Máte
otázku?

Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Dobrý deň, už druhý mesiac nás zamestnávateľ nechal doma s odôvodnením na nepriaznivé počasie, neskôr nepripravenosť pracoviska a podobne. Prináleží nám nejaká náhrada ušléj mzdy? Nič sme totiž doteraz nedostali. Ďakujem.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Dobrý deň, v zmysle § 142 Zákonníka práce platí, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené vyššie, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zároveň platí, že ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu však nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. V zmysle uvedeného Vám preto patrí náhrada mzdy v závislosti od druhu prekážky na strane zamestnávateľa.

Trápi vás "Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Zamestnávateľ nám nariadil hromadne čerpanie dovolenky. Dôvodom bolo sťahovanie IT strediska do nových priestorov, čím bola odstavená celá prevádzka. Išlo o sobotu kedy pracuje len časť zamestnancov a skrátený pracovný čas / 4, 5 hod/. Bol postup zamestnávateľa správny? Nejedná sa o prekážku na strane zamestnávateľa? Prípadne neodpracovane hodiny si môžme, alebo musíme odpracovať, ak nechcem prísť o jeden deň dovolenky.
Ďakujem.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade je potrebné aplikovať § 111 Zákonníka práce, podľa ktorého:

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.

Vami uvádzaný dôvod nariadenia dovolenky, môžeme považovať za prevádzkové dôvody a v takom prípade môže hromadné čerpanie dovolenky nariadiť len po dohode so zástupcami zamestnancov.

Ak u Vás pôsobia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ sa s nimi nedohodol, tak v takom prípade porušil zákon. Ak ale u Vás nepôsobia, môže konať aj samostatne. 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, ktorý však musí prihliadať na záujmy zamestnanca a nemal by konať v rozpore s dobrými mravmi, a teda prekážku na jeho strane pokrývať dovolenkou. Ak ste dostali dovolenku, túto si nemôžete nejako nadpracovať (ako pri nadčase). Jedine, ak by ste sa tak dohodli, že uvedené nebola dovolenka, pracovné voľno, ktoré si odpracujete inokedy. 


Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, 31. 1. 2020 mi skončí pracovný pomer. Za rok 2020 mám nárok na 2 dni dovolenky. Zamestnávateľ nariadil 3 dni hromadného čerpania dovolenky. V zmysle § 113 ods. (1) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, ak možno predpokladať, že zamestnanec vznik nároku na dovolenku splní do skončenia pracovného pomeru. V tomto prípade to ani predpokladať nemôžeme. Môže mi aj tak zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky, resp.nevzťahuje sa následne pre tento prípad § 142 ods. 3? Ďakujem.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2019)

Dobrý deň, 
z ust. § 47 ZP vyplýva, že odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

Z otázky vyplýva, že ste vo výpovednej dobe, kde naďalej platí, že je povinnosťou zamestnávateľa prideľovať Vám prácu. To, že zamestnávateľ určil hromadné čerpanie dovolenky 3 dni, a Váš nárok zrejme aj nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 a nárok za rok 2020 je dva dni, sme názoru, že ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa a za predmetný deň, keď prácu nebudete môcť vykonávať z dôvodu hromadného čerpania dovolenky určenej zamestnávateľom patrí Vám náhrada mzdy v sume priemerného zárobku v súlade s ust. § 142 ods. 3 ZP.
 


Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Nakoľko sa ruší prevádzka, dostali sme výpoveď s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Hnuteľné veci ako nábytok a zariadenie je už zabalené a prácu vykonávať nevieme, nakoľko je všetko prázdne. Môže nám zamestnávateľ aj napriek tomu nútiť, aby sme sa každý deň dostavili do práce? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 19.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste vo výpovednej dobe, tak ste ako zamestnanec povinný do práce chodiť, i keď v prevádzke nemáte vybavenie (prekážka na strane zamestnávateľa) . Vami uvedené nie je prekážka na vašej strane, ale na strane zamestnávateľa. Pokiaľ kvôli tejto prekážke nemôžete vykonávať prácu, môžete sa v prevádzke aspoň nachádzať, a teda po dobu kým neuplynie výpovedná doba, by ste do práce mali chodiť a zamestnávateľ by vám mal prideľovať prácu. Na druhej strane k tejto povinnosti patrí i povinnosť zamestnávateľa po dobu výpovednej lehoty vyplácať vám minimálne náhradu mzdy, ak vám prácu prideliť nemôže, t. j. vy prácu nevykonávate.  

Podľa zákonníka práce platí, že ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa (iné ako prestoj, porucha strojového zariadenia), zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Pri uvedenom výpovednom dôvode (§ 63 ods. 1 a) ZP) máte podľa § 76 Zákonníka práce nárok i na odstupné, pokiaľ ste v prevádzke pracovali najmenej dva roky.

 


Trápi vás "Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, po burke bola prerušená dodávka elektrickej energie zamestnávateľ nás poslal po dvoch hodinách domov stým, že si deň odpracujeme v sobotu s tým, že si odpracujeme ten deň ale bez príplatku za prácu v sobotu je to podľa zakonika správne?

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

takýto postup nie je správny, nakoľko ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Vy ste boli pripravení na výkon práce a pokiaľ ste ju vykonať nemohli z dôvodu na strane zamestnávateľa, no boli ste mu k dispozícii máte nárok na náhradu mzdy. Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Môžete odmietnuť vykonať prácu v sobotu a odporúčam si skontrolovať, či Vám bude vyplatená náhrada mzdy za daný deň prestoja.


Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od decembra som nastúpil u nového zamestnávateľa ako štruktúrny zamestnanec. Zamestnávateľ ma v čase Vianoc odstávku - nariadená dovolenka pre všetkých zamestnancov. Keďže som však nastúpil od začiatku decembra a nemám splnenú podmienku na čerpanie dovolenky, personálne oddelenie mi odporučilo, aby som si uplatnil na tieto 3 dni (27., 28., 31. 12) neplatené voľno. Moja otázka znie: Nie je túto situáciu možné chápať ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa ? Tzn. s nárokom na priemernú mzdu ? Vďaka.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 142 Zákonníka práce sa nejedná o prekážky na strane zamestnávateľa, kedy by Vám patrila náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (citujeme) :

"Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

 


Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dňa 24. 02. 2017 som sa na pracovisku - lakovňa dostal hospitalizovaný k podnikovému doktorovi, kde sa mi dostalo patricnemu lek. vyšetreniu. Môjho zamestnávateľa som informoval o všetkom, ako aj o tom, že na tomto pracovisku pokračovať už nechcem zo zdr. dôvodov. Neviem, ako mám ďalej pokračovať, nakoľko vo firme chcem naďalej pokračovať, čo vraj nevyzerá tak jednoduché i napriek tomu, že každým dňom sa zamestnávajú desiatky nových zamestnancov. Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate v jednej časti, že na pracovisku už nechcete pokračovať a v druhej časti píšete, že vo firme chcete zotrvať. Mali by ste si teda ujasniť, či plánujete pracovný pomer ukončiť alebo máte záujem o preradenie na inú prácu. V prípade druhej možnosti, môžete využiť inštitút preradenia zamestnanca. V zmysle § 55 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. V prípade, že nemožno dosiahnuť tento účel preradenia, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na preradení aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku