Máte
otázku?

Ako postupovať v dedičskom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Dnes prebehlo dedičské konanie zo zákona. Brat žil s mamou, ktorá mu už po smrti otca nechala dom. Žil v tom, že aj s pozemkom. Na pojednávaní sa vzdal ostatných pozemkov v prospech oboch súrodencov. Notárka nám síce predtým vymenovala pozemky v číslach a dala podpísať súhlas o vyrozumení, avšak až doma po dôkladnom prečítaní sme zistili, že pozemok pod domom, v ktorom žije brat, ktorý sa pozemkov vzdal, prešiel na druhého brata. Zastavaná plocha s nadvorím nebola ústne notárkou menovaná. Prosím o odpoveď, ako ďalej postupovať. 

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Dobrý deň, ak v konaní o dedičstve boli porušené vaše práva alebo rozhodnutie trpí inými právnymi vadami, podajte odvolanie proti uzneseniu o dedičstve. Podľa § 69 a 70 Civilného mimosporového poriadku, proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom je prípustné odvolanie. Odvolanie proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom sa podáva u notára, ktorý uznesenie vydal. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané v lehote na súde prvej inštancie, ktorý notára poveril, alebo na príslušnom odvolacom súde.

Trápi vás "Ako postupovať v dedičskom konaní?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Dobrý deň, otázka, zomrela mama a ostali sme 3 dedičia : brat vlastní polovicu všetkého domu a pozemky, ako sa máme podeliť, keď brat chce dom, ale nechce dať ohodnotiť celý majetok. Otec a najmladší brat už nežije, a zo zákona dedí synovec. Ja vlastním byt, ktorý brat chce, aby som predala a vyplatila synovca s čím ja nesúhlasím. Byt som dostala do daru od priateľa. Brat mi ponúka svoj byt, o ktorom viem, že ho založil kvôli svojej firme. Situácia, v ktorej si neviem poradiť.

 

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

1./ Z otázky vyplýva, že brat je podielovým spoluvlastníkom domu a pozemku, ktorý zrejme nadobudol dedením po otcovi, čo však len usudzujeme. Ak má byť teraz ohodnotený dom pre účely dedičského konania, v konaní ak sa nedohodnete na všeobecnej cene nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom dedenia, žiadajte v dedičskom konaní o ustanovenie súdneho znalca, ktorého brat bude musieť pustiť do nehnuteľnosti. Svojho podielu v dedičskom konaní po mame sa nevzdávajte v prospech brata s tým, že by vás vyplatil, lebo by to spôsobilo len problémy pre vás s nejasným výsledkom úhrady vášho podielu na byte zo strany brata /jeho zadĺžená firma/. Žiadajte preto v dedičskom konaní o dedenie podľa zákona podľa dedičských skupín a trvajte na rozhodnutí podľa dedičských podielov, teda nadobudnete podiel po vašej mame. Následne sa buď s bratom dohodnete, že riadne odkúpi od vás váš podiel na byte za dohodnutú cenu, alebo vec skončí na súde. Sme však názoru, že zmierčie riešenie sa nájde /vyplatenie podielu na byte vám/.

2./ Vás byt, ktorého ste vlastníčkou /daroval vám ho priateľ, tu uvádzame, že vás majetok nemá nič spoločné s dedičským konaním po mame a vy nie ste nijako povinná synovca /syna vášho nebohého brata/ vyplatiť. K tomu vás nemôže donútiť ani súd, aby ste váš byt predali.

3./ Ak vám brat ponúka jeho byt zaťažený hypotékou v prospech jeho firmy, na toto nepristupujte v žiadnom prípade.

Pokiaľ ide o samotné dedičské konanie, ktoré ešte neprebehlo, odporúčame vám, aby ste sa nechali zastupovať v tomto konaní advokátom.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela nám teta, v nemocnici, náhle na Covid. Sme 3 dediči. Jeden z dedičov mal aj dispozičné právo k jej účtom. Teta patrila k solventnejším, mala viacero účtov, avšak brat tvrdí, že nenechala na účtoch žiadne peniaze. Chcem sa opýtať, máme právo, žiadať o výpis z účtov za posledný mesiac jej života? Môže sa stať, že by notár mohol nejako zabudnúť/ nevypátrať všetky účty? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň,

dopyt na bankové inštitúcie vykoná notár, poverený súdom na prejednanie dedičstva. Treba však vedieť, že notár vychádza len z informácii, ktoré mu osoba predvolaná na predbežné šetrenie poskytla (prípadne informácii získaných v priebehu dedičského konania). Spravidla ide o osobu z okruhu dedičov. Môže sa stať, že niektoré účty nebudú takto nahlásené. Treba si to u notára overiť a pokiaľ máte informáciu o tom, že teta mala účet vedený aj v inej banke, informujte o tom bezodkladne notára.

Na základe týchto informácii mal notár dopytom zistiť výšku zostatku na bankových účtoch Vašej tety - poručiteľky. Zostatok sa zisťuje ku dňu smrti poručiteľa a táto suma patrí do dedičstva. Po tom, ako banka dostane oznámenie o úmrtí klienta, zablokuje všetky jeho bankové účty. V prípade, že peniaze na účte chýbajú, je na Vás dedičoch, aby ste sa domáhali vrátenia zvyšku dedičstva od toho, kto uvedené finančné prostriedky vybral, a to výzvou na zaplatenie, prípadne návrhom na súd na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Peniaze vybrané z účtu kartou poručiteľa pred dátumom jeho smrti sa v dedičskom konaní neprejednávajú, ak sa nenájdu ku dňu smrti poručiteľa. 


Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o informáciu alebo postup. Zomrela mi manželka, mám dvoch synov. Súčasne začalo prebiehať dedičské konanie. Nehuteľnosti ako byt, chata a garáž chcem ponechať synom. Čo k tomu treba urobiť, aby konanie prebehlo v súlade s dohovorom medzi mnou a synmi. Ako sa mám poistiť, ak ak by sa v dohľadnej dobe synovia rozhodli, že musím opustiť byt alebo zamedziť mi užívať nehnuteľnosti ? Je nejaké vecné bremeno o mojom zabezpečení ?  Prosím o stručnú pomoc ako pokračovať. Ďakujem Jozef

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že Vami uvádzané nehnuteľnosti patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/, teda ste ich nadobudli spolu s manželkou za trvania manželstva. Ide o to, že z dôvodu úmrtia Vašej manežlky sa v dedičskom konaní najprv vyporiada zaniknuté BSM a až následne podiel, ktorý pripadá z BSM na Vašu manželku bude predmetom dedenia.

V dedičskom konaní v zmysle ust. § 482 Obč. zákonníka je možná dohoda dedičov o tom , ako sa vyporiadajú v dedičskom konaní.

V otázke uvádzate, že ste sa synmi predbežne dohodli, že všetok majetok zdedia a Vy budete mať užívacie právo k nehnuteľnostiam. V tomto prípade je potrebné v dedičskom konaní zriadiť doživotné právo užívania a bývania v nehnuteľnostiach. Z otázky pre nás vyplýva, že máte obavy, aby v budúcnosti nedošlo k tomu, že synovia Vám nedovolia užívať nehnuteľnosti napriek zriadeniu vecného bremena vo Váš prospech. Táto situácia samozrejme môže vzniknúť. Príkladom uvedieme okolnosť, že synovia ako vlastníci nehnuteľnosti by tieto chceli predať alebo darovať. Vecné bremeno vo Váš prospech nezanikne a prechádza samozrejme na nového vlastníka nehnuteľnosti.

Odporúčame z dôvodu Vašej právnej istoty v dedičskom konaní postupovať v súlade s ust. Civil. mimospor. poriadku, že najprv v dedičskom konaní sa vyporiada BSM a v zmysle ust. Obč. zákonníka predmetom dedenia bude len podiel manželky, teda v podstate jedna polovica Vami uvádzaných nehnuteľností, kde nadobudnete podiel Vy a synovia v rovnakom pomere, teda nehnuteľností budú v podielovom spoluvlastníctve Vás a synov.

 


Trápi vás "Ako postupovať v dedičskom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Dobrý deň! Sme už po dedičskom konaní, s ktorým ale nesúhlasím. Notárka mi vravela, že mám 2 týždne na odvolanie. Keď sa rozhodnem žiť s právom odvolania, budú sa dať zmeniť skutočnosti, ktoré nám prečítala notárka? Za odpoveď Ďakujem!

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

proti rozhodnutiu v dedičskom konaní máte právo podať odvolanie. Lehota na podanie odvolania je 15 dní (nie dva týždne) a plynie od nasledujúceho dňa po tom, ako Vám bude doručené písomné vyhotovenie rozhodnutia. V rámci odvolania môžete namietať aj nesprávne skutkové zistenia povereného notára/notárky.


Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Prajem dobrý deň. Prosím o radu ako postupovať ak po smrti otca, ktorý žil 10 rokov u priateľky táto vystupovala v dedičskom konaní ako osoba zariaďujúca pohreb /pohreb som vybavil a zaplatil ja/, teda ako jediná bola predvolaná na predbežné konanie o dedičstve. Momentálne som sa dozvedel, že, keďže otec nevlastnil žiaden majetok. Čo je obrovská lož, dedičské konanie sa ukončuje. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že predmetnú skutočnosť je potrebné oznámiť písomne notárovi, ako aj doklady o tom, že ste zariaďovali pohreb, to isté sa týka aj samotného majetku poručiteľa a požiadať notára o zistenie majetku dožiadaním do bánk na čísla účtu poručiteľa, prípadne kataster.

Pokiaľ máte vedomosti o majetku poručiteľa, je potrebné tento uviesť, prípadne požiadať notára o zabezpečenie dedičstva podľa ust. § 180 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste.

(2) Ak bol poručiteľ majiteľom bankového účtu alebo vkladnej knižky, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky.

(3) Ak mal poručiteľ pohľadávky, môže súd uznesením uložiť jeho dlžníkovi, aby plnenie zložil do notárskej úschovy a poučí ho, že inak plnenie nebude mať za následok splnenie dlhu."


Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Moja mamka žije v dome kde sa starala o babku. Po smrti babky, sa dedičstvo delí na 3 časti, keďže mamka má ešte 2 sestry. Mamka by chcela, aby dom bol prepísaný na ňu, keďže nemá svoje bývanie, je rozvedená, chcela by sestry vyplatiť, ale jedna sestra robí problémy, nechce dom, aby zostal mojej mamke, stále chce, aby dom bol delený na 3 časti. Druhá sestra je ochotná svoju čiastku darovať mojej mamke, aby sa dom prepísal na ňu, ale druhá sestra trvá na svojom a blíži sa dedičské konanie. Poraďte čo by bolo najvýhodnejšie?

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Predovšetkým je potrebné vedieť, že pokiaľ nie je dedičské konanie, tak viac menej nie je o čom sa teraz ešte dohadovať medzi dedičmi.

2./ Poručiteľka - stará mama mohla zanechať závet a ten bude rozhodujúci, v ktorom mohla určiť, že jediným dedičom jej majetku v celosti, teda aj domu, bude dcéra, ktorá sa o ňu starala. V tomto prípade, ak by nedošlo k vydedeniu, sestry Vašej matky by mali zo zákona nárok len na jednu polovicu ich dedičského podielu zo zákona.

3./ Pre informáciu uvádzam, že ak by vo veci poručiteľka nespísala závet, potom pre notára je rozhodujúca dohoda dedičov. Sestra, ktorá je ochotná, ako píšete v otázke, darovať svoj podiel Vašej matke, v dedičskom konaní môže uviesť, že sa vzdáva dedičského podielu v prospech Vašej matky bez povinnosti výplaty. Sestra, ktorá v súčasnosti, keď ešte nie je dedičské konanie, môže len plánovať. Najlepšie by bolo, keby sa tiež vzdala svojho podielu a nehnuteľnosti v prospech Vašej matky, s tým, že táto jej podiel vyplatí v eurách v dohodnutej dobe. 

4./ Otázkou je aký ďalší majetok bude predmetom dedičského konania.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 


Trápi vás "Ako postupovať v dedičskom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Ako sa odvolať proti darovacej zmluve. Keď priateľovi zomrela matka a darovala byt jeho sestre a svoj prenajímala druhej osobe a uviedla, že sa o matku starala čo je klam. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, ak matka darovala byt svojej dcére, pričom bola spôsobilá na právne úkony, alebo tu nebol iný dôvod neplatnosti zmluvy, potom sa táto zmluva bude dať len ťažko napadnúť.


Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám taký problém, že v roku 1986 prebehlo dedičské konanie (právoplatné) a zdedili sme po rodičoch dom a pozemok. V katastri ale neboli prepísané ich mená (sú tam iní vlastníci). Teraz to neprepíšu na mená dedičov, lebo nemáme v rukách doklady, ktoré osvedčia, že rodičia boli vlastníkmi. Ako máme postupovať? Na okresnom súde v dedičskom konaní by mali existovať nejaké doklady? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

(odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň. Nakoľko súdy vedú o každej veci spis, podľa spisovej značky sa môžete na príslušnom súde objednať na študovanie spisu. Dedičské spisy sa archivujú 75 rokov, takže prekážkou by nemalo byť ani to, že dedičské konanie bolo v roku 1986.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať v dedičskom konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Dedičské konanie

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré ... Ak môžte poraďte mi ako postupovať pri dedičskom konaní, aby mňa a mojich ...

 • Ako postupovať v konaní o rozvod manželstva?

  7. júl 2016 ... ... 100 Civilného mimosporového poriadku platí, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie ... Ako postupovať v dedičskom konaní?

 • Obnova dedičského konania po predkoch

  Prosím Vás o radu ako postupovať (požiadať o nové dedičské konanie, aby sa majetok nebohej babky prepísal na dedičov, aby sa nehnuteľnosti mohli predať?

 • Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

  V dedičskom konaní majú dedičia právo uzatvoriť dohodu, na základe ktorej predmet ... Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár ako súdny komisár musí postupovať ...

 • Zmena notára v dedičskom konaní

  Dobrý deň, mozem požiadať o zmenu notára pri dedičskom konaní? ... ak jej to nezabezpečia strany súdneho konania, má právo takto postupovať. JUDr.

 • Ako obnoviť dedičské konanie?

  Otázka: Ako obnoviť dedičské konanie? Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti zrušenia rozhodnutia o dedení. V apríli 2014 došlo k úmrtiu mojej matky v ...

 • Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

  Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne ukončené alebo stále ... Na poplatky v dedičskom konaní nemám, ako mám postupovať? Chcem ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku