'

Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 26. 1. 2015

Otázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ nariadit čerpanie celej mojej dovolenky v určitom období, aj keď mi to nevyhovuje? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Čerpanie dovolenky je upravené predovšetkým v ustanoveniach § 110 a nasl. Zákonníka práce. Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ S ohľadom na citované ustanovenie je potrebné, aby s Vami Váš zamestnávateľ najskôr prerokoval čerpanie dovolenky s tým, že pri určení čerpania dovolenky by mal prihliadať aj na Vaše oprávnené záujmy. V rámci prerokovania čerpania dovolenky môžete zamestnávateľa upozorniť na Vaše oprávnené záujmy (napr. rodinné), ktoré bránia tomu, aby ste čerpali dovolenku tak, ako to chce určiť zamestnávateľ. Ďalšou podmienkou čerpania dovolenky podľa určenia zamestnávateľa je tá, aby Vám zamestnávateľ oznámil čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Pracujem ako majster výroby. V piatok 9. 8. 2019 som nastúpil do práce na poobednú zmenu o 13:50. Pri príchode na výrobnú halu si ma "odchytil" môj nadriadený s tým, že ideme na personálne oddelenie. Tam mi okrem iného oznámil, že mi na ten deň /piatok 9. 8. 2019/ nariaďuje dovolenku, a že mám ísť domov. Okrem nás to počuli ešte 2 zamestnankyne personálneho oddelenia. Ja som s tým samozrejme nesúhlasil, ale musel som opustiť firmu. Nedal mi o tom žiadny písomný záznam. Od dnes čerpám 2 týždne riadne schválenej dovolenky.
Mal právo môj nadriadený poslať ma domov z práce?
Ďakujem za pomoc.

 

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnanec má síce právo na dovolenku, no jej čerpanie nariaďuje (schvaľuje) zamestnávateľ. Zamestnávateľ je však povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca a nemal by konať v rozpore s dobrými mravmi. Ak ste odpracovali istý čas v danom dni, patrí Vám za neho mzda. Ak ste neodpracovali nič, ale rovno ste išli na personálne oddelenie a nariadil Vám čerpanie dovolenky, tak potom zákon neporušil. Ak by sa to ale takto opakovalo, tak by som odporúčal sťažovať sa, prípadne sa obrátiť na inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na 2 nasledujúce otázky:
1. Otázka
Dna 15. 5. 2019 som uzavrela so zamestnávateľom dohodu o ukončení prac. pomeru, ktorý by sa ma skončiť ku 31. 7. 2019 (po uplynutí 2-mesačnej vyp. Lehoty).
V dňoch 1. - 14. 7. 2019 som čerpala vopred schválenú dovolenku. Po jej návrate do práce 15. 7. 2019 som bola ústne konateľom spol. upozornená, že do ukončenia prac. pomeru mám nárok ešte na 9 dni dovolenky. Mám si vybrať ktorékoľvek dni, ktoré ešte budem v práci (3 pracovné dni) a na zvyšných 9 si mám vypísať dovolenkový lístok. Moja otázka znie, či je možné zo strany zamestnávateľa mi takýmto spôsobom a v takomto čase dovolenku nariadiť. Ak mi to nevyhovuje, aké mám možnosti jej nevyčerpanie ale preplatenie.

2. Otázka
Ak by som v priebehu zvyšných pracovných (12 dni) zostala PN, bude mi dovolenka preplatená, alebo stratím na ňu nárok. Či sa mi nebodaj posunie dátum skončenia prac. pomeru z dôvodu PN?

Vopred ďakujem za Vaše odpovede

 

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vám môže nariadiť dovolenku i na čas počas plynutia výpovednej lehoty. Po dohode zo zamestnávateľom je možné chodiť do práce, avšak po ukončení pracovného pomeru, by vám nevyčerpanú dovolenku mal preplatiť. Keďže zamestnávateľ môže určiť, kedy budete čerpať dovolenku, nemáte nárok na to, požadovať od zamestn., aby vám ju nenariadil, ale preplatil. 

Podľa § 111 a nasl. Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť na záujmy zamestnanca a konať v súlade s dobrými mravmi. Dobré mravy sú uvedené v § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť s nimi v súlade. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Podľa ust. § 116 zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na čas, kedy ste PN, nie je možné nariadiť dovolenku, ale až po jej skončení. Čisto teoreticky, ak budete PN do konca pracovného pomeru, by vám zamestnávateľ mal vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Pri PN vám však vzniká nárok len na nemocenské. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, robím krátky/dlhy týždeň. A môj zamestnávateľ chce, aby som si zobral dovolenku, keď mám mať voľno v tom týždni. Lebo, že mi chýbajú 4dni. Môže mi nariadiť dovolenku v mojom osobnom voľne? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ môže dovolenku nariadiť na vaše vychádzajúce voľno v týždni, avšak nemal by to robiť. Čerpanie dovolenky by nemalo byť nariadené na čas voľna pri nerovnomernom pracovnom čase. 

Podľa § 111 a nasl. Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť na záujmy zamestnanca a konať v súlade s dobrými mravmi. Dobré mravy sú uvedené v § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť s nimi v súlade. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Ak nariadi zamestnávateľ dovolenku na dni voľna, tak mu z tohto konania nehrozí žiadna konkrétna sankcia. V tomto prípade vám odporúčame zvážiť obrátenie sa na inšpektorát práce. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Pozdravujem Vás, potrebovali by sme si potvrdiť, resp. ozrejmiť: Zamestnanec dostal výpoveď § 63 ods. 1 písm.b) ZP - nadbytočnosť. Výpovedná lehota 3 mesiace, k 30. 4. 2019. Výpoveď bola prejednaná s odbormi. Zamestnancovi nie je prideľovaná práca - prekážky na strane zamestnávateľa - písomne doručené. Moja otázka je, či môžeme nariadiť zamestnancovi zostávajúcu alikvotnú časť dovolenky t.j. 11 dni (podľa ZP aspoň 14 dni vopred) do toho 30. 4. 2019? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

áno, môžete nariadiť čerpanie zostávajúcej nevyčerpanej dovolenky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som informácie ohľadom čerpania dovolenky v práci. Pred pár dňami som odovzdala plán dovoleniek na tento rok. Môj nadriadený mi povedal, že to je len proforma, a že každý mesiac mi bude dávať dva dni dovolenky v mesiaci, cez leto viac, aby som do konca septembra mala dovolenku vyčerpanú. Povedal mi aj to, že, po novom" mi 100% dovolenky riadi zamestnávateľ podľa toho ako sám potrebuje a ja sa musím prispôsobiť. Je to naozaj tak? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Plučinská.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, nie ej to celkom tak ako V8m uvádza Váš nadriadený.

Podľa ust. § 111 Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.
Podľa ust. § 111 ods. 5 Zákonníka práce platí, že "ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca."

 

V otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi odovzdali plán čerpania dovolenky, zrejme Váš vlastný /predpokladáme, že máte kópiu/; pokiaľ tento obsahuje aj plánovanú /objednanú resp. rezervovanú dovolenku, je treba na to zamestnávateľa vopred upozorniť.

Podľa ust. § 112 ZP platí :

"(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

(2) Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

(3) Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.

(4) Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk