Máte
otázku?

Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám postupovať, keď som v práci podal výpoveď k 1.9.2016 a dnes mi prišla odpoveď od zamestnávateľa, že musím ešte v práci odpracovať tri mesiace a až potom dostanem výpoveď. Výpoveď som podal kvôli nízkej mzde, zlému ubytovaniu v práci. Dvakrát som priniesol domov ploštice a raz ľudské blchy, ubytovanie je preto porovnateľné so zvieracím. Navyše som sa dozvedel, že zamestnávateľ dostáva na nás stravné lístky a necháva si ich pre seba. Nemám ani žiadne diéty ani príspevky na stravu. Chcem odísť k 1.9.2016, avšak oni ma nechcú pustiť, pokiaľ neodpracujem ďalšie tri mesiace. Poslednú výplatu som ani nedostal, a ani ju nedostanem, kým mi neuplynie výpovedná lehota. Čo mám robiť, aby ma nestíhali a aby som odišiel čo najskôr? Ďakujem.

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

Dobrý deň, výpoveď je jednostranný právny úkon zamestnanca, čo znamená, že účinky výpovede nastanú (za splnenia ostatných zákonných podmienok) doručením zamestnávateľovi a to bez ohľadu, či ju ten akceptuje alebo nie. Pracovný pomer preto skončí uplynutím výpovednej doby. V zmysle § 69 Zákonníka práce a s ohľadom na skutočnosti vo vašom príspevku, môžete ako zamestnanec pracovný pomer okamžite skončiť, ak Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo ak je bezprostredne ohrozený Váš život alebo zdravie. Okamžité skončenie pracovného pomeru musíte urobiť písomne, musíte v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho v ustanovenej lehote (jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel) doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Pracovný pomer teda skončí doručením písomného podania, ktoré obsahuje okamžité skončenie pracovného pomeru a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Trápi vás "Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné pracovať súčasne u dvoch rôznych zamestnávateľov. Napríklad, mohol by som si to rozdeliť tak, že by som pracoval dva dni u jedného a tri dni u druhého zamestnávateľa. Je možné uzavrieť dve pracovné zmluvy alebo by to bolo lepšie riešiť na živnosť?

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

Zákonník práce nevylučuje, aby ste mali viacero pracovných pomerov. Dôležitá je však dohoda s každým zamestnávateľom o rozvrhnutí pracovného času, aby ste boli schopný riadne plniť pracovné úlohy u oboch zamestnávateľov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 12. 10. 1992 mi bola doručená výpoveď podľa § 46 ods. 1 písm. c/ ZP pre nadbytočnosť z organizačných dôvodov, avšak dňa 2. 11. 1992 zamestnávateľ so mnou ukončil pracovný pomer okamžitým zrušením podľa § 53 ods. 1 písm. b/ ZP. Okamžité zrušenie pracovného pomeru podľa § 53 ZP som úspešne napadol žalobou o určenie neplatnosti a rozsudok v môj prospech nadobudol právoplatnosť dňa 15. 9. 1993. Pre určenie výšky náhrady mzdy z neplatného zrušenia pracovného pomeru podľa § 53 ZP sa okresný súd, rovnako ako odvolací krajský súd, oprel o výpovednú dobu výpovede podľa § 46 ZP a priznal mi iba trojmesačnú náhradu mzdy. Keďže okresný súd ani krajský súd nerozhodovali o tom, kedy mal byť pracovný pomer so zamestnávateľom ukončený, podal som dňa 13. 10. 1993 žalobu s návrhom na uloženie povinnosti prideľovať mi prácu podľa pracovnej zmluvy. Okresný súd uznesením zo dňa 17. 8. 2010 konanie zastavil pre zánik odporcu ako právnickej osoby po začatí konania, nakoľko odporca nemal právneho nástupcu. Akú dobu a aký vymeriavací základ mi Sociálna poisťovňa prizná pri rozhodovaní o nároku a o výške dôchodku? Za odbornú odpoveď a právny názor s úctou vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, skutočne zaujímavý prípad. V prvom rade je potrebné povedať, že medzičasom sa zmenil Zákonník práce, ten nový bol prijatý v roku 2001. 

To by však nemal byť problém (aj keď by sme museli pozrieť znenie predchádzajúceho zákonníka práce, ktorý bol tusom vtedy už niekoľko desiatok rokov starý).

Pokiaľ ste úspešne napadli neplatné skončenie pracovného pomeru, tým pádom sa považovali stále za zamestnanca konkrétneho zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnávateľ neprideľuje prácu zamestnancovi, je to prekážka na strane zamestnávateľa a znamená to, že zamestnanec má nárok na mzdu. Konanie, v ktorom vám priznali iba 3 mesiace náhrady mzdy nie je v tomto prípade rozhodujúce, pretože sa týka obdobia spätne. Zamestnávateľ Vám mal prideľovať prácu a teda aj platiť mzdu a platiť odvody do sociálnej poisťovne. Nezaplatenie odvodov nemôže byť na ťarchu zamestnanca a preto by som povedal, že by mali vychádzať pri výpočte dôchodku za obdobie až do roku 2010.


Podotázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Môj známy začal pracovať u zamestnávateľa v júli 2016 ako vodič nákladného auta. Zamestnávateľ mu doteraz neposkytol dohodu/zmluvu na podpis, napriek tomu tvrdí môjmu známemu, že pracovnú zmluvu má a že ho nahlásil do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ako je to možné? Plati dohoda, ak to hovorí zamestnávateľ alebo nie, keďže môj známy nepodpísal žiadnu dohodu/zmluvu? Aké je vaše odporúčanie? Vopred veľmi pekne ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, akýkoľvek druh dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s osobou len písomne, inak je dohoda neplatná. Pri uzavretí pracovnej zmluvy zákon taktiež vyžaduje písomnú formu, avšak jej nedodržanie nepostihuje neplatnosťou. Pracovný pomer je teda platné dohodnutý aj na základe ústne uzavretej pracovnej zmluvy. Neskoršie podpísanie pracovnej zmluvy môže byť preto považované za písomné potvrdenie o vzniku pracovného pomeru , resp. jeho zmeny, ak dôjde k zmene ústne dohodnutého obsahu pracovného pomeru. Zamestnávateľ sa však vystavuje nebezpečenstvu uloženia sankcie zo strany príslušných štátnych orgánov (inšpektorát práce, sociálna poisťovňa) za nedodržanie pracovnoprávnych povinností. Skutočnosť, či si zamestnávateľ splnil svoje povinnosti voči poisťovni, môžete preveriť na pobočke v mieste bydliska.


Trápi vás "Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa informovať, či môže môj priamy nadriadený počas mojej pracovnej neschopnosti (PN) zbaliť moje osobné veci a nechať ich na personálnom oddelení. Konkrétne som podala žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, ktorú personálne oddelenie prijalo a potvrdilo svojím podpisom. V žiadosti som požiadala o výpovednú lehotu jeden mesiac a o odpoveď do siedmich dní. Nicmenej, žiadnu odpoveď som nedostala. Personálna pracovníčka mi povedala, že vedenie nemá povinnosť sa k takejto žiadosti vyjadriť. Preto som oficiálne podala výpoveď z mojej strany s dĺžkou výpovednej lehoty dva mesiace. Tri týždne pred skončením výpovednej lehoty ma priamy nadriadený zavolal s tým, že má zaúčať nového zamestnanca, pričom v zmluve nemám uvedenu povinnosť niekoho zaúčať. Dva týždne pred skončením výpovednej lehoty som ochorela a nastúpila som na PN, čo som následne oznámila personálnemu oddeleniu. Počas nasledujúcich dvoch dní mi prišli SMS správy od nadriadeného s výčitkami, že som si to nemala dovoliť a že osobné veci najdem zbalené na personálnom oddelení. Môj pracovný pomer skončil 31.7., stále som na PN a moje osobné veci sú už dva týždne na personálnom oddelení. Zaujímalo by ma, či mal môj priamy nadriadený právo zbaliť moje osobné veci, keď som bola na PN, ale veci mi zbalil počas trvania pracovného pomeru. Rovnako ma zaujíma, či mi mohol počas PN posielať výčitky prostredníctvom SMS na moje súkromné číslo. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, oprávnenie na konanie Vášho zamestnávateľa nie je obsahom žiadneho ustanovenia právneho predpisu. Uvedené konanie možno hodnotiť ako neštandardné, avšak pracovnoprávne predpisy s ním nespájajú žiadne sankcie. Otázne je, aké dôsledky chcete pre zamestnávateľa dosiahnuť preto, že Vám zbalil osobné veci počas trvania pracovného pomeru a zasielal Vám výčitky formou sms správ resp. akým spôsobom sa uvedený postup dotkol Vašej osoby.


Podotázka: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, či mám nejakú šancu sa brániť. Od októbra som pracovala v potravinách ako vedúca predajne, kde som pracovala aj 11 dní po 11 hodín denne. Nikdy mi žiaden nadčas nezaplatili. A víkendy sa do dochádzky vôbec nerátali. V októbri som nastúpila a v novembri mi zástupkyňa zlomila nohu. V máji mi dali novú zástupkyňu, preto sa robila inventúra. Teraz, keď som odišla, mi poslali platit manko 500 eur. Mimochodom, môj plat bol okolo 320 eur. Ako sa k tomuto mám postaviť? Od prvej inventúry prebehli ešte dve. Moja dovolenka trvala 3 dni. Môže sa zamestnávateľ takto správať?

Odpoveď: Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, z Vášho príspevku je zrejmé, že Váš zamestnávateľ počas trvania pracovného pomeru nedodržiaval ustanovenia Zákonníka práce o týždennom pracovnom čase, dobe odpočinku, práce nadčas, dovolenke, mzdovom zvýhodnení za prácu vo sviatok, mzde za prácu nadčas. Konkrétne nároky, ktorých sa možno domáhať na súde, možno uviesť až po detailnom oboznámení sa s Vašim prípadom. Zodpovedanie otázky v časti zodpovednosti za zverené hodnoty v predajni potravín, závisí od obsahu zmluvy o hmotnej zodpovednosti, od času a výsledkoch inventarizácie. V zásade platí, že zamestnanci, s ktorými bola uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti a ktorí súčasne pracujú na pracovisku, zodpovedajú za zistený schodok spoločne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako čo najskôr ukončiť pracovný pomer?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.