Živnostník dáva výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 9. 2016

Otázka: Živnostník dáva výpoveď

Dobrý deň vybral som si živnosť .neviem do čoho som išiel ale vraveli ze rychlo živnosť a pracovať tak som nastupil jeden deň a až na druhy den som išiel k lekarke ta mi napísala že nemôžem pracovať nie som spôsobilý. Volám na firmu dal som výpoveď no oni ma nútia a zvyšujú na mňa hlas aj pravnik ich že musím nastúpiť a mesiac ešte podrobiť a až potom odísť aj keď mam od lekara papier .mám výpovednú lehotu v zmluve .no ale od lekárky mam ze nemôžem vykonávať tu prácu no oni stale ze mesiac musím pracovať co mam urobiť ?

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Dobrý deň,

môžete skončiť pracovný pomer okamžite. Podľa § 69 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak ste nepredložili posudok zamestnávateľovi, urobte tak, čo najskôr. Ak Vás potom do 15 dní nepreradí na inú vhodnú prácu, môžete mu oznámiť, že končíte pracovný pomer okamžite z dôvodu podľa § 69 ods.1 Zákonníka práce. Dovoľujem si Vás upozorniť na § 70 Zákonníka práce, podľa ktorého: Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať v akom správnom tvare by som mal napísať výpoveď ako živnostník. Chcem preto tak urobiť lebo som si našiel lepšie platenú prácu v tej istej oblasti ale u neho podnikateľa. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2019)

Dobrý deň,

ak pre niekoho pracujete nie na základe pracovnej zmluvy, ale na základe zmluvy podľa obchodného práva, teda, ako živnostník, potom sa výpoveď neriadi Zákonníkom práce, ale zmluvou, ktorú medzi sebou máte a Obchodným zákonníkom. Ak by ste ale mali pracovnú zmluvu, tak výpoveď musí byť písomná a doručená, pričom nemusíte udávať ani dôvod. Od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci keď bola výpoveď doručená, začína plynúť výpovedná doba, ktorej uplynutím končí pracovný pomer. Odporúčam sa preto pozrieť do zmluvy, ktorú máte, ako ju môžete ukončiť. Každý zmluvný vzťah je však najjednoduchšie ukončiť dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý večer, rad by som vedel ako to je ak dostanem výpoveď ako živnostník? Začal som pracovať vo firme ako zamestnanec na základe lepšieho zárobku som si otvoril živnosť od firmy som dostal zmluvu na dielo s dobou určitou na celý rok po určitom čase začal zamestnávateľ nátlakom a hrozbou výpovede vyžadovať prácu na 12 denne nočné smeny podotýkam pri nástupe aj počas niekoľkých mesiacov som pracoval 8 h denne bez víkendov teraz tie 12 plus víkendy pritom pri nástupe som zamestnávateľa tak isto aj potom ako obchodného partnera oboznámil so skutočnosťou, že mám dcéru v striedavej starostlivosti alebo presnejšie každý druhý víkend čiže v tento víkend som nemohol byt v práci. Dnes si ma zavolal hore do kancelárie a tam sa ma opýtal čo zo sobotou a nedeľou moja odpoveď bola, že na základe dohody, ktorú sme mali pri nástupe ako zamestnanec aj ako živnostník, že každý druhý víkend mám dcéru preto ten víkend nemôžem byt v práci vytiahol pripravené papiere z výpoveďou na presný dátum odmietol som mu to podpísať a na otázku, aby mi zdôvodnil moju výpoveď mi odpovedal, že som živnostník tak sa mám prispôsobiť a až po naliehaní mi povedal, že on potrebuje, aby som pracoval aj sobotu a aj nedeľu (to už mi živnostníci nemáme nárok ani na život a súkromie, rodinu). Poprosím o radu dá sa taká výpoveď vôbec napadnúť.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa položenej otázky vychádzame z toho, že ste mali uzatvorený prac.  pomer so zamestnávateľom a keďže zamestnávateľ považoval povinnosti vyplývajúce z prac. pomeru voči Vám pre neho za príťaž /odvody do poisťovní, stravovanie a podobne/ za svoju finančnú záťaž a príťaž, došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo na rovnaké práce, aké ste vykonávali v pracovnom pomere. Teda  závislú prácu v zmysle ust. Zákonníka práce ste následne vykonávali ako živnostník podľa Obchodného zákonníka.

Podľa ust. § 1 Zákonníka práce platí :

"Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Nevieme ako máte koncipovanú zmluvu o dielo a či v tejto bola dohodnutá výpoveď a výpovedná doba, a teda či vôbec nedodržanie zmluvy je možné napadnúť. Podľa ust. § 536 Obchodného zákonníka dielom  "zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti." 

Podľa Obchod. zákonníka Vy ako zhotoviteľ ste povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela, objednávateľ teda nie je oprávnený Vám stanovovať soboty a nedele ako pracovné dni, naviac v otázke uvádzate nočné zmeny. Sme názoru, že sa jednoznačne vo Vašom prípade jedná o závislú prácu, ktorá mala byť vykonávaná v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce.

Sme názoru, že došlo k porušeniu pracovnoprávnych predpisov Zákonníka práce. Odporúčame vo veci dohodu so zamestnávateľom na uzatvorenie riadnej pracovnej zmluvy, vyplatenie nadčasovej práce, práce v sobotu a nedeľu, v prípade nedohody kontaktovať prísl. inšpektorát práce; len v tomto prípade treba rátať aj s možnými postihmi vo forme pokuty. Podnet na zamestnávateľa však môžete podať aj anonymne, v tomto prípade sa však o výsledku priamo nedozviete, prípadné postihy nie sú vylúčené. 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám dcéru, ktorá pracuje ako vodič v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave, musela si založiť živnosť, Teraz ale po týždni chce dať výpoveď. Môže ju podať bez udania dôvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň,

ak dcéra vykonáva predmetnú činnosť na živnosť, teda nie v pracovnom pomere, potom musí rešpektovať zmluvu, ktorú má uzavretú s objednávateľom jej služieb. V tejto zmluve by malo byť uvedené aj skončenie spolupráce. Pre presné zodpovedanie by bolo potrebné vidieť zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Živnostník dáva výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, podal som podľa článku z mojej rámcovej zmluvy o diele výpoveď, ktorá by mala mať 1 mesačnú splatnosť podľa zmluvy. Ale po 2 týždňoch my môj šéf povedal, že je neplatná lebo podľa iného článku z rámcovej zmluvy som povinný dodržať čiastkovú zmluvu, ktorá bola podpísaná na rok a nebola to jediná čiastková zmluva, ktorú som podpísal tak teraz neviem kde je pravda. Môj objednávateľ je len kus hnusného človeka čo vidí len zisk a neposkytuje žiadnu podporu a nehovorím o nesplnených požiadavkách a sľuboch, ktoré my hovoril na pohovore a pred podpísaním zmluvy. Odísť len tak nemôžem lebo by som musel platiť pokutu za samovoľný odchod zo zákazky resp. pracoviska. Za akúkoľvek radu alebo odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Živnostník dáva výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

bez toho, aby sme mali vedomosť o konkrétnych ustanoveniach zmluvy, resp. zmlúv, nie je možné relevantne odpovedať. Záleží na tom, ako ste sa dohodli a ako boli formulované podmienky výpovede a či skutočne bola platnosť výpovede naviazaná aj na iné podmienky. Dovolím si tiež poukázať na to, že pokiaľ ste pracovali ako živnostník, potom by sa na Váš vzťah mal vzťahovať Obchodný zákonník, ktorý Vás nechráni tak, ako keby ste pracovali, ako zamestnanec podľa Zákonníka práce. Teoreticky by bolo možné spochybniť tento právny vzťah a posúdiť ho ako vzťah pracovnoprávny, najmä ak by boli splnené podmienky závislej práce (konanie v mene zamestnávateľa, podľa jeho pokynov, a pod.). Odporúčam navštíviť advokáta osobne vo Vašom okolí, aby zmluvy a celkovo predmetný právny vzťah posúdil a poradil Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk