Máte
otázku?

Zmena priezviska maloletého dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

Dobrý deň, mám jeden a pol ročného synčeka a chcem mu zmeniť priezvisko. Má otca, ktorý mne ubližoval a o malého nemá záujem. Ja už s ním nie som. A s ním sa nechcem stretnúť, pretože sa ho bojím. On mi nedá súhlas, aby som mu zmenila priezvisko. Ja mám 19 rokov. Neviem ako a kde to mám urobiť, preto žiadam o radu a pomoc Vás. Nechcem, aby nosil jeho priezvisko, keď nemám iného priateľa a ešte kvôli tomu, že mi malého priezvisko pripomína jeho. Týral ma aj psychicky aj fyzicky. Ďakujem. Dúfam, že mi pomôžete.

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

Dobrý deň,

 

v zmysle Zákona o rodine o podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí rozhodujú obaja rodičia na základe dohody. Zmena priezviska maloletého dieťaťa sa považuje za podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, a preto je pre jeho zmenu potrebný i súhlas druhého rodiča.

 

Taký postup predpokladá aj zákon o mene a priezvisku, ktorý v ustanovení § 11 uvádza, že rodičia maloletého dieťaťa, ak chcú zmeniť priezvisko maloletému dieťaťu podávajú žiadosť spoločne (resp. ako spoločnú žiadosť). Samozrejme zákon predvída i prípady, kedy o zmenu priezviska maloletého dieťaťa žiada iba jeden z rodičov.

 

Vo Vašom prípade by ste museli predložiť príslušnému úradu písomný súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska maloletého dieťaťa s jeho úradne overeným podpisom. Druhou možnosťou vo Vašom prípade je predloženie právoplatného súdneho rozhodnutia podľa písm. a) predmetného zákonného ustanovenia. Súd totiž môže nahradiť súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska maloletého dieťaťa.

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 Zákona o mene a priezvisku (č. 300/1993 Z. z.)


Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Takýto súhlas môžete získať v súlade s postupom upraveným v ustanovení § 35 Zákona o rodine. Toto ustanovenie upravuje rozhodovanie súdu v prípade nezhody rodičov maloletého dieťaťa o podstatnej veci týkajúcej sa maloletého dieťaťa. Ako som uviedol vyššie, zmena priezviska maloletého dieťaťa je podstatnou vecou týkajúcou sa maloletého dieťaťa.

 

Podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Súd v rámci súdneho konania bude skúmať najlepší záujem maloletého dieťaťa a tiež dôvody, ktoré Vás viedli k podaniu návrhu a k zmene priezviska maloletého dieťaťa. Súd komplexne zistí všetky skutočnosti potrebné pre vydanie rozhodnutia v tejto veci. Súd má zo zákona povinnosť zistiť tzv. skutočný stav veci. Rovnako vyzve otca maloletého dieťaťa, aby sa vyjadril k možnosti zmeny priezviska maloletého dieťaťa.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Vami opísané dôvody môžu za určitých okolností odôvodňovať zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ale konečné rozhodnutie je na súde. Nižšie Vám prikladám súdne rozhodnutie týkajúce sa sporu rodičov o zmenu priezviska maloletého dieťaťa. V rozhodnutí krajský súd jasne definoval, čo má súd zisťovať pri rozhodovaní o nahradení súhlasu druhého rodiča so zmenou priezviska.

 

Podľa rozsudku KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, maloleté dieťa ma dve krstné mena a ja by som chcela jedno anulovať, nie je hanlivé, ale nechala by som mu len jedno. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné, aby ste sa dohodli s otcom dieťaťa na zmene mena. Aj na vypustenie jedného z dvoch mien je potrebný súhlas obidvoch rodičov. Pokiaľ sa nedohodnete môžete podať návrh na súd. Návrhom sa budete domáhať, aby súd nahradil prejav vôle otca, že jedno meno sa vypúšťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska maloletého dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku