Máte
otázku?

Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ nariadit čerpanie celej mojej dovolenky v určitom období, aj keď mi to nevyhovuje? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Čerpanie dovolenky je upravené predovšetkým v ustanoveniach § 110 a nasl. Zákonníka práce. Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ S ohľadom na citované ustanovenie je potrebné, aby s Vami Váš zamestnávateľ najskôr prerokoval čerpanie dovolenky s tým, že pri určení čerpania dovolenky by mal prihliadať aj na Vaše oprávnené záujmy. V rámci prerokovania čerpania dovolenky môžete zamestnávateľa upozorniť na Vaše oprávnené záujmy (napr. rodinné), ktoré bránia tomu, aby ste čerpali dovolenku tak, ako to chce určiť zamestnávateľ. Ďalšou podmienkou čerpania dovolenky podľa určenia zamestnávateľa je tá, aby Vám zamestnávateľ oznámil čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem,
chcel by som sa spýtať, že keď som dal zamestnávateľovi výpoveď a mám ešte 18, 5 dňa dovolenky, ktorú som si chcel vybrať na konci výpovednej lehoty, či to môže odmietnuť zamestnávateľ. Lebo tým, že nemá za mňa náhradu chce nech odrobím celé 2 mesiace výpovede a dovolenku mi preplatí. Môžem v takomto prípade s tým nesúhlasiť a zobrať si tu dovolenku aj tak? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
vo veci platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Ak si chcete dovolenku vyčerpať počas plynutia výpovednej doby, potom treba zamestnávateľa požiadať o čerpanie dovolenky. Ak zamestnávateľ súhlasiť nebude, a Vy by ste do práce nenastúpili, potom je možnosťou zo strany zamestnávateľa krátiť dovolenku o jeden až dva dni v zmysle ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň.

Som učiteľom v súkromnej materskej škôlke. Na základe aktuálnej situácie s Covid 19 musíme mať škôlku zatvorenú. Aktuálne pracujeme formou home office. Dnes mi zamestnávateľ oznámil, že na celý máj mi nariaďuje dovolenku. Taktiež mi dnes oznámil, že za obdobie Veľkonočných sviatkov mu mám prísť podpísať dovolenku, o ktorej som nebol vôbec informovaný. Poprípade, na koho sa môžem s takýmto prístup obrátiť, ohľadom kontroly?
Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 

v tejto mimoriadnej situácii (koronavírus) bola prijatá novela Zákonníka práce, kde platí ust. § 250b/ods. 4 nasledovne :

"(4) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o starú nevyčerpanú dovolenku za rok 2019 môže Vám zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky a oznámiť povinnosť čerpať dovolenku najmenej 2dní vopred; ak ide o dovolenku za rok 2020 najmenej 7 dní vopred.

Spätné nariadenie čerpania dovolenky ZP za sviatky Veľkej noci nie je v súlade so ZP, takže predmetný doklad pre zamestnávateľa nepodpisujte.

 

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
nákupné centrum, v ktorom pracujem, kvôli aktuálnej situácii šírenia koronovirusu a rozhodnutia krízového štábu bude uzavreté a zamestnávateľ nám chce nariadiť za tieto dni dovolenku. Môže nás prinútiť čerpať si takto dovolenku, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

zamestnávateľ by takto postupovať nemal, nakoľko je to v rozpore so zákonom. Podľa § 111 ods. 1 a 5 Zákonníka práce 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Zamestnávateľ síce môže určiť čerpanie dovolenky, no musí dodržať dané pravidlá a zákazy. Tiež nesmie opomínať účel dovolenky, ktorým je regenerácia. Zamestnávateľ nesmie na čas, ktorý je prekážkou v práci určovať dovolenku. 

Ak sa rozhodne zavrieť prevádzku, je to prekážka na strane zamestnávateľa, za ktorú má zamestnanec nárok na pracovné voľno a náhradu mzdy.  Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Ak je sfalšované dátumy na pracovnej zmluve, na dodatkoch, a ďalej ak sú podvody na mzdách, kde sa mám sťažovať, inšpektorát práce už je informovaný, v práci sa každý boji, prepúšťajú nepohodlných ľudí, a nemám sa ako dostať ku konateľovi, možno o ničom nevie, ako ho okráda aj vedenie, kde sa mám obrátiť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, 

aktuálny stav fin. hospodárenia spoločnosti nájdete okrem iných aj na stránke finstat.sk. 

Zoznam dlžníkov je aj na stránke Soc. poisťovne  Ústredie, ako aj na stránkach zdravotných poisťovní,  rovnako či sú za Vás ako zamestnanca platené odvody.

Možnosťou pre Vás je preto informovať aj uvedené inštitúcie, prípadne aj Finančnú správu SR, kde sa rovnako nachádza zoznam dlžníkov.

Rovnako možnosťou pre Vás je aj podanie trestného oznámenie pre nevyplatenie mzdy podľa ust. § 214 Trestného zákona :

"Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Chcem sa spýtať, či mi zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky (od 13. 1. 2020 do 28. 2. 2020) počas výpovednej doby, keďže je moje miesto je už zrušené a prvú časť výpovednej doby (od 2. 12. 2019 do 10. 1. 2020) mám oznámené "iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa" podľa § 142 ods. 3 ZP. Zamestnávateľ mi to oznámil 2. 12. 2019, t.j. viac ako 14 dni vopred, ale neprerokoval s odbormi a ani to nie je v súlade s plánom dovoleniek na rok 2020, keďže takýto plán ešte nie je vypracovaný. Dovolenka by mala byt na zotavenie a nie na zneužitie prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste vo výpovednej dobe z dôvodu zrušenia Vášho pracovného miesta a zamestnávateľ na dobu od 2.12.2019 do 10.1.2019 Vám oznámil prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP a na ďalšie obdobie dovolenku.
Podľa ust. § 142 ods. 3 ZP pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa platí, že "ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku." Medzi tieto iné prekážky v práci možno zaradiť aj dôvod, ktorý nastal u Vás - zrušenie prac. miesta a teda bude Vám vyplatená náhrada mzdy v sume priemerného zárobku.

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020 : Predpokladáme, že vo Vašom prípade zamestnávateľ Vám určil čerpanie nevyčerpanej dovolenky z trvania pracovného pomeru, na ktorú dovolenku máte nárok; t.j. vo Vašom prípade sa teda nejedná o plán dovolenie na rok 2020. 

Zamestnávateľ má právo Vám  určiť čerpanie dovolenky v zmysle ust. § 111 ods. 5 ZP (citujeme) :
"Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca."

V prípade, že by Vaše prac. miesto nebolo zrušené a chodili by ste práce aj počas výpovednej doby a nevyčerpali by ste si dovolenku resp. zamestnávateľ by Vám neurčil jej čerpanie, potom by platilo ust. § 116 ods. 3 ZP :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Postup zamestnávateľa je v súlade so ZP. 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Prosím Vás o pomoc, mám 47 r, no aj po 2 rokoch TPP v automobilovom priemysle mám len 20 dni dovolenky, zamestnávateľ mi tvrdil, že mi to nabehne, ale nič, kde sa mám obrátiť, ďakujem za skorú odpoveď, čo mám robiť, bojím sa, že ma kvôli tomu prepustia, končí mi zmluva v nedeľu, 3. 11. Zase na určito?

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2019)

Dobrý deň, 
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 103 Základná výmera dovolenky
(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.
(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.
§ 110
(1) Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.
(2) Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že základná výmera dovolenky vo Vašom prípade je päť týždňov. To že by Vám skončil pracovný pomer teraz k 3.11.2019 neznamená, že nárok na dovolenku resp. na jej preplatenie Vám zanikne.

Podľa ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce platí, že "za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.", a teda v prípade skončenia prac. pomeru Vám zamestnávateľ musí preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky podľa ZP.

Odporúčame zamestnávateľa upozorniť na porušenie ZP (Váš prípad u Vášho zamestnávateľa zrejme nebude ojedinelý)  a ak k náprave nedôjde konanie zamestnávateľa oznámiť prísl. inšpektorátu práce.
Poznamenávame, že aj keď je Váš pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, nárok na dovolenku máte je vyššie uvedené, teda nemôžete byť ukrátený na dovolenke z dôvodu prac. pomeru na dobu určitú.


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Pracujem ako majster výroby. V piatok 9. 8. 2019 som nastúpil do práce na poobednú zmenu o 13:50. Pri príchode na výrobnú halu si ma "odchytil" môj nadriadený s tým, že ideme na personálne oddelenie. Tam mi okrem iného oznámil, že mi na ten deň /piatok 9. 8. 2019/ nariaďuje dovolenku, a že mám ísť domov. Okrem nás to počuli ešte 2 zamestnankyne personálneho oddelenia. Ja som s tým samozrejme nesúhlasil, ale musel som opustiť firmu. Nedal mi o tom žiadny písomný záznam. Od dnes čerpám 2 týždne riadne schválenej dovolenky.
Mal právo môj nadriadený poslať ma domov z práce?
Ďakujem za pomoc.

 

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnanec má síce právo na dovolenku, no jej čerpanie nariaďuje (schvaľuje) zamestnávateľ. Zamestnávateľ je však povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca a nemal by konať v rozpore s dobrými mravmi. Ak ste odpracovali istý čas v danom dni, patrí Vám za neho mzda. Ak ste neodpracovali nič, ale rovno ste išli na personálne oddelenie a nariadil Vám čerpanie dovolenky, tak potom zákon neporušil. Ak by sa to ale takto opakovalo, tak by som odporúčal sťažovať sa, prípadne sa obrátiť na inšpektorát práce.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na 2 nasledujúce otázky:
1. Otázka
Dna 15. 5. 2019 som uzavrela so zamestnávateľom dohodu o ukončení prac. pomeru, ktorý by sa ma skončiť ku 31. 7. 2019 (po uplynutí 2-mesačnej vyp. Lehoty).
V dňoch 1. - 14. 7. 2019 som čerpala vopred schválenú dovolenku. Po jej návrate do práce 15. 7. 2019 som bola ústne konateľom spol. upozornená, že do ukončenia prac. pomeru mám nárok ešte na 9 dni dovolenky. Mám si vybrať ktorékoľvek dni, ktoré ešte budem v práci (3 pracovné dni) a na zvyšných 9 si mám vypísať dovolenkový lístok. Moja otázka znie, či je možné zo strany zamestnávateľa mi takýmto spôsobom a v takomto čase dovolenku nariadiť. Ak mi to nevyhovuje, aké mám možnosti jej nevyčerpanie ale preplatenie.

2. Otázka
Ak by som v priebehu zvyšných pracovných (12 dni) zostala PN, bude mi dovolenka preplatená, alebo stratím na ňu nárok. Či sa mi nebodaj posunie dátum skončenia prac. pomeru z dôvodu PN?

Vopred ďakujem za Vaše odpovede

 

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vám môže nariadiť dovolenku i na čas počas plynutia výpovednej lehoty. Po dohode zo zamestnávateľom je možné chodiť do práce, avšak po ukončení pracovného pomeru, by vám nevyčerpanú dovolenku mal preplatiť. Keďže zamestnávateľ môže určiť, kedy budete čerpať dovolenku, nemáte nárok na to, požadovať od zamestn., aby vám ju nenariadil, ale preplatil. 

Podľa § 111 a nasl. Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť na záujmy zamestnanca a konať v súlade s dobrými mravmi. Dobré mravy sú uvedené v § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť s nimi v súlade. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Podľa ust. § 116 zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na čas, kedy ste PN, nie je možné nariadiť dovolenku, ale až po jej skončení. Čisto teoreticky, ak budete PN do konca pracovného pomeru, by vám zamestnávateľ mal vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Pri PN vám však vzniká nárok len na nemocenské. 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, robím krátky/dlhy týždeň. A môj zamestnávateľ chce, aby som si zobral dovolenku, keď mám mať voľno v tom týždni. Lebo, že mi chýbajú 4dni. Môže mi nariadiť dovolenku v mojom osobnom voľne? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ môže dovolenku nariadiť na vaše vychádzajúce voľno v týždni, avšak nemal by to robiť. Čerpanie dovolenky by nemalo byť nariadené na čas voľna pri nerovnomernom pracovnom čase. 

Podľa § 111 a nasl. Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť na záujmy zamestnanca a konať v súlade s dobrými mravmi. Dobré mravy sú uvedené v § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť s nimi v súlade. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Ak nariadi zamestnávateľ dovolenku na dni voľna, tak mu z tohto konania nehrozí žiadna konkrétna sankcia. V tomto prípade vám odporúčame zvážiť obrátenie sa na inšpektorát práce. 


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Pozdravujem Vás, potrebovali by sme si potvrdiť, resp. ozrejmiť: Zamestnanec dostal výpoveď § 63 ods. 1 písm.b) ZP - nadbytočnosť. Výpovedná lehota 3 mesiace, k 30. 4. 2019. Výpoveď bola prejednaná s odbormi. Zamestnancovi nie je prideľovaná práca - prekážky na strane zamestnávateľa - písomne doručené. Moja otázka je, či môžeme nariadiť zamestnancovi zostávajúcu alikvotnú časť dovolenky t.j. 11 dni (podľa ZP aspoň 14 dni vopred) do toho 30. 4. 2019? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

áno, môžete nariadiť čerpanie zostávajúcej nevyčerpanej dovolenky.

 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som informácie ohľadom čerpania dovolenky v práci. Pred pár dňami som odovzdala plán dovoleniek na tento rok. Môj nadriadený mi povedal, že to je len proforma, a že každý mesiac mi bude dávať dva dni dovolenky v mesiaci, cez leto viac, aby som do konca septembra mala dovolenku vyčerpanú. Povedal mi aj to, že, po novom" mi 100% dovolenky riadi zamestnávateľ podľa toho ako sám potrebuje a ja sa musím prispôsobiť. Je to naozaj tak? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Plučinská.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, nie ej to celkom tak ako V8m uvádza Váš nadriadený.

Podľa ust. § 111 Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.
Podľa ust. § 111 ods. 5 Zákonníka práce platí, že "ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca."

 

V otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi odovzdali plán čerpania dovolenky, zrejme Váš vlastný /predpokladáme, že máte kópiu/; pokiaľ tento obsahuje aj plánovanú /objednanú resp. rezervovanú dovolenku, je treba na to zamestnávateľa vopred upozorniť.

Podľa ust. § 112 ZP platí :

"(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

(2) Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

(3) Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.

(4) Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň."

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku