Máte
otázku?

Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie celej mojej dovolenky v určitom období, aj keď mi to nevyhovuje? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Čerpanie dovolenky je upravené predovšetkým v ustanoveniach § 110 a nasl. Zákonníka práce. Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ S ohľadom na citované ustanovenie je potrebné, aby s Vami Váš zamestnávateľ najskôr prerokoval čerpanie dovolenky s tým, že pri určení čerpania dovolenky by mal prihliadať aj na Vaše oprávnené záujmy. V rámci prerokovania čerpania dovolenky môžete zamestnávateľa upozorniť na Vaše oprávnené záujmy (napr. rodinné), ktoré bránia tomu, aby ste čerpali dovolenku tak, ako to chce určiť zamestnávateľ. Ďalšou podmienkou čerpania dovolenky podľa určenia zamestnávateľa je tá, aby Vám zamestnávateľ oznámil čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť vyčerpať všetku zostávajúcu dovolenku pri výpovedi dohodou z dôvodu nadbytočnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2024)

Dobrý deň, áno, može.
Pri skončení pracovného pomeru musíte mať so zamestnávateľom vysporiadané všetky Vaše nároky alebo nároky zamestnávateľa voči Vám. Ak by ste si nestihli vyčerpať dovolenku, tak by Vám ju musel zamestnávateľ preplatiť. 

Uvedené platí pri akomkoľvek spôsobe skončenia pracovného pomeru, či už ide o dohodu alebo o výpoveď. 

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Ak sa ešte počas tohto roka zamestnáte u iného zamestnávateľa, tak na to obdobie do konca roka, Vám bude od neho pridelená dovolenka, samozrejme za podmienok v zmysle ustanovení Zákonníka práce, po skončení skúšobnej doby, resp. po odpracovaní 60 dní. 

Podľa § 101 Zákonníka práce,"Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ disponovať so 100 % mojej dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí ust. § 111 Zákonníka práce :

"(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. (3) Hromadné čerpanie dovolenky podľa odseku 2 nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

(4) Hromadné čerpanie dovolenky podľa odseku 2 v umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené na viac ako štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť  možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

(5) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca."

 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ bez môjho súhlasu zahodiť potvrdenie o celodennom vyšetrení u lekára a nahradiť tento deň dovolenkou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 22.12.2023)

Dobrý deň,
nie, nemôže, lebo ide o váš zákonný nárok v zmysle ust. § 141 a nasl. Zákonníka práce, kde je stanovené, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

V zmysle ust. § 144 Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak."


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ zobrať 10 dní dovolenky za absenciu, ak som neprítomný 5 dní?

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2023)

Dobrý deň,
vo vašom prípade platí ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže, ale nemusí krátiť dovolenku za jeden deň absencie o jeden až dva dni.

Odpoveď na vašu otázku je áno, je to oprávnenie zamestnávateľa.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť dovolenku po ukončení PN, hoci v tomto roku nemám odpracovaný ani jeden deň? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 113 ods. 1 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ narábať s celou dovolenkou? Mám nárok na 25 dní dovolenky za rok a je máj, pričom mi už zostáva len 12 dní dovolenky do konca roka. Je tu leto, čo je obdobie dovoleniek, a moja dovolenka je stále riadená bez môjho súhlasu.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2023)

Dobrý deň, čerpanie dovolenky síce nariaďuje zamestnávateľ, avšak tak, aby sa mohla vyčerpať do konca kalendárneho roka. Nariaďuje čerpanie celej dovolenky. Vyplýva to z ustanovenia § 111 Zákonníka práce.

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

 Určite nie je v poriadku, ak Vám zamestnávateľ, ani nie v polke roka, nariadi vyčerpať si celú dovolenku.

Môžete mať nevyčerpanú dovolenku ešte z minulého roka, ktorá sa Vám preniesla do tohto kalendárneho roka.

Podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce, ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Uvedená situácia môže nastať aj z dôvodu, ak by Vám počas roka mal skončiť pracovný pomer, aby Vám zostávajúcu nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ nemusel preplatiť. 

Podľa § 116 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Skúste preto posúdiť trvanie Vášho pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa (či nemáte pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá Vám má skončiť počas tohto roka), skontrolovať výplatnú pásku a informovať sa u Vás na personálnom oddelení.


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: keď som dal zamestnávateľovi výpoveď a stále mám nárok na 18,5 dňa dovolenky, ktorú som si chcel vybrať na konci výpovednej lehoty, môže mi to zamestnávateľ odmietnuť? Pretože nemá za mňa náhradu, chce, aby som odpracoval celé dva mesiace výpovednej lehoty a následne mi dovolenku preplatil. Môžem v takomto prípade nesúhlasiť a vybrať si dovolenku aj napriek tomu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
vo veci platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Ak si chcete dovolenku vyčerpať počas plynutia výpovednej doby, potom treba zamestnávateľa požiadať o čerpanie dovolenky. Ak zamestnávateľ súhlasiť nebude, a Vy by ste do práce nenastúpili, potom je možnosťou zo strany zamestnávateľa krátiť dovolenku o jeden až dva dni v zmysle ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som učiteľom v súkromnej materskej škôlke. Na základe aktuálnej situácie spojenej s Covid-19 musíme mať škôlku zatvorenú a momentálne pracujeme z domu. Dnes mi zamestnávateľ oznámil, že na celý máj mi nariaďuje dovolenku. Taktiež ma dnes informoval, že za obdobie Veľkonočných sviatkov mi nariaďuje dovolenku, o ktorej som nebol vôbec informovaný. Prosím, na koho by som sa mohol obrátiť s takýmto problémom a kde by som mohol vyhľadať kontrolu nad týmto prístupom? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 

v tejto mimoriadnej situácii (koronavírus) bola prijatá novela Zákonníka práce, kde platí ust. § 250b/ods. 4 nasledovne :

"(4) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o starú nevyčerpanú dovolenku za rok 2019 môže Vám zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky a oznámiť povinnosť čerpať dovolenku najmenej 2dní vopred; ak ide o dovolenku za rok 2020 najmenej 7 dní vopred.

Spätné nariadenie čerpania dovolenky ZP za sviatky Veľkej noci nie je v súlade so ZP, takže predmetný doklad pre zamestnávateľa nepodpisujte.

 

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, nákupné centrum, v ktorom pracujem, bude kvôli aktuálnej situácii šírenia koronavírusu a rozhodnutiu krízového štábu uzavreté. Náš zamestnávateľ chce, aby sme v tieto dni čerpali dovolenku. Môže nás naozaj prinútiť čerpať dovolenku takto, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

zamestnávateľ by takto postupovať nemal, nakoľko je to v rozpore so zákonom. Podľa § 111 ods. 1 a 5 Zákonníka práce 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Zamestnávateľ síce môže určiť čerpanie dovolenky, no musí dodržať dané pravidlá a zákazy. Tiež nesmie opomínať účel dovolenky, ktorým je regenerácia. Zamestnávateľ nesmie na čas, ktorý je prekážkou v práci určovať dovolenku. 

Ak sa rozhodne zavrieť prevádzku, je to prekážka na strane zamestnávateľa, za ktorú má zamestnanec nárok na pracovné voľno a náhradu mzdy.  Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Ak sú falšované dátumy na pracovnej zmluve, na dodatkoch a ďalej ak existujú podvody na mzdách, kde sa mám sťažovať? Inšpektorát práce je už informovaný, v práci sa každý bojí, prepúšťajú nepohodlných ľudí a ja nemám ako sa dostať ku konateľovi, ktorý možno o ničom nevie. Ako ho okráda aj vedenie? Kde sa mám obrátiť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, 

aktuálny stav fin. hospodárenia spoločnosti nájdete okrem iných aj na stránke finstat.sk. 

Zoznam dlžníkov je aj na stránke Soc. poisťovne  Ústredie, ako aj na stránkach zdravotných poisťovní,  rovnako či sú za Vás ako zamestnanca platené odvody.

Možnosťou pre Vás je preto informovať aj uvedené inštitúcie, prípadne aj Finančnú správu SR, kde sa rovnako nachádza zoznam dlžníkov.

Rovnako možnosťou pre Vás je aj podanie trestného oznámenie pre nevyplatenie mzdy podľa ust. § 214 Trestného zákona :

"Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.