Máte
otázku?

Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

Manželovi rodičia zomreli pred 12 rokmi a odvtedy sa ich majetok - rodinný dom so záhradou - nevysporiadal. Manžel má troch súrodencov. Jedna z jeho sestier je citovo naviazaná na dom, čo je dôvodom, prečo sa dedičstvo doposiaľ nevysporiadalo. Sestra raz či dvakrát do mesiaca pricestuje a trávi na dome víkendy, sviatky a letné dovolenky. Keďže my žijeme neďaleko rodinného domu, manžel sa stará o väčšinu záležitostí súvisiacich s domom. Platí poplatky, kosí záhradu a robí menšie opravy. Dom však vo vlastnej réžii nijako nevyužívame. Nechcem, aby bol manžel nadďalej takto zaťažovaný a citovo vydieraný jeho sestrou, preto by som situáciu chcela vyriešiť. Druhý brat podporuje konanie sestry, zatiaľčo tretí brat súhlasí so mnou. Prosím o radu, čo môžem urobiť z mojej pozície. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne ukončené alebo stále prebieha. Ak bolo konanie právoplatne skončené, tak je možné, že Váš manžel a jeho súrodenci nadobudli majetok podľa dedičských podielov. V takom prípade sú tzv. podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti a Váš manžel sa môže so súrodencami dohodnúť o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa dohodnúť nedokážu môže podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak dedičské konanie dodnes nie je po 12 rokoch právoplatne skončené môžete požiadať notára (súdneho komisára), ktorý bol poverený vedením dedičského konania o rozhodnutie v dedičskom konaní a odstránenie prieťahov v konaní. Je však možné, že dedičské konanie vôbec nebolo začaté (stáva sa to v prípadoch, kedy matrika pochybí a úmrtie súdu neohlási). V takom prípade môžete i sama upovedomiť súd o úmrtí rodičov Vášho manžela a súd aj bez návrhu začne dedičské konanie.

Trápi vás "Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila. Manželovej mame zomrela v roku 2018. V roku 2017 sme od nej kúpili dom kúpno-predajnou zmluvou. V dome stále býva jeho sestra. Dedičské konanie bolo ukončené v roku 2019 a dom sa tam vôbec neriešil. Je možné, že by to jeho sestra mohla nejako napadnúť? Chceme do toho domu ísť bývať a ju vyplatiť, ale nesúhlasí s čiastkou, ktorú ponúkame. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň, ak ste dom kúpili od matky Vášho manžela v roku 2917, tento dom nemohol byť ani predmetom dedenia po matke Vášho manžela a to z jednoduchého dôvodu, že poručiteľka nebola jeho vlastníčkou.

Pokiaľ v dome býva sestra Vášho manžela, ktorá nie je ani spoluvlastníkom domu, a ani nemá s Vami spísanú nájomnú zmluvu prípadne nie je spísané vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v dome, potom tam býva v podstate bez právneho dôvodu. Môžete ju vyzvať, aby sa z domu vysťahovala vo Vami uvedenej lehote a ak tak neurobí, vec riešiť cestou súdu podaním návrhu na vypratanie nehnuteľnosti. Vzhľadom na okolnosť, že ide o sestru Vášho manžela vec odporúčam riešiť dohodu, napr. nateraz aj na základe nájomnej zmluvy a dohodnúť sa na vyčlenení priestorov, ktoré bude užívať ona. Sestra Vášho  manžela Vám nemôže brániť užívať nehnuteľnosť a do nehnuteľnosti sa nasťahovať, lebo ona nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Pokiaľ ide o vyplatenie nejakej finančnej sumy v prospech sestry Vášho manžela, je to len vec Vašej dohody, pričom ona ako nevlastník nehnuteľnosti nemá právny nárok na podiel z nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja matka mi za svojho života darovala podiel v urbáre – konkrétne čiastku 1/552. O rok neskôr zomrela a o rok a tri mesiace po jej smrti prebehlo prvé pojednávanie o dedičskom konaní na moje naliehanie. Sú dvoch dedičov: ja a moja sestra. Moja sestra na spomenutom pojednávaní prehlásila, že žiada o odpočet hodnoty daru, ktorý mi bol darovaný, z celkovej hodnoty dedičstva. Potom notár odložil dedičské pojednávanie, aby mohla moja sestra zistiť hodnotu tohto daru. Uplynuli tak ďalšie štyri mesiace a moja sestra neoslovila žiadneho odhadcu, aby určil hodnotu daru. Dedičstvo zahrňuje polovicu rodičovského domu a hospodársku budovu. Notárka povedala, že keby moja matka zanechala závet, situácia by bola iná - podľa závetu by mi pripadla celá hodnota urbáru a ostatný majetok by bol rozdelený rovným dielom medzi dedičov podľa zákona. Ale v našom prípade ide o dar, ktorý presahuje rámec mojej polovice dedičstva a jeho celkovú hodnotu je potrebné odrátať. Neviem tomu porozumieť, pretože moja matka darovala urbár vo svojom plnom vedomí. Navyše sa pýtam, prečo je potrebné odrátať celú hodnotu daru. Veď polovicu urbáru by som zdedil aj bez toho. Nemôžem byť zodpovedný za rozhodnutie mojej matky. Ja bývam blízko rodičovského domu, zatiaľ čo moja sestra s jej rodinou žila v rodičovskom dome počas celého svojho života. Verím, že moja matka mala svoje dôvody, prečo mi darovala urbár. Je možné odrátať takýto dar z hodnoty dedičstva?

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že mama vám za života darovala jej podiel v urbáre v podiele 1/552, z čoho nie je možné usúdiť o akú výmeru pozemku ide.

Je správne, že sestra žiada započítať hodnotu tohto podielu na váš dedičský podiel v súčasnom dedičskom konaní, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka. Zrejme v samotnej darovacej zmluve, ktorou ste nadobudli podiel v urbáre, nie je uvedená jeho hodnota resp ani nebol vypracovaný znalecký posudok. V dedičskom konaní po vašej mame ste sa mohli so sestrou dohodnúť na hodnote tohto pozemku a predišli by ste tak v súčasnosti zbytočným sporom.

Možnosťou je teda aj to, aby ste spoločne so sestrou oslovili jedného znalca, na ktorom sa dohodnete, ktorý stanoví hodnotu tohto podielu na pozemku a znalecký posudok predložili v dedičskom konaní. Zoznam súdnych znalcom nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

To, že hodnota darovaného podielu na urbáre sa vám započíta na váš dedičský podiel, neznamená, že nebudete dediť, len nadobudnete menší podiel na dome, ktorý je predmetom dedenia.

Len poznámka na záver : Pokiaľ ide o dedenie podielu na dome, žiadajte o rozhodnutie podľa dedičským podielov.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Naša mama nám zomrela 26. 7. 2019, dedičské konanie ešte len bude. No môj brat už vlastní 2/5 majetku, a sme dvaja súrodenci. Takže mama mala podiel 3/5. Peniaze v hotovosti má na starosti brat a na účte matky bolo tiež 2500 €. Pohreb zariadil brat, pretože som nemala z čoho. Na poplatky v dedičskom konaní nemám, takže sa pýtam, ako mám postupovať? Rada by som sa dozvedela, či mám teraz nárok ísť bývať do bytu po mame. Brat mi napísal, že mám počkať, ale nepovedal, dokedy. Nemám ani kľúče od toho bytu. Myslím, že mám právo tam ísť bývať. Alebo nie?

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné:

1./ Komu bol resp. bude pridelený dedičský spis zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého pobytu poručiteľky v čase úmrtia a to podľa dátumu úmrtia. Musíte hľadať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu.

2./ Otázkou vo Vašom prípade je to, či Váš brat v predmetnom byte v čase úmrtia Vašej matky býval, teda jednalo sa o jeho obydlie a na základe čoho sa stal vlastníkom 2/5. Ak by sa stal vlastníkom 2/5 bytu na základe darovacej zmluvy, pričom darcom by bola Vaša mama,  je treba to oznámiť v dedičskom konaní a žiadať započítanie daru na jeho dedičský podiel, t.j. o toľko menej bude dediť. Otázka nájomného a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu po úmrtí Vašej matky nie je predmetom dedičského konania.

O započítaní darov na dedičský podiel píšeme v mnohých našich odpovediach.

3./ Ak predmetný byt nie je Vašim obydlím, nebývali ste spolu s Vašou mamou, potom zatiaľ nemáte nárok ísť do bytu bývať. Pre prípadné riešenie Vašej bytovej situácie by sme potrebovali vedieť viacej informácií.

4./ Ak brat platil všetky pohrebné náklady, v dedičskom konaní si tieto môže uplatniť v primeranej výške.

 


Trápi vás "Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dedičstvo po mojej mame. Už som Vám písala a ďakujem za rýchlu odpoveď. Mám ešte zopár otázok: Moja maminka zomrela nedávno, 26. 7. 2019. Môj brat nebýval v maminom byte, ona tam bývala sama. Brat vlastní 2/5 bytu, ktoré nadobudol kúpnou zmluvou s tým, že jej vyplatí 32 000 € v piatich splátkach. Podľa informácií od mojej matky, kým ešte žila, jej vyplatil 8 000 €. Tiež jej dal spraviť plastové okná do bytu. Tohle nechávam tak, ale môj brat ma teraz žiada o zrieknutie sa dedičstva po našej mame voči nemu, s tým, že mi vyplatí môj podiel. Chcela som sa zatiaľ ubytovať v byte ako podnájomník, ale on s tým nesúhlasí. Momentálne nevlastním nič a bývam na ubytovni. Nevem, ako mám postupovať. Mám sa zrieknuť toho dedičstva a čakať, či mi niečo vyplatí? Veď predsa to bola naša mama.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2019)

Dobrý deň, 

úvodom poznamenávame, že ak brat neuhradil kúpnu cenu, je potrebné do dedičského konania prihlásiť pohľadávku poručiteľa v rozsahu nezaplatenej kúpnej ceny.

Uvádzame súčasne, že zákon nepozná pojem zrieknutie sa dedičstva.

Môžu nastať dve situácie :

1./ Vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča a to s povinnosťou výplaty alebo bez povinnosti výplaty.

2./ Odmietnutie dedičstva podľa § 463 Občianskeho zákonníka, čo znamená, že dedič odmietne dedičstvo - majetok aj dlhy poručiteľa ale len ako celok. Odmietnutie dedičstva v podstate znamená, ako keby sa dedič úmrtia poručiteľa nedožil.

 

Vzhľadom na to, že kúpna cena zo strany brata nie je uhradená a nahovára Vás na to, aby ste sa vzdali dedičstva v jeho prospech, sme názoru, že by ste tak nemali urobiť, lebo nemáte právnu istotu, že Vám peniaze vyplatí aj keby  sa stal jediným vlastníkom bytu.

Trvajte na svojom podiele na dedičstve, a teda na podiele na byte po Vašej matke.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 482

(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

§ 483 : Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané."

Následne, po skončení dedičského konania bude vecou dohody ako sa s bratom dohodnete na prípadnom predaji bytu, keďže budete aj Vy jeho spoluvlastníkom alebo na prípadnom finančnom vyrovnaní, alebo jeho užívaní Vami.

V prípade potreby nás kontaktujte na zastupovanie v dedičskom konaní.
 
 

 

 


Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán advokát. Pekne vás prosím o radu. Po mojej babičke som zdedila polovicu dvojizbového bytu. V tom byte býva babičkin syn, ktorý zdedil druhú polovicu bytu a má tam trvalý pobyt. Babičkin syn je alkoholik a vôbec so mnou nekomunikuje. Využíva celý byt sám. Ja som na invalidnom dôchodku, som ťažko zdravotne postihnutá a bývam u matky, kde mám aj trvalý pobyt. Prosím vás o radu: Mám nárok pýtať si od babičkinho syna kľúče od bytu? Mám právo vstúpiť do toho bytu, aj keď tam nemám trvalý pobyt? A mám nárok si pýtať od babičkinho syna finančnú náhradu za to, že využíva celý byt sám? Ďakujem vám pekne, s pozdravom a úctou.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň, 
otázkou je čo chcete dosiahnuť, teda aby ste nadobudli byt v celosti do Vášho vlastníctva alebo aby Váš brat odkúpil od Vás podiel na byte.

Uvádzame, že vstúpiť do jeho bytu bez jeho vedomia nemôžete, keďže byt nepredstavuje Vaše obydlie, nebývate tam.
Finančnú náhradu môžete žiadať, v prípade, že sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia o finančnú náhradu za užívanie Vášho podielu na byte a to z dôvodu, že zmluvu o nájme uzatvorenú nemáte. 
Ak chcete odkúpiť jeho podiel na byte je treba mu ponúknuť náhradu za predmetný podiel, rovnako v prípade, že Vy sama chcete predať svoj podiel jemu.
Pre prípad, že sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Podľa ust. § 142 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Odporúčame súčasne kontaktovať brata prípadne aj správcu bytu, či sú na byte uhradené všetky platby spojené s bývaním.

Pre majetkoprávne vyporiadanie bytu, ako ja pre spísanie zmluvy o nájme prípadne vymáhanie bezdôvodného obohatenia kontaktujte advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa informovať o otázkach týkajúcich sa dedičského konania. Pred pár dňami zomrel otec môjho priateľa, ktorého mama už niekoľko rokov nežije. Matka na synov prepísala dom so spravodlivým rozdelením podielu, podobne otec zveril parcelu svojim vnukom, avšak len z polovice. Takže moj priateľ má vo vlastníctve štvrtinový podiel na dome. S priateľom aktuálne žijeme v tomto dome a chcel by tam zostať aj naďalej. Nie je pre nás podstatné, či bude dom na jeho meno, ale pod akými podmienkami má právo v dome naďalej bývať. Dokonca aj doživotne. Existuje riziko, že by ho mohli z domu vyhnať? Má totiž trochu komplikovaný vzťah so svojou rodinou. Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť, aké máme možnosti? Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom, Iveta Kikinderová.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, vo veci podielového spoluvlastníctva rodinného domu a pozemku sú možné viaceré riešenia, ktoré závisia hlavne od finančných možností a ochoty dotknutých strán vec riešiť bez účasti súdu :

1./ Najprv musíme uviesť, že dotknuté nehnuteľnosti  /RD a pozemok/ nebudú predmetom dedičského konania, keďže nie sú vo vlastníctva poručiteľa, nakoľko tento ich daroval za života.

2./ Možnosťou je dohodnúť sa na nájomnom s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na tom, že Vy im budete platiť dohodnutú náhradu za užívanie nehnuteľností a dohodnete sa súčasne na náhrade nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti, a to ako bežných nákladov, tak aj nákladov súvisiacich s dôležitými zmenami nehnuteľnosti /napr. rekonštrukcia a podobne/.

3./ Druhou možnosťou je dohodnúť sa na zrušení podielového spoluvlastníctva, s tým, že vlastníkom nehnuteľnosti sa stane Váš priateľ s finančným vyporiadaním ostatných podiel. spoluvlastníkov.

4./ Možnosťou je tiež to, že nehnuteľnosť sa reálne rozdelí, ak je to možné aj po realizovaní príslušných stavebných úprav a táto bude zapísaná v katastri nehnuteľností ako dva rodinné domy s dvoma oddelenými príslušnými pozemkami.  Na rozdelenie nehnuteľnosti by ste potrebovali znalecký posudok a následne by ste požiadali o stavebné povolenie na rozdelenie stavby. Všetko však závisí od reálneho stavu nehnuteľnosti a ochoty vlastníkov RD a pozemku vec riešiť.

5./ Užívanie nehnuteľnosti Vašim priateľom je dané jeho spoluvlastníckym podielom, teda v tomto rozsahu je nehnuteľnosť oprávnený užívať.

6./ Možnosťou je aj darovanie podielu Vášho priateľa ostatným podielovým spoluvlastníkom s právom doživotného užívania a bývanai v celej nehnuteľnosti, ktoré by bolo zapísané do katastra nehnuteľností. 

V každom prípade odporúčame zmluvy spísať s pomocou advokáta.

Môžete nás v tejto veci kontaktovať.


Trápi vás "Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Mama ešte žije a sestra už nechala prepísať byt na svojho syna, pričom na LV nie je uvedené jej právo dožitia. Tento byt bolo prepísaný bez môjho vedomia a bol použitý ako záruka pre banku. Mama síce podpísala prevod bytu, ale nebola informovaná o tom, že takto stratí svoje právo dožitia a bola uvedená do omylu. Taktiež jej nikto nevysvetlil, že ma týmto krokom vydedí. Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka obsahuje v podstate dva okruhy právnych problémov :
1./ Posúdenie darovacej zmluvy : Aby sme sa mohli k zmluve vyjadriť potrebovali by sme vidieť samotnú zmluvu, ako aj poznať okolnosti za ktorých bola zmluva uzatvorená.

2./ V otázke neuvádzate, či Vaša mama v predmetnom byte naďalej býva, a či s ňou býva aj jej dcéra a syn.
Jedná sa o to, že napriek tomu, že byt darovala, nezaniklo jej právo bývania v predmetnom byte. 
Pokiaľ by vnuk ako obdarovaný chcel byt predať prípadne Vašu mamu vysťahovať, sme názoru, že Vaša mama nie je povinná sa z bytu vysťahovať. Bola by tak povinná urobiť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by rozhodol o bytovej náhrade. 
Vzhľadom na darovanie bytu sme názoru, že  pokiaľ by chcel vnuk mamu vysťahovať z bytu táto skutočnosť by mohla byť dôvodom na požadovanie vrátenia daru podľa ust.§ 630 Obč. zákonníka (citujeme) :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Aj keď byt bol už darovaný   je možné aj teraz, následne, riešiť aj zmluvne otázku doživotného užívania bytu Vašou mamou v zmysle ust.  § 151o/ ods. 1 Obč. zákonníka (citujeme) :

" Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností."

3./ Pokiaľ sa jedná o dedenie, tu uvádzame, že v prípade úmrtia Vašej matky Vaša sestra ani jej syn nie sú povinný Vám nič vyplácať.  Možnosťou je, že Vaša mama za života vyporiada ostatný svoj majetok a tento daruje výlučne Vám za svojho života. Na nakladanie so svojim majetkom nepotrebuje súhlas nikoho. Následne predmetom dedič. konania nebude nič.

 


 


Podotázka: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. Neviem, ako by som mala pristupovať k výplate svojho podielu z majetku po rodičoch. Po smrti mojej mamy bol majetok rozdelený rovnakými dielami medzi všetkých súrodencov. Pred rokom zomrel aj otec a jeho majetok bol následne rozdelený rovnako. Vo vlastnom dome momentálne býva moja sestra. Keď som jej navrhla vyplatiť moju časť, len sa zasmiala a povedala, že nič nedostanem. Preto by som vás chcela poprosiť o radu, na koho by som sa mala obrátiť a ako mám tento problém riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 05.12.2018)

Dobrý deň,  predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
V otázke neuvádzate, čo bolo predmetom dedičstva, preto uvedieme alternatívy.

Ak predmetom  dedičstva bola nehnuteľnosť a túto ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva spolu so svojimi súrodencami, k tomuto uvádzame, že rovnako Vy, ako aj súrodenci majú oprávnenie užívať nehnuteľnosť a brať z nej úžitky  v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu.

Môžete požiadať sestru, aby Vám nehnuteľnosť sprístupnila za účelom jej užívania v rozsahu Vášho podielu na nehnuteľnosti.

Pokiaľ odmietne možnosť užívania nehnuteľnosti  aj Vami, potom na jej strane vzniká bezdôvodné obohatenie v rozsahu užívania podielov ostatných dedičov, ktorým patria podiely na nehnuteľnosti.

V tomto smere by bolo dobré spísať  dohodu o užívaní nehnuteľnosti s tým, že súčasne usporiadate aj otázku a riešenie nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti, prípadne aj náklady na rekonštrukciu, ak je táto plánovaná. Resp. za tohto stavu v súčasnosti sa môžete dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Možnosťou z Vašej strany je nájsť kupca na svoj podiel na nehnuteľnosti, najlepšie z rodiny, aby ste nehnuteľnosť nemuseli ponúknuť na predaj svojej sestre, ktorá výlučne nehnuteľnosť užíva /tzv. predkupné právo/. Ak by ste chceli predať svoj podiel na nehnuteľnosti cudzej osobe, museli by ste najprv svoj podiel ponúknuť na predaj svojej sestre, ktorá nehnuteľnosť výlučne užíva.

V prípade, že sa nedohodnete so sestrou na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, budete musieť  podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva

Ak by súd zrušil podiel. spoluvlastníctvo a Váš podiel by prisúdil sestre musela by Vám uhradiť zodpod. finančnú náhradu podľa znal. posudku. Lehota na úhradu zo strany súdov je obyčajne daná do pol roka až jedného roka od právoplatnosti rozsudku.

Ak boli predmetom dedič. konania  boli fin. prostriedky,požiadajte sestru o ich vyplatenie.  
Ak k vyplateniu nedôjde, musíte podať návrh na exekučné konanie. Dedičské rozhodnutie je samostatným exekučným titulom.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako posúriť vysporiadanie dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.