'

Darovanie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 5. 2. 2017

Otázka: Darovanie peňazí

Dobrý deň, babka mi darovala peniaze a ja som ich prijala bez zmluvy a asi po mesiaci zomrela. Peniaze nie sú predmetom dedičského konania. Môžu sa dediči domáhať na súde vrátenie daru. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Dobrý deň, darovacia zmluva musí mať iba vo dvoch prípadoch písomnú podobu. Prvým je darovanie nehnuteľnej veci a druhým je darovanie akejkoľvek veci, ktorá však nie je odovzdaná pri darovaní. Nakoľko Vám babka peniaze hneď odovzdala, darovaciu zmluvu nepotrebujete mať uzatvorenú v písomnej podobe. Došlo k platnému a účinnému darovaniu. Dedičia by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy, ale museli by preukázať neplatnosť tejto zmluvy (napr. že babka v čase darovania už nebola spôsobilá na právne úkony, resp. že nevedela pochopiť význam svojho konania). V takom prípade by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy. O vrátanie daru však môže žiadať iba darca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Ak chcem darovať sestre peniaze, stačí v správe pre prijímateľa cez platbu bankou uviesť " Dar pre sestru (meno, priezvisko) "? A budú tieto peniaze len výlučne jej a nebudú zahrnuté do bezpodielového vlastníctva s manželom? Musíme ešte spísať zmluvu ?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Darovacia zmluva nemusí byť písomná. Postačuje prevedenie finančných prostriedkov na účet s uvedením, že sa jedná o dar výlučne pre Vašu sestru s uvedením meno a a priezviska. 

Podstatné je však to, či s predmetným bankovým účtom disponuje Vaša sestra, resp. či majiteľ účtu jej peniaze vydá.

Nepoznáme okolnosti Vášho prípadu, preto zrejme bude lepšie, aby sa peniaze dostali do dispozície Vašej sestry, tieto poslať na jej vlastný bankový účet, ktorého je vlastníkom alebo poštovou poukážkou.

Peniaze darované Vašej sestre, ak ona bude uvedená ako obdarovaný nepatria do BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, otec mi daroval peniaze na kúpu bytu, som vydatá, otec chce, aby som len ja mala nárok na byt v prípade rozvodu, ako je potrebné napísať zmluvu ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Teda platí, že "vec, ktorá bola získaná za trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov patriacich výlučne jednému z manželov (napríklad z peňazí, ktoré mal už v dobe pred uzavretím manželstva alebo ktoré sám získal darovaním), sa nestáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, ale je vo výlučnom vlastníctve toho, kto ju takto získal (pozri napr. R 42/1972, s. 123). Tak je tomu v bežných prípadoch kúpy veci jedným z manželov z jeho výlučných zdrojov, resp. prostriedkov, kedy ju od predávajúceho kupuje sám (svojim menom) pre seba a kedy sa druhý z manželov na takejto kúpe nijako nepodieľa" (NS ČR sp. zn. : 22 Cdo 3596/2006)

 

Z uvedeného vyplýva, že ako darované peniaze, tak aj byt kúpený za tieto peniaze bude patriť do Vášho výlučného vlastníctva a teda nepatrí do BSM, podmienkou je, aby ste len Vy bola zapísaná ako kupujúci a na kúpu bytu nemôže byť ani časť kúpnej ceny hradená z prostriedkov patriacich do BSM:

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. Rodinný príbuzný dlhoročné podporoval známych, ktorí žijú v zahraničí. Po rokoch sa rozhodli darovať mu vyššiu sumu peňazí. Peniaze budú prevedené na účet. Akú ma povinnosť voči štátu? Je potrebný nejaký doklad? Darovacia zmluva? Je potrebné odviesť daň z darovania ? Alebo je to príjem? Ak by si chcel dať previesť dar na účet v zahraničí teda v krajine kde darca žije?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzam nasledovnú odpoveď :

Poukazujem na ust. zákona o bankách kedy banka je povinná pri nakladaní s fin. prostriedkami nad určitú sumu (konkrétne nad 15 000 €)  zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Vlastníctvo prostriedkov sa zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet.

Preto aj z dôvodu právnej istoty odporúčame písomnú darovaciu zmluvu, rovnako je to v záujme obdarovaného pre prípad potreby preukázania tej skutočnosti,  že peniaze boli darované výlučne jemu. 

Voči štátu obdarovaný nemá žiadne povinnosti hľadiska platenia daní z dôvodu prijatia daru; daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Ak by chcel obdarovaný peniaze previesť do zahraničia, musí splniť podmienky banky v príslušnom štáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem prosím Vás chcem darovať kamarátke v ťažkej životnej situácii 50 000 e. Asi jediný rozumný a legálny spôsob je prevodom z účtu na účet. Prosím Vás bude z toho platiť nejakú daň ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

darovanie sumy 50 000 € sa musí realizovať formou bezhotovostnou, teda prevodom na účet, vkladom na účet, čo vyplýva z ust.  zákona zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Darovaná suma nepodlieha dani z príjmu okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Firma XY pôsobiaca na Slovensku chce darovať peniaze mojej manželke, čím podporia vytlačenie a vydanie jej knihy na Slovensku, bude uzavretá darovacia zmluva. Zároveň žiadajú čestné prehlásenie o tom, že poskytnutý peňažný dar 600 Eur zdaní na SK. My žijeme v UK a manželka nepodniká na SK, a teda ani daňové priznanie na SK nepodáva, ale trvalý pobyt na SK nemá zrušený, teda oficiálne je trvalé bytom vedená stále na SK. Dá sa takýto dar zdaniť iným spôsobom ako klasickým koncoročným daňovým priznaním ? Ďakujem Tomáš.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :
Ak chce firma v SR darovať finančné prostriedky ako podporu na vydanie knihy v SR pre Vašu manželku môže v darovacej zmluve požadovať, aby peniaze boli použité na stanovený účel. Ale potom správne mala byť uzatvorená nie darovacia zmluva, ale  tzv. sponzorská zmluva ako nepomenovaný zmluvný typ  podľa ust. § 51 Obč. zákonníka a to z dôvodu, že darovanie peňazí je bezodplatné, t.j. nie je možné podmieňovať darovanie peňazí s tým, že budú použité na stanovený dohodnutý účel.

Čestné prehlásenie o tom, že Vaša manželka zdaní v SR  príjem 600 podľa nášho názoru nie je potrebné, keďže ako píšete manželka nepodniká v SR, ale podniká v UK; táto skutočnosť mohla vyplývať zo samotnej zmluvy.  Správnejšie mohla byť táto otázka zdanenia formulovaná tak, že daňovú povinnosť si vyporiada manželka podľa platných zákonov SR prípadne UK.   
Firme sa jedná zrejme aj o to, že darované peniaze sú síce jej výdavkom, ale predmetný výdavok si nemôže odpočítať ako daňovo uznateľný výdavok do nákladov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že na darovaciu zmluvu aké doklady potrebujem. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

záleží to od toho, čo má byť predmetom darovania. Ak sú predmetom daru peniaze, zákon síce nevyžaduje písomnú formu, ale tú určite odporúčam. Ďalej je potrebné označiť zmluvné strany (na základe občianskych preukazov) a ďalej dohodnúť podmienky darovania (či v hotovosti, na účet alebo inak). Pre predídenie sporov by mali byť podpisy oboch strán na zmluve overené. Ak peniaze budete posielať na účet, je potrebné ho skontrolovať a do zmluvy uviesť, že obdarovaný si číslo účtu skontroloval a súhlasí s tým, aby poli peniaze vyplatené naň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa zdaňujú dobrovoľne finančne príspevky. Ide o to, že ľudia prispievajú na chod (prevádzku) web servera, kde je možnosť *Donate príspevku, za ktorý môžu získať virtuálnu odmenu. Takto nadobudnuté financie sa zdaňujú? Pokiaľ nie, je nutné uvádzať pri registrácii, že ide o dobrovoľne nenávratné príspevky bez nároku na odmenu? Aký zákon to upravuje ? Je stanovený nejaký finančný strop, ktorý sa nesmie presiahnuť? (nejde o žiadnu firmu, ale o fyzickú osobu bez živnosti, ktorá prevádzkuje web server na vlastne náklady. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

zrejme ste uplatnili na Vašej internetovej stránke niečo ako tzv. crowdfunding.

K otázke zdanenia príspevkov uvádzame, že nie je dôvod, aby tieto dary boli od dane oslobodené.

Rieši to ust. § 9 zákona o dani z príjmov /príjmy oslobodené od dane/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som, darovať známemu peniaze. Je tento dar oslobodený od dane? Zákon nikde nehovorí, že by peňažný dar bol oslobodený od dane. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2018)

Dobrý deň, daň z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Čo je a nie je predmetom dane upravuje ustanovenie § 3 tohto zákona. Zákon negatívnym spôsobom v odseku 2 tohto paragrafu upravuje, ktoré príjmy nie sú predmetom dane, a teda neplatí sa z nich daň. Tzn. že ak darujete určitú finančnú čiastku svojmu známemu, nebude musieť z nich platiť žiadnu daň z príjmov. Žiadna osobitná "daň z darovania" v našom právnom poriadku neexistuje.

 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

Predmetom dane nie je

prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním,darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Chcem darovať mame peniaze na auto, viete mi poslať nejaku darovaciu zmluvu ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň, nepotrebujete darovaciu zmluvu, urobte to prevodom cez účet a do poznámky dajte "Dar pre.." Namiesto bodiek dajte meno a priezvisko osoby, ktorá dostane dar. Toto je najmenej spochybniteľné. Pretože, ak máte zmluvu a neboli by overené podpisy na nej, mohlo by sa to spochybniť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Zaškrtnite, že nie ste robotPríbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk