Máte
otázku?

Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Bývalý zamestnávateľ mi nechce vydať zápočtový list za odpracované roky. Taktiež potrebujem doklad o prijme k daňovému priznaniu ale aj pre sociálnu poisťovňu nakoľko mám zdravotné ťažko postihnuté dieťa. Pracovný pomer je ukončený k 20. 7. 2017. Pokiaľ telefón zodvihol tak iba sľuboval, že to pošle, no teraz už ani telefón nedvihne. Nereaguje ani na písomnú urgenciu. Ako tieto doklady dostať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Dobrý deň,

podľa § 75 ods. 2 Zákonníka práce:

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

Ak odmieta potvrdenie vydať, nie je vylúčené podanie žaloby na súd, kde sa môžete domáhať splnenia povinnosti zo strany zamestnávateľ. Rovnako máte možnosť podať podnet na inšpektorát práce, ktorý preverí postup zamestnávateľa.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

som na dôchodku a pracovala som na dohodu 5 mesiacov. Môžem si pýtať od zamestnávateľa zápočtový list?

Odpoveď: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,

pri skončení pracovného pomeru je každý zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní – tzv. zápočtový list bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie požiadal. Ide o povinnosť zakotvenú v ust. § 75 Zákonníka práce. Uviedli ste, že ste pracovali na dohodu. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa použijú ustanovenia Zákonníka práce vzťahujúce sa na pracovný pomer len obmedzene v zmysel § 223 ods. 2 zákona. Vzhľadom na tieto ustanovenia, zamestnávateľ nemá zákonom upravenú povinnosť vystavovať zápočtový list zamestnancovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, že ak oň zamestnávateľa požiadate, môže aj nemusí Vám vyhovieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Potrebujem od bývalého zamestnávateľa zápočtový list treba tam na to môj podpis lebo mi napísal, že mám prísť, že to potrebuje podpísať.

Odpoveď: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň. Zákonník práce určuje, že pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list). Žiadnym spôsobom však nie je určené, že by sa tento dokument musel vydať jedine oproti podpisu zamestnanca. Nie je teda vylúčené, aby Vám tento doklad zamestnávateľ aj zaslal. Ak Vám ho zašle doporučene so sprievodným listom, bude mať doklad o tom, že si svoju zákonnú povinnosť splnil (zrejme to totiž sleduje tým, keď Vás vyzval na osobné prevzatie oproti podpisu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Môj syn, ktorý je ZŤP z dôvodu čiastočnej mentálnej retardácie, podal ku dňu 20. 12. 2019 výpoveď u zamestnávateľa G....., v ktorej pracoval od r. 2002 až do podania výpovede.
Po podaní žiadosti o zápočtový list tento ale dostal iba za obdobie 2016-2019, vraj v roku 2016 došlo k zmene právneho postavenia firmy, hoci firma ostala ta istá a syn v nej pokračoval v zamestnaní. Akú mame možnosť dostať zápočtový list aj za obdobie 2002-2016, keďže majiteľka (tá istá v oboch firmách) ho odmieta vydať ? Ďakujem, J.

Odpoveď: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2020)

Dobrý deň, 

ohľadom akciovej spoločnosti, ktorú ste uviedli v otázke /mená spoločností nezvereňujeme, ale sme sa oboznámila s výpisom z obchod. registra/ , uvádzame, že podľa informácií zverejnených na stránke obchodného registra /www.orsr.sk/, táto a.s. vznikla v roku 2007, v roku 2010 zmenila svoje sídlo zo sídla v Bratislave na nové sídlo v Trnave.  

Jediná žena, ktorá v uvedenej spoločnosti podľa obchod. registra figuruje, je osoba s priezvisko na H., ktorá je členkou dozornej rady a svoju činnosť podľa zákona o živn. podnikaní podľa údajov zverejnených na stránke živnostenského registra /www.zrsr.sk/ ukončila v roku 2011.  

Ak teraz bolo synovi vydané potvrdenie o zamestnaní len za obdobie r. 2016 - 2019, k tomuto uvádzame, že podľa ust. § 75  ods. 3 ZP platí :
"3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť."

Na základe uvedeného zák. textu odporúčame, aby syn vyzval spoločnosť k oprave potvrdenia o zamestnaní s poukázaním na uvedené ust. § 75 ZP  a poukázaním, že ak toto potvrdenie nebude upravené, že sa bude svojich nárokov domáhať cestou súdu.

Pokiaľ ide o obdobie r. 2002  až 2007 a zamestnávateľom bola pani H., je možné, že doklad - resp. potvrdenie o zamestnaní sa nachádza u terajšieho zamestnávateľa. Ak by ste žalovali bývalú zamestnávateľku pani H. cestou súdu, súd by žalobu zamietol.

Odporúčame kontaktovať soc. poisťovňu Ústredie o zaslanie výpisu z individ. účtu poistenca, ako aj prísl. zdravotnú poisťovňu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať kde treba žiadať o zápočtový list z Čiech chcem vedieť, či sa dá žiadať oňho aj na Slovensku z nejakého archívu ďakujem.

Odpoveď: Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2018)

Dobrý deň, zápočtové listy vystavujú zamestnávatelia po ukončení pracovného pomeru, pričom o tento zápočtový list stačí zamestnávateľa požiadať a on má povinnosť Vám ho vydať (ak ešte zamestnávateľ existuje a nezanikol). Zo Zákonníka práce vyplýva dokonca povinnosť každého zamestnávateľa vystaviť zápočtový list, hoci na to mnohí zabúdajú. Nie je nám zrejmé z akého archívu by ste chceli vyžiadať zápočtový list, nakoľko ten sa viaže na konkrétneho zamestnanca a zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako získať potvrdenia od bývalého zamestnávateľa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku