovať peniaze, ktoré má uložené v banke, aby sme mali na jej pohreb. Avšak tie by som mohol použiť až po jej smrti. Ako mám postupovať a čo k tomu potrebujem, aby sme mohli niečo také uzavrieť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň, darovanie pre prípad smrti je Občianskym zákonníkom vylúčené. Súčasne platí, že ak sa darca rozhodne darovať svoju vec inej osobe, potom musí brať na vedomie, že darovaním stráca vlastnícke právo k nej a teda aj možnosť ovplyvniť to, ako s darovanou vecou obdarovaný naloží. Vzhľadom na uvedené, vaša teta vám nemusí peniaze darovať, ak má obavu ako s nimi po smrti naložíte. Ak by ste ale zaplatili za pohreb vašej tety, túto svoju pohľadávku si môžete uplatniť v rámci dedičského konania, a  de facto z tých peňazí, ktoré po sebe teta zanechá, vám bude táto pohľadávka splatená všetkými dedičmi vašej tety. Tiež je možnosť zriadiť závet, ktorý by spísala teta (či už u notára alebo za splnenia zákonných podmienok aj doma). 


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, od darcu som dostala ponuku na peniaze. Žiadal ma, aby som si založila nový účet v nejakej banke a aby mi mohol previesť peniaze na účet, požadoval odo mňa PIN kód k môjmu bankovníctvu. Tvrdil, že by potreboval kontrolovať overovanie účtu počas 72 hodín, aby mohol previesť peniaze.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ide o PODVOD :


Ak vám nejaká osoba sľúbila darovanie peňazí a teraz žiada PIN kód, toto nie je potrebné, lebo pin kód neslúži k tomu, aby niekto mohol previesť peniaze na váš bankový účet. Číslo karty a pin kód nie je číslom bankového účtu, a preto na základe týchto údajov - čísiel nie je ani možné previesť peniaze na váš bankový účet.

Nič neposkytujte, nezriaďujte žiadny účet, na ktorý by ste v tejto súvislosti vložili čo i len jeden cent. Nekomunikujte s uvedenou osobou, neposkytujte jej žiadne svoje osobné údaje. Všetku komunikáciu si však ponechajte.

Odporúčam skôr kontaktovať komerčné média /napr. TV JOJ/, aby ste vy takto upozornili iných ľudí, aby na podobné podvody nenaleteli. Urobíte tak správne.


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže darovacia zmluva vo Francúzsku stáť 155 €? Dostal som dar a chcem si to overiť.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 28.06.2023)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Ak vás vám neznáma osoba kontaktovala emailom a že vám chce darovať peniaze, lebo je vážne temer smrteľne chorá, a chce vám darovať peniaze, pričom vy musíte zaplatiť vopred 155 € za prevod alebo darovaciu zmluvu, potom ide o podvod. Na podobné emaily netreba reagovať a nič neuhradzovať, lebo ak zaplatíte 155 € nastane hlboké ticho.

Otázky obdobného textu sme v našej poradni riešili a išlo hlavne o Francúzsko.

Ak vyššie uvedené nie je Váš prípad, potom odporúčam kontaktovať advokáta na kontrolu vám zaslanej zmluvy. Vopred darcovi nič neuhradzujte !


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa dozvedieť, ako by som mala ďalej postupovať. Môjmu manželovi navrhol jeho brat, že ho vyplatí z bytu ich matky. Manžel si pozeral, za akú cenu sa predávajú byty a vychádzalo mu, že by ho mohol vyplatiť sumou 50 000 eur. Ja s tým nesúhlasila, peniaze sme nepotrebovali a ich matka ešte stále žije. Navyše, ani nevieme, či už ten byt na neho naozaj preniesla. No ale poďme k veci. Potrebovali sme väčšie auto, a tak manžel požiadal brata o 20 000 eur. Brat mu povedal, že mu teda pošle časť sumy, ktorú chce použiť na vyplatenie. Za mojím chrbtom spísali s ich mamou zmluvu o pôžičke. Nechápem, prečo ju do toho zapojili. Ich matka je v zmluve uvedená ako splnomocnenec brata a brat posielal peniaze manželovi cez jej účet. Celá situácia sa mi nepáči a neviem, ako ju mám vyriešiť. Ani nevieme, či je byt už prepísaný na brata, dokonca ani odhadca neodhadoval hodnotu nehnuteľnosti. Proste nič. A hlavne, nechcem, aby bola v zmluve zahrnutá ich matka. Predsa je to dohoda medzi bratmi. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať?

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,
zo zmluvy o pôžičke vznikajú v zásade dva hlavné záväzky. Jednak povinnosť veriteľa odovzdať finančné prostriedky dlžníkovi a povinnosť dlžníka ich po dohodnutom čase vrátiť. Ak ide o vyplatenie podielu k nehnuteľnosti, teda v situácií, že nehnuteľnosť vlastnia viaceré osoby a dohodnú sa tak, že spoluvlastníctvo zrušia a vyporiadajú tým spôsobom, že dom nadobudne jeden a druhého podiel vyplatí, tak na takéto niečo by musela byť uzatvorená klasická kúpna zmluva a následne podaný aj návrh na vklad do katastra. 

Ak chcete zistiť, kto je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, tak to jednoducho viete zistiť podľa katastrálneho územia a mena vlastníka na stránke www.kataster.skgeodesy.sk, kde sa Vám následne zobrazí list vlastníctva na ktorom budú tieto údaje zobrazené.

Ak mu požičia peniaze, tak ich bude treba v budúcnosti vrátiť. Manžel by si mal dávať pozor co podpisuje. 


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je potrebné zdaňovať peniaze, ktoré rodičia darujú svojim deťom. Nejde pritom o dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, darované peniaze nepodliehajú dani, nakoľko daň z darovania neexistuje, keďže sa jedná o bezodplatný prevod práva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.