'

Zmluva o nájme a preplatok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 7. 2018

Otázka: Zmluva o nájme a preplatok

Dobrý deň, chcem požiadať o radu týkajúcu sa prenájmu bytu. Som nájomcom bytu v východe Slovenska, mám zmluvu o prenájme a ide mi o ročne preplatky, ktoré sú v zmluve ukotvené. Došiel nám cez majiteľa bytu doklad o preplatkoch nedoplatkoch za užívanie bytu, v zmluve je ukotvené, že za služby spojené z užívaním bytu platí podľa našej zmluvy 160 € majiteľ správcovi byt. domu, 240 € má do vrecka čiže každý mesiac mu platíme 400 € za byt. Partnerka pri stretnutí s ním žiadala o vyúčtovanie, ktoré predložil no nesedia naše zálohové platby tých 160 € z jeho mimo našeho vedomia tvrdí, že on platí 226 € správcovi byt. domu za všetky služby s tým, že má väčšie zálohové platby, ktoré platí každý mesiac. Chcem vedieť, či je možné mať dve rôzne zmluvy o platbách za užívanie bytu a, ktorá zmluva je skutočne platná ta naša alebo ta jeho, keďže na našej sú nižšie výdavky za energie ako na jeho čo je zavádzajúce sa z toho vymotať tvrdí, že jemu od začiatku prenájmu tejto nehnuteľnosti bpmk vyrúbal 226 € mesačne a sú nahlásený 4 ľudia od začiatku, ktoré majiteľ nezmenil doposiaľ. Preto nechápem, že nám nechce zaplatiť preplatok 1094 € tvrdením, že nie naša zmluva, či výdavky za užívanie bytu sú platné, ale jeho zmluva, nie našich 160 € je výdavok, ale 226 €  reálne výdavky, ktoré on platí mesačne správcovi byt. domu čiže nás na začiatku pred rokom a pol neinformoval, že na našej zmluve niesu uvedené reálne platby za užívanie bytu, aj keď berie za prenájom mesačne 400 e. Vopred ďakujem za nejakú radu vysvetlenie čo robiť majiteľ nám no skôr mojej polovičke tvrdí, že sme v mínuse, že nemáme preplatok atď. Reálne hnevajú ma takýto špekulanti, ktorý nás okrádajú, neuživam byt naplno, pivnica bola sľúbená nie je k dispozícii, byt aj po zaplatení nájmu 400 e a depozit 400 e (800 e) nebol na začiatku reálne obývateľný, záchod sa upchával, umývadlo v kuchynke neodtekalo a prípojka na práčku nebola žiadna, keďže som si prenajal holobyt musel som si zriadiť opravu sám, aby som počas decembra 2017 mohol nejak fungovať na Vianoce. Ďakujem pekne za nejakú informáciu ako postupovať a riešiť tento problém nezákonného sa obohacovania sa na nás. Pekný deň a ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

 

Odpoveď: Zmluva o nájme a preplatok

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

I./ V otázke uvádzate, že bola uzatvorená zmluva o nájme. Túto je možné uzatvoriť podľa ust. Občianskeho zákonníka ("OZ"), ako aj podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. 

Z ust. § 686 Obč. zákonníka vyplýva :
"Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Z ust. § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu vyplýva :

"Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát. 
Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie."

Nájomná zmluva musí okrem iných obsahovať identifikáciu zmluvných strán, označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu, 
určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva, 
opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy, určenie doby nájmu, vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa tohto zákona. Zo zákona platí, že prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti na príslušnom daňovom úrade.

Poznamenávame tiež, že podľa § 10 zákona o vlastníctve bytov "vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov." Počet užívateľov bytu má vplyv na výšku niektorých platieb /spravidla upratovanie, poplatky za výťah.

Z ust. § 4  cit. zákona o krátkodobom nájme bytu vyplýva, že "zmluvné strany si dohodnú aj výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, spôsob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva. 

II./ Z uvedených zák. ustanovení či už OZ alebo zákona o krátkodobom nájme bytu vyplýva, že zákonodarca stanovuje, že v zmluve sa má určiť osobitne nájomné a osobitne výška úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu, teda celková platba má byť rozdelená na tzv. čisté nájomné a ostatné úhrady, ktoré ako nájomca platíte. 
Nevieme ako máte dojednanú zmluvu a hlavne to či pri prevzatí bytu ste urobili odpočet jednotlivých médií  (voda, elektrina, plyn, radiátory). 
Sme názoru, že nie je podstatné, to či zmluva rieši alebo nerieši nedoplatky a nerieši preplatky, nakoľko v prípade preplatkov jednotlivých položiek spojených s užívaním bytu, ak si tieto v celosti ponechá prenajímateľ, ide na jeho strane o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 OZ.  Prenajímateľ  vo Vašom prípade nemá nárok na celý preplatok, nakoľko časť roku ste byt užívali Vy, teda z otázky vyplýva, že byt ste mali v prenájme nie celý rok 2017, za ktorý vznikol preplatok. Otázkou je len výška preplatku vo Váš prospech podľa odpočtu médií pri prevzatí bytu a odpočtu médií k 31.12.2017.  

IV./ Odporúčanie
1./ Pýtate sa v otázke, či je možné, aby vo veci jedného bytu boli dve zmluvy. Poznamenávame, že sa nejedná o dve zmluvy : Vlastník bytu má zálohový predpis obsahujúci všetky platby za byt, ktoré hradí správcovi bytového domu; Vy vo Vašej zmluve máte mať dohodnuté nájomné a osobitne určenú výšku úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

2./ Pokiaľ Vaša zmluva neobsahuje zákonné náležitosti podľa OZ alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, je neplatná/viď vyššie bod I./ "§ 39 OZ : Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."/

3./ Riešením je prekontrolovať Vašu zmluvu, uplatniť jej neplatnosť a vyporiadať všetky doterajšie platby s prenajímateľom. Podľa záujmu na riešení ďalšieho nájmu spísať následne novú zmluvu o nájme, aby bolo zrejmé, jasné a nepochybné, čo tvorí čisté nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu.

4./ Sme názoru, že prenajímateľ by mal znášať poplatok za výkon správy, poistenie bytového domu a fond opráv, energiu spol. pšriestorov, upratovanie, poplatky za výťah, nakoľko tieto platby tvoria základ čistého nájomného, ktoré hradíte prenajímateľovi, a teda tieto platby nepatria do základu pre výpočet terajšej sumy 160 €.
Sme názoru, že časť preplatku patrí Vám, treba vychádzať z odpočtu médií pri odovzdaní bytu Vám so stavom k 31.12.2017. 
Ak ste nájomné odovzdávali bez dokladu, bude ťažké preukázať uhradenie peňazí, ale zrejme ste s takouto formou úhrady súhlasili.  Odporúčame platby vykonávať na účet prenajímateľa resp. pošt. poukážkou.

5./ Navrhujeme Vám kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašej zmluvy a zvolenie najlepšieho postupu vyporiadania platieb a preplatku.


©
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmluva o nájme a preplatok (Občianske právo)

Dobrý deň, som nájemcom bytu a chcela by som sa poradiť ohľadom preplatkov za energie. Celkový ročný preplatok nám došiel 531e avšak nás prenajímateľ bytu nie je ochotný nám ho poslať na účet v plnej cene. Vraj je tam iba preplatok 123e a to vraj preto lebo to nie je za energie ale z dôvodu, že im posielal vyšie platby a zabudol zmeniť príkaz v banke. Vôbec mi to však nesedí, počas roka mame bola odcestovaná na 2 mesiace preč a aj počas zimy. Pominulé roky sme mali tiež preplatky okolo 450e a nebol žiaden problém. Mama platí vždy v dohodnutý termín a sme najemcami už 7rokov v jednoizbovom byte a platíme niečo okolo 130e. Pritom na druhý účet mu zvlášť posielame 30e a to z dôvodu, že nám prenajal byt. To však v zmluve nieje uvedené.
Keď som si porovnala vo vyúčtovaní zálohy v minulom roku tak to činí 411e a boli preplatky 482e a v tomto roku 435e zálohy a preplatok 531e.
Mám teda právo dostať plnú sumu preplatku? Ma právo sa prenajímateľ brániť výrazmi ako, že zabudol zmeniť nejaký príkaz v banke ak som o tom nebola vôbec informovaná? Obraňoval sa tým, že priniesie príkazy z banky avšak bola som informovaný, že v banke má veľmi dobrú známu, a nebol by problém niečo pozmeniť. Veľká vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Zmluva o nájme a preplatok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že byt máte v nájme už 7 rokov, teda odpočet médií ich dodávateľom bol realizovaný v čase, keď ste boli nájomcom v minulom roku.
Základnou otázkou je akú sumu ste Vy platili za nájom a za služby spojené s užívaním bytu; konkrétne ohľadom el. energie porovnať Vaše zálohové platby na účet prenajímateľa, zálohové platby platené prenajímateľom priamo dodávateľov médií, teda rozdiel medzi Vašimi zálohovými platbami a vyúčtovaní, ktoré doručil dodávateľ energií.

V skutočnosti platby za energie, ktoré realizoval prenajímateľ na účet dodávateľa mohli byť vyššie než Vaše a preto je takýto preplatok. 

V otázke uvádzate, že ste za rok zaplatili 435 €, t.j. mesačne je to 36,25 €; preplatok vo výške 531 € Vám patriť nemôže v celosti, ale iba jeho pomerná časť, lebo za rok ste zálohovo uhradili 435 € a spotreba el. energie určite bola, teda Vám patriaci preplatok musí byť zákonite nižší ako 435 €.

Ak je preplatok 531€, potom zálohové platby platené prenajímateľom museli byť viac ako 44,25 € a viac, prípadne jedno vyúčtovanie sa týka dvoch bytov prípadne aj záhrady, kde má tiež dodávku el. energie. Alternatívy sú rôzne, preto je výška preplatku až 531 €. 

Odporúčame Vám, aby ste prenajímateľa požiadali o predloženie vyúčtovania od dodávateľa energií a urobte prepočet Vám patriaceho preplatku, ale bez toho, aby ste videli vyúčtovanie od dodávateľa energií sa to urobiť nedá.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmluva o nájme a preplatok (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, pred týždňom som sa presťahoval po dohode s pani, čo vlastní ten byt, keďže ho chcela pre seba. Došlo však k problému, pani tam zrazu našla kopu "škôd", ktoré som však ja nespôsobil, boli už tam. Bohužiaľ ma to ale ani nenapadlo fotiť pri sťahovaní, keďže sa jedna o veci ako ohnutá kuchynská doska od vody a maličké fľaky na podlahe, čo som myslel, že boli bežná vec. Už som pani nechal 80 eur zálohu, no vydiera ma, že ma nenechá podpísať ukončenie zmluvy a ak jej nedám ďalších 80 do týždňa, tak ma chce vziať na súd a pýtať odo mňa 400 za opravu bytu. Som študent, tak peniaze nemám a úprimne už mi je z toho do plaču, núti ma zaplatiť za to, za čo nemôžem. Myslíte, že to mám nechať dôjsť na súd, alebo jej radšej zaplatiť? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Zmluva o nájme a preplatok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladám odpoveď :
1./ Z otázky usudzujem, že prenajatý byt ste už fakticky pred týždňom už odovzdali, len Vám chýba o uvedenej skutočnosti písomný doklad, a prenajímateľka teraz  požaduje úhradu ďalšej sumy 80 € titulom náhrady škody, pričom ste jej už uhradili sumu 80 €, o čom zrejme nemáte žiadny doklad od prenajímateľky/.
2./ Neviem či zmluvu o nájme  máte uzatvorenú písomne, či táto bola uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákona alebo podľa ust. Zákona o krátkodobom nájme bytu, či ste prenajímateľke zaplatili depozit, a či pri prevzatí bytu bol spísaný jeho stav, či nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním bytu hradili v hotovosti na príjmový pokladničný doklad alebo prevodom cez účet v banke, či bol spísaný stav médií pri prevzatí bytu /voda, elektrina, plyn/.
3./ Len poznamenávam, že prenajímateĺka je povinná v súlade s ust. zákona o dani z príjmov registrovať sa na príslušnom daňovom úrade ako prenajímateľ nehnuteľnosti; v prípade, že Vaša zmluva o nájme bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, bola prednajímateľka povinná Vám okolnosť splnenia povinnosti registrácie aj preukázať.
4./ Podľa ust. § 685 Obč. zákonníka platí :
"Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone."

Podľa § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu "zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. 
Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie pohľadávok podľa § 5 ods. 1./=neuhradené nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu/.

5./ V súčasnosti ste už zrejme na inom mieste v nájme alebo na internáte na základe písomnej zmluvy. 
Požiadavka zo strany prenajímateľky voči Vám na úhradu ďalších 80 € bola zrejme vznesená len ústne. 
Pokiaľ je to tak a prenajímnateľka sa bude ústne dožadovať zaplatenia ďalšej sumy 80€, požiadajte ju, aby ste mohli byt prezrieť, kedy si odfotíte ňou tvrdenú spôsobenú škodu,  odpíšte si tiež stav médií /voda, elektrina, plyn/ a následne pokiaľ požiadavka prenajímateĺky bude vznesená písomne, sa vyjadrite.

Na ústne výzvy k úhrade 80 €, resp. ústne vyhrážky o žalobe na 400 €titulom náhrady škody nie je treba reagovať písomnou formou.
Pokiaľ  ste škodu nespôsobili, resp. táto je spôsobená únavou materiálu resp. vyplýva z obvyklého opotrebenia veci, som názoru, že nie ste škodu povinný uhradiť. 
Z ust. § 682 Obč. zákonníka vyplýva (citujem) :
"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

Dajte nám vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk