Preplatky si prenajímateľ ponechal no nedoplatky od nás pýtal


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Preplatky si prenajímateľ ponechal no nedoplatky od nás pýtal

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu. Bývame v nájme, pričom v nájomnej zmluve nie je nič uvedené o preplatkoch a nedoplatkoch. Je tam len uvedené nájomné 300e mesačne. Minulý rok sme mali preplatok cca 300e a majiteľka si ich ponechala, ale tento rok máme nedoplatok 50e a teraz ich od nás pýta. Ako sa môžeme brániť, ved keď si ponechá preplatky mala by znášať aj prípadné nedoplatky. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Preplatky si prenajímateľ ponechal no nedoplatky od nás pýtal

Dobrý deň. Pri nájomnom vzťahu by malo byť v zásade oddelené nájomné a plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu. Ak však máte v zmluve dohodnuté nájomné pevnou sumou, pričom v tejto sume je zahrnutá aj náhrada nákladov spojených s užívaním bytu, mohlo by sa jednať aj o neurčitý úkon. Každopádne som toho názoru, že ak v zmluve nie je upravený mechanizmus spôsobu vyporiadania preplatkov a nedoplatkov na službách spojených s užívaním predmetu nájmu a ak si prenajímateľ preplatky ponecháva, avšak nedoplatky žiada zaplatiť, zo strany prenajímateľa môže ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Prenajímateľovi teda môžete oznámiť, že jeho požiadavka nemá oporu v zmluve a navyše v minulosti si preplatky ponechával.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Preplatky si prenajímateľ ponechal no nedoplatky od nás pýtal (Občianske právo)

Dobrý deň,
s prenajímateľom mame uzatvorenú nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľnosti. Predmetom zmluvy je nájom 2 izbového bytu, garáže, garážového státia a 2 pivníc pri garážovom statí. V bode, ktorý opisuje predmet nájmu je veta: Uvedený byt s príslušenstvom pozostáva zo vstupnej predsiene, kuchyne, obývacej izby, spálne, šatníka, kúpeľné, toalety a loggie (ďalej len "Nehnuteľnosť").
V zmluve máme dohodnutú výšku nájomného za Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc vo výške 730 € mesačne a v ďalšom bode, že spolu s nájomným platíme aj mesačne zálohové platby 120 € za plnenia spojené s užívaním Nehnuteľnosti (nie však Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc, ako v bode o výške nájomného), a to za dodávku vody a stočné, spotrebu elektriny, odvoz domového odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, správu bytového domu, dodávku tepla, internetu a TV.
Po vyúčtovaní od nás prenajímatelia požadujú aj všetky zálohové platby za garáž, garážové státie a 2 kobky (to je o cca 60 € mesačne viac). Myslíme si však, že podľa zmluvy sme dohodnutí platiť iba zálohové platby za byt, teda nehnuteľnosť ako to opisuje aj vyššie spomínaná veta, a nie aj všetky poplatky za ostatné priestory. Tie by mali byt pokryté výškou nájomného, keďže samotné zálohové platby sú vymedzené iba na "Nehnuteľnosť". Ďakujem.

Odpoveď: Preplatky si prenajímateľ ponechal no nedoplatky od nás pýtal

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že máte dojednanú zmluvu o nájme bytu na sumu 730 €, ktorá suma podľa zmluvy sa vzťahuje na nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivnice a ďalej dojednané zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu vo výške 120 € mesačne podľa rozpisu uvedeného v otázke. Teraz od Vás prenajímateľ požaduje uhradiť aj nedoplatky zálohových platieb za garáž a garáž.státie vrátane kobiek.

Dovoľujeme si súčasne vysloviť pochybnosť, že v zmluve o nájme máte dojednanú tú podmienku, že budete uhradzovať všetky nedoplatky podľa vyúčtovania, ktoré zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu.

Sme toho právneho názoru, že vyúčtovanie, ktoré obdržal vlastník bytu ako prenajímateľ sa na Vás nevzťahuje, keďže právny vzťah medzi Vami sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme. Vyúčtovanie za byt a služby spojené s bývaním zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu, ktorý má so správcom uzatvorenú aj zmluvu o správe, teda ide o zmluvný vzťah správcu byt. domu a vlastníka bytu, a nie o zmluvný vzťah vlastníka bytu ako prenajímateľa a nájomcu.

Odporúčame uvedenú sumu neuhradzovať, keďže nie je právny dôvod, aby ste sumu nedoplatku podľa vyúčtovania správcu byt. domu uhradzovali a to z dôvodu, že vzťah medzi Vami - prenajímateľ - nájomca - sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme.

Aby nedošlo medzi Vami k rozporom, prípadne ukončeniu zmluvy o nájme, odporúčame zmluvu o nájme nechať prekontrolovať advokátovi, aby sa odstránili rozpory v jej znení v súlade s ust. § 43 Obč. zákonníka :

"Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

Súčasne uvádzame, že z dôvodu neuhradenia zálohových platieb Vami ako nájomcami nemôže dôjsť k výpovedi z nájmu bytu pre neplatenie nájomného, keďže predpokladáme, že nájomné 730 € a sumu platieb podľa otázky 120 € máte uhradenú.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk