Máte
otázku?

Zmena priezviska maloletého dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

Dobrý deň, mám jedno a pol ročného synčeka a chcem mu zmeniť priezvisko. Jeho otec, ktorý mi ubližoval a o ktorom nemá záujem, už nie je súčasťou nášho života. Nechcem sa s ním stretnúť, pretože sa ho bojím. Odmietol mi dať súhlas na zmenu priezviska našeho syna. Mám 19 rokov a neviem, ako a kde mám podať žiadosť o zmenu priezviska, preto sa Vás obraciam s prosbou o radu a pomoc. Nechcem, aby náš syn nosil priezvisko otca, keď nemám iného životného partnera a tiež z dôvodu, že mi jeho priezvisko pripomína našu minulosť plnú psychickej aj fyzickej krutosti. Ďakujem Vám za pomoc, dúfam, že mi poradíte.

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

Dobrý deň,

 

v zmysle Zákona o rodine o podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí rozhodujú obaja rodičia na základe dohody. Zmena priezviska maloletého dieťaťa sa považuje za podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, a preto je pre jeho zmenu potrebný i súhlas druhého rodiča.

 

Taký postup predpokladá aj zákon o mene a priezvisku, ktorý v ustanovení § 11 uvádza, že rodičia maloletého dieťaťa, ak chcú zmeniť priezvisko maloletému dieťaťu podávajú žiadosť spoločne (resp. ako spoločnú žiadosť). Samozrejme zákon predvída i prípady, kedy o zmenu priezviska maloletého dieťaťa žiada iba jeden z rodičov.

 

Vo Vašom prípade by ste museli predložiť príslušnému úradu písomný súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska maloletého dieťaťa s jeho úradne overeným podpisom. Druhou možnosťou vo Vašom prípade je predloženie právoplatného súdneho rozhodnutia podľa písm. a) predmetného zákonného ustanovenia. Súd totiž môže nahradiť súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska maloletého dieťaťa.

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 Zákona o mene a priezvisku (č. 300/1993 Z. z.)


Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Takýto súhlas môžete získať v súlade s postupom upraveným v ustanovení § 35 Zákona o rodine. Toto ustanovenie upravuje rozhodovanie súdu v prípade nezhody rodičov maloletého dieťaťa o podstatnej veci týkajúcej sa maloletého dieťaťa. Ako som uviedol vyššie, zmena priezviska maloletého dieťaťa je podstatnou vecou týkajúcou sa maloletého dieťaťa.

 

Podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Súd v rámci súdneho konania bude skúmať najlepší záujem maloletého dieťaťa a tiež dôvody, ktoré Vás viedli k podaniu návrhu a k zmene priezviska maloletého dieťaťa. Súd komplexne zistí všetky skutočnosti potrebné pre vydanie rozhodnutia v tejto veci. Súd má zo zákona povinnosť zistiť tzv. skutočný stav veci. Rovnako vyzve otca maloletého dieťaťa, aby sa vyjadril k možnosti zmeny priezviska maloletého dieťaťa.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Vami opísané dôvody môžu za určitých okolností odôvodňovať zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ale konečné rozhodnutie je na súde. Nižšie Vám prikladám súdne rozhodnutie týkajúce sa sporu rodičov o zmenu priezviska maloletého dieťaťa. V rozhodnutí krajský súd jasne definoval, čo má súd zisťovať pri rozhodovaní o nahradení súhlasu druhého rodiča so zmenou priezviska.

 

Podľa rozsudku KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

Trápi vás "Zmena priezviska maloletého dieťaťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn po rozvode odišiel pracovať do zahraničia. Pravidelne platí mesačné výživné na deti. Jeho bývalá manželka žije s priateľom, s ktorým má dieťa, a teraz chce zmeniť priezvisko maloletých detí. Je potrebný súhlas môjho syna, aby mohla zmeniť priezvisko detí?

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vy sama ste si po rozvode zmenili priezvisko. Ak by ste chceli zmeniť priezvisko vašich maloletých detí na toto vaše nové priezvisko, potom v súlade s ust. zákona o mene a priezvisku budete potrebovať písomný súhlas otca maloletých detí s úradne overeným podpisom. Ak by ste vec vybavovali spoločne osobne na matrike, potom úradne overený podpis nebude potrebný, lebo otec dieťaťa bude prítomný.

Uvádzame, že v prípade, že otec maloletých detí by so zmenou priezviska na vaše priezvisko nesúhlasil, potom riešením je len podanie žiadosti na súd o nahradenie súhlas otca maloletých detí na podanie žiadosti o zmenu priezviska, ktorým by sú nahradil súhlas otca.

Príslušné tlačivo na podanie žiadosti nájdete na stránke vašej obce/mesta.

 

Záverom uvádzame, že ak by matka maloletých detí chcela zmeniť priezvisko detí na priezvisko dieťaťa, ktoré má so svojim priateľom, toto nebude možné.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa to považuje za adopciu, ak maloletému dieťaťu je zmenené priezvisko na priezvisko manžela jeho matky a táto matka má toto dieťa v opatere od doby pred uzavretím tohto manželstva. Manžel tejto matky nie je biologickým otcom tohto dieťaťa. Ďakujem Vám za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň, v žiadnom prípade sa vo Vami uvedenom prípade nemôže jednať o osvojenie, na to by bolo potrebné súdne rozhodnutie.

Nevieme z otázky či už došlo k zmene priezviska maloletého na priezvisko jeho po uzatvorení manželstva, ale ak nie, potom treba písomný súhlas otca dieťaťa s úradne overeným podpisom, prípadne vec riešiť priamo na matrike za osobnej účasti otca dieťaťa  a matky dieťaťa, kde sa vykoná zmena  priezviska maloletého.

V prípade, že otec maloletého by súhlas na zmenu priezviska nedal, riešením je následne len podanie návrhu na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého.

Uvádzame záverom, že aj keby došlo k zmene priezviska maloletého na priezvisko manžela jeho matky, ktorá sa vydala, vyživovacia povinnosť biologického otca dieťaťa naďalej trvá, ako aj jeho rodičovské práva a povinnosti v zmysle ust. zákona o rodine.


Podotázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné schváliť zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov, aj bez súhlasu jeho otca?

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
nie. Na zmenu priezviska potrebujete buď jeho súhlas (s úradne overeným podpisom) alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa nahradí jeho súhlas so zmenou priezviska. Bez jedného alebo druhého nebude zmena priezviska možná.


Trápi vás "Zmena priezviska maloletého dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska maloletého dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moje maloleté dieťa má dve krstné mena a ja by som chcela jedno zrušiť. Nie je hanlivé, ale rada by som mu nechala len jedno. Ako mám v tomto prípade postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska maloletého dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné, aby ste sa dohodli s otcom dieťaťa na zmene mena. Aj na vypustenie jedného z dvoch mien je potrebný súhlas obidvoch rodičov. Pokiaľ sa nedohodnete môžete podať návrh na súd. Návrhom sa budete domáhať, aby súd nahradil prejav vôle otca, že jedno meno sa vypúšťa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska maloletého dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.