Máte
otázku?

Ako postupovať pri prepise dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

Dobrý deň. Ako postupovať pri prepise dedičstva z rodičov na deti? Jedna sa o rodinný dom. Ďakujem 

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

Dobrý deň. Pokiaľ ešte prebieha dedičské konanie môžete sa vzdať dedičstva v prospech Vašich detí. Pokiaľ už bolo dedičské konanie ukončené a Vy ste vlastníkmi rodinného domu môžete ho previesť kúpnou alebo darovacou zmluvou na Vaše deti. Kúpna zmluva alebo darovacia zmluva sa po podpise musí zavkladovať na Okresný úrad, katastrálny odbor. Pokiaľ sú deti maloleté tento úkon musí schváliť súd. 

Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Manželovi darovali rodičia dom aj s pozemkom pred 6 rokmi darovacou zmluvou s bremenom postarať sa o nich. Rodičia ešte žijú. Má dve sestry. Je darovacia zmluva po smrti rodičov napadnuteľná na súde sestrami, alebo treba prepis zabezpečiť kúpno-predajnou zmluvou. Ďakujem. Alena

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame, že rodičia manžela môžu so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebujú k tomu súhlas svojich detí. Ak sa rodičia manžela rozhodli darovať dom a pozemok len jednému potomkovi, je to ich oprávnenie a súrodenci manžela z tohto dôvodu darovanie napadnúť nemôžu. Predpokladáme samozrejme, že zmluva spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, čo aj spĺňa, lebo bola zavkladovaná v katastri nehnuteľností.

Keďže bola spísaná a je aj riadne zavkladovaná darovacia zmluva, nie je možné túto zmeniť na kúpnu zmluvu. Možné by to bolo len tým spôsobom, že by ste dar vrátili a následne spísali kúpnu zmluvu. Na to však nie je právny dôvod, keďže sa zrejme len obávate toho, že súrodenci manžela nenadobudli podiel na dome. Opätovne uvádzame, že rodičia manžela môžu so svojim majetkom počas života nakladať podĺa svojho uváženia.

Uvádzame, že keďže dom bol darovaný manželovi, v prípade úmrtia rodičov manžela ako darcov, bude tento dar započítaný na dedičský podiel manžela a o toľko bude menej dediť. Ak by predmetom dedenia nebol žiadny majetok, manžel z tohto dôvodu nie je povinný  vyplatiť svojim súrodencom  podiel na dome a jeho súrodenci podiel na dome nemôžu vymáhať ani cestou súdu.

 

 

 


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa poradiť, ako postupovať pri prepise nehnuteľnosti na mňa. V dome, o ktorý sa jedna, bývam sama už asi 20 rokov. Starám sa on, zvelaďujem ho, ale nie je prepísaný na mňa, mám v ňom len podiel. V nasledujúcom období chcem doňho investovať väčší finančný podiel, čo je pre mňa prirodzeným stimulom k tomu, aby som urobila jeho prepis. Ostatní spoluvlastníci sa o starostlivosť o dom nezaujímajú.
Ďakujem za Vaše rady.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň, ako prvé uvediem, že v prípade podielového spoluvlastníctva neexistuje možnosť vydržania nehnuteľnosti. Faktický stav, že užívate predmetnú nehnuteľnosť ako jediná zo spoluvlastníkov ešte nezakladá vznik Vášho práva domáhať sa prepisu nehnuteľnosti na Vás ako jedného z podielových spoluvlastníkov. 

Vo Vašom prípade však, nakoľko uvádzate, že ostatný spoluvlastníci nemajú o nehnuteľnosť záujem, prichádza do úvahy zrušenie a vyporiadanie takéhoto Vášho podielového spoluvlastníctva, ktoré môžete žiadať v každom prípade. Totiž platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve proti jeho vôli. Môžete ostatných spoluvlastníkov kontaktovať s návrhom, že máte záujem  ich podiely odkúpiť a nadobudnúť k nehnuteľnosti výlučné vlastníctvo. Pokiaľ by sa s Vami nechceli dohodnúť, môžete sa obrátiť na súd a žiadať, aby zrušil podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti s tým, že by ste súčasne žiadali, aby nehnuteľnosť prikázal Vám do vlastníctva s povinnosťou vyplatiť ostatných spoluvlastníkov. Súčasne však upozorňujem, že v prípade podania žaloby, súd je viazaný poradím zákonných spôsobov vyporiadania. Prvým z nich je vyporiadanie rozdelením nehnuteľnosti, za predpokladu, že táto je deliteľná. Ak nie je deliteľná, až potom môže pristúpiť k vyporiadaniu prikázaním nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou výplaty. Zároveň v žalobe musíte preukázať, že mimosúdne riešenie Vášho sporu nebolo možné. Poukážte aj na to, že ste nehnuteľnosť zveľadili a že ste sa o ňu starali. Súd pri vyporiadaní prihliada nielen na veľkosť spoluvlastníckych podielov, ale aj na účelné využitie veci. 


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosím o pomoc, som opatrovník osoby ID zbavenú svojprávnosti na právne úkony, ktorá zdedila dom po rodičoch. Bývam s ňou, starám sa, dom sme zrekonštruovali, zmodernizovali. Ona je jedináčik. Je možné, aby som si dom dala prepísať na seba, aby tam mala doživotné právo bývať ? Ďakujem. Monika

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v samotnom rozsudku, ktorým bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, je uvedené v akom rozsahu je konkrétna osoba v spôsobilosti na právne úkony obmedzená. Z tohto vyplýva, že daná osoba nie je schopná robiť právne úkony, ktoré sa týkajú jej majetku. Aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu darovacej zmluvy hoci aj so zriadením vecného bremena v prospech osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony bude nevyhnutný súhlas súdu.


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či je možné priamo na dedičskom konaní odstúpiť zdedené pozemky v prospech niekoho iného - druhej osoby? Príklad - otvorila som dedičské konanie, nakoľko boli zistené nedoriešené pozemky po rodičoch. Je možné tieto pozemky priamo na dedičskom konaní napísať v prospech ďalšej osoby?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2021)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej otázke, avšak treba prihliadnuť na to, že dodatočné konanie o dedičstve sa vykoná spôsobom zodpovedajúcim pôvodnému prejednaniu dedičstva, nadväzuje sa na výsledky doterajšieho konania, vychádza sa z nich a v ničom sa do stavu ním vytvoreného nezasahuje. Neuviedli ste, akú druhú osobu, v prospech ktorej by sa mal majetok odstúpiť, máte na mysli, resp. či sa jedná o dediča z pôvodného dedičského konania. Platí, že pri dodatočnom prejednaní dedičstva súd nemôže znovu zisťovať okruh účastníkov a meniť tak okruh poručiteľových dedičov stanovený už v pôvodnom konaní, a to ani v prípade, že vyjdú najavo nové skutočnosti. Preto ak táto ďalšia osoba bola dedičom v rámci pôvodného konania, potom účastníci dodatočného dedičského konania sa môžu dohodnúť o vyporiadaní dedičstva aj takým spôsobom, že sa majetok prenechá tomuto dedičovi, či už s povinnosťou výplaty alebo bez nej. V opačnom prípade, ak táto osoba nebola účastníkom v pôvodnom dedičskom konaní, nemožno na ňu v rámci dedičského konania majetok prepísať. V takom prípade až po skončení dodatočného konania o dedičstve a po zápise práv do katastra nehnuteľností, môže dedič, ktorý získal novoobjavený majetok, tento previesť zmluvne na inú, tretiu osobu. Zmluvu Vám však môže urobiť notár. Už som sa stretol aj s tým, že sa prejednalo dedičstvo a hneď po pojednávaní sa podpísala pripravená zmluva. Najskôr sa musí zapísať vlastnícke právo na základe dedičského rozhodnutia a potom hneď následne sa rozhodne o vklade na základe zmluvy. Tieto dokumenty sa môžu podať na kataster v jeden deň, len musia ísť za sebou (najskôr dedičské rozhodnutie a potom zmluva).


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Starí rodičia môjho manžela by chceli dom prepísať naňho. Je následne po ich smrti možné toto napadnúť dedičmi (ich deťmi), ak by bol dom prepísaný darovacou zmluvou?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň. Vlastník veci v zásade nie je obmedzený s jej nakladaním (vrátane scudzenia). Rovnako zo žiadneho predpisu nevyplýva povinnosť ponechať určitý majetok ako dedičstvo. Preto ak sa starí rodičia rozhodnú počas svojho života darovať nehnuteľnosť vnukovi, tak po ich smrti nie je darovacia zmluva napadnuteľná. Napadnuteľný je len taký právny úkon, ktorý trpí určitou vadou, ktorá by spôsobovala jeho neplatnosť. Ak sa však dodržia všetky zákonné predpoklady, nevidím dôvod, pre ktorý by sa mohla darovacia zmluva spochybňovať.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Sme dve sestry spolumajiteľkami rodinného domu. Môže jedna z nás predať svoj podiel bez súhlasu tej druhej ?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ Vaša sestra chce predať svoj podiel na dome cudzej tretej osobe, potom zo zákona máte predkupné právo na jej podiel, ktoré v podstate znamená, že pred predajom jej sestra povinná Vám ponúknuť svoj podiel na predaj  a stanoviť kúpnu cenu. Ak by ste chceli predkupné právo využiť, museli by ste kúpnu cenu ponúkanú Vašou sestrou zaplatiť v lehote do 2 mesiacov. Ak by ste neuhradili kúpnu cenu v uvedenej lehote, potom Vaše predkupné právo zanikne a sestra môže svoj podiel predať komukoľvek.

Avšak ak by chcela Vaša sestra svoj podiel na nehnuteľnosti previesť  /t.j. predať, darovať/ do vlastníctva napr. svojich detí, rodičov, manžela, nie je povinná Vám ponúknuť jej podiel na predaj Vám. Uvedené osoby sa považujú za blízke osoby, v ktorých prípadoch Vy predkupné právo na jej podiel nemáte.

Ak by Vaša sestra porušila Vaše predkupné právo, môžete sa domáhať odkúpenia podielu od nadobúdateľa a to za rovnakých podmienok za akých ju tento nadobúdateľ získal, alebo Vám predkupné právo zostane zachované (§ 603 Obč. zákonníka).


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť ako mám postupovať, keď chcem previesť pred dedickym konaním podiel po mojej mame na dcéru. A, či vlastne je to možné pred alebo až priamo na dedickom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania sa môžete dohodnúť s notárom, aby vykonal tento prevod. 

Notár to potom zahrnie do dedičského konania, nemusíte to riešiť osobitne.

Rozhodnutie o dedičstve sa potom posiela na kataster a kataster vykoná prevod. Ušetrite aj na poplatkoch.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Vlastníme s druhom spoločne nehnuteľnosť. Dohodli sme sa, že ho vyplatím mimosúdne, na ruku. Ako najrýchlejšie a najlacnejšie je prepísanie domu len na mňa. Darovacou, kúpnou zmluvou? Vieme si to vybaviť sami?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň, najrýchlejšou a aj z pohľadu Občianskeho zákonníka uznanou cestou pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je podpísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V tejto dohode by bolo uvedené, že sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo a vyporiadava sa tak, že jeho podiel nadobudnete Vy, a to bezodplatne. V prípade, že nehnuteľnosť nie je bytom myslíme si, že dokážete vzor dohody stiahnuť z internetu a vyplniť údaje z LV z katastra nehnuteľností. Ak je však Vami spomínanou nehnuteľnosťou byt, táto dohoda musí mať všetky náležitosti v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide o zložitejšiu zmluvu než pri ostatných nehnuteľnostiach. V tomto prípade odporúčame si dať zmluvu vyhotoviť advokátovi alebo právnikovi.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

V prvom rade ďakujem za Vašu radu a ochotu odpovedať. Áno, otec deti žije spolu s nami v spomínanom byte. Sú to naše spoločne deti, no starší syn nosí jeho priezvisko, a tak teda ho má zapísaného ako otca v rodnom liste, zatiaľ čo ten mladší syn, nosí moje priezvisko, a tak teda uznaného otca v rodnom liste nemá. Veľmi rada by som využila Vašu pomoc a obrátila sa na Vás ohľadom všetkých papierov, no samozrejme by som chcela vedieť, koľko by bola výsledná suma v konečnom dôsledku. Verím, že s Vami by to bolo ľahšie :) ďakujem :).

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, na našej stránke nájdete vpravo hore modré tlačidlo na dohodnutie si termínu. Môžete si dohodnúť s nami stretnutie, platené aj bezplatné 15 min. Na základe stretnutia Vám oceníme právnu pomoc.


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem radu. S ex partnerkou som postavil dom. Ja som mal hotovosť, ona brala hypotéku. Ručí mojim bytom a nechce záložné právo prepísať na dom. Potrebujem, aby odbremenila byt a prepísala záložné právo na dom. Ako to mám dosiahnuť? Môžem ju dať na súd? Vyhral by som, za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, keďže hypotekárny úver patrí priateľke, tak ona rozhoduje o tom ako s týmto úverom náloží. Týka sa to aj zabezpečenia úveru záložným právom. So zriadením záložného práva ste v minulosti súhlasili, preto to možno považovať za dohodu medzi vami.

Na súde by ste uspeli iba v prípade, ak by ste preukázali, že ste boli dohodnutí na tom, že sa hypotekárny úver (záložné právo) prevedie na spoločný dom. Ak však takéto dôkazy nemáte, žalobu na súd nepodávajte.

Vaša priateľka má pravdepodobne nejaký dôvod, prečo s prepisom záložného práva na dom nesúhlasí. Musíte jej ukázať, že tento dôvod nie je reálny a udržateľný a je lepšie, aby bolo založné právo na dome. Čo Vám povedala ako dôvod toho, že nesúhlasí s prepisom záložného práva na dom?


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu, ako postupovať pri prepísaní bytu, ktorého som jediným vlastníkom na moje dve neplnoleté deti. Za Vašu radu a ochotu vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vyriešiť otázku, kto je zákonným zástupcom deti, či ste to iba Vy alebo existuje aj otec maloletých detí.

Ak je zákonným zástupcom detí aaj otec, tak pri právnom úkone (darovaní) môže zastupovať obe deti on, teda podpisovať za ne zmluvu.

Ak by otec detí neexistoval alebo by ste ho nechceli do toho angažovať, potom je potrebné najskôr ustanoviť deťom opatrovníka. Opatrovníka ustanoví súd na Váš návrh.

Až potom ako bol ustanovený opatrovník, si nechajte vypracovať darovaciu zmluvu a za deti ju podpíše práve súdom ustanovený opatrovník.

Po podpise zmluvy je potrebné opätovne podať návrh na súd na schválenie právneho úkonu za maloleté deti.

A až potom podať návrh na súd.

Ak by ste s tým všetkým chceli pomôcť, tak to vyriešime za Vás. Robili sme to už niekoľko krát.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som vas poprosiť o radu. Mame s manželom možnosť vlastniť do. Pani, ktora nam to ponukla, ma 60 rokov a je bezdetna a jedine, čo za to chce je, aby sme sa o nu v starobe postarali. Chce mam ihned prepisat pol domu a druhu polovicu po jej smrti. Chcela by som sa opytať, aka zmluva v tomto pripade bude najlepšia. Nerada by som sa po jej smrti s nejakymi dedičmi naťahovala, ta pani to ponukala jej pribuznym ale nikto to nechcel. Ak možte, poradte mi. Dakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, disponovať svojim majetkom pre prípad smrti môže osoba len závetom. Závetom však musia byť rešpektované práva potomkov poručiteľa, teda určitý nárok na dedičstve, ak nedôjde k ich vydedeniu. Dedičské konanie aj napriek existencii závetu, však môže skomplikovať Vašu situáciu, keďže dedičia môžu napr. napadnúť neplatnosť závetu. Podľa § 628 ods. 3 Občianskeho zákonníka, neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Odporúčam Vám preto, aby už za života Vám majiteľka domu tento darovala v celku, pričom súčasne uzavriete zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve doživotného užívania v prospech darcu a to buď k celej nehnuteľnosti alebo jej časti. 


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako postupovať, keď by som chcela previezť svoj podiel na rodinnom dome, ktorý je v dedičskom konaní, na svoju dcéru. Avšak problém je ten, že ja mám dcéry tri. Ako to ošetriť po právnej stránke, aby tie dve zvyšné dcéry neboli ukrátené. Ide o to, či sa to dá nejako právne ošetriť, aby trebárs z dedičstva po mne mala menšiu čiastku, vzhľadom na mnou darovaný dom. Ospravedlňujem sa za zložitú formuláciu. A ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by išlo o odplatný prevod, mám za to, že k ukráteniu Vaši ostatných dcér by nedošlo. Za prevádzanú nehnuteľnosť by ste totiž dostali protihodnotu.
Ak by však išlo o bezodplatný prevod, situáciu rieši priamo zákon. V zmysle ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: „Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.“
 


