Ako vysporiadať BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako vysporiadať BSM?

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom vysporiadania majetku po rozvode. S manželom sme spolu žili deväť a pol roka, z toho štyri roky ako manželia. Pred tromi rokmi sme začali stavať dom, do, ktorého sme sa v lete 2016 nasťahovali. Predtým sme bývali v manželovom byte, ktorý predal a peniaze investoval do nového domu. Celková hodnota majetku (dom, auto, nový nábytok do domu) ma hodnotu do 120 000 eur. Manžel vložil z predaja bytu okolo 40 000 eur, 35 000eur sme zobrali úver a zvyšné peniaze sme financovali z vlastných. Ja som sa od manžela odsťahovala v novembri 2016 do podnájmu a on ostal v dome. Po rozvode chce manžel ostať v dome a nechce ma vyplatiť ani predať dom. Chce sa dohodnúť mimosúdne s tým, že mi dá maximálne 5000 eur a že úver prevezme iba na seba. Lebo podľa jeho názoru som za deväť a pol roka s ničím neprispievala do domácnosti a do domu som nedala žiadne peniaze. Neviem sa pohnúť ďalej, pretože manžel sa vyhráža, že ak to budem riešiť cez súd, tak sa to môže ťahať roky a nakoniec aj tak nemusí súd rozhodnúť v môj prospech. Za odpoveď vopred ďakujem. 

Odpoveď: Ako vysporiadať BSM?

Dobrý deň, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Tieto zásady sa aplikujú s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Teda možno zhrnúť, že za nadobudnutie nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva Vášho bývalého manžela, máte nárok požadovať určitú časť z jej trhovej hodnoty s ohľadom na vložené výlučné prostriedky Vášho manžela avšak aj na Vašu starostlivosť o obstarávanie potrieb domácnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vysporiadať BSM? (Spoluvlastníctvo)

Teda BSM sa nedá už vysporiadať, dedí len dedič? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysporiadať BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, nie odpoveď ste si nesprávne vyložili. BSM bude vysporiadané, avšak priamo notárom v rámci dedičského konania. Nebude prebiehať iné súdne konanie o vyporiadaní BSM. Vyporiadanie BSM vykoná priamo notár. Môžete pred ním uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne ak sa nedohodnete, notár vyporiada BSM v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysporiadať BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o informáciu, ako je to v prípade, keď sme sa pred 2 rokmi rozviedli s manželom, tento rok zomrel a nestihli sme si vysporiadať BSM, aj keď sme o tom už hovorili. Boli sme dlhodobo odlúčení - manžel sa odsťahoval a pracoval mimo bydliska. Ja so synom som zostala bývať v našom spoločnom byte. Starala som sa o syna a až po vyštudovanie VŠ, zároveň aj o spoločný byt, jeho prevádzku a pravidelnú údržbu. Exmanžel prispieval nepravidelné a vzhľadom na jeho nadštandardný príjem aj podľa mňa malo. (Najprv po končení VŠ syna vôbec nič niekoľko rokov neprispieval a neskôr minimálne. Pritom zarábal 5-násobne viac ako ja.) Keďže v spoločnom byte všetok nábytok zhotovil môj otec, hnuteľné veci aj tak 38-ročne sú vyriešené.
Chceli sme sa finančne vyrovnať a ja som tieto peniaze chcela z väčšej časti použiť na úpravu a prerábku nášho spoločného neprerobeného bytu.
Viem, že podobné prípady riešite, ale ako je to s BSM po smrti niektorého z exmanželov, keď ešte neuplynuli 3 roky a nestihli sa vysporiadať, som nenašla. Dá sa v takomto prípade niečo ešte urobiť a ako postupovať?
Koho a ako by som mohla o prípadne vysporiadanie BSM požiadať? V žiadnom prípade nechcem syna obrať o dedičstvo.
Bola by som veľmi rada, keby ste mi odpovedali.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
P. S: V prípade uverejnenia neuvádzajte moje meno a priezvisko a dotaz môžete aj skrátiť podľa uváženia. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysporiadať BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, nakoľko ešte neuplynula zákonná trojročná lehota na vyporiadanie BSM, Vaše BSM sa vyporiada podľa ustanovenia § 196 CMP v dedičskom konaní. Podľa tohto ustanovenia: "Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za života poručiteľa, vyporiada sa podľa § 195, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a ak sa o jeho vyporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby." Toto vyporiadanie vykoná notár podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Ak sa s druhým dedičom nedohodnete inak, polka spoločnej nehnuteľnosti by mala byť prikázaná Vám z titulu vyporiadania BSM a druhá polka spoločnej nehnuteľnosti bude predmetom dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysporiadať BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď. My deti nemáme, takže o to je to ľahšie. Mňa zaujímalo skôr to, že ak by sme vysporiadanie majetku riešili cez súd, či by súd rozhodol 50/50? Konkrétne neviem kto koľko do domu vložil peňazí, pretože tie tri roky, ktoré sme stavali, sme boli obidvaja zamestnaní, takže sme spoločne dávali peniaze na všetko. Ja od manžela nechcem, aby mi vyplatil polovicu z celkovej hodnoty majetku, lebo som si vedomá toho, že predal svoj byt a peniaze za predaj vložil do domu, a, že sme brali na dokončenie úver. Ale myslím, že z tej zvyšnej sumy po odpočítaní jeho peňazí a úveru, mám nárok na polovicu sumy, čiže ak je to 30 000 eur, na polovicu mám nárok. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysporiadať BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň. Súd pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) vychádza zásadne z parity podielov oboch manželov. Inak povedané, súd v zásade vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké (t.j. 50:50).
Vzhľadom na konkrétne okolnosti každej jednej veci však súd prihliada na zákonnú úpravu uvedenú v § 150 Občianskeho zákonníka. V podstate teda máte pravdu v tom, že súd bude prihliadať na to, že Váš manžel predal jeho výlučný majetok (byt), pričom výťažok z tohto prevodu použil v rámci BSM. Súd bude tiež prihliadať na úver, ktorý ste si brali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysporiadať BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na niekoľko veci. Dna 30. 3. 2017 manžel podal návrh na rozvod manželstva z dôvodu, že si našiel partnerku, s ktorou plánuje spoločnú budúcnosť. Spolu intímne žijú asi 2 mesiace. Väčšinu času trávi pri nej doma, niekedy týždeň v kuse, potom príde opäť domov a takto dookola. Mne to značne prekáža, takže mal by sa už k nej nasťahovať. Aj, keď bude tam bývať, povedal, že trvalé bydlisko si nezmení ani po rozvode, až kým si nevysporiadame majetok. Manželstvo sme uzavreli presne pred 25 rokmi. Za túto dobu sme samozrejme niečo nadobudli, rekonštruovali. Bývame v rodičovskom dome, kde po otcovej smrti som zdedila polovicu domu a druhá polovica patrí ešte máme. K tomu vlastním aj pozemky. Chcem sa spýtať, čo všetko mám robiť v môj prospech, keď rozsudok o rozvod manželstva nadobudne platnosť, môžem ho vysťahovať z domu a zmeniť mu bydlisko? Chcela som mu zabezpečiť ubytovanie, ale povedal, že bude bývať pri partnerke. Kde mu mám nahlásiť bydlisko? Ma on právo na bydlisko u nás, až kým nebude vysporiadaný majetok? Kto by mal požiadať o vysporiadanie majetku? Ja asi nie, veď ja to nepotrebujem. Ma on vôbec právo na niečo, keď on nás opustil? Veď dom sme rekonštruovali pre nás a pre našu dcéru, ktorá je už plnoletá, máme aj vnúčika. Kedy a kde môžem požiadať o zákaz vstupu nielen do domu, ale aj do dvora? Kedy musí vrátiť kľúče od domu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysporiadať BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, rozvodom manželstva stratí manžel právo užívať nehnuteľnosť patriacu druhému manželovi, má však nárok na zabezpečenie náhradného bývania. Vzhľadom na to, že Váš manžel, toto nepožaduje, táto povinnosť Vám odpadá. Predmetný dom je však v podielovom spoluvlastníctve, pričom so svojom matkou vlastníte rovnaké podiely. Akékoľvek úkony súvisiace s domom preto musíte vykonávať po vzájomnej dohode. Nemáte žiadnu povinnosť po rozvode a odsťahovaní sa, bývalému manželovi ohlásiť nove miesto trvalého bydliska, naopak spoločne s Vašou matkou ako druhým spoluvlastníkom, môžete trvalý pobyt manželovi zrušiť. Návrh na súdne vysporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) môže podať ktorýkoľvek z bývalých manželov, ak nedôjde k dohode, avšak v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku