Máte
otázku?

Živnostník dáva výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Živnostník dáva výpoveď

Dobrý deň, rozhodol som sa pre samostatnú živnosť. Pri výbere som presne nevedel, na čo sa púšťam, avšak bolo mi vravene, že pre získanie živnosti je potrebné rýchlo nastúpiť do práce. Tak som začal pracovať, avšak už druhý deň som musel ísť k lekárke, ktorá mi napísala, že nemôžem pracovať, pretože nie som spôsobilý. Volal som na firmu, kde som podal výpoveď, avšak moji nadriadení na mňa vyvíjajú tlak, dokonca aj právnik. Tvrdia, že musím nastúpiť a odpracovať ešte mesiac, a potom môžem odísť, hoci mám od lekára potvrdenie, že nemôžem túto prácu vykonávať. V mojej zmluve mám uvedenú výpovednú lehotu, no napriek tomu mi zo strany firmy neustále hovoria, že musím ešte mesiac pracovať. Čo mám robiť?

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Dobrý deň,

môžete skončiť pracovný pomer okamžite. Podľa § 69 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak ste nepredložili posudok zamestnávateľovi, urobte tak, čo najskôr. Ak Vás potom do 15 dní nepreradí na inú vhodnú prácu, môžete mu oznámiť, že končíte pracovný pomer okamžite z dôvodu podľa § 69 ods.1 Zákonníka práce. Dovoľujem si Vás upozorniť na § 70 Zákonníka práce, podľa ktorého: Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Trápi vás "Živnostník dáva výpoveď" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako živnostník som podpísal zmluvu o službách podľa §269 obchodného zákonníka. V zmluve mám uvedenú dvojmesačnú výpovednú dobu. Mám napísať výpoveď podľa paragrafu §67 Zákonníka práce alebo podľa obchodného zákonníka?

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 03.03.2023)

Dobrý deň,
v prípade ak ste uzatvorili zmluvu podľa Obchodného zákonníka v pozícii živnostníka celý Váš zmluvný vzťah sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Ak máte výpoveď upravenú priamo vo svojej zmluve, je potrebné pri výpovedi postupovať v zmysle Vašej zmluvy a odvolávať sa na konkrétne ustanovenie zmluvy. Nemusíte ju teda odôvodňovať žiadnym zákonným ustanovením. V danom prípade to v zásade ani nie je možné, keďže zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka je tzv. nepomenovaná zmluva a nemá (oproti niektorým iným zmluvným typom upraveným v Obchodnom zákonníku) upravenú výpoveď.

Len pre doplnenie, v prípade ak by vo Vašej zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka absentovalo ustanovenie o výpovedi, bolo by potrebné postupovať podľa všeobecného predpisu, ktorým je v danom prípade Občiansky zákonník, konkrétne ustanovenie § 582 ods. 1, podľa ktorého je možné vypovedať zmluvu v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, som živnostník. Z dôvodu zdravotných problémov som dal výpoveď. Mám lekársky posudok od ortopéda, ktorý doporučuje zmenu pracovného zaradenia. Na firme mi však povedali, že moju výpoveď neakceptujú a radia mi, aby som sa dal do poriadku a vrátil sa, aj keď až o pol roka. Našiel som si však inú, ľahšiu prácu, ktorá je vhodnejšia pre môj zdravotný stav, pretože nemôžem dvíhať ťažšie veci ako 25kg. Mám problémy s chrbticou, ktoré sú dôvodom, prečo nemôžem pokračovať v pôvodnej práci. Hrozí mi sankcia vo výške mojej výplaty, čo predstavuje sumu 1500 eur. Nevím, ako ďalej postupovať, pretože na živnostníka sa nevzťahuje zákonník práce, ale obchodný zákonník. Mám podpísanú zmluvu o dielo. Potreboval by som radu, ako postupovať v takomto prípade.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám odporúčam kontaktovať advokáta, s ktorým by ste spoločne posúdili Vašu zmluvu o dielo. Túto sumu by mohli totiž od Vás požadovať ako tzv. zmluvnú pokutu za nedodržanie alebo porušenie určitej povinnosti. Ak však nemáte v zmluve povinnosť určitú dobu pracovať pre nich, ak by ste využili právo vypovedať túto zmluvu, toto právo nemôžu sankcionovať. Sankcionovať zmluvnou pokutou môžu iba porušenie povinnosti.


Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Pracujem ako živnostník už mesiac a chcem podať výpoveď z dôvodu stáleho prehadzovania zo smeny na smenu a tiež kvôli inej práci, ktorá sa mi naskytla. V zmluve mám napísané, že mám mesačnú výpovednú lehotu. No zaujímalo by ma, či ako živnostník mám trimesačnú skúšobnú dobu a môžem podať výpoveď kedykoľvek. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
ak pracujete ako živnostník, hoci máte podpísanú "pracovnú" zmluvu, nejedná sa z pohľadu práva o pracovnoprávnych vzťah. Tzn. že sa na Vás nevzťahuje skúšobná doba, a ani ochrana Zákonníka práce. Váš právny vzťah je obchodno-právny, nakoľko oba subjekty sú podnikateľmi. Tu je potom potrebné skúmať, či podľa konkrétneho znenia zmluvy došlo vôbec k platnému uzatvoreniu zmluvy, či platí dojednaná výpovedná lehota, zmluvné pokuty...


Trápi vás "Živnostník dáva výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť? Som živnostník a chcem zrušiť zmluvu o spolupráci. V zmluve mám článok, podľa ktorého ju môžem zrušiť len písomnou výpoveďou s výpovednou dobou. Mám otázku: Je možné zmluvu zrušiť dohodou?

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 04.04.2021)

Dobrý deň, nepíšete podrobnosti v otázke. Vychádzame len z predpokladu, že vaša zmluva o spolupráci ako nepomenovaný zmluvný typ bola uzatvorená podľa ust. § 262 a nasl. Obchodného zákonníka.

Aj keď v samotnej zmluve máte uvedené, že zmluvu je možné ukončiť výpoveďou zmluvnej strany, zákon nevylučuje, aby ste sa dohodli na ukončení zmluvy dohodou v zmysle ust. § 1 ods. 2 Obč. zákonníka.  Ukončenie zmluvy je treba realizovať písomne k vzájomne dohodnutému dátumu v súlade s ust. § 40 ods. 2 Obč. zákonníka /citujeme/ :

§ 1 Obchod. zákonníka :
"Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon."
 
§ 40 ods. 2 Obč. zákonníka :
"Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne."
 
Zmluvu zrušiť dohodou len z vašej strany nie je možné, treba súhlas druhej zmluvnej strany.

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, v akom správnom tvare by som mal napísať výpoveď ako živnostník. Chcem to urobiť, pretože som našiel lepšie platenú prácu v rovnakej oblasti, ale u iného podnikateľa. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 11.06.2019)

Dobrý deň,

ak pre niekoho pracujete nie na základe pracovnej zmluvy, ale na základe zmluvy podľa obchodného práva, teda, ako živnostník, potom sa výpoveď neriadi Zákonníkom práce, ale zmluvou, ktorú medzi sebou máte a Obchodným zákonníkom. Ak by ste ale mali pracovnú zmluvu, tak výpoveď musí byť písomná a doručená, pričom nemusíte udávať ani dôvod. Od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci keď bola výpoveď doručená, začína plynúť výpovedná doba, ktorej uplynutím končí pracovný pomer. Odporúčam sa preto pozrieť do zmluvy, ktorú máte, ako ju môžete ukončiť. Každý zmluvný vzťah je však najjednoduchšie ukončiť dohodou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa dozvedieť, ako to je v prípade, keď dostanem výpoveď ako živnostník? Začal som pracovať vo firme ako zamestnanec a na základe lepšieho zárobku som si otvoril živnosť. Od firmy som dostal zmluvu na dielo s dobou určitou na celý rok. Po určitom čase však začal zamestnávateľ vyžadovať prácu na 12-denné nočné smeny pod nátlakom a hrozbou výpovede. Podotýkam, že pri nástupe, aj počas niekoľkých mesiacov, som pracoval 8 hodín denne, bez víkendov. Teraz je to 12 hodín denne plus víkendy. Pri nástupe som zamestnávateľa, tak isto aj potom ako obchodného partnera, oboznámil so skutočnosťou, že mám dcéru v striedavej starostlivosti, presnejšie každý druhý víkend. To znamená, že v tento víkend som nemohol byť v práci. Dnes ma zavolal do kancelárie a opýtal sa ma na sobotu a nedeľu. Moja odpoveď bola, že na základe dohody, ktorú sme mali pri nástupe ako zamestnanec aj ako živnostník, každý druhý víkend mám dcéru, preto ten víkend nemôžem byť v práci. Potom vytiahol pripravené papiere s výpoveďou na presný dátum. Odmietol som mu to podpísať a na otázku, aby mi zdôvodnil moju výpoveď, mi odpovedal, že som živnostník a musím sa prispôsobiť. Až po naliehaní mi povedal, že potrebuje, aby som pracoval aj sobotu a nedeľu. Akoby sme živnostníci nemali nárok ani na život, súkromie a rodinu. Poprosím o radu, dá sa taká výpoveď vôbec napadnúť.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa položenej otázky vychádzame z toho, že ste mali uzatvorený prac.  pomer so zamestnávateľom a keďže zamestnávateľ považoval povinnosti vyplývajúce z prac. pomeru voči Vám pre neho za príťaž /odvody do poisťovní, stravovanie a podobne/ za svoju finančnú záťaž a príťaž, došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo na rovnaké práce, aké ste vykonávali v pracovnom pomere. Teda  závislú prácu v zmysle ust. Zákonníka práce ste následne vykonávali ako živnostník podľa Obchodného zákonníka.

Podľa ust. § 1 Zákonníka práce platí :

"Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Nevieme ako máte koncipovanú zmluvu o dielo a či v tejto bola dohodnutá výpoveď a výpovedná doba, a teda či vôbec nedodržanie zmluvy je možné napadnúť. Podľa ust. § 536 Obchodného zákonníka dielom  "zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti." 

Podľa Obchod. zákonníka Vy ako zhotoviteľ ste povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela, objednávateľ teda nie je oprávnený Vám stanovovať soboty a nedele ako pracovné dni, naviac v otázke uvádzate nočné zmeny. Sme názoru, že sa jednoznačne vo Vašom prípade jedná o závislú prácu, ktorá mala byť vykonávaná v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce.

Sme názoru, že došlo k porušeniu pracovnoprávnych predpisov Zákonníka práce. Odporúčame vo veci dohodu so zamestnávateľom na uzatvorenie riadnej pracovnej zmluvy, vyplatenie nadčasovej práce, práce v sobotu a nedeľu, v prípade nedohody kontaktovať prísl. inšpektorát práce; len v tomto prípade treba rátať aj s možnými postihmi vo forme pokuty. Podnet na zamestnávateľa však môžete podať aj anonymne, v tomto prípade sa však o výsledku priamo nedozviete, prípadné postihy nie sú vylúčené. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Živnostník dáva výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám dcéru, ktorá pracuje ako vodička v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave, a musela si založiť živnosť. Teraz ale po týždni chce podať výpoveď. Môže ju podať bez udania dôvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň,

ak dcéra vykonáva predmetnú činnosť na živnosť, teda nie v pracovnom pomere, potom musí rešpektovať zmluvu, ktorú má uzavretú s objednávateľom jej služieb. V tejto zmluve by malo byť uvedené aj skončenie spolupráce. Pre presné zodpovedanie by bolo potrebné vidieť zmluvu.


Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, v súlade s článkom mojej rámcovej zmluvy o diele som podal výpoveď, ktorá by mala byť splatná do jedného mesiaca. Avšak po dvoch týždňoch mi môj šéf oznámil, že moja výpoveď je neplatná, pretože podľa iného článku z rámcovej zmluvy som povinný dodržať čiastkovú zmluvu, ktorú som podpísal na jeden rok. A to nebola jediná takáto čiastková zmluva, ktorú som podpísal. Nyní nie som istý, kto má pravdu. Môj objednávateľ je len egoistický človek vidíci len zisk, neponúka žiadnu podporu a nemôžem spomenúť ani nesplnené požiadavky a sľuby, ktoré mi dal počas pohovoru a pred podpisom zmluvy. Nemôžem jednoducho odísť, pretože by som musel zaplatiť pokutu za samovoľný odchod od práce resp. zákazky. Vďaka za akúkoľvek radu alebo odpoveď.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

(odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

bez toho, aby sme mali vedomosť o konkrétnych ustanoveniach zmluvy, resp. zmlúv, nie je možné relevantne odpovedať. Záleží na tom, ako ste sa dohodli a ako boli formulované podmienky výpovede a či skutočne bola platnosť výpovede naviazaná aj na iné podmienky. Dovolím si tiež poukázať na to, že pokiaľ ste pracovali ako živnostník, potom by sa na Váš vzťah mal vzťahovať Obchodný zákonník, ktorý Vás nechráni tak, ako keby ste pracovali, ako zamestnanec podľa Zákonníka práce. Teoreticky by bolo možné spochybniť tento právny vzťah a posúdiť ho ako vzťah pracovnoprávny, najmä ak by boli splnené podmienky závislej práce (konanie v mene zamestnávateľa, podľa jeho pokynov, a pod.). Odporúčam navštíviť advokáta osobne, aby zmluvy a celkovo predmetný právny vzťah posúdil a poradil Vám.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Živnostník dáva výpoveď" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.