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som 10 rokov rozvedená po rozvode sme nemali majetkové delenie. 2 izbový byt máme na 1/2 s exmanželom. Nepodieľa sa na platení výdavkov na byt a nemá záujem o dohodu. Trvale bydlisko má ale nebýva v byte. Aké su moje možnosti ohľadom zbavenia sa nároku na 1/2 bytu, máme dve deti a nie je ochotný svoju polovicu napísať na ani na jedného z nich. Mám nejakú možnosť to právne riešiť? Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 23.11.2016)

Dobrý deň, v prípade podielových spoluvlastníkov dáva zákon prednosť dohode o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa Vám s manželom nedá dohodnúť, nezostáva nič iné ako podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Na základe takejto žaloby pristúpi k zrušeniu a vyporiadaniu priamo súd a jeho rozhodnutie bude musieť Váš bývalý manžel akceptovať. V žalobe však nie je možné požadovať, aby Váš manžel prepísal (daroval) svoj spoluvlastnícky podiel Vašim deťom. V žalobe môžete žiadať buď prikázanie vlastníckeho práva do Vášho vlastníctva za určitú náhradu alebo predaj spoločnej nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku z predaja podľa výšky Vašich podielov (reálne rozdelenie bytu neprichádza do úvahy). Po prisúdení spoluvlastníckeho podielu Vám následne môžete (ak budete chcieť) byt darovať vašim deťom. Je však potrebné uviesť, že súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi tie zdĺhavejšie a finančne náročnejšie (potreba zaobstarania znaleckého posudku na ohodnotenie bytu).


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň pán advokát. Môj otec je vlastníkom rodičovského domu. S mojou matkou si zobrali spoločne hypotéku a splácali dom dlhé roky. Otec tvrdí že sú vlastníkmi obaja, no keď sme sa dostali ku listu vlastníctva bolo tam len otcove meno. Moja mama by chcela dom prepísať na jedného z troch detí alebo na všetky tri. Čo je potrebné k tomuto? Môže moja mama navštíviť nejakého pracovníka, ktorý jej s tým pomôže a budú sa s ňou baviť aj keď nie je vlastníčkou domu? Bude stačiť len otcov podpis na prepis domu alebo sa bude musieť aj niekde dostaviť?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2016)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku sa má za to, že skutočnosti (informácie) uvedené v katastri nehnuteľností sú pravdivé, kým sa nepreukáže opak. Ak je v katastri nehnuteľností uvedené, že je Váš otec výlučným vlastníkom, má sa za to, že ním naozaj je, kým nepreukážete opak (napr. kúpnou zmluvou, kde by boli uvedení obaja Vaši rodičia...). Ak Vaša mama navštívi právnika a požiada ho o vypracovanie darovacej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, budú sa s jej žiadosťou zaoberať i vtedy, ak nie je vlastníčkou. Dôležitým je to, kto je uvedený v darovacej zmluve ako darca a nie to, kto navštívil právnika. V zmysle ustanovení zákona o katastri nehnuteľností je potrebné, aby bol podpis darcu na darovacej zmluve úradne overený. Z toho dôvodu, ak budete mať od právnika vyhotovenú darovaciu zmluvu, bude musieť Váš otec navštíviť notára alebo matriku, kde mu úradne overia jeho podpis.


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Babka darovala počas svojho života byt jednému z troch vnúčat. Vykonala to asi 6 týždňov po smrti svojho jediného syna. Tohto roku umrela. Je možné napadnut darovanie tým,že uprednostnila neprimerane iba jedného. Otec mal tri deti a ona tri vnučata. Nikdy sme od nich nič nedostali.dakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ bola Vaša stará mama výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, potom jej patria všetky čiastkové práva vlastníka (právo vec držať, užívať, nakladať s ňou, brať s nej úžitky). Pokiaľ sa rozhodla vec (byt) previesť na iného a urobila tento právny úkon slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, potom ide o platný právny úkon. Dôležité je tiež do, že nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí byť písomná a účinnosť nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Ak by ju niekto donútil k darovaniu mohol by byť tento právny úkon považovaný za neplatný. Bolo by však potrebné preukázať, že došlo k donúteniu, alebo k uvedeniu do omylu.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Môj syn je štvrtinovým vlastníkom rodinného domu, druhú štvrtinu vlastní dcéra a ja mám polovicu. Má on právo predpísať svoju štvrtinu na svoju bezdetnú priateľku? Ak áno ako sa tomu dá zabrániť?

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň

podľa § 140 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.” Ide o tzv. zákonné predkupné právo. Z toho vyplýva, že pokiaľ chce jeden spoluvlastník podiel previesť na cudzie osoby alebo na jedného zo spoluvlastníkov, musí ho najskôr ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom. Výnimka je prípad, keď chce previesť podiel blízkej osobe, teda príbuznému v priamom rade, súrodenec, manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Pri porušení povinností zo strany spoluvlastníka sa môžete domáhať relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu alebo aby Vám tretia osoba podiel ponúkla na kúpu.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý den, chcel by som sa spytat, ze v pripade ak je osoba hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, môže prepísať svoj majetok na druhu osobu? Dakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2016)

Dobrý deň, samotná hospitalizácia na psychiatrickom oddelení nerobí právny úkon tejto osoby neplatným. V prípade, že osoba nebola súdom pozbavená (alebo obmedzená) spôsobilosti na právne úkony je možné aplikovať ustanovenie § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je právny úkon neplatný ak konajúca osoba trpiaca duševnou poruchou je v dôsledku tejto duševnej poruchy neschopná urobiť tento právny úkon. Záleží teda najmä na tom akou duševnou poruchou osoba trpí a aký právny úkon urobila. Ak konajúca osoba nebola v dôsledku duševnej poruchy schopná urobiť predmetný právny úkon je možné podať žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu. 


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom prepisu domu. Ide o to, že rodičia chcú na mňa prepísať dom, otec a mama sú vlastníci, ale mama má zdravotné problémy a už sa nedokáže podpísať. Dá sa prepis urobiť aj bez jej podpisu alebo aký je postup v takomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2015)

Dobrý deň

darovacia zmluva v prípade darovania nehnuteľnosti musí byť v písomnej forme a podpísaná oboma vlastníkmi (pokiaľ majú nehnuteľnosť v podiele 1/1-ina). Odporúčam zmluvu aj overiť notárom. Pokiaľ je Vaša matka schopná nejakým spôsobom podpísať sa, je tu možnosť, že to môžete urobiť pred notárom  (v takýchto prípadoch robia aj výjazdy). Pokiaľ to nie je možné, je pravdepodobné, že Vašej matke bude musieť byť ustanovený opatrovník.

 


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobry den, mam vypracovanu kupnu zmluvu na nehnutelnost medzi starymi rodicmi a mojimi rodicmi. Su urcite nezrovnalosti medzi katasterportalom a dokumentami resp. geometrickym planom. Na katasterportale je ku parcele priradene supisne cislo, ktore patri k domu, kde stary rodicia aktualne byvaju, cize nie cislo domu, ktory je predmetom zmluvy. Tak isto cislo sedi aj na LV. No na vypise LV je uvedene, ze vyssie spominana nehnutelnost je stavba bez uvedenia supisneho cisla. Rad by som na zmluve zabielil a prepisal supisne cislo. Je to mozne? Zmluva je uz overena. Ďakujem za radu a za pomoc. S pozdravom 

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, v zmluve máte určite uvedené, že akákoľvek zmena je možná len na základe písomnej dohody účastníkov zmluvy. Do zmluvy by som bez ich vedomia nezasahoval. I keby ste opravili označenie nehnuteľností v zmluve nie je isté, že Vám to okresný úrad - katastrálny odbor zavkladuje. Ak uvádzate, že je rozdiel v označení nehnuteľností podľa reálneho stavu a podľa evidovaného stavu, bolo by potrebné na to okresný úrad upozorniť a požiadať o vykonanie opravy chyby. Okresný úrad chyby v katastrálnom operáte opravuje aj bez návrhu, ak sa o nich dozvie z vlastnej činnosti. Závisí aj na tom ako k chybe došlo, pravdepodobne okresný úrad o chybe v označení nehnuteľností ani nevie. Po zjednotení skutočného stavu s evidovaným stavom si myslím, že už nebude problém so zavkladovaním pôvodnej zmluvy.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dodry den,prosim Vas chcel by som poradit ,ako terajsi vlastnik nehnutelnosti som bol prehlasit zmenu majitela vodovodnej pripojky na BVS ,nasledne mi bola dorucena faktura od BVS vo vyske 49,20 eur.Byvaly vlastnik vodovodnej pripojky bol moj otec ktory zomrel v r.2009 odvtedy sa riadne platili faktury za spotrebovanu vodu .Ma pravo BVS odo mna ziadat takyto obnos za prepis vraj z omeskania zmeny dat odberatela aj ked, ako som uviedol nemam voci nim ziadne nedoplatky za spotrebu vody, ktore boli vystavene este na mojho otca, cize byvaleho odberatla.

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2014)

Dobry deň, keď dostanete faktúru od BVS, ešte to neznamená, že ju musíte zaplatiť. Z toho, čo ste mi napísali, však nie je možné usúdiť, či BVS má nárok na zaplatenie požadovanej sumy. Pozrite si obchodné podmienky BVS, podľa nich zistíte, či BVS faktúrovala sumu oprávnene. 

Je totiž možné usúdiť, že pokutu by mal skôr platiť pôvodný vlastník a keďže nežije nebude možné túto sumu len tak vymáhať.


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Zdravím, chcela by som sa spýtať, že ak by som chcela prepísať na seba majetok, ktorý spravujeme už viac ako 10 rokov, čo mám urobiť, ak je tam viac súčasných majiteľov? Vopred ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2014)

Dobrý deň,

V otázke píšete, že chcete prepísať na seba majetok, ktorý spravujete už niekoľko rokov. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dochádza obyčajne na základe právneho úkonu, týmto právnym úkonom je najčastejšie zmluva, a to kúpna zmluva alebo darovacia zmluva.

K prepisu majetku na seba potrebujete súhlas všetkých vlastníkov respektíve spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorý musí byť v zmluve riadne definovaný. Bez písomného súhlasu vlastníkov nehnuteľnosti nie je prevod jednoduchý.

 

Občiansky zákonník pozná ako spôsob nadobudnutia nehnuteľnosťi vydržanie. To je nepretržitá doba držby nehnuteľnosti v trvaní minimálne 10 rokov. Okrem doby je podmienkou aj dobromyseľnosť, čo znamená, že sa cítite ako vlastník nehnuteľnosti od uchopenia sa držby. Tento Váš pocit musí byť podporený aj objektívnymi skutočnosťami. Vydržanie nie je možné pri akomkoľvek zmocnení sa nehnuteľnosti za účelom jej užívania.

 

Okrem iného potrebujete aj titul nadobudnutia, to je zmluva (hoci aj neplatná), ktorou ste tieto nehnuteľnosti (nehnuteľnosť) nadobudli. Pokiaľ nemáte žiadny doklad o tom (alebo svedecké výpovede), že ste nehnuteľnosť (-i) od vlastníkov kúpili respektíve získali iným spôsobom, potom nemáte ani titul nadobudnutia k nehnuteľnosti (-am), a preto by návrhu na určenie vlastníckeho práva vydržaním súd nevyhovel.

 

Opakujem, že samotné zmocnenie sa nehnuteľnosti bez akéhokoľvek dôvodu nie je spôsobilé vydržania.


Podotázka: Ako postupovať pri prepise dedičstva? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadne dedičstva. Môže babka prepísať byt na suseda ? Deti jej zomreli a ostali sme len 3 vnuci. Máme podozrenie, že o byt ju chce pripraviť sused.Systematicky a dlhodobo jej lichotí, pozýva na kávičku a najnovšie chce s ňou ísť skontrolovať či byt je stále jej / lebo on je niečo ako domový dôverník a má k tomu prístup /. Ona na neho nedá dopustiť a slepo mu dôveruje. S nami sa na tú tému nechce vôbec baviť. My máme podozrenie, že chce vymámiť jej podpis, aby to prepísala na neho. V prípade, že na neho prepíše byt alebo spíšu darovaciu listinu je to možné napadnúť? Je vôbec možné prepísať byt na suseda? Ďakujem za Vašu radu

Odpoveď: Ako postupovať pri prepise dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ je Vaša babka (stará mama) spôsobilá na právne úkony, má právo disponovať so svojou nehnuteľnosťou podľa svojho uváženia. Rovnako má právo predať alebo darovať byť komukoľvek. Vy ako prípadní oprávnení dedičia na jej rozhodnutia nemáte dosah. 

 

Ak by byt predala alebo darovala, po jej smrti môžte zmluvu napadnúť, avšak ak je spôsobilá na právne úkony alebo zmluva nebola podpísaná pod nátlakom, potom to bude veľmi komplikované, aby súd Vašej žalobe vyhovel. Prepísanie bytu na suseda je jej slobodné rozhodnutie, ak rozumie následkom svojho konania.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri prepise dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku