Máte
otázku?

Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

Dobrý deň, mali sme dopravnú nehodu a dali sme auto na opravu do servisu. Poisťovňa však servisu nevyplatila takú sumu, akú uviedol. Písali sme do poisťovne, že servis má všetky faktúry a že všetko je oprávnené, ale oni nám nechcú preplatiť všetky náklady. Autoservis aj tak chce všetky peniaze a hrozí nám súdom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

Dobrý deň, predpokladám, že poistné plnenie žiadate od svojej poisťovne z titulu zmluvy o havárijnom poistení. U uvedeného dôvodu je potrebné oboznámiť sa s obsahom zmluvných podmienok, a to najmä o rozsahu poistného krytia. V každom prípade svoj záväzok z právneho vzťahu s autoservisom, ak je dôvodný v rozsahu vykonaných opráv a ceny, ste povinný splniť. Odporúčam Vám voči oznámeniu poisťovne o výške poskytnutého poistného plnenia podať reklamáciu alebo žiadosť o preskúmanie. Ak svoj postoj poisťovňa nezmení a budete presvedčený, že tak robí v rozpore s poistnou zmluvou, obráťte sa so žalobou na súd, aby uložil poisťovni poskytnúť požadované poistné plnenie.

Trápi vás "Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som požiadať o právnickú radu, pretože začínam cítiť strach a zúfalstvo. Dňa 29.5 ma na parkovisku zrazil jeden mladý muž. Uznal chybu, všetko sme dohodli v poisťovni a ja som nasledujúco poslala svoje auto do servisu na opravu škôd. Neboli pritom zaznamenané žiadne vážne poškodenia, len škrabanec a ohnutá lišta na nárazníku. Pretože postihnutá časť je plastová, muž sa svojím autom zatláčal na moje, čím z vnútra poškodil niektoré výplne. Servis všetko opravil (celková cena opravy bola 1250 eur za opravu, striekanie, novú lištu a opravu vnútornej časti). Potom prišiel pán zo Slovexperta, odfotografoval, čo bolo opravené a zdalo sa, že je všetko v poriadku. Dnes mi však prišiel papier z poisťovne tohto pána, ktorý uvádza, že opravu neuznáva, pretože nepovažuje za možné, aby takáto škoda na mojom vozidle vznikla. Ostala som v šoku. Napísala som odvolanie a žiadosť o prešetrenie, kde som zaslala aj všetky fotografie z nehody. Nemám v úmysle platiť za niečo, čo som nespôsobila a muž, ktorý ma zrazil, si, ako sa zdá, splnil svoju povinnosť tým, že to šlo cez jeho poistku. Neviem, prečo poisťovňa žiada, aby som si opravu zaplatila sama. Nehodu som nespôsobila a auto bolo opravené v zmluvnom servise. Neviem, čo môžem očakávať, ak mi nepomôže ani odvolanie a ako ďalej postupovať. Prosím o radu, ak by ste si na tento môj problém našli čas. Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 797 Obč.zákonníka :

"(1) Právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený).
(2) Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť).
(3) Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.
(4) Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť."

Z uvedeného zák. ustanovenia § 797 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva, že ak poisťovňa odmieta plniť čo i len z časti, musí uviesť dôvod neplnenie alebo zníženia plnenia, z čoho súčasne vyplýva, že musí uviesť dôvod neplnenia. Sme názoru, že dôvod neplnenia ten, že nemohla vzniknúť škoda v takom finančnom rozsahu nie je uvedením dôvodu. Urobili ste správne, keď ste podali reklamáciu, avšak zrejme priamo na poisťovňu, čo zrejme nebude viesť k uspokojivému výsledku pre Vás.

Ak by Vám došla zamietavá odpoveď, odporúčame vo veci obrátiť sa na Slov. asociáciu poisťovní - poisťovacieho ombudsmana (https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman), ako aj dohliadajúci orgán nad poisťovníctvom, ktorým je NBS.

Uvádzame súčasne, že uvedenej poisťovni zo strany NBS bola rozhodnutím sp. zn. NBS1-000-029-748 z 23.7.2019 z uložená pokuta 12000 €. Dodatočne k Vami uplatnenej reklamácii už zaslanej poisťovni môžete dodatočne poukázať na uvedené rozhodnutie NBS.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 1994 som sa s rodinou presťahoval do České republiky, vtedy som mal 13 rokov. Teraz mi moja známa z Bratislavy povedala, že mám vysoký dlh u zdravotnej poisťovne. Je možné, že nás otec zabudol odhlásiť. Momentálne je vo vysokom veku a už si to nepamätá. Potrebujem radu, ako v tejto situácii postupovať. Má poisťovňa právo uplatňovať tento dlh? Môžem celú záležitosť ignorovať, keď stále žijem v Českej republike? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, neodporúčam Vám ignorovať dlh, pretože poisťovňa môže začať exekúciu aj v zahraničí, pokiaľ sa dozvedia, kde sa nachádzate. Dlh bude stále rásť.


Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Nebola to moja vina, ale spôsobená bola na mojom aute totálna škoda. Poisťovňa odhadla škodu na 4900 EUR. Všeobecnú hodnotu vozidla stanovila na 795 EUR. Poistné plnenie znížila o 195 EUR z dôvodu hodnoty použiteľných zvyškov. Vyplatené plnenie činilo 600 EUR. Vozidlo bolo možné opraviť, takže bolo opravené a v súčasnosti je plne funkčné. Požiadal som poisťovňu o doplatenie 195 EUR, keďže sa nedalo využiť žiadne z ostatných dielov. Poisťovňa to odmietla. Mám nárok na toto doplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, nárok na doplatenie od poisťovne nemáte, pretože zvyšky, ktoré Vám zostali ste použili. So zvyškami ste mohli urobiť čo ste chceli, teda ich predať alebo ich použiť.


Trápi vás "Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Ďakujem Vám za odpoveď. Avšak poisťovňa mi nárok na odškodnenie zamietla s tým, že som vraj poškodil auto sám, a to cúvaním. Nebrať do úvahy ani to, že som predložil aj policajnú správu, keďže k nehode bola prizvaná aj polícia. Ani osobná výpoveď vinníka nehody, ani svedka, ktorí potvrdili, že nehoda sa odohrala tak, ako bolo uvedené v správe. Viackrát som sa odvolal, avšak odpoveď poisťovne bola stále zamietavá, a pre nich je to už ukončená záležitosť. Auto som si dal opraviť na vlastné náklady. Vinník nehody mi sľúbil, že mi túto čiastku uhradí, avšak po čase sa celkom odmlčal a nereagoval. Nakoniec mi povedal, že ak to poisťovňa nezaplatí, tak ani on nemusí a nech to už nechám tak. Nevie, čo mám robiť ďalej.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň,

rozumiem, je potrebné zdôrazniť, že škodca je zodpovedný za ním spôsobenú škodu a je zo zákona povinný ju nahradiť. Nie je teda pravdou, čo tvrdí. Ak je povinne zmluvne poistený túto povinnosť musí splniť poisťovňa. Domnievam sa, že v tomto prípade Vám už neostáva zrejme nič iné len podať žalobu na súd a domáhať sa náhrady škody tam.  K návrhu je potrebné priložiť všetky relevantné dôkazy, ktoré máte k dispozícii. Ak sú dôkazy vo Váš prospech, mali by ste byť na súde úspešný.


Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

S manželom sme sa po 20 rokoch rozviedli. Majetkovo-právne ešte nie sme vyrovnaní. S bývalým manželom sme sa na vyrovnaní dohodli a pred notárom sme to overili, no po 1,5 roku sa to ešte nerealizovalo. Teraz nastala situácia, že bývalý manžel očakáva s partnerkou dieťa, ktoré sa narodí už o mesiac. Vzhľadom na to, že je to jeho prvé dieťa a my ešte nie sme vyrovnaní, obávam sa, ako sa poistiť v prípade úmrtia. Prosím o nejakú právnu radu. Bývalý manžel navrhuje závet. Som zúfalá a potrebujem radu, ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 19.09.2016)

Dobrý deň,

prvou možnosťou je podať na súd žalobu a domáhať sa plnenia povinnosti, ktoré ste si dohodli v dohode o vyporiadaní BSM. Druhá možnosť je podať na súd návrh na vyporiadanie BSM. Pokiaľ ide o Vaše obavy v prípade úmrtia, dovoľujem si uviesť, že ak dôjde k úmrtiu jedného z manželov a spoločný majetok ešte nie je vyporiadaný, postupuje sa tak, že pri konaní o dedičstve sa tento majetok vyporiada. Druhý manžel teda dostane svoj podiel na spoločnom majetku a zvyšný majetok bude predmetom dedičstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Chcel by som sa opýtať, čo mám urobiť, keď sa v ťažkej životnej situácii po dosiahnutí 18 rokov objaví v mojom živote človek spolu s Ukrajincami, ktorý ma donútil chodiť s nimi. Nútili ma, aby som sa stal držiteľom automobilu spolu s poistkami, hoci nemám žiadne auto. Chcel by som tento problém vyriešit, aby som nemal žiadne konflikty s poisťovňou. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň,

podľa § 39a Občianskeho zákonníka by sa mohlo jednať o úžeru: Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

Vhodným riešením by možno bolo navštíviť dopravný inšpektorát, kde ste auto evidovali a uviesť, že ste tak učinili pod nátlakom, a teda že ide o neplatný právny úkon. Ak máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, alebo je týmito vozidlami páchaná trestná činnosť, môžete podať trestné oznámenie.

Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám na základe podrobnejších informácií pomôže situáciu vyriešiť. 


Trápi vás "Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperativa a.s., súčasťou ktorej je aj pripoistenie na neúrazovú invaliditu. Nedávno som bola operovaná na hrubom čreve, čo vyústilo do uznania mojej plnej invalidity. Avšak poisťovňa mi odmieta vyplatiť dohodnutú sumu v prípade neúrazovej invalidity, argumentujúc to tým, že som nemala úraz. Mám pocit, že si so mnou skrátka robia dobrý deň. Prosím Vás, mohli by ste mi poradiť, ako by som mala postupovať? Pokiaľ by ste mali záujem mi v tejto veci právne pomôcť, prosím o informáciu, aké by boli náklady na takéto právne zastúpenie. Ide o sumu 1000 eur, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2016)

Dobrý deň, v prípade, že sa nestotožňujete s postupom a výsledkom riešenia vašej poistnej udalosti, máte v zásade možnosť žiadať poisťovňu o jej opätovné preskúmanie. Následne máte právo obrátiť sa so žalobou na súd, aby Vám bolo neoprávnene zadržiavané poistné plnenie vyplatené na základe súdneho rozhodnutia. Na zodpovedanie otázky, či Vaše výhrady sú oprávnené, je nevyhnutné oboznámiť sa s obsahom poistnej zmluvy, vrátane všeobecných poistných podmienok a v neposlednom rade aj s okolnosťami a následkami Vášho poškodenia zdravia. Výska nákladov právneho zastúpenia je otázkou dohody medzi Vami a advokátom. Preto v prípade záujmu kontaktujte advokátsku kanceláriu. 


Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dcéra mala dopravnú nehodu a jej auto bolo odvezené odťahovou službou do jej priestorov. Samozrejme, stojné si účtujú za každý deň. Auto bolo znalcom poisťovne ohodnotené ako totálna škoda, ale poisťovňa nedovolila auto zošrotovať, pretože prípad nie je uzatvorený. Po niekoľkých telefonátoch nás informovali telefonicky, že auto môžeme zošrotovať. Avšak, keď sme kontrolovali túto informáciu, keďže sme nemali ani mail ani písomné oznámenie, nikto už o ničom nevedel. Potom sme podali písomnú žiadosť priamo v poisťovni. Zhruba po mesiaci nám oznámili, že auto sa môže zlikvidovať, ale stojné, ktoré vzniklo v dôsledku ich neschopnosti, nechcú uhradiť. Ich argument je, že auto sme mali zošrotovať hneď, keď sme dostali oznámenie o totálnej škode. Myslím si, že bol spáchaný trestný čin podvodu podľa § 221. Je postup poisťovne správny alebo je správny môj názor? Ako by sme mali postupovať? Vopred ďakujem za vaše rady.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či škodová udalosť bola riešená zo zmluvy o havarijnom poistení alebo z právneho vzťahu povinného zmluvného poistenia. Nakoľko mi nie je známy obsah poistnej zmluvy, vychádzam zo znenia príslušných ustanovení zákona. V zmysle ustanovenia § 797 Občianskeho zákonníka, sa vyšetrenie poistnej udalosti má uskutočniť bezodkladne a skončiť spravidla do jedného mesiaca. Podľa § 11 ods. 6 zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný do troch mesiacov skončiť prešetrovanie poistnej udalosti a oznámiť poškodenému výsledok a výšku poistného plnenia. Pokiaľ "oznámenie o totálnej škode" malo charakter informácie o skončení prešetrovania poistnej udalosti, jeho doručením bol Váš prípad uzavretý. Je však potrebné poznamenať, že konanie poisťovne bolo zavádzajúce a neprofesionálne, v dôsledku čoho Vám vznikli zbytočné náklady, keďže je spravidla poškodená strana povinná poskytnúť poisťovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a spravovať sa jeho pokynmi. V prípade vyvodenia zodpovednosti by ste však museli preukázať poskytnutie mylnej informácie zo strany zamestnancov poisťovne, čo vo Vašom prípade nebude jednoduché.  


Podotázka: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Píšem Vám ohľadom problému, ktorý má moja známa. Problém spočíva v tom, že v roku 1998 uzatvorila úrazové poistenie s poisťovňou. Zaplatila asi dvakrát dohodnutú výšku poistného a potom z finančných dôvodov prestala platiť. Po asi dvoch mesiacoch sa jej stala veľmi vážna nehoda. Po návrate domov mala vážne existenčné problémy, pretože nebola schopná naskočiť do pracovného tempa a tak ju prepustili. Jedného dňa jej prišiel domov papier z poisťovne, v ktorom jej oznámili, že dlhuje istú sumu za poistenie a aby to zaplatila, inak to budú vymáhať súdne. Keďže nemala žiadny príjem a nemala z čoho zaplatiť a navyše bola v domnení, že poisťovňa si to rozmyslí vzhľadom na úraz, ktorý sa jej stal, rozhodla sa na to nereagovať. Asi pred dvomi mesiacmi jej exekútor zablokoval okolo 380 EUR na účte, ktoré od nej vymáha poisťovňa. Rozhodla sa to splácať vo dvanástich mesačných splátkach. Zaujímavé na tom všetkom je, že poisťovňa od nej vymáha poistné aj za to obdobie, v ktorom sa jej stala tá nehoda. Preto by ma zaujímalo, ak ona zaplatí to, čo tej poisťovni dlhuje za to obdobie, znamená to, že bola v tom období riadne poistená? A ak áno, dajú sa potom následne vymáhať od poisťovne peniaze, ktoré jej tým pádom patria, keďže to bolo úrazové poistenie a jej sa stal fakt vážny úraz? Myslím, že by to takto mohlo byť spravodlivé a určite by to za týchto okolností neboli malé peniaze. Ak sa to dá vymáhať, je to vôbec reálne vyhrať takýto súd? Hlavne ak tá známa už nemá žiadne podklady týkajúce sa tejto poistky? Ďakujem Vám vopred za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, možnosť vymoženia plnenia z úrazového poistenia je vzhľadom na Vami uvedené okolnosti prípadu minimálna. Podľa § 104 Občianskeho zákonníka, pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti. V zmysle ustanovenia § 101 je premlčacia doba trojročná. Vzhľadom na čas, kedy malo dôjsť k nehode, je nárok Vašej známej už premlčaný. Aj v prípade, že by v čase nehody bola Vaša známa riadne poistená, úspešné uplatnenie nároku na súde by záviselo od skutočnosti, či poisťovňa uplatní námietku premlčania. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať, ak poisťovňa odmieta poskytnúť celé poistné plnenie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava