Máte
otázku?

Hromadné prepúšťanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Hromadné prepúšťanie

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť nakoľko neovládam pracovné právo. Aký mám nárok pri hromadnom prepúšťaní zo strany zamestnávateľa ak mám odpracované viac ako 2 roky. Aká je minimálna výpovedná doba? Ďakujem.

Odpoveď: Hromadné prepúšťanie

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY  - PRÁVNA ÚPRAVA


Základná právna úprava problematiky hromadného prepúšťania je upravená v ust. § 72 a nasl. Zákonníka práce ("ZP").

Dôležité informácie pre Vás : 

1./  O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (t.j. : rozumie  sa tým aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra)  rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, /t.j. : - t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 21 do 99 zamestnancov a rozväzuje pracovný pomer najmenej s desiatimi zamestnancami/

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov, /t.j. :  zamestnávateľ zamestnáva od 100 do 299 zamestnancov vrátane a rozväzuje pracovný pomer najmenej s 10% zamestnancov. 

Poznámka : 
Pri percentuálnom výpočte sa výsledok nezaokrúhľuje, posudzuje sa 10% a viac zamestnancov z celkového počtu t.j., ak pri výpočte vychádza napr.: iba 9,9% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov nejedná sa o hromadné prepúšťanie v zmysle § 73 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

2./ Povinnosťou zamestnávateľa je najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov p r i a m o  s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

3./ Zamestnávateľ je povinný doručiť  odpis písomnej informácie dľa 2./  spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer príslušnému úradu práce. 

4./ Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania
a) Národnému úradu práce,
b) zástupcom zamestnancov.

5./ Zástupcovia zamestnancov môžu Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

6./ Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v bode 1./, t.j. :  zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, premiestnenie a nesúhlas zamestnanca , alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov, najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie úradu práce. 

7./  Lehota jedného mesiaca daná  úradu práce tento využije na hľadanie riešení problémov spojených s plánovaným hromadným prepúšťaním, môže však túto lehotu primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.

8./ Ak zamestnávateľ poruší povinnosti ustanovené  v bodoch 2, 3,  4 a 6 (viď vyššie) má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134 ZP.

9./ Ustanovenia o hrom. prepúšťaní sa nevzťahujú na skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu uplynutím dohodnutej doby.

10./ Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.

11./ Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ plní povinnosti uvedené v bodoch  2./ až 4./ priamo voči dotknutým zamestnancom.

12./ Ustanovenia o hromadnom prepúšťaní  sa nevzťahujú :

na skončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú uplynutím tejto doby,
na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou  SR , 
na vojakov ozbrojených síl SR.

 

 

ZÁVER :  

1./ Výpovedná lehota vo Vašom prípade je 2 mesiace, ktorá začína plynúť  od prvého dňa mesiaca nasledujúceho od doručenia výpovede.Treba vedieť, že zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie úradu práce. 

2./ Odstupné  vzhľadom na dva roky trvania prac. pomeru podľa ust. § 76 ZP  je  vo výške jedného priemerného mesačného zárobku ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. 

3./ V prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa  v zmysle ust. 120 zákona o sociálnom poistení máte nárok na dávky z garančného poistenia (po odpočte poistného a dane z príjmov), ktorými sú hlavne : 

a) nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,

b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
c) nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
d) nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
e) nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
f) nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru.

Dávka garančného poistenia sa poskytuje najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.  Maximálna výška dávky je v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

 

ODPORÚČANIE 

Zistite vo Vašom prípade, či boli splnené podmienky zo strany zamestnávateľa a v prípade zistenia nedostatkov kontaktujte prísl. úrad práce a inšpektorát práce. 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.
 

Trápi vás "Hromadné prepúšťanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hromadné prepúšťanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